ปฏิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
เดือน วันที่ รายการกิจกรรมตลอดปี
มกราคม
๑๑๑๑

๒๑
-
๒๒
เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่้ (เที่ยงคืนวันที่ ๓๑-๑)
ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของ ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่้นักศึกษาพระอภิธรรมปีการศึกษา
๒๕๕๗ จำนวน ๖๙ คน

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตรงกับ
ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี)
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖
วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตรงกับ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี)
กุมภาพันธ์ ๑๓
-
๑๔
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตรงกับ
แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี)
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕
วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตรงกับ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี)
มีนาคม

๖-๑๐
๓๑
พิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๔)
(ปกติจะเป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๓ ปีนี้มีอธิกมาสจึงเลื่อนมาเป็นกลางเดือน ๔)
ตรวจบาลีสนามหลวง ที่วัดพระสามพระยา(แรม 6-10 ค่ำ ด. ๔)
พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
เมษายน๑๒ -
๑๘

๑๓
-
๑๔
.
๒๗
พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพน
วันข้าวก้นบาตรของชมรมศิษย์วัดพระเชตุพน
และวันไหว้ครูของโรงเรียนนวดแผนโบราณ
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตรงกับ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี)

สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔
วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตรงกับ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี)

ตรวจบาลีครั้งที่ ๒ ที่วัดสามพระยา (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี)
พฤษภาคม ๑๐

๓๑
พิธีพระราชทานเพลิง พระธรรมปัญญาบดี อดีตอธิบดีสงฆ์
วัดพระเชตุพน ที่พระเมรุมาสวัดเทพศิรินทราวาส
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
มิถุนายน
.

พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๗)
(ปกติวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ปีนี้มีอธิกมาสจึงเลื่อนมาเป็นกลางเดือน ๗)
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาแผนกธรรม-บาลี
พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา เวลา ๒๐.๐๐ น.
(วันถวายพระเพลิง แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗) ปกติ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
กรกฎาคม ๒๑

๓๐๓๑


งานวันสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗
วันอาสาฬหบูชา
(วันเพ็ญกลางเดือน ๘-๘)
เวลา ๑๒.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เวลา ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียน
วันเข้าพรรษา เวลา ๑๒.๐๐ น. ตักบาตรดอกไม้
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา

เวลา ๑๔.๐๐ น. สักการบูชาพระพุทธรูปตามวิหารทิศต่างๆ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ถวายสักการะเจ้าคณะ
สิงหาคม


๑๑
๑๒

๑๓

๒๙
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาชั้นนวกภูมิ แรม ๙ ค่ำ
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันแม่แห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พิธีลาเนกขัมมจารี ๐๘.๓๐ น.

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เืดือน ๙
กันยายน

ทำบุญครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๓
พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท หลวงเตี่ย) น.๑๖

งานวันสวรรคตรัชกาลที่ ๑ (พระอุโบสถ)
ตุลาคม ๑๑

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๙

๒๐


๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๗

๒๘
จัดสอบธรรมสนามวัดชั้นนวกภูมิ วิชากระทู้
(สอบที่ศาลาเหลือง เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชากระทู้ และนวกภูมิ วิชาธรรม
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาธรรม และนวกภูมิ วิชาพุทธะ
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาพุทธะ และนวกภูมิ วิชาวินัย
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาวินัย และนวกภูมิ วิชาศาสนพิธี
(สอบที่โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี
เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี
ณ พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสอง
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมิทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสาม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสุดท้าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
พิธีปวารณาออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหณะ เวลา ๐๘.๐๐ น. รอบพระอุโบสถ
พฤศจิกายน

-
๒๒

๒๗-๓๑
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
พิธีเปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑-ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒(๑๘ วัน)(ถ้ามี)
พิธีปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒
(นักเรียนวัดพระเชตุพน ไปรวมสอบที่วัดสามพระยา)
- ๒๗ พ.ย. สอบวิชากระทู้  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๒๘ พ.ย. สอบวิชาธรรม  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๒๙ พ.ย. สอบวิชาพุทธ  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๓๐ พ.ย. สอบวิชาวินัย   เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ธันวาคม


แรม
๖ ค่ำ
เดือน
๑๒๑๐


๑๑๓๑

สนามสอบ ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามหลวง
สอบที่โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ วัดพระเชตุพน

เช้า สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
บ่าย สอบวิชาธรรม เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
      สอบวิชาพุทธ เิริ่ม ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.
      สอบวิชาวินัย  เริ่ม ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.
รอประกาศอย่างเป็นทางการจากแม่กองธรรมสนามหลวง
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันพ่อแห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.
พิธีลาเนกขัมมจารี เวลา ๐๘.๓๐ น.

งานวันอดีตเจ้าอาวาส
งานฉลองเปรียญธรรม
งานวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
มีเทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
เช้า ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ
เทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
เช้า ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันร้อยกรองบทกวี ฯลฯ
เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง อริยสัจ ๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ณ พระตำหนักวาสุกี กุฏิคณะ น.๑๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่ม ๒๑.๐๙ - ๒๔.๓๙ น.
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง   หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
สำนักงานกลางวัดพระเชตุพน ตึกกวี เหวียนระวี
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๙๗๗๙, ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๗๐

 

โปรดเลือกรายการ