เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 14 อำเภอ 4 กิ่ง 135 ตำบล 840 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 110 46000 4601
2 อำเภอยางตลาด 108 46120 4607
3 อำเภอกมลาไสย 83 46130 4603
4 อำเภอกุฉินารายณ์ 78 46110 4605
5 อำเภอสมเด็จ 49 46150 4613
6 อำเภอสหัสขันธ์ 48 46140 4609
7 อำเภอหนองกุงศรี 44 46220 4612
8 กิ่งอำเภอฆ้องชัย 40 46130 4618
9 อำเภอห้วยเม็ก 40 46170 4608
10 อำเภอคำม่วง 37 46180 4610
11 อำเภอท่าคันโท 37 46190 4611
12 อำเภอนามน 31 46230 4602
13 กิ่งอำเภอนาคู 30 46160 4616
14 กิ่งอำเภอสามชัย 26 46180 4615
15 อำเภอเขาวง 22 46160 4606
16 อำเภอห้วยผึ้ง 21 46240 4614
17 กิ่งอำเภอดอนจาน 18 46000 4617
18 อำเภอร่องคำ 18 46210 4604
รวม 840 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ข้าวหลาม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 งิ้วงาม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ชัยมงคล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ดอนเปลือย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 น้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 โปโล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สงยาง ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 สระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สะอาดชัยศรี ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 อโนมานที ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ดอนยางจันทาราม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 ดอนยุง ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 โนนไผ่ล้อม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 ป่าดงมะไฟ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 สระแคนนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หนองไผ่ ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองอีกุ้ม ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ป่าหนองไผ่ ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
19 แจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ท่ากลาง ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ท่าเพลิง ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ท่าเหมือดแอ่ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 บ้านเก่าน้อย ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 บ้านโจด ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 บุญญวาสวนาราม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ปทุมเกษรหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ศรีสุมังคาราม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 หนองมะเกลือ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 หนองคอนสวรรค์ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 โคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 โคกศรี ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 บ้านเมย ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านแวง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สวนโคก ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 สีถาน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 อัมพปาลิการาม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ป่าเครือวัลย์ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
39 ป่าวิเวกสามัคคีธรรม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
40 บ้านแก ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 แพงศรีบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 โพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 โพธิ์ทองสงเปลือย ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 สง่าอรุณ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 สว่างดอนแก้ว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 สว่างอารมณ์ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 สะอาดสมศรี ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 หนองตุ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ทิพวัน ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 คำโพนทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ดอนทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โนนไฮ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ประชาศรัทธาธรรม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 โพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 โพนชัย ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
58 โพนทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 สุวรรณนิคคลี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ป่ารัตนธรรมคุณ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
61 ศรีสว่างไพบูลย์ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
62 ดอนกู่ ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 โนนโพธิ์ศรี ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โพธิ์ชัยโนนสูง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
65 โพธิ์ชัยเสมาราม ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สว่างอรุณนาบึง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 แสงจันทร์นาเชือก ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 หนองคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ป่าพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
71 เกษมาคม ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
72 บ้านบึง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
73 บ้านลาด ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
74 บ้านเล้า ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ปฐมเกษาราม ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
76 โพธิ์ชัย ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
77 โพธิ์โนนสว่าง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โพธิ์บึงไฮ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ราษฎร์คงคาสีมาราม ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ศิริสว่าง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
81 อนุสาวรีย์โพธิ์ชัย ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ป่าดอนยาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
83 แพงศรีเมือง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย ธรรมยุต วัดราษฎร์
84 ศิริมงคลธรรมหนองโง้ง ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 อุปถัมภ์โพธารามกุดค้าว ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 กกต้อง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 กุดหว้าเก่า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 โนนศิลา ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 บ้านวังมน ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ป่ากุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โพธิ์ชัยบ้านค้อ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ศิลาลาดติการาม ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ป่าราชพฤกษ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 โคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 จุมจังเหนือ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 บ้านหนองหัวแฮด ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 บูระพาภิรมย์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ป่านาเหนือ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 พร้าวศรีสำราญ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 แจนแลนใต้ ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 แจนแลนเหนือ ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 แช่มชื่นพรมประสิทธิ์ ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 บ้านหนองโง้ง ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ป่าบ้านหม้อ ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองฟ้าเลื่อน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 กลางอุดมวารี ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ดงหลักสิม ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 บ้านนาหิน ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 โพธิ์ชัยบ้านหวาย ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สิมนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 อรัญญิกาเสนานิคม ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 อัมพวันบ้านชาด ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 บูรพาภิรมย์ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 โพธิสมพร ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ศรีบูรพา ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 สว่างคงคา ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สว่างหงษ์ทอง ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โนนฟองแก้ว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 บูรพาภิรมย์ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
