เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ 53 ตำบล 380 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเซกา 87 38150 3804
2 อำเภอโซ่พิสัย 74 38170 3803
3 อำเภอเมืองบึงกาฬ 69 38000 3801
4 อำเภอปากคาด 43 38190 3805
5 อำเภอบึงโขงหลง 31 38220 3806
6 อำเภอพรเจริญ 30 38180 3802
7 อำเภอศรีวิไล 25 38210 3807
8 อำเภอบุ่งคล้า 21 38000 3808
380
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ธรรมิกาวาส ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 บุญเพ็งวงศ์สง่า ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
3 โพธิ์ศรีรัตนาราม ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ศรีชมชื่น ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ศรีสุมังคล์ ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สว่างสามัคคี ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สว่างสามัคคีธรรม ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
8 สว่างอารมณ์ ตำบลซาง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ท่าสำราญ ตำบลซาง อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 คลองประสิทธิ์ ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
11 จอมแก้ว ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
12 จอมแก้ว ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย พระอารามหลวง
14 เดชาประชาราษฎร์ ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ไตรภูมิ ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
16 พิกุลทองพรพนม ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
17 โพธิ์ชัย ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โพธิ์ชัยสว่างจิต
(โพธิ์ชัยสว่างจิตร)
ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
19 โพนสว่าง ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
20 โพนสว่าง ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
21 วิเวกธรรมาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ศรีพนา ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
23 สันกำแพงแก้ว ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เสรีไทยธรรมทาน ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
25 อรัญญวิเวก ตำบลเซกา อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ศรีเจริญพัฒนา(ดงมะค่า) ตำบลเซกา อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
27 ท่ากกแดงใต้ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บุญนาค ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
29 พูลสุขวราราม ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรีคันไชย ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศรีคันไชย(ศรีคันชัย) ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 สงครามประดิษฐ์ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สว่างอารมณ์ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 แสงอุทัย ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ตาลเดี่ยว ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ภูมิบาล ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ศรีบุญเรือง ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ศรีประทุมสามัคคี ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 สุทธาวาส ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
41 สันติวนาวาส ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 ชมพูจันทราราม ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 นวกะวารี ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โนนสว่างอารมณ์ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บ้านท่าม่วง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 บูรพาวิเวก ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
47 บูรพาอุทกวารี ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
48 บูรพาอุทกะวารี ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ศรีชมภู ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ศรีบุญเรือง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ศรีสว่างวารี ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ป่าวิเศษไชยยาราม ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 ดอนสวรรค์ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
56 บูรพาวรรณ์ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ป่าห้วยตาด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
58 โพธาราม ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
59 โพนสว่าง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ศรีราญทา ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ศิริพัฒน์ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สันติธรรม ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
63 สำราญนิวาส ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
64 สำราญนิวาส ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
65 อมรรัตนาราม ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ถ้ำบูชา ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
67 ป่าดอนทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
68 โขงประดิษฐาราม ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 จอมแจ้ง ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ท่าสวรรค์ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ธรรมาธิปไตย ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
72 บ้านดอนก่อ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ป่าศรีวิไลย์ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ศรีแก้วมงคล ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ศิริมงคลวนาราม ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 โชคชัยวนาราม ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 ไชยาราม ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 เนินแสงทอง ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
79 โนนสำราญ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สว่างธรรมาราม ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
82 จอมมณีธร ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ชัยมงคลธรรมาวาส ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โนนสว่างวารี ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 พฤฒาราม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ศรีธาตุ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
87 สว่างวารี ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 คำแวง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ชมภูพร ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ดอนสวรรค์ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ท่าเรือ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ทุ่งสว่าง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
93 โนนทอง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ป่าทิพวรรณ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ปุญญานุสรณ์ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
96 มณีชล ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ศรีบุญเรืองพัฒนาราม ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ศรีสำราญ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 สระพังทอง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
100 โนนเค็ง(ป่าศรีวิไล) ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
101 เขาภูดิน ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
102 โคกสะอาด ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ชัยมงคล ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ท่าสงคราม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ท่าสวาท ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
106 นาสวารี ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
107 โนนมันปลา ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
108 โนนสะอาด ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
109 สังขลิการาม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
110 สังวรธรรมคุณ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
111 สุทธาวาส ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
112 หนองเอี่ยน ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
113 อรัญญคีรี ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
114 อ่างทอง ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
115 อุดรทิศวาส ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ป่าดอนกรรม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
117 โคกกระแซ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ถ้ำศรีชมภู ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ทรัพย์อุดมวนาราม ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โนนตะเคียน ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
121 โนนสวรรค์ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ไพรสณฑ์รัตนาราม ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
123 สว่างระดาราม ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
124 สันติธรรม ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ป่าถ้ำเจริญ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
126 ท่าคำรวม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
