เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสระแก้ว 7 อำเภอ 2 กิ่ง 59 ตำบล 381 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองสระแก้ว 81 27000 2701
2 อำเภอวัฒนานคร 59 27160 2705
3 อำเภออรัญประเทศ 57 27120 2706
4 อำเภอวังน้ำเย็น 41 27210 2704
5 อำเภอเขาฉกรรจ์ 35 27000 2707
6 อำเภอคลองหาด 33 27260 2702
7 กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ 27 27250 2709
8 อำเภอตาพระยา 26 27180 2703
9 กิ่งอำเภอโคกสูง 22 27120 2708
รวม 381 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คลองยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ถ้ำเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 นาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 พรสวรรค์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 รัตนคีรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 วังรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ขอนขว้างสามัคคี ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 คลองสิบสาม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โคกมะกอก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 โคกมัน ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 น้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 พวงนิมิต ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 เทพประทานพร ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
18 เขานันทา ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ชัยมงคล ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ท่าผักชี ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 นาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บึงพระราม ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ภูเงิน ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 เกาะรัง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เขาน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 คลองสามัคคี ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 คลองสำราญ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 โคกข้าวเหนียว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ทุ่งหลวง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ธารนพเก้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองโสน ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 เขาตาง็อก ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
37 คลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
39 คลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
40 เทพหัสดินเขาผาผึ้ง ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ไทยเจริญธรรม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ไทยพัฒนา ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
43 อพป.คลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ทรัพย์ตะเคียน ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
46 บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
47 วังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
48 วังวนวนาราม ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ซับถาวร ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ถ้ำไทรทอง ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ไทยสมานสามัคคี ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บ้านซับถาวร ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
53 พรหมนิมิต ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
54 หนองตะเคียน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โนนประดู่ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
56 บ้านสระหลวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ป่ากตัญญุตาราม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
58 หนองคายวนาราม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
59 หนองแวงวนาราม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ใหม่การบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
61 คลองยาง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ไทรเดี่ยวศรัทธาราม ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
63 โนนสง่า ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
64 บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ชุมทอง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
66 น้ำคำ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
67 บ้านน้อยเจริญสุข ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ห้วยไคร้ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด มหานิกาย วัดราษฎร์
69 โคกไม้งาม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ดอนหลุม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ปราสาท ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ละลมติม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 หนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 อรัญญิการาม ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โคกสว่าง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ทดสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ป่าสันติธรรม ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ผาสุก ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 สามัคคีสันติธรรม ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หนองแคน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 หนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองแอก ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ยอดอุดม ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 สุขสำราญ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 หนองมั่ง ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองเม็ก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 โคคลาน ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ซับม่วง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
93 สองพี่น้อง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
94 กุดเตย ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
95 กุดเวียน ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 แก้วเพชรพลอย ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ทัพเซียม ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 พรหมสุวรรณ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ใหม่นางาม ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
102 กะสังอัตตนันท์ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 โคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 โคกระกา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 พุทธรัตนาราม ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองไทยชลอ(ทัพไทย) ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ป่าหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา ธรรมยุต วัดราษฎร์
108 โคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
109 โคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 เจริญสุข ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
112 หนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
114 โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ทัพเสด็จ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
116 มะกอก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา มหานิกาย วัดราษฎร์
117 คลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
118 คลองเจริญบุญ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
119 คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
121 เจ็ดหลังสามัคคี ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เนินยางงาม ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
123 เนินสง่า ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
124 บะขมิ้นโคกสัมพันธ์ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บ้านด่าน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โพธิ์ทอง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
128 วังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
129 หนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
130 เห็นมงคล ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ประชาสามัคคี ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
134 สุขสำราญ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองนกกะเรียน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
136 หัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
137 กิโลสาม ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
138 กิโลสี่ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
139 คลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
140 คลองปลาโด ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
141 คลองผักขม ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
142 คลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
143 คลองหอย ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
144 โคกเจริญสุข ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ท่ากระบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
146 เนินสะอาด ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ป่าระกำ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
148 เขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
149 คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
150 เนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
151 รีนิมิตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
152 แสงจันทร์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
153 หนองปัญหา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ใหม่เหล่ากกโก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
155 เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ท่าช้าง ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ท่าระพา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
158 เนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
159 วิหารธรรม ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สหกรณ์นิคมสระแก้ว ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองไทรราษฎร์บำรุง ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
163 หนองลีซอ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
164 หนองหิน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ห้วยกระบอก ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
166 เขาข่า ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
167 คลองสมบัติ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
168 คลองหมี ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
169 โคกนกขุนทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โคกสัมพันธ์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ราษฎร์นิมิต ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
172 สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย พระอารามหลวง
173 สี่แยก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
174 หนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
175 แก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
176 คลองคันฉอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
177 คลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
178 โคกสำราญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ทุ่งพลวง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ทุ่งหินโคน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
181 น้ำซับ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
182 เนินไทร ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
183 เนินผาสุก ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
184 บะเจริญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
185 บ้านทัพพระ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
186 หนองโสน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ใหม่ถาวร ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ใหม่ไพรวัลย์ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