122 ธงชัยศรีอำนวย ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 โนนสวรรค์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 บ้านกกตาล ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บ้านนากระตึก ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 บุณฑริกาวาส ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ป่ากุฉิธรรมาวาส ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 โพธิ์ชัยบุ่งคล้า ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 สามัคคีธรรมบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 อัมพวันบ้านดอน ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 บ้านหนองบัวทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ป่าราษฎร์บำรุงดงมัน ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 สมสะอาด ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 สมสะอาดเหนือ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ทุ่งสว่างโนนสมบูรณ์ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โพธิ์ชัยสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ศรีสมสนุกบ้านคุย ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 สว่างบึงทอง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 แสงอรุณวราราม ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 แสนสำราญ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ป่าคำโพนทอง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
143 บ้านหนองสระพัง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 บูรพาวนาราม ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 โพธิ์ชัย ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 โพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 จอมทอง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ป่าพุทธาราม ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โพธิ์ชัยดงเหนือ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 มะนาว ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 สีสุกกุดฝั่งแดง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 หอคำกั้ง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หอไตรเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 เหล่าใหญ่เหนือ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 บ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ป่าท่าแสงจันทร์ ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 โพธิ์ชัยศรี ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สันติการาม ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 กุดปลาค้าว ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ทรงศิลา ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 กลางกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 บูรพากุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ป่าโนนสวรรค์ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 โพนสว่าง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 โพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
169 กลางกุดสิมคุ้มเก่า ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 บูรพาคุ้มเก่า ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โพธิ์ไทร ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 สามัคคีธรรม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 อินทรนิมิตร ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 กกต้อง ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 หนองแสง ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 วังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
178 กุดกอก ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 โพธิ์ชัย ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ส้มป่อยโพธาราม ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ดาวดึงส์ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 โพนนาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 หนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ป่าศรีไพรวัลย์โพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โพธิ์ชัยดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สว่างโพธิ์ชัยโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 บูรพาสีหราษฎร์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ศรีสันเมือง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ศรีสุมังคลาราม ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 สว่างคงคา ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 สว่างโพธิ์ศรีทอง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 สะอาดสมศรี ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 อุทัยทิพพาวาส ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ภูผักหวาน ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
195 จำปาทอง ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ทุ่งผาเพชร ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 นาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 โพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ศรีษะเกษวราราม ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 สีดาวราราม ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
201 อุทัยธาราม ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 จอมศรีอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ทิพพาวาสทุ่งมน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 เทพรังษีศิลาราม ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 โพธิ์ชัยศรีสว่าง
(โพธิ์ไชยศรีสว่าง)
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 โพธิ์ไทรนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
207 สว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 อรุณราษฎร์บำรุง ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
209 โพธิ์ชัยปฐมพร ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 โพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ศรีจันทร์สว่างคงคา ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 หนองยางใต้ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หนองยางเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ป่าสุประเสริฐ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 โพธิ์ชัย ตำบลโพน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 โพธิ์ชัยบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 โพธิ์ศรีวิลัย ตำบลโพน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ใหม่แสงอุทัยสามัคคี ตำบลโพน อำเภอคำม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 รังษีปาลิวัน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 ป่าจันทนศิลาวาส ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
222 โพธิ์ศรี ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
223 โพธิ์ศรีบ้านน้อย ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
224 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
