เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ 13 อำเภอ 2 กิ่ง 130 ตำบล 792 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ 90 60000 6001
2 อำเภอตาคลี 88 60140 6007
3 อำเภอลาดยาว 82 60150 6011
4 อำเภอบรรพตพิสัย 73 60180 6005
5 อำเภอแม่วงก์ 65 60150 6013
6 อำเภอหนองบัว 64 60110 6004
7 อำเภอท่าตะโก 57 60160 6008
8 อำเภอไพศาลี 55 60220 6009
9 อำเภอชุมแสง 54 60120 6003
10 อำเภอตากฟ้า 45 60190 6012
11 อำเภอพยุหะคีรี 44 60130 6010
12 อำเภอเก้าเลี้ยว 26 60230 6006
13 อำเภอโกรกพระ 26 60170 6002
14 กิ่งอำเภอชุมตาบง 12 60150 6015
15 กิ่งอำเภอแม่เปิน 11 60150 6014
รวม 792 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาดินเหนือ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ดงเมืองใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
4 พระหน่อธรณินทร์ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
5 มรรครังสฤษดิ์ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
6 หนองงูเหลือม ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
7 แหลมสมอ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
8 มหาโพธิใต้ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
9 มหาโพธิเหนือ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
10 หนองหัวเรือ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
11 กัลยารัตน์ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ทุ่งตาทั่ง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โนนโพธิ์ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ลาดค้าว ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หนองเต่าใต้ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองเต่าเหนือ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
18 หนองแพงพวย ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ห้วยรั้ว ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
20 คลองช้าง ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ดงบ้านโพธิ์ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เนินพยอม ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ศิลาทองสามัคคี ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หัวดงใต้ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หัวดงเหนือ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หาดเสลา ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โกรกพระใต้ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โกรกพระเหนือ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ท่าทราย ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 นากลาง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 สามัคคีราษฎร์ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 บ่อพลับ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 หนองพรมหน่อ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 เขาถ้ำพระ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ทองคำอิง ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 เนินกะพี้ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 เกษมศานติ์ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ช่องรวก ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ท่าซุด ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บางประมุง ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 มโนราษฎร์ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เนินเวียง ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บางมะฝ่อ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บ้านหว้า ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ประชาศึกษา ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ยางตาล ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 กระจังงาม ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ศาลาแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ตากแดด ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 เนินหญ้าคา ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 หาดสูง ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 เขาจั๊กจั่นวนาราม ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 เขาแดงเจริญธรรม ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ชุมตาบง ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ชุมม่วงศรีบุญมาราม ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ตลิ่งสูงเทพนิมิต ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ป่าเขาเขียว ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 โปร่งสะเดา ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 หนองจิกทรายมูล ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เขาหินกราวสามัคคีธรรม ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ชุมม่วงเหนือ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ปางสวรรค์ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ศรีอุดมวนาราม ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 เกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 คลองระนง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ท่านา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 โพธิ์สุทธาวาส ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 พิกุล ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 แหลมยาง ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 แสงธรรมสุทธาวาส ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง ธรรมยุต วัดราษฎร์
76 คลองปลากดใน ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ทับกฤชกลาง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ทับกฤชเหนือ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ทุ่งแว่น ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 โพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองแม่พังงา ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ดอนสนวน ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ทับกฤชใต้ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ช้าง ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ดงกะพี้ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ปึกวงฆ้องชัย ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 วังใหญ่ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองขอน ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 คลองยาง ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 เนินสะเดา ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 บางเคียน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 บ้านลาด ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 คลองเกษมกลาง ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 คลองเกษมใต้ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ไผ่ขวาง ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ไผ่สิงห์ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โพธิ์หนองยาว ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 คลองปลากดนอก ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 คลองสำพรึง ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ท่าจันทร์วิปัสสนา ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พันลาน ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ป่าพันลานใต้ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 ชุมแสง ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 บางไซ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 สองพี่น้อง ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 แสงสวรรค์ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หางตลาด ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 มงคลสุจริตธรรม ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 สระตาล ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองกระเจา ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองกุ่ม ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 หนองโก ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หนองยาวตะโก ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หัวกระทุ่ม ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 เขาบันไดกลีบ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
120 คีรีวง ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
121 พลับพลาชัย ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เขากา ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ชุมพลสามัคคีธรรม ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า มหานิกาย พระอารามหลวง
125 ไผ่นาเริง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
126 พุนิมิต ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
127 คูหาโสภณ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
128 ชายธงวราราม ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
129 ชอนทุเรียน ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ชอนพลูวราราม ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ไตรคีรีวราราม ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
132 โป่งสังข์ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ไผ่เจริญ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
