วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ประวัติและความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา
การเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
ความสำคัญของพระพุทธ-
ศาสนาต่อสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาตนและครอบครัว
คำถามประจำหน่วยที่ ๑
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ
- ประสูติ
- ตรัสรู้
- ประกาศพระศาสนา
- ปรินิพพาน
วิเคราะห์พุทธประวัติ
- ตอนประสูติ
- ตอนเห็นเทวทูต
- ตอนแสวงหาความรู้
- ตอนบำเพ็ญทุกกรกิริยา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระมหากัสสปะ
- พระอุบาลี
- อนาถบิณฑิกเศรษฐี
- นางวิสาขา
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระเจ้าอโศกมหาราช
- พระโสณะพระอุตตระ
ชาดก
- อัมพชาดก
- ติตติรชาดก
คำถามประจำหน่วยที่ ๒
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พระรัตนตรัย
- ความหมาย
- พระพุทธคุณ ๙ ประการ
อริยสัจ ๔
- ความหมาย
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- ขันธ์ ๕
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
- กรรม
- อบายมุข ๖
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- สุข ๒ (กายิก เจตสิก)
- คิหิสุข
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- ไตรสิกขา
- กรรมฐาน ๒
- ปธาน ๔
- โกศล ๓
- มงคล ๓๘
  - การไม่คบคนพาล
  - การคบบัณฑิต
  - การบูชาผู้ควรบูชา
คำถามประจำหน่วยที่ ๓
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พุทธศาสนสุภาษิต
- ความหมาย
- ยํ เว เสวติ ตาทิโส
- อตฺตนา โจทยตฺตานํ
- นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
คำถามประจำหน่วยที่ ๔
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน้าที่ชาวพุทธ
- การบำเพ็ญประโยชน์
   และการบำรุงรักษาวัด
- การเรียนรู้วิถีชีิวิตของ
   พระภิกษุสงฆ์
มารยาทชาวพุทธ
- การเข้าพบพระภิกษุและ
   การปฏิบัติตนในเขตวัด
- การแสดงความเคารพ
   พระรัตนตรัย
- การฟังสวดพระอภิธรรม
- การฟังพระธรรมเทศนา
- การฟังเจริญพระพุทธมนต์
- การปฏิบัติตนอย่าง
   เหมาะสมต่อเพื่อนตาม
   หลักพระพุทธศาสนา
คำถามประจำหน่วยที่ ๕
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
- วันธรรมสวนะ
ศาสนพิธี
- ความหมาย
- การจัดโต๊ะหมู่บูชา
- การจุดธูปเทียน
- การอาราธนาศีล
- การอาราธนาพระปริตร
- การอาราธนาธรรม
คำถามประจำหน่วยที่ ๖
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การบริหารจิต
- ความหมาย
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
- การเตรียมการปฏิบัติ
- การสวดมนต์แปล
- การแผ่เมตตา
- หลักอานาปานสติ
- การนำมาประยุกต์ใช้
การเจริญปัญญา
- ความหมาย
- วิธีคิดแบบ
  คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
- วิธีคิดแบบ
  คุณโทษ และทางออก
- การนำมาประยุกต์ใช้
คำถามประจำหน่วยที่ ๗
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
ความจำเป็นที่เรา
ควรเรียนรู้ศาสนาอื่น
การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนิกชน
อื่นในสถานการณ์ต่างๆ
การปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมทางศาสนาที่ตน
นับถือในการดำรงชีวิต
แบบพอเพียงและการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บุคคลตัวอย่าง
ด้านศาสนสัมพันธ์
- พระธรรมโกศาจารย์
  (ท่านพุทธทาสภิกขุ)
- สุชีพ ปุญญานุภาพ
คำถามประจำหน่วยที่ ๘
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
 
 
โปรดเลือกรายการ