เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 อำเภอ 2 กิ่ง 169 ตำบล 614 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 90 80000 8001
2 อำเภอปากพนัง 63 80140 8012
3 อำเภอท่าศาลา 46 80160 8008
4 อำเภอชะอวด 40 80180 8007
5 อำเภอทุ่งสง 39 80110 8009
6 อำเภอร่อนพิบูลย์ 38 80130 8013
7 อำเภอหัวไทร 35 80170 8016
8 อำเภอเชียรใหญ่ 30 80190 8006
9 อำเภอสิชล 30 80120 8014
10 อำเภอฉวาง 28 80150 8004
11 อำเภอพรหมคีรี 21 80320 8002
12 อำเภอลานสกา 21 80230 8003
13 อำเภอทุ่งใหญ่ 20 80240 8011
14 อำเภอพระพรหม 19 80000 8020
15 กิ่งอำเภอนบพิตำ 17 80160 8021
16 อำเภอขนอม 12 80210 8015
17 อำเภอพิปูน 12 80270 8005
18 กิ่งอำเภอช้างกลาง 11 80250 8022
19 อำเภอจุฬาภรณ์ 11 80130 8019
20 อำเภอนาบอน 11 80220 8010
21 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 80190 8023
22 อำเภอบางขัน 6 80360 8017
23 อำเภอถ้ำพรรณรา 4 80260 8018
รวม 614 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กระดังงา ตำบลขนอม อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ใน ตำบลขนอม อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
4 สุวรรณบรรพต ตำบลขนอม อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
5 คลองเหลง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม ธรรมยุต วัดราษฎร์
6 เขาวังทอง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
7 เจดีย์หลวง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ท่าน้อยคุณาราม ตำบลควนทอง อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ธารทอง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
10 บางคู ตำบลควนทอง อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ป่าเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
12 จันทร์ธาตุทาราม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สมควร ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ควนแดงบน ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 โพธิวงศาราม ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 แร่ราษฎร์สุทัศน์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 สำนักขัน ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เจริญบุญญเขต ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ดอนอินทนิน ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สุกการาม ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 สุทัศน์เทวเสถียร ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ชะอวด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 กะเปียด ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 นาเขลียง ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
28 ปากน้ำ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
29 วังม่วง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 สามัคคีนุกูล ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ควนมะปริง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 มะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 รังษีบูรณาราม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ควนยูง ตำบลนาแว อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 วังสะพาน ตำบลนาแว อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ศิลา ตำบลนาแว อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ห้วยทรายขาว ตำบลนาแว อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 หาดสูง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บุญประสิทธิ์ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ปลายระแนะ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 มะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 สวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 อินทรสุคนธาราม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 เกาะเทวดา ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
47 เพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
48 โคกหาด ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ลอยโพธาราม ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สุวรรณประดิษฐาราม ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สุวรรณาราม ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บางหว้า ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 โคกกะถิน ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป่าหวาย ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 สระใคร ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 จันทร์ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ดอนตรอ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ใต้หล้าพนาราม ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 สหธรรมิการาม ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยุต วัดราษฎร์
60 ทุ่งเฟื้อ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 พังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ควนดินแดง ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ลานนาราม ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ควนใส ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ธรรมารามแสงประสิทธิ์ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เขาเทียมป่า ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 เขาลำปะ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โคกประดู่ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ทุ่งโชนพุทธาวาส ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
72 คงคาราม ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ทุ่งเตยประชาสรรค์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
74 เขมาราม ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ควนป้อม ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ชลธาราราม ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ไทรหัวม้า ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
78 บางน้อย ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
79 โพธาราม ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ศรีมาประสิทธิ์ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
81 ท่าสะท้อน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
82 รักขิตวัน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หมื่นระงับรังสรรค์ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู) ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ดอนมะปราง ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ตะเคียนทอง ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เลียบ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ห้วยแหยง ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ดิษฐวราราม ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
90 น้ำดำ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
91 โคกทราง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ทุ่งคุ่ม ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ทุ่งน้อย ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
94 นางหลงประชาสามัคคี ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
95 พรุบัว ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
96 มัชฌิมวราราม ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สุขาสิทธาราม ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
98 กุมแป ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ควนเงิน ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
100 วังกลม ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
101 สีตลากร ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ควนสงฆ์ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
103 ควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 คีรีวรรณา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 เทพกุญชร ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 มะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย พระอารามหลวง
107 หน้าเขาเหมน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 หลักช้าง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ราษฎร์บำรุง ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 สวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 จันดี ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ท้ายทะเล ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ทายิการาม ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ท่าลิพง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 พระบาทโพธาราม ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 แดง ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ทองพูน ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 พระพุทธบาท ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 พรหมมัญพงศาราม ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 เขาแก้ววิเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เชียรใหญ่ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ดอนรักษา ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 เทพนิมิต ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สำโรงงาม ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 โพธิ์ใหม่ ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 สระแก้ว ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 พระหอม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
130 คลองขยัน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ชัยสุวรรณ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ทวยเทพ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บางทองคำ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 เทพรักษ์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 แม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 สระโพธิ์ ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 สระเกษ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
141 ทาบทอง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เภาเคือง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 เศียรดุสิต ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ถ้ำทองพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา มหานิกาย วัดราษฎร์
146 มุขธาราม ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา มหานิกาย วัดราษฎร์