134 พุนกยูง ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
135 พุเม่น ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ซับไพรเงิน ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ถ้ำธรรมรัศมี ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ถ้ำพรสวรรค์ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
139 เทพพนม ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
140 พุนาค ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เพิ่มทรัพย์ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ลำพยนต์ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ศรีเจริญธรรม ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
144 เขาบัวขาว ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ธรรมโสภณ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ประชาสรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
147 พุขมิ้น ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
148 วังสำราญ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สุขสำราญ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หนองพิกุล ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ห้วยลำใย ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
152 แคทราย ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
153 โคกขาม ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ดำรงธรรม ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
155 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
157 พุสว่าง ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ล้ำเจริญ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
159 สระเกตุโมลี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
160 สุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
161 หนองรั้ว ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
162 อุดมธัญญา ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
163 อุดมพร ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
164 จันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ดงมัน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หนองตะโก ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
167 หนองตาปี ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หนองถ้ำวัว ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
169 อินทรเมรี ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
170 เขาทอง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เขาฝา ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
172 เขาวงษ์ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
173 เขาสูง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
174 โคกสว่าง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ช่องแค ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ดงน้อย ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เทพมรกต ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บ่อนิมิต ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หนองดุก ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
180 อัมพวันคีรี ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
181 เขาเจดีย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
182 เขาถ้ำบุญนาค ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
183 เขาถ้ำประทุน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
184 เขาใบไม้ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โคกคูณ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ชอนเจริญธรรม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ดงพลับ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ถ้ำผาสุขใจ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ถ้ำมหาโพธิ์ทอง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ธรรมรงค์สวัสดิ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
192 โบสถ์เทพนิมิต ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
193 โพนทอง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ศรีวังคาง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ศรีสำราญ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
196 สระแก้ว ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
197 สว่างวงษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
198 สันธยาศรัทธาธรรม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
199 หนองขาม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
200 หนองจิกรี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
201 หนองสีนวล ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
202 หลาสะแก ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
203 หัวเขาตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
204 เทพมงคลปานสาราม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ธรรมยุต วัดราษฎร์
205 พุทธนิมิต ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ธรรมยุต วัดราษฎร์
206 กกกว้าว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
207 คีรีโชติการาม ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
208 โคกสลุด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ประชาสรรค์ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
210 หนองหญ้ารังกา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
211 หลังเขา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
212 โคกกระเทิน ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ป่าตาล ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
214 พรหมประชาราม ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ลาดทิพยรส ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
216 หนองคูน้อย ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
218 โคกกร่าง ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ชัยมงคล ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ทุ่งทะเลทราย ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
221 หนองแขม ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
222 หนองสร้อยทอง ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
223 คีรีรัตนาราม ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ดงขวาง ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
225 รัตตวัน ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
226 วาปีรัตนาราม ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
227 สอนจันทร์ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
228 หนองตาราม ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
229 หนองเต็งรัง ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
230 หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ห้วยดุก ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
232 อรัญญิการาม ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองสีซอ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองหม้อ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
235 หนองแอก ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
236 เขาดุม ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
237 โคกเจริญ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
238 พุช้างล้วง ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ลาดตะกุด ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
240 หนองกระสังข์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หนองบัว ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
242 หนองบัวทอง ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ห้วยหอม ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
244 เขาตอง ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เขาภูคา ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ทรัพย์น้อย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองกรวด ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หนองตาพัน ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หนองยอ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
250 หนองลาดสามัคคี ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
251 หัวหวาย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี มหานิกาย วัดราษฎร์
252 เขาล้อ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ดอนคา ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ตุ๊กแก ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
255 บ้านวังแรง ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
256 วังปลาสร้อย ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
257 สระโบสถ์ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
258 เขาน้อย ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สามัคยาราม ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
261 หนองขานาง ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หางน้ำ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
263 เขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ทำนบ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก ธรรมยุต วัดราษฎร์
266 พนมรอก ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
