วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ความสำคัญ
ลักษณะประชาธิปไตยพุทธ
หลักความสอดคล้อง พvว
- ด้านความเชื่อ
- ด้านความรู้
หลักความแตกต่าง พvว
- มุ่งเข้าปรากฏการณ์
- ต้องการรู้กฎธรรมชาติ
- ยอมรับโลกแห่งสสาร
- มุ่งเอาความจริงมาตีแผ่
กระบวนการคิดแบบวิทย์
กระบวนการคิดแบบพุทธ
วิธีการคิด ๑๐ วิธี (โยนิโส)
หลักการพุทธศาสนา
- การฝึกหัดอบรมตนเอง
- การพึ่งพาตนเอง
- การมุ่งสู่อิสรภาพ
คำถามประจำหน่วยที่ ๑
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
- หลักการสอน ๔
- วิธีสอน ๓
- เทคนิควิธีสอน ๖
การเผยแผ่แนวพุทธจริยา
- โลกัตถจริยา
- ญาตัตถจริยา
- พุทธัตถจริยา
พระนามของพระพุทธเจ้า
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอนุรุทธเถระ
- พระองคุลิมาลเถระ
- พระธัมมทินนาเถรี
- จิตตคหบดี
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระนารายณ์มหาราช
- พุทธทาสภิกขุ
- ปัญญานันทภิกขุ
- ดร.เอ็มเบดการ์
ชาดก
- มโหสถชาดก
เสริมสาระ
- ทศชาติชาดก
- ศาสดาศาสนาคริสต์
- ศาสดาศาสนาอิสลาม
คำถามประจำหน่วยที่ ๒
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พระรัตนตรัย
- ความหมาย
- คุณค่าของธรรมะ
อริยสัจ ๔
- ความหมาย
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- โลกธรรม ๘
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
- นิยาม ๕
- มิจฉาวณิชชา ๕
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- วิมุตติ ๕
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- อปริหานิยธรรม ๗
- ปาปณิกธรรม ๓
- ทิฏฐธัมมิกัตถฯ ๔
- โภคอาทิยะ ๕
- อริยวัฑฒิ ๕
- มงคล ๓๘
   - จิตไม่หวั่นไหว
   - จิตไม่เศร้าโศก
   - จิตไม่มัวหมอง
   - จิตเกษม
คำถามประจำหน่วยที่ ๓
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พระไตรปิฎก
ปิฎก ๓
การสังคายนา
- ความหมาย
- การสังคายนาครั้งที่ ๑
- การสังคายนาครั้งที่ ๒
- การสังคายนาครั้งที่ ๓
- การสังคายนาครั้งที่ ๔
- การสังคายนาครั้งที่ ๕
- การสังคายนาครั้งที่ ๖
- การสังคายนาครั้งที่ ๗
- การสังคายนาครั้งที่ ๘
- การสังคายนาครั้งที่ ๙
- การสังคายนาครั้งที่ ๑๐
การวิเคราะห์พระไตรปิฎก
และการสังคายนา
- การรวบรวมพระธรรมวินัย
- การทำสังคายนา
- การถ่ายทอดพุทธวจนะ
- การเผยแผ่พระไตรปิฎก
เรื่องน่ารู้
- กามโภคี ๑๐
พุทธศาสนสุภาษิต
- ปฏิรูปการี ธุรวา...
- วายเมเถว ปุริโส...
- สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ฐานํ
- อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
คำถามประจำหน่วยที่ ๔
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่และบทบาทพระภิกษุ
- พระนักเทศน์
- พระธรรมทูต
- พระธรรมจาริก
- พระวิทยากร
- พระวิปัสสนาจารย์
- พระนักพัฒนา
การปฏิบัติตนตามทิศ ๖
(ทิศเบื้องล่าง)
หน้าที่และบทบาทของ
อุบาสก-อุบาสิกา
- อุบาสกธรรม ๗
มารยาทชาวพุทธ
- การปฏิสันถารพระภิกษุ
- หลักปฏิสันถาร ๒
เรื่องน่ารู้
- คารวธรรม ๖
คำถามประจำหน่วยที่ ๕
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องใน
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันธรรมสวนะ
วันเทศกาลสำคัญ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
ศาสนพิธี
- พิธีกรรมและงานพิธี
- บทสวดมนต์ของนักเรียน
- พิธีบรรพชาอุปสมบท
- คุณสมบัติผู้จะอุปสมบท
- บริขาร ๘
- ภารกิจของผู้อุปสมบท
คำถามประจำหน่วยที่ ๖
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การบริหารจิต
- วิธีปฏิบัติ
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
- หลักสติปัฏฐาน ๔
- วิธีเดินจงกรม ๖ ระยะ
- อิริยาบถ ๔
การเจริญปัญญา
- การคิดแบบแยกแยะ
  องค์ประกอบ
- การคิดแบบวิภัชชวาท
คำถามประจำหน่วยที่ ๗
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
สภาพปัญหาในชุมชน
และสังคมไทย
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาอาชญากรรม
- ปัญหาการทุจริต
- ปัญหาการขาดวินัย
ธรรมะกับการแก้ปัญหา
- พรหมวิหาร ๔
- อิทธิบาท ๔
- สันโดษ ๓
- ฆราวาสธรรม ๔
- มิตรแท้ ๔
- ธรรมคุ้มครองโลก ๒
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
- การเข้าค่ายพุทธบุตร
- การเข้าร่วมพิธีกรรม
- การศึกษา-วันอาทิตย์
- การสัมมนาหาแนวทาง
- การปกป้องคุ้มครอง
- การปลูกจิตสำนึก
เรื่องน่ารู้
- สารท
คำถามประจำหน่วยที่ ๘
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนที่ ๙
ความสำคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
หลักธรรม : ศาสนาคริสต์
หลักธรรม : ศาสนาอิสลาม
หลักธรรม : พราหมณ์-ฮินดู
หลักธรรม : ศาสนาสิข
คำถามประจำหน่วยที่ ๙
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
 
 
โปรดเลือกรายการ