127 โนนป่าบาก ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ป่าเกาะน้ำใส ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ป่าภูริวัฒน์ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ปิยวาส ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โพนทอง ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
132 สามหนอง ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
133 อุดมวนาราม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ชมภูวนาวาส ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ด่านทรงธรรม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
136 โนนประเสริฐ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
137 มหาวัน ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ศรีชมชื่น ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ศรีชมพูวนาราม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ศรีสว่าง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ศิริมงคลวนาราม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ห้วยทรายทอง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
143 อรัญญารุกขาราม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ดานสันติธรรม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
145 ถ้ำจันทร์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
146 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 แสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 เจริญธรรม ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ทองสุทธาวาส ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โนนโพธิ์ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ประชามิตร ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ป่าพัฒนาพร ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าศรีวิลัย ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
154 โพธิ์ทอง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
155 โพธิ์ศรีมงคล ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ศิลาราษฎร์ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ชัยอุดม ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
158 พรสวรรค์ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ศรีอุบล ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
160 สุวรรณาราม ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ซำบอน ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
162 ธรรมชาติการาม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 นวกะพัฒนาราม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 บวรประชาราม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ปัจจันตคาม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 สมณาภรณ์ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สุคนธราราม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สุวรรณาวาส ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 อรัญญิกาวาส ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 คลองคูหา ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โพธิ์ชัย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ยอดแก้วศรีบุญเรือง ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ศรีสว่าง ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ศรีสว่างวนาราม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สว่างศรีสุธรรม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 สามัคคีธรรม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สิงหารินทาราม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 อรัญเขตตาราม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 นันทรารามมงคล ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ภูมิบาล ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ศิริมงคลวราราม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สระแก้ว ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 สว่างวารี ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ขันติวนาราม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
185 ป่าห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
186 โพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ราษฎร์บูรณะ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ศรีสะอาดบัวบาน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 สโมธานนิคม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 แสงอุทัยรัตนาราม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ถ้ำฆ้อง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
192 อรัญวาสี ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
193 จันทราราษฎร์ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
194 จิตตภาวันนที ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ท่าส้มโฮงพัฒนาราม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
196 นิโคธาราม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
197 บึงสาราษฎร์ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
198 วงศ์สง่าวันทาราม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
199 อภินันทวราราม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
200 อรุณไตรแจ้งวนาราม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
201 จอมศรี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
202 จันทร์เดชบำรุง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
203 เจริญสุขศรีนวนคำประดิษฐ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ซำบอนวราราม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ทองอุทัยราษฎร์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ปุริมาประดิษฐ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ศรีมงคล ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สิริธรรมทาน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ดาราศรี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
210 ธรรมรักขิต ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ศรีโคตรเจริญธรรม ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ศรีสุมณฑารักษ์ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ศรีสุมังวราราม
(ศรีสุมังคลาราม)
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
214 จอมแจ้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ถ้ำพระวนาราม ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ท่าไทรวนาวาส ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
217 โนนสะอาด ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ปทุมวาปี ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ศรีชมชื่น ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
220 สว่างพัฒนา ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
221 คามวัน ตำบลนาดง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
222 โนนสำราญ ตำบลนาดง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ประชาสามัคคี ตำบลนาดง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ป่าชัยเจริญ ตำบลนาดง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
225 สันติราษฎร์โพนงาม ตำบลนาดง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ใหม่บูรพาสุการาม ตำบลนาดง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ไตรภูมิวนาราม ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
228 เทพนิมิตบังบด ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
229 พิมพ์นิวาสวนาราม ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
230 โพธิ์ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
231 สว่างอารมณ์ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
232 สามัคคพรสวรรค์ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เกษตรสมบูรณ์ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ถ้ำจ้องวนาราม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ป่าราษฎร์อินแปลง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
236 โพธิ์ศรีสร้อย ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
237 มงคลชัยราม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สระแก้ว ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
239 สว่างอุทิศ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
240 สามัคคีธรรม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
241 สุทธิวนาราม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ห้วยไม้ซอด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
243 ขันแก้วสุทธาราม ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ทุ่งสว่างท่าวารี ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เทพศิริสามัคคีธรรม ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
246 รุ่งอรุณศิริสว่าง ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ศิลาคำ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
248 สว่างมีชัย ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
249 สอนราษฎร์สามัคคี ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โคกสะอาด ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
251 จอมสว่าง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ทรายสุพรวนาราม ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
253 บูรพาประชาอุทิศ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ไพรสณฑ์ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