267 วังใหญ่ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
268 หนองคร่อ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
269 หนองไผ่ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
270 คร่อเรียงราย ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
271 คลองบอน ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
272 พนมเศษใต้ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
273 พนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ขอนดู่ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ช่องแกระ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ท่าสุ่ม ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
277 เนินสำราญ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ปากง่าม ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
279 วังมหากร ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
280 วังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
281 หัวพลวง ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โคกกระถิน ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ดงจันทำ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ตะเฆ่ค่าย ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ทุ่งสว่าง ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หนองละมาน ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
287 หนองสระ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
288 เนินประดู่ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
289 สายลำโพงกลาง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
290 สายลำโพงใต้ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
291 สายลำโพงเหนือ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
292 หนองน้ำใส ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หนองเบน ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองสองห้อง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
295 หนองสะเอ้ง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
296 เขาดินศิริวัฒนา ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ราษฎร์บำรุงธรรม ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
298 หนองสะแก ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
299 หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
300 หนองหลวงศรัทธาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
301 เขาขาด ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
302 เขาค้างคาว ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ไดตามุ่ย ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
304 หนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
305 หนองสองห้อง ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
306 หัวถนนกลาง ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
308 หัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
309 เจริญผล ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
310 เนินโพธิ์ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
311 มาบมะขาม ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ศรัทธาราม ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
313 สี่แพ่ง ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ทุ่งแคแดง ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ทุ่งท่าเสา ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
317 เนินทราย ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
318 วงฆ้อง ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
319 สองพี่น้อง ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
320 หนองคล้า ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
321 หนองปลาไหล ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
322 หนองละมาน ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
323 คลองขวัญ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ดงคู้ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ธรรมรักขิตาราม ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
326 วงษ์มณีศรัทธา ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ศรีนิคมรัตนาราม ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
328 สังขวิจิตร ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
329 สังขสุทธาวาส ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
330 คลองวิไล ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
331 คลองสองหน่อ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ดงป่าจันทร์ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ดงแม่ศรีเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ตาสังใต้ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
335 บ้านไผ่ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
336 บ้านวัง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ส้มเสี้ยว ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
339 มงคลรัตนาราม ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
340 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
341 โบราณธรรมยิกาวาส ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
342 โบสถ์สามัคคีธรรม ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ประสาทวิถี ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
344 วังพระหิน ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
345 บึงราษฎร์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
346 มงคลสถิตย์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
347 วิวิตตาราม ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เขาหน่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
349 เขาห้วยลุง ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ท่าจันทร์ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
351 นาหุบ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
352 บ้านแดน ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
353 เทพสถาพร ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
354 บึงปลาทู ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
355 เวฬุวัน ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
356 สระนิมิตรังสรรค์ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
357 หนองมะขาม ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
358 คลองธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
359 คลองมงคล ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ทุ่งสนามชัย ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ธรรมจริยาวาส ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
362 พลังไพร ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
363 หนองกรด ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
364 หนองปรือ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
365 หนองเสือ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ใหม่หนองกรด ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
367 คลองจินดา ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
368 โคกกว้าง ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
369 จิกลาด ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
370 เนินสะเดาหวาน ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
371 หนองตางู ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
372 หนองพลับ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
373 กล่ำหูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
374 เขากองทอง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
375 หูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ท่าแรต ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ธรรมโชติการาม ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
378 วังกระชอน ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
379 วิมลประชาราษฎร์ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
380 อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
381 บ้านคลอง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
382 เขาสามยอด ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ซับผักกาด ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ธารลำไย ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
385 บ่อเพลง ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
386 พุหว้า ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
387 หนองกลอย ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
388 หนองเต่า ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ใหม่พรสวรรค์ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
390 เขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
391 เขาทองพุทธาราม ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
392 เขาไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
393 พระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
394 คลองบางเดื่อ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
395 น้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
396 เพียรอุดมธรรม ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