189 คลองไทร ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
190 คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
191 คลองบุหรี่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
192 โคกมะตูม ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
193 เจริญสุข ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ท่ามะตูม ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ท่าแยก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
196 บ้านเนินเขาดิน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ป่าศรีบุญเรือง ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
198 คลองตะขบหวาน ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
199 คลองแก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
200 คลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
201 คลองฝักมีด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
202 คลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ดอนดินแดง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
205 บ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
206 มิตรไมตรี ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หนองสมบูรณ์ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ท่าตาสีคงคาราม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
211 นาเจริญ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
212 โนนทอง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ประตูโขง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
214 เพชรพนานิคม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ร้อยไร่ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
216 วังไทร ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
217 หนองแก ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
218 หนองปรือ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ใหม่สระบุรี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
220 แก่งสะเดา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
221 เขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
222 คลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
223 คลองพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
224 คลองใหญ่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ซับเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ทุ่งมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
228 เกศแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
229 เขาป่าแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
230 คลองสารพา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ชัยณรงค์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ภูเวียง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
233 มิตรสัมพันธ์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
234 วังจำปี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
235 วังแดง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
236 วังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ศรีเจริญทรัพย์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สวนป่า ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น มหานิกาย วัดราษฎร์
239 เขาแหลม ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 คลองไม้เลี้ยงศรัทธาราม ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 คลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ถวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ป่าบัวคำพัฒนา ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 วังดารา ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 เขาลาน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 แก่งสำราญ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 คลองร่วม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ซับทรายทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ซับสิงโต ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ทรัพย์ภู ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 วังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ป่าบ้านน้ำซับ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 คลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ชุมทองสามัคคีธรรม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ซับเกษมพัฒนา ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ไพรจิตรสามัคคีธรรม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 รุ่งอรุณ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 วังเจริญ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 วังน้ำฝน ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 วังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 วังสำลี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 วังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ป่าช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ซับสมบูรณ์ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
271 แซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ป่าหนองขาม ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
273 เขาจาน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ทับช้างคีรีวัลย์ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ทับประดู่ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ทุ่งเจริญ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
278 นางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
279 โนนเมือง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
280 บ้านสี่แยก ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
281 บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
282 บ้านใหม่ปักคุ้ม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
283 หนองพัฒนาราม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
284 หนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เทพาวาส ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
287 สารคุณสโมสร ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
288 หนองหว้า ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
289 คลองยาง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ทดราษฎร์พุทธาราม ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ทดหลวง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
292 โป่งคอม ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สายไหมวนาราม ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
295 หนองใหญ่ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
296 อุทุมพร ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
297 นครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
298 มุจลินทาราม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
299 สุธรรมมาวาส ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
300 หนองคลอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
301 หนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
302 กองแก้วนพคุณ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
303 คลองทรายใต้ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
304 คลองทรายเหนือ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
305 โนนผาสุก ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
306 โนนผาสุกใต้ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
307 วังรีใต้ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
308 หนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
311 รัตนสุวรรณาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
312 หนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
313 หนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สังคมมาวาส ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
315 หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
316 หนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
317 หนองหล่ม ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
318 คลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ท่าช้างประชาสรรค์ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
320 พุทธิสาร ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
322 คลองยาง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
323 บ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร มหานิกาย วัดราษฎร์
325 เขาดินโสดาราษฎร์บำรุง ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 คลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 บีกริม ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 วังยาว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 หนองหมูน้อย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ใหม่ไทยเจริญ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 กุดหิน ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 เกิดน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 เขาน้อย ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 สุทธาวาส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 แสนสุข ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ป้ายเขียววนาราม ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ป่าหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ ธรรมยุต วัดราษฎร์
340 ขาวสะอาด ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 โคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ประตูชัยอรัญเขต ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
344 วังมน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
345 โสนน้อย ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
347 บ้านด่านหนองขาม ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
348 บ้านตุ่น ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 หนองเทา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ใหม่ไทรทอง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 อนุบรรพต ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 โคกสะพานขาว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 หนองหญ้าปล้อง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 เขารัง ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ผ่านศึก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ไผ่ล้อม ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 พัฒนานิคม ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 หนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ชนะไชยศรี ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ราษฎร์บำรุง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 สวนอุดม ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 หนองผักบุ้ง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ดงยางประชาสรรค์ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 นิคมเขาตาก้อน ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 เนินสะอาด ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 เมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 สมประสงค์ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 พุทธนิมิต ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 หนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 เหล่าคลองกลาง ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 เหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ทุ่งสว่างอารมณ์เย็น ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 บ่อหลวง ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 หนองบัว ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 หนองบัวใต้ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 หันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 วังปลาตอง ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 หลวงอรัญญ์ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 มหานิกาย 375
ธรรมยุต 6
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 380
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