256 สพานมูลเพชร ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ธัญญาราษฎร์บำรุง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 อรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ด่านศรีสำราญ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
260 สว่างอารมณ์ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 หนองกุงพัฒนาราม ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ป่าสุเมฆนันทาราม ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
263 โคกอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ทุ่งสว่าง ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ป่าวิเวกธรรมคุณ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศรีสมพรวนาราม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สังฆธรรมาราม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ป่าวิเวกพัฒนาราม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
269 ทรายคำ ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศิริมงคลสัจจธรรม ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สุทธาวิลัย ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ดอนขนุนทอง ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
273 นิกรบำรุง ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 หนองบัว ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ใหม่ศรีสว่าง ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ป่าสถิตย์ธรรมาราม ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
277 ป่าสุวรรณาราม ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
278 เวฬุวนาราม(ป่าดงเสียด) ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 ศรีสว่าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ศรีสุวรรณาราม ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 แสงสว่างภูมิ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 เกาะแก้ว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 จำปาศักดิ์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 โพนแก้ว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ศรีสง่า ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
286 อัมพวัน ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ดานสามัคคี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
288 จันทวารี ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
289 โพนแก้ว ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 โพนงาม ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 โพนสว่าง(โนนสว่าง) ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ศรีมงคลสำราญ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
293 อินทราราม(อินทาราม) ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
294 เทพมณีศรีอัมพร ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ศรีชมชื่น ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ศรีสมบูรณ์ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
297 สว่างคงคาราม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
298 สุมณฑาราม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
299 อาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
300 เขาพนมไพร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
301 จอมศรี ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ธรรมสโมสร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
303 โนนสูงศรีสะอาด ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ศรีบุญเรือง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
306 อุดมศรีทัศน์ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
307 อุทัยทอง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ป่าชัยพร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
309 ภูงาม ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 นาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
311 สมถธรรมคุณ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ป่าหนองนกเขียน ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
313 โพธิ์งาม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ศรีเมืองธรรมคุณ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
315 สว่างอรัญวารี ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
316 สันติสามัคคี ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
317 โชติรสธรรมากร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ธรรมาภิรมย์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
319 บุพพราชสโมสร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โพธาราม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
321 โพธิ์ศรี ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
322 โพนงาม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ภูมิบาลวัฒนา ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 วิริยะทองจำปา ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศรีแก้ววนาราม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ศรีโสภณธรรมทาน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 สิริสมควรวนาราม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ป่าแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
329 โป่งทองชัยพัฒนาราม ตำบลโป่งเปื่อย อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 จอมแจ้ง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 เจริญธรรม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ถ้ำพระ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 นาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ศรีบุญเรือง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ศรีบุญเรืองคณาราม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ศรีวรมงคล ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
338 สามัคคีอุปถัมภ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
339 เทพนิมิตมหาวิลัย ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ศรีสุมังคลาราม ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 สมัยสำราญ ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
342 สว่างสำราญธรรมคุณ ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 เจริญสังวรบำรุงราษฎร์ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ประชาสามัคคีธรรม ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ศรีสุพลวนาราม ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ป่าจิตตวิทยาราม ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
348 จอมทองธรรมคุณ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 โพธิ์ชัยนิมิต ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 สมประสงค์ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 สว่างคงคาราม ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 สว่างอารมณ์ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 สว่างอารมณ์ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 สุวรรณราชดาราม ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ป่าเทพวิมุต ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 ป่าศรีวงศ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ป่าโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
358 โพธิ์ชัย ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ป่าพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล ธรรมยุต วัดราษฎร์
360 ป่าแสนสำราญวัฒนา ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล ธรรมยุต วัดราษฎร์
361 เวฬุวัน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล ธรรมยุต วัดราษฎร์
362 นาสะแบง ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
363 จอมศรี ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ศรีบุญเรือง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ศรีสว่าง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สอนเจริญราษฎร์ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
367 สิงหาราชนิคม ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
368 โพธิ์ชัยศรี ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
369 มงคลสามัคคีธรรม ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ศิริมงคล ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
371 เจติยาคีรีวิหาร ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล ธรรมยุต วัดราษฎร์
372 ดงเกษมประชาราม ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล ธรรมยุต วัดราษฎร์
373 จันทวารี ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
374 โนนอุดมคงคาราม ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ป่าเจริญพร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ศรีจันทร์ธรรมคุณ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ศรีพัฒนา ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ศรีสามัคคีธรรม ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
379 อรัญญวิเวก ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ป่าศรีชุมภูพรญาณสังวราราม ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล ธรรมยุต วัดราษฎร์
380 มหานิกาย 331
  ธรรมยุต 49
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 379
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