397 สระเศรษฐี ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สำโรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
399 สุวรรณรัตนาราม ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
400 หนองคล่อ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ใหม่ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
402 เขาบ่อแก้ว ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
403 โป่งสวรรค์ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
404 สระนางสรง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
405 สระปทุม ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
406 หนองไม้แดง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ห้วยบง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
408 เนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
409 หนองหมู ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
410 หัวงิ้ว ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
411 เขาแก้ว ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
412 อินทาราม ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
413 เขาบ่อพลับ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
414 คนธารามท้ายวารี
(หางน้ำหนองแขม)
ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
415 บ้านบน ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ดอนกระชาย ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ท่าตะโก ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ยางขาว ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
419 หาดสะแก ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
420 บางปราบ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
421 มณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
423 เทพพรสวรรค์ธารหวาย ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ศรีเพ็งวนาราม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
425 สระทะเล ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
426 โคกเดื่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
427 เนินทอง ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ไพศาลี ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
429 หนองแทงแรด ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
430 หนองเสือ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ห้วยตะโก ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
432 คลองมะม่วงเตี้ย ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ช่องคีรี ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ตะคร้อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ประชาสามัคคี ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
436 วังกระโดนน้อย ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
437 วังกระโดนใหญ่ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
438 นาขอม ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ประจันตคีรี ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ศิริมงคล ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
441 สันติประชาราม ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
442 หนองตกกล้า ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
443 หนองม่วง ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
444 เขาหลักชัย ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
445 คีรีประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
446 คีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
447 โค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ตะเคียนทอง ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
449 โพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
450 มงคลประชาสรรค์ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
451 หนองปลาย ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
452 เขาธรรมบท ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ใหม่วารีเย็น ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ซับสมบูรณ์ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
455 พุฝรั่ง ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ระหอกเหียง ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
457 วังข่อยสามัคคีธรรม ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
458 หนองกระทุ่มทอง ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
459 หนองสะแกยาว ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
460 หนองสำโรงสามัคคีธรรม ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
461 หัวพุ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
462 เขาดินวนาราม ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
463 เขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ตะกุดภิบาล ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
465 บ่อทอง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
466 พุทธนิมิต ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
467 โพธิ์งาม ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
468 โพธิ์ทอง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
469 วังน้ำลัด ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
470 หนองโพธิ์ศรี ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ห้วยขว้าว ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ใหม่เจริญธรรม ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
473 เขาช้างฟุบ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี ธรรมยุต วัดราษฎร์
474 โคกมะขวิด ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
475 บ้านใหม่ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
476 พระพุทธบาท ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
477 วังกรด ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
478 วังเตียน ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
479 สำโรงชัย ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
480 หนองไผ่ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี มหานิกาย วัดราษฎร์
481 กลางแดด ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 เกตุคีรี ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ศาลเจ้า ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 เกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 เกรียงไกรใต้ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 เกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 ปากน้ำโพเหนือ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 สโมสร ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 เกาะหงษ์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ตะเคียนเลื่อน ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 วังยาง ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ท่าทอง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 เทพนิมิตโฆสิตาราม ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ยางโทน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 วังไผ่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 ศรีสุวรรณ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 สันคู ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 จอมคีรีนาคพรต ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ป่าเรไลย์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ศรีสวรรค์สังฆาราม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ท่าดินแดง ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 หัวถนน ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 เทพสามัคคีธรรม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 นิเวศวุฒาราม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ยางงาม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 เกาะแก้ว ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ยาง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 วังหยวกใต้ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 บน ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 บึงน้ำใส ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 คลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 คีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ไทรใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย พระอารามหลวง
519 ปากน้ำโพใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 พรหมจริยาวาส ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 โพธาราม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย พระอารามหลวง
522 วรนาถบรรพต ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย พระอารามหลวง
523 สุคตวราราม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 พุทธมงคลนิมิตร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
525 คีรีสวรรค์ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 บ้านไร่ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 พระนอน ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 พุชะพลูใต้ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 รังงาม ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ราษฎร์เจริญ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ราษฎร์บำรุง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ศรีเจริญธรรม ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ศรีมงคล ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ศรีวรรณาราม ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 ไทรเหนือ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 บางม่วง ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