147 เขาพนมไตรรัตน์ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ดอนตะใคร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
149 บ่อกรูด ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
150 บางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
151 จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ไทรขาม ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
153 หญ้าปล้อง ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
154 เขาดิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ปากเจาพัฒนาราม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
158 สุมณฑาธาร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
159 อินทโชติการาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
161 เทวดาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ป่าวนาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
164 พระเลียบ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ยางใหญ่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
166 สาขาชาติพงศ์ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สำนักม่วง ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หมาย ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ชลธาราม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เสนาราม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
172 โคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
173 พระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บนถนน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ชัยธาราประดิษฐ์ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ประชาอารีย์ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ป่าวดี ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
178 โมคลาน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ยางทอง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
180 สวนหมาก ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ใหญ่ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
182 คงคาเลื่อน ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
183 โคกตะเคียน ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ชุมโลง ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
185 นากุน ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
188 โสภณตีธาราม ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
189 เกียบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
190 คลองดิน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
191 สโมสร ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
192 แส็งแร็ง ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา มหานิกาย วัดราษฎร์
193 กะโสมใต้ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 กะโสมเหนือ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 บ้านพูน ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 อินทาราม ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 เขาตาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 นิคมคีรี ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 พันธวาราม ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 สหกรณ์นิคมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
201 เขาโร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ทุ่งควาย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ชายคลอง ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ทะเล ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ไทรห้อง ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เขากลาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
207 วังหีบ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 จำปาวนาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ถ้ำใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 นาตาแย้มธรรมาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ควนชุม ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โคกกะฐิน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ชายคลองที่วัง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ธรรมเผด็จ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ควนสุทธาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ลุมพินี ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 วังขรี ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ด่านกำจัด ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ศิลาราย ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 สำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ป่าถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ธรรมยุต วัดราษฎร์
226 น้ำตก ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 เขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 โคกสะท้อน ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ท่าแพ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 คงคาเจริญ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 คงคาเลียบ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ภูเขาดิน ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 เสม็ดจวน ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ควนสระบัว ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ภูเขาลำทัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ยูงทอง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 วังหิน ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 สระเภา ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ขนาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ควนคลัง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 มะเฟืองใต้ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ใหม่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 อู่ตะเภา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 บางวงศ์ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ประดิษฐาราม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หน้าเขารูป ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 สระมโนราห์ภูผาราม ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 ควนอุโบสถ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 นพรัตนาราม ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 เปียน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 เขาน้อย ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 คงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ทุ่งคาวนาราม ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 โทตรี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 นาเหรง ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ในตูล ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 โพเตมีย์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 อู่ทอง ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 เขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
264 โรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 สวนกลาง ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ใหม่ไทยเจริญ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ท่าพุด ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 วังเลา ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เกาะสระ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
270 เทพประสิทธิ์ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
271 มณีเจริญ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ทุ่งยวน ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
273 หนองดี ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
274 คลองกุย ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เทวสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
276 พิกุลชัยภูมิ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
277 พิศิษฎ์อรรถาราม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
278 อัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
279 อำนวยสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ต้นไทร ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ลำนาว ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ควนหัวไทร ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
283 บ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
284 วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
285 หนองเจ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
286 เกาะจาก ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
287 บางบูชาชนาราม ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 โบสถ์ธาราวดี ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 โคกมะม่วง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
290 บางอุดม ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
291 ขนาบนาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 มหิสสราราม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
293 ตรงบน ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 บ้านงาม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 สามแพรก ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 สุขุม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 กัลยานฤมิต ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
299 คลองน้อย ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 บางจาก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ปิยาราม ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ศรีสุวรรณาราม ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 สามัคคีธรรมวนาราม ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
304 ชมพูประดิษฐ์ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ไตรสุวรรณาราม ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 มัชฌิมเขตชลาราม ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 สระ ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 คงคาวดี ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 หงส์แก้ว ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 หรงบน ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 กาญจนาราม ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 นิโครธาราม ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 บางเข็ม ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 บางศาลา ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 แจ้ง ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ท่าพญา ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 มุขธาราราม ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 หัวเกาะรุ้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