225 โพธิ์ศรีหนองบัว ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
226 สว่างชัยศรีโนนชัย ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
227 สว่างแสงจันทร์ดอนข่า ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
228 สายทองหนองเม็ก ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
230 บ้านชาด ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
231 โพธิ์ศรีท่าแห่ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
232 หัวบึง ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เหล่าแดง ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
234 เหล่าใหญ่ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
235 อุทัยโนนขวา ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
236 อรุณรัตนสีสุก ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ดอนม่วง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
238 โนนวังทองสามัคคีธรรม ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 โนนศิลา ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 สว่างโพธิ์ทอง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
241 สว่างรัตนาราม ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
242 สุวรรณหงษ์หนองคู ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
243 กุดฆ้องชัย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ทุ่งสว่างสาคร ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
245 โนนแดงใต้ ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
246 โนนแดงเหนือ ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
247 บวรดิตถาราม(บวรติดถาราม) ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
248 โพธิ์สว่างนาราม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ศิริอัมพวันวังยาง ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
250 หนองหวาย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
251 อนงคาราม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ลำชีศรีวนาราม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
253 ตลาดแคร์หัวหนอง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
254 โนนเปลือย ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
255 บวรนิเวศ(บ้านโนนทัน) ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
256 โพธิ์ศรีกระเดา ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
257 โพธิ์ศรีบ้านตูม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หัวนาคำ ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ป่าวิสุทธิธรรมาราม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
260 ป่าเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 สุวรรณคีรีวงค์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
262 บูรพาด่านแต้ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
263 พุทธสถาน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
264 มณีนพรัตน์ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
265 วิเศษไชยศรี ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศิริวนาราม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สะอาดไชยศรี ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ป่าทองประดิษฐ์ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
269 บูรพา ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ป่าสวรรค์จันทาราม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
271 เขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
272 คำป่าหว่าน ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ชัยมงคล ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เทวาประสิทธิ์ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ศรีจันทร์โพธาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
276 อนุเขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ป่าอัมพวัน ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
278 อนงคาศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
279 กุงเก่า ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ขอนแก่น ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
281 คำแคน ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โคกกัมภ์ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ถ้ำไม้รัง ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
284 สร้างแก้ว ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ถ้ำวิมานเจีย ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
286 กุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
287 แสนสุข ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
288 หนองหลวงโคกกลาง ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ศิริธรรม ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
290 สันติธรรม ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
291 คำจันทร์เพ็ญ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ดงกลาง ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ดงจันทร์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ดงสวรรค์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ไทยเจริญ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
296 สว่างอรุณดงบัง ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
297 เขาน้อย ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
298 ท่าคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ท่าเมือง ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ใหม่โนนสำราญ ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ชัยวงษ์จันทร์ ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
302 สามัคคีธรรม ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
303 นาตาล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โนนอำนวย ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
305 บุตรอินทราราม ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
306 คลองน้ำไหล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
307 ถ้ำเกิ้ง(ถ้ำเกิง) ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
308 ถ้ำไทรทอง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
309 ถ้ำน้ำทิพย์ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 ทรงธรรม ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
311 นิมิตสามัคคี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ธรรมยุต วัดราษฎร์
312 คำบอน ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ดงสมบูรณ์ ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
314 บ้านยางอู้ม ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
315 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท มหานิกาย วัดราษฎร์
316 นาคูใต้ ตำบลนาคู อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
317 นาคูเหนือ ตำบลนาคู อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
318 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลนาคู อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
319 สว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด ตำบลนาคู อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โนนสูง ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
321 บ้านจาน ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
322 บ้านนายอ ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
323 บ้านม่วงนาดี ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ป่าเรไรสามัคคี ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ม่วงนาดี ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
326 สว่างคงคา ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
327 หนองห้าง ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
328 นางาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
330 บ้านม่วงกุล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ป่าตาลอุดม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ป่าอัมพวันบ้านหินลาด ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