537 พระบางมงคล ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
538 วังหิน ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 หนองถ่าน ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
540 หาดทรายงาม ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
541 เขาฤาษีเวฬุวัน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ทัพชุมพล ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
543 บวรประชาราษฎร์ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
544 บ่อพยอม ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ผาแดง ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
546 ศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
547 สวรรค์ธาราม ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สวรรค์ประชากร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
549 สันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
550 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
551 หนองโรง ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
552 อัมพวัน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 เขามโน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 เขาเรือ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ดอนงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 เนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 บริรักษ์ประชาสาร ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
558 บวรประชาสัคค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
559 วังสวัสดี ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ศรีประชาสรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ศรีอัมพวัลย์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สมานประชาชน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 สวรรค์วิถีธรรมาราม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
564 หนองกระโดน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
565 อมรประสิทธิ์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
566 เขมิราษฎร์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ภัทรสิทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 สุบรรณาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 สังฆมงคล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
571 เขามะตูม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
572 คลองโพธิ์พัฒนา ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
573 โนนสมบูรณ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ประดู่งาม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
575 พนาสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
576 แม่กะสี ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ลานชัยสามัคคี ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
579 สิมมาวนาราม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ใหม่คลองเจริญ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ใหม่ไทรทอง ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน มหานิกาย วัดราษฎร์
582 กลางพรมฉิมพลี ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 คลองสายทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ไตรรัตนาราม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ทุ่งรวงทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 เทพสวรรค์สีมาราม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 เนินใหม่สิทธิมงคล ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 วังชุมพร ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 สีมาราม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 หนองปล้องสามัคคีธรรม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 หนองไผ่ไทรงาม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 คลองไทร ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 คลองแบ่ง ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ทรัพย์ทวีคูณ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 บ้านน้อย ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 บ้านใหม่ศรีนคร ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ป่าแก้วนิมิต ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ปางขนุน ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 ปางมะกอ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ฝาถังเจริญธรรม ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 ภูเขาทองพุทธาราม ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 มฤคทายวัน ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 มอช้างงาม ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 มอสวรรค์เทพนิมิต ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 มอสวรรค์วนาราม ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 วังน้ำขาว ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 วิกสิตวิทยาราม ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ศรีเจริญธรรม ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 สามแยกพัฒนา ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
613 หนองตะเคียน ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 หนองไม้ใต้ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 หนองไม้เหนือ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 หินดาดสามัคคี ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 ใหญ่โพธิ์ศรี ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 ใหม่เจ้าพระยา ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 บุญญานุสรณ์ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
620 เขาพรหมาราม ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 เขาแม่กระทู้ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 คลองน้ำโจน ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ถังแดง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 เทพมงคลทอง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
626 เนินสมบูรณ์ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
627 ปากดงศรัทธาธรรม ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 แม่วงก์ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ไร่ไทรทอง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ลานตะแบก ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 สระหลวง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 หนองเย็นสามัคคี ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
633 หนองอ้ายสา ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
634 คลองม่วง ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
635 คลองม่วงใต้ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
636 คลองสำราญ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
637 ซับมะม่วงงาม ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ตะกรุด ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
639 ตะเคียนงาม ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ทุ่งสาคร ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
641 บ้านเปราะ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
642 ยางสองพี่น้อง ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
643 วังซ่าน ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
644 วังป่าใหญ่ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
645 ศรีกัลยาณนิคม ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
646 ศรีสวรรค์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ดงจังหัน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
648 เนินขี้เหล็ก ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
649 เนินขี้เหล็ก ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
650 พรมเขต ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
651 ราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
652 หนองไร่ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
653 หนองสังข์ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
654 จันทราราม ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
655 ทุ่งตัน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
656 เนินม่วง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
657 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
658 สวนหลวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
659 หนองไทร ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
660 หนองน้ำแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
661 หนองแฟบ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
662 แหลมชนิน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
663 มาบแก ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
664 วังแจง ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