319 เทพสิทธาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สระน้ำขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 สุวรรณภูมิวิหาร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 สระแก้ว ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
324 คงคาสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 นาควารี ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ศรีสมบูรณ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 สุชาโต ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 อุทัยรัตนาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 รัตนาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
330 รามประดิษฐ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
331 เขมวงศาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ไทยมังคลาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 นันทาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 บางฉนาก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 พิบูลยาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เสาธงทอง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 บางพระ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
338 บางด้วน ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 หอยกัน ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ป่าระกำใต้ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ป่าระกำเหนือ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 เหมก ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 อัฑฒศาสนาราม ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 สองพี่น้อง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สุวรรณาราม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 สุเทพธาราม ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 แหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 คงคาวง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
350 คลองเมียด ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ทอนหงส์ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
352 มัชฌิมภูมิวราราม ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ศรีวิชัยพัฒนาราม ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ใหม่ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
355 กำแพงถม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ป่ายางประดู่หอม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
357 โยธาธรรม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 หลวงครู ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ใหญ่ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 เขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
361 อินคีรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 เขาปูน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ท้าวโทะ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 พรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
365 สะบ้าย้อย ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
366 โท ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
367 โทเอก ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
368 ป่ากิ่ว ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
369 สากเหล็ก ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ไสมะนาว ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม ธรรมยุต วัดราษฎร์
371 แพร่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
372 เลียบ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สาคูใต้ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
374 เชิงแตระ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ท้ายสำเภา ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ป่าตอ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ราษฎร์เจริญวราราม ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ป่าห้วยพระ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ธรรมยุต วัดราษฎร์
379 พรุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ธรรมยุต วัดราษฎร์
380 ท่าช้าง ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
381 พระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ห้วยระย้า ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
383 พระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม ธรรมยุต วัดราษฎร์
384 กัตสัทธาราม ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
385 คันนาราม ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
386 มะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
387 มะม่วงตลอด ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
388 หนองแตน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม มหานิกาย วัดราษฎร์
389 โพธาราม ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ศรีมาราม ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
391 สุวรรณคีรี ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ห้วยกลาง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ทองทำนุ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
394 มัชฌิมาวาส ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ห้วยโก ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ปากเสียว ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
397 มังคลาราม ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
398 โบราณาราม ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ยางค้อม ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ชัน ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ท้าวราษฎร์ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
403 บ้านตาล ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
404 สวนพลาราม ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
405 มเหยงคณ์ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
406 บูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
407 วังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
408 วังตะวันออก ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
409 เสาธงทอง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
410 น้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
411 พระเขียน ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
412 หนองบัว ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
413 เทพนิมิต ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
414 มะม่วงปลายแขน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
415 วิมุตติธรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
416 แจ้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ท่างาม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
419 โรงฆ้อง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
420 วิทยาลัยครูรังสรรค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ศาลาไพ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
422 คงคาเลียบ ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
423 นาวง ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
424 จังหูน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
425 กุฏิ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
426 โดนธาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
427 พังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
428 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
429 หนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
430 หมน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
431 นารีประดิษฐ์ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ราษฎร์เจริญ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
433 สิริวัฒนาราม ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต พระอารามหลวง
435 ศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
436 จันทาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
437 แจ้ง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย พระอารามหลวง
438 ชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
441 บัว ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
442 พระมงกุฎ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ดอนยาง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
444 น้ำสรง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
445 หญ้า ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ชลเฉนียน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
447 พระนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
448 พระมหาธาตุฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต พระอารามหลวง
449 เพชรจริก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
450 สวนป่าน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
451 โคกธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ชายนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ท้าวโคตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
454 บุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
455 มุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
457 สระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
458 สวนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
459 เสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
460 หน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
461 หน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ตรีนิมิตร ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
463 มุจลินทราวาส ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
464 หนองนก ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
465 ท่าสะท้อน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ธาราวดี ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
467 บางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
468 บางใหญ่ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