333 หินลาด ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
334 อินทราราม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
335 คำสร้างไก่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู ธรรมยุต วัดราษฎร์
336 กลางภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
337 น้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ศรีวิชัย ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
339 คูหาผานิพพาน ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ธรรมยุต วัดราษฎร์
340 ปทุมรังษี ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ธรรมยุต วัดราษฎร์
341 อุดมคงคานิมิต ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ธรรมยุต วัดราษฎร์
342 กุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
343 จอมศรี ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
344 นากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
345 นากุดสิม ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ชัยประชาราษฎร์ ตำบลนามน อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ศรีสะอาดนามน ตำบลนามน อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
348 สะอาดสมศรี ตำบลนามน อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
349 คำก้าวมงคล ตำบลนามน อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
350 บ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 โนนสำราญ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
352 หนองหญ้าปล้อง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
353 อรัญญิกาวาส ตำบลยอดแกง อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
354 อโศการาม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ป่าพัฒนาราม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 ป่าหวังมนตรี ตำบลยอดแกง อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
357 หนองหญ้าปล้อง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
358 ดงสวาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ใต้โพธิ์ทอง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
360 โพธิ์ชัยวนาราม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ศรีสุมังคลาราม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
362 สว่างวารีหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
363 สุวรรณวารีหนองแวง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
364 อนงค์สงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ป่าบุญญาภรณ์ถาวรนิมิต ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
366 โนนยิ่งสันต์ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
367 โนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ป่าหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
369 โพธิ์ชัยหนองบัวกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ป่าโพธิ์กุศล ตำบลหนองบัว อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
371 จินดามณี ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
372 โพธิ์ชัยหนองบัวนอก ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
373 โพธิ์ศรีหนองบัวใน ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
374 วิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
375 สังคมพัฒนา ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ป่าอรุณธรรม ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน ธรรมยุต วัดราษฎร์
377 ปฐมปฎิมากร ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 พุทธปฎิมากร ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 โพธิ์ศรีสว่างอำนวย ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 กลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย พระอารามหลวง
381 ชัยสุนทร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ดงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ใต้โพธิ์ค้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ป่าทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 สว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 หอไตรปิฎการาม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
387 เหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
389 เขตตาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 คำมัจฉาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 โพธิ์ไชยาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 หาฤทธาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 อนุหาฤทธาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 บ้านนาอินทร์แปลง ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
395 ป่าช้างแก้ว ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
396 ชูเถาวัลย์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
397 เทพคีรี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
398 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 อัมพวันแกน้อย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ประชานิมิตร ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
401 สวนป่าสมเด็จ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
402 อุดมประชาราษฎร์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
403 คำหงษา ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
404 ป่าแคพัฒนาราม ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
405 ป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
406 มณีนพาราม ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
407 วิเศษไชยาราม ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
408 สุนทราราม ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
409 คำเม็กโนนทอง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
410 โนนไฮวนาราม ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
411 บ้านโนนสะอาด ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ศรีสุมังคลาราม ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 สุมังคลาราม ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
414 หนองโพน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
415 สว่างประทุม ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
416 สุมังคลาราม ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
417 สุวรรณาราม ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ไชยาราม ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
420 โนนหัวเขื่อน ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
421 สหินชัยมัด ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 สิทธิไชยาราม ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
423 สิทธิไชยาราม ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ถิ่นพัฒนา ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
425 นทีศิลาวาส ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
426 ป่าทรงธรรม ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
427 สว่างอัมพวัน ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
428 ชัยสิทธาราม ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ท่าม่วง ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ป่านกขาบ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ภูปอ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
432 อินทรประทานพร ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ป่าศิริวรรณ ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
434 มหามัจฉาราม ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 สะอาดนาทม ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 อนุมัจฉาราม ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 อัมพวัน ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ชลประทานนิมิต ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
439 อัมพวันม่วงน้อย ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
