เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดตราด 5 อำเภอ 2 กิ่ง 38 ตำบล 136 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองตราด 44 23000 2301
2 อำเภอเขาสมิง 43 23130 2303
3 อำเภอบ่อไร่ 20 23140 2304
4 อำเภอแหลมงอบ 11 23120 2305
5 อำเภอคลองใหญ่ 9 23110 2302
6 กิ่งอำเภอเกาะช้าง 6 23170 2307
7 กิ่งอำเภอเกาะกูด 3 23000 2306
รวม 136 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 อ่าวพร้าว ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด ธรรมยุต วัดราษฎร์
2 ราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด ธรรมยุต วัดราษฎร์
4 คลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 คลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 คลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 บางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 วัชคามคชทวีป ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 เขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
11 ท่ากระท้อน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บำโรณ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 มัชฌิมวัน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ลำภูราย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ละมีบ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 สลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 อ่างกระป่อง ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 คลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ชากกลาง ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 เขาฉลาด ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เจียรพัฒนา ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 โป่งจันตา ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 มณฑล ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เมืองเก่าแสนตุ่ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
27 ขุมบ่อทรัพย์ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 คลองหลอด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ดินแดง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 นิโรธภาวนา ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ประณีต ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 เสนาณรงค์(ตก) ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ทุ่งพีด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ธรรมาภิมุข ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บ้านโป่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 วังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ศรีบัวทอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 เกาะลอย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ป่าภาวนาสุนทร ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 มาบใหญ่ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 มุจลินท์อาภา ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 วงษ์พัฒนา ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ป่าเทศรังษี ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
45 ห้วงพัฒนา ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
46 ทางควาย ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ท่าหาด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ทุ่งเขา ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 พนมพริก ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 มุมสงบ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 แสนตุ้ง ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 แสนสุข ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 คลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 อรุณราษฎร์พัฒนา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 วิสิทธิการาม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
57 คลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 หนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 เกษมสีมาราม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 คลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 หนองแฟบ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ทับทิมสยาม ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
65 ปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ใหม่โพธาราม ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ทุ่งตอง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 นนทรีย์ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 มะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 คลองแอ่ง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 จัดสรรพัฒนาราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ตากแว้ง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ตางาม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 บ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 บ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 มะนาว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ท่าน้ำล่าง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ป่าวิสุทธิธรรม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 คิรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด ธรรมยุต พระอารามหลวง
83 มณีกาญจนาราม ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด ธรรมยุต วัดราษฎร์
84 ชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
88 คลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
90 วรุณดิตถาราม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ธรรมาภิมุข ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
94 วิเวกวราราม ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
95 กลาง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
97 วรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ธรรมยุต วัดราษฎร์
98 คลองเพชร ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ท่าประดู่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
101 โยธานิมิต(โบสถ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย พระอารามหลวง
102 วังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ศรีบุรพาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สวนใน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองคันทรง ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
107 แหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
108 โคก ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ลำดวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
110 สุวรรณมงคล ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
111 หนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ไทรทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
113 สระบัว ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
116 คลองขุด ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ฉางเกลือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เนินยาง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
119 บางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ประทุน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
122 สะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
123 แหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
124 อ่าวช่อ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
125 อ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ป่ามหาวัน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
127 คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ทองธรรมชาติราษฎร์สันติ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 แหลมอวน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 น้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 บางกระดาน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บางปิดล่าง ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 แหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 มหานิกาย 124
ธรรมยุต 12
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 134
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