469 มัชฌิมภูมิ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ท่านคร ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
471 คูพาย ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
472 นางพระยา ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
473 โบสถ์ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ปากนครบน ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
475 มุขธารา ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ทรายทองสันตาราม ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
477 ท่าแพ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
478 ท่าม่วง ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
479 มะม่วงทอง ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
480 โบสถ์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ไพศาลสถิตย์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
482 วิสุทธิยาราม ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ศรีมงคล ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
484 โพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
485 โพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
486 ทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
487 วนาราม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
488 หัวอิฐ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
489 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
490 เตาปูน ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ควนเกย ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 เทพมงคล ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ศรีอาชา ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 คันธมาลี ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 เทพนิมิตร ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 หนองแค ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 กุลธาราม ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 น้อมนาวาส ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ประชุมชน ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 สโมสรศรัทธาวาส ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 สุวรรณโฆษิต ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 เขาน้อย ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
504 เฉลิมกิตติยาราม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
505 พิศาลนฤมิตร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
506 จีบประดิษฐ์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 เทพนมเชือด ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 เนกขัมมาราม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 พรหมราช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 มัชฌิมภูผา ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ร่อนนา ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 วิเชียรรังสฤษดิ์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 สุวรรณรังษี ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 อรรถธรรมาราม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 เจริญธรรมมาราม ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
516 ธงทอง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
517 พระอานนท์ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
518 สระแก้ว ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
519 โคกคราม ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 พัฒนาราม ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 สารีปุตตาราม ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ศรีพิบูลย์ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
523 คีรีรัตนาราม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 คูหาสันตยาราม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ถลุงทอง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ท่าไทร ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 วิภาวดีรังสิตาราม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 สามัคยาราม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 คีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
530 โคกโพธิ์สถิตย์ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
531 วังไทร ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
532 สมอ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
533 เกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
535 สรรเสริญ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
536 สำนักใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ใหม่ทอน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
538 คีรีกันทราวาส ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
539 เชิงผาวนาราม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
540 ไทรงาม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
541 ดินดอน ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ปะ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
543 พัทธสีมา ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
544 มะขาม ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ในปุดกาญจนาคีรี ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา ธรรมยุต วัดราษฎร์
546 เจดีย์ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
547 น้ำรอบ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ลานสกา ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
549 วังหงส์ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา มหานิกาย วัดราษฎร์
550 เขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
551 กลาง ตำบลฉลอง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
552 คงคาเลียบ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
553 เจดีย์ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
554 เบิก ตำบลฉลอง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
555 สุธรรมาราม ตำบลฉลอง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ดอนนนท์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล ธรรมยุต วัดราษฎร์
557 กุมแป ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ชนาราม ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ถ้ำเทียนถวาย ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ปัญณาราม ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
561 มณีประสิทธิ์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ธารน้ำฉา ตำบลเทพราช อำเภอสิชล ธรรมยุต วัดราษฎร์
563 เทพราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ชนสังขรณพิจิตร ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
565 วังหลวง ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ศิลาชลเขต ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
567 กลางพัฒนาราม ตำบลสิชล อำเภอสิชล ธรรมยุต วัดราษฎร์
568 เขาตาสัก ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
569 เขาพนมไตย์ ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
570 จอมทอง ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ดอนศาลา ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ประทุมทายการาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
573 สระสี่มุม ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
574 สุชน ตำบลสิชล อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
575 เกล็ดแรด ตำบลสีขีด อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
576 คงคาวดี ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ธรรมยุต วัดราษฎร์
577 ปากด่าน ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ธรรมยุต วัดราษฎร์
578 ขรัวช่วย ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
579 สโมสรสันนิบาต ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล มหานิกาย วัดราษฎร์
580 เกาะเพ็ชร ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
581 คีรีอัศจรรย์ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
582 บางตะพาน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
583 บุรณาวาส ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ลากชายประชานิมิต ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
585 สว่างอารมณ์ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ปากเหมือง ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
587 ควนชะลิก ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
588 คีรีน้อย ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
589 ผาสุการาม ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
590 โคกพิกุล ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
591 โคกยาง ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
592 หัวค่าย ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
593 หัวช้าง ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
594 อู่แก้ว ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ท่าเสริม ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
596 บ้านด่าน ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
597 พัทธสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
598 เสาธง ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
599 นพคุณ ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์
600 บ่อโพง ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
601 บ้านราม ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
602 คลองแดน ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
603 รามแก้ว ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ฉิมหลา ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
606 หน้าสตน ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
609 หัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
610 หัวลำภู ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
611 อมรานุยุตต์ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
612 โคกสูง ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
613 ศิลาล้อน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
614 แหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร มหานิกาย วัดราษฎร์
614 มหานิกาย 535
ธรรมยุต 79
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 610
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