440 ประสิทธิ์ไชยาราม ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ป่ากล้วย ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 อรุณสว่างวนาราม ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ศิริเจริญสุข ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
444 เกาะแก้วพิศดาร ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 คลองรังสิตท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 แดนนาบุญ ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 บ้านโนนแพง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 สะอาดไชยศรี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 สุวรรณวารี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 อโนมานที ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 เฉลิมทุ่งสว่าง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
452 มัชฌิมวาส ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
453 กุดลาย ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 รัตนาราม ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 เวฬุวนาราม ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 โสภาราม ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 หนองกุงเหนือ ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ประชาพินิจ ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
459 สวัสดิ์โสภาราม ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
460 กุดอ้อ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ดอนนาแก ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ทัศนารามเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โพธิ์ชัยดอนเรียบ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 โพธิ์ชัยหลุบใน(โพธิ์ชัย) ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 สว่างอัมพวัน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 ดอน(ประชาอุทิศ) ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
469 สว่างโคกกลาง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
470 ชัยศรีดอนปอแดง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ดงกระยอมอุดมคุณ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ดงบังเก่า ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 ดงสวางใต้ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ดงสว่างใน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 พุทธฉิมพลี ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 โพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 สว่างบุรีดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 สว่างโพธิ์ศรีอรุณ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 เหล่าสูง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 เศวตวันวนาราม ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 สว่างชัยศรี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 สว่างโพธิ์ชัย ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 สว่างสามัคคี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 สว่างอรุณ ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ป่าโคกสมบูรณ์ ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
486 ป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
487 ป่าเขาพระนอน ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
488 จอมทอง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
489 ช้างแก้วพัฒนาราม ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
490 ไตรมิตร ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
491 พิกุลเจริญ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
492 มณีสมบูรณ์ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
493 บูรพาโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
494 สระบัวบ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
495 สว่างโพธิ์ศรี
(สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี)
ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
496 สามัคคีบ้านขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ปทุมคงคา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
498 ป่าบึงอร่าม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
499 ดงเค็ง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ป่าแดง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
502 สว่างโพธิ์ทอง(ดอนยานาง) ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
503 หนองขาม ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
504 ราษฎร์บำรุงหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
505 สว่างนิวรณ์ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ดุสิตอินทาราม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
507 ป่านุกูลสันติรัตนาราม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
508 ป่าสว่างอารมณ์ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
509 สุวรรณชัยศรี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
510 อุดมคงคาท่าเรือ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
511 กลางสีมาราม ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
512 โนนสะอาดวารี ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
513 ป่าราชธรรมานุวัตร ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
514 สว่างชัยศรี ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
515 อัมพวันหนองม่วง ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
516 โนนสูงใต้ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
517 บูรพาสร้างมิ่ง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
518 โพธิ์หนองจาน ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
519 สว่างโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
520 หนองขามเหนือ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
521 อุดมผลหนองไผ่ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
522 บุญเรืองศรี ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
523 โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
524 โพธิ์ชัยเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
525 โพธิ์ชัยบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
526 โพธิ์ชัยบ้านเว่อ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ศรีสว่างวงค์ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
528 สระบัวเชียงสา ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
529 สว่างคำแมด ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
530 สว่างบ้านเหล่า ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
531 สว่างบูรพาคำขันอาสา ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
532 สามัคคีพัฒนาบ้านแดง ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
533 สายทองโคกก่อง ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
535 กลางโคกค้อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ชัยเจริญ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ชุมทาง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ดอนตาปู่ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
539 บ้านยางน้อย ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
540 ยางน้อยสามัคคี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
541 ศรีนวลหัวงัว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
542 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
543 สว่างอุทัยดอนยูง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
544 สามัคคีดงบ่อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
545 อร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
546 ขวัญเมือง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
547 วารีราษฎร์หนองกุง ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ป่าห้วยเตย ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
549 ผลาผล ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
550 ศรีวิริยสัมมาราม ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
551 สว่างศรีบุญเรือง ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
