เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนราธิวาส 13 อำเภอ 77 ตำบล 74 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอตากใบ 20 96110 9602
2 อำเภอเมืองนราธิวาส 13 96000 9601
3 อำเภอสุคิริน 7 96190 9609
4 อำเภอสุไหงปาดี 7 96140 9611
5 อำเภอระแงะ 6 96130 9605
6 อำเภอรือเสาะ 5 96150 9606
7 อำเภอสุไหงโกลก 4 96120 9610
8 อำเภอแว้ง 3 96160 9608
9 อำเภอศรีสาคร 3 96210 9607
10 อำเภอเจาะไอร้อง 2 96130 9613
11 อำเภอบาเจาะ 2 96170 9603
12 อำเภอยี่งอ 2 96180 9604
13 อำเภอจะแนะ 0 96220 9612
รวม 74 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบตะวันออก อำเภอเจาะไอร้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เกษมประทีป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โฆษิต ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ มหานิกาย พระอารามหลวง
6 ธารากร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 เกษตรธิการาม ตำบลนานาค อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 บางขุนทอง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 บุณณาราม ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 รัตนานุสรณ์ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ฉัททันต์สมาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 นภาราม ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 พระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 สิทธิสารประดิษฐ์ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 เกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 คันธาริการาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ท่ามะปราง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 หิรัญวดี ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 โคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ปิบผลิวัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 อุไรรัตนาราม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 กำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เขานาคา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
27 พิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
30 พนาสณฑ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
31 บางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
33 พรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บางปอ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
35 เขากง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โคกโก ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ราษฎร์วิริยาราม ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ทุ่งคา ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ชลธาราวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ชัยรัตนาราม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 สังฆสิทธาราม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ตันติการาม ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ทรายทอง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ราษฎรสโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 สวนธรรม ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
49 ไพโรจน์ประชาราม ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ชนาราม ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 น้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 นิคมแว้ง ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 เขาเข็มทอง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 กาหลงคีรีธรรมาราม ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
55 เวฬุวัน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
57 โต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 ป่าชุมทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 พลับพลาวนาราม ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ธรรมยุต วัดราษฎร์
60 ชลภูผาวนาราม ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สุคิรินประชาราม ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 สุวรรณบรรพต ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โกลกเทพวิมล ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ขวัญประชา ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ชลเฉลิมเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ทองดีประชาราม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก มหานิกาย วัดราษฎร์
68 รัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ลอยประดิษฐ์ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ปริมังคลาวาส ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 โบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ประดิษฐบุปผา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 มหานิกาย 70
  ธรรมยุต 4
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 73
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