665 สนามหลวง ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
666 หน้าเขา ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
667 คลองสาลี ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ดงมะไฟ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ดงสีเสียด ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ทุ่งแม่น้ำน้อย ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ประชานิมิต ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
672 ราษฎร์บำรุง ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
674 วังชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
675 ศรีสุธรรมาราม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
676 สระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
677 สวนขวัญ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
678 หนองกระทุ่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
679 หนองขี้ใต้ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
680 หนองจิก ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
681 แหลมทอง ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
682 เกาะเปา ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
683 นกคลาน ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
684 บ้านดงตาแวน ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
685 วังม้า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
686 วังศรีเจริญ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
687 หนองกระทิง ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
688 หนองโพธิ์ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ดอนพลอง ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ท่ากกแดง ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
691 โพธิ์ศรีมณีวงค์ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
692 ศรีอัมพวัน ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ท่าตะโก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
694 บ้านบุ่ง ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
695 บ้านบุรีรัมย์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ป่าสันติธรรม ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
697 ศรีทรงธรรม ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
699 หนองชำนาญ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หนองไทร ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ใหม่สามัคคี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
702 ยางโทน ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
703 สระปทุม ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
704 ดอนโม่ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
705 สร้อยละคร ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
706 หนองจิกรี ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
707 หนองเตย ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
708 สระแก้ววนาราม ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
709 เขาสมุก ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
710 ชัยวนาราม ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
711 ดงหนองหลวง ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
712 ดอนขวาง ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
713 สามัคคีประดิษฐ์ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
714 หนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
715 หนองเดิ่น ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
716 หนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
717 หนองหูช้าง ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
719 วังยิ้มแย้ม ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
720 หนองพลับ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
721 หนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
722 กกกอก ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
723 ทุ่งนาผาสุข ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
724 วังหิน ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
725 ศรีไกรลาศ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
726 ศรีทอง ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
727 สะเดาซ้าย ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
728 หัวเขาลานคา ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
729 ทรัพย์ย้อย ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
730 ทรัพย์สวรรค์ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ทุ่งทองวนาราม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ไทรงาม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
734 ปากดงสามัคคีธรรม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
735 รังงามปทุมรักษ์ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
736 สหชาติประชาธรรม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
737 สายลมเจริญธรรม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
738 หนองประดู่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
739 หนองสะเอ้ง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
740 โคกกระถิน ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
741 โคกสามัคคี ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ธารทหาร(ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
743 น้ำสาดกลาง ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
744 น้ำสาดเหนือ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
745 ป่าเรไร ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
746 หนองจิก ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
747 หนองปลาไหล ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ห้วยวารีใต้ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
749 กุฏตามั่น ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
750 เขานางต่วม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
751 โคกสะอาด ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ทับลุ่มศรีมงคล ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
753 วังข่อย ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
754 วังบ่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
755 วังใหญ่ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
756 เวฬุวัน ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
757 ห้วยธารทหาร ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
758 อ้อยช้างงาม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
759 อุดมพัฒนา ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
760 เขามะเกลือ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
761 เขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
762 เทพสุทธาวาส ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
763 วังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
764 วังแรต ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
765 หนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
766 หนองโบสถ์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
767 หนองม่วง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
768 หัวทำนบ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
769 คลองสมอ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว ธรรมยุต วัดราษฎร์
770 คลองกำลัง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
771 คลองลานใต้ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
772 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
773 หนองไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ห้วยน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
775 ใหม่นิกรประทุมรักษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
776 ทุ่งตาล ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
777 ห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
778 กระดานหน้าแกล
(กระดานหน้าแตร)
ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
779 โคกมะกอก ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
780 จิกยาวใต้ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
781 รังย้อยราษฎร์เจริญ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ห้วยถั่ว ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ห้วยวารี ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
784 เกาะแก้ว ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
785 จิกใหญ่ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
786 สามัคคีสุนทร ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ห้วยถั่วกลาง ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
788 ห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
790 ห้วยร่วมใต้ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
791 สระงาม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
792 หนองแก้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว มหานิกาย วัดราษฎร์
792 มหานิกาย 775
ธรรมยุต 17
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 788
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