552 โพธิ์ศรีคำไฮ ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
553 สว่างอุทัย ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
554 โนนตาล ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
555 บรมผาสุข ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ป่าบุญญาวาส ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
557 โพธิ์ศรีดงน้อย ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
558 สว่างคำน้อย ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
559 สว่างโนนชาติ ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
560 สว่างโนนทัน ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สุธรรมาราม ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ท่าพระงาม ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ศรีธาตุกุดสังข์ ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
564 สว่างคงคา ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
565 โคกคันจ้องบุญมี ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
566 เจริญธรรม ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
567 บึงบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
568 ป่าโคกหนองแฝก ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
569 ป่าสันติวาสอินทาราม ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
570 สว่างท่าไฮหนองโจด ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
571 สว่างมีชัยหนองแต้ ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
572 ทุ่งสว่างดอนกลาง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
573 โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
574 สระบัวโพนสิม ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
575 สร้างหิน ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
576 สวนพร้าวดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
577 สว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ชัยมงคลโคกค่าย ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
579 ป่าดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
580 ป่าโนนพระ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
581 ป่าอัมพวัน ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
582 ดอนสวรรค์วนาราม ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ประชาสามัคคี ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
584 โพธิ์ศรีบ้านแก ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
585 โพธิ์ศรียางคำ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
586 โพธิ์ศรีหนองแวง ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
587 หนองแวงใต้ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
588 หนองแวงบ่อแก้ว ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
589 บูรพาโคกเครือ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
590 โพธิ์ชัยคำม่วง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
591 โพธิ์ชัยโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
592 โพธิ์ศรีท่างาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
593 สระทองดอนดู่ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
594 สว่างอารมณ์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
595 ดอนปู่ตา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ปฐมแพงศรี ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 สว่างใต้ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 สองห้อง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 โคกสำเริง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ศรีสำราญ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 สว่างธรรมรังษี ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 สว่างสามัคคี ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 สว่างโสภาเหล่าเขือง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 อุมังคละนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ป่านาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
607 กระยอม ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ดงเมือง ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 สว่างเหล่าอ้อย ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ป่าสันติธรรม ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
612 ป่าหนองคู ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
613 พินีวัน ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 โพธิ์วราราม ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 มุจรินทราราม ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 วาปีปทุม ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 ศิริมงคล ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 สว่างศรีอรุณ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ป่าพวงสุวรรณ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
620 ป่าศรีแก้ว ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
621 สังวรวราราม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 สีสุมังคลาราม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 โพธิ์ศรีมหาไชย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 สว่างโพธิ์ชัย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 บรรพตสันติวัน ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
626 โสภณพัฒนาราม ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
627 ศรีทองโนนสมบูรณ์ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 ท่าสามัคคี ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ศรีนวลเจริญ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 สมศรีบูรพา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 สระทอง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 กลางโสภณ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ตลาดม่วง ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
634 รังษีชัชวาลย์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
635 ศรีสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ศรีสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
637 สร้างแสน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
638 สายทอง ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
639 สี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
640 แสงสว่างโพธิ์ทอง ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
641 ตรีรัตนาราม ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
642 วีระวงศาวาส ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
643 เทพวิสุทธาราม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
644 นิมิตเมธาวาส ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
645 มัชฌิมาวาส ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
646 วงศ์สว่างธิวราราม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
647 เวฬุวนาราม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
648 สระเกษ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
649 สว่างอารีย์โนนชาด ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
650 หนองแวงศิลาราม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
651 หนองแวงศิลาราม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
652 แก่งพิชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
653 บึงพฤาชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
654 โพธิ์ชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
655 โพธิวราราม ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
656 โพธิ์ศรีแสงสว่าง ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ศรีเมืองจันทร์ ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
658 เหนือหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
659 อินทรวิหาร ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
660 ป่ามัชฌิมวาส ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
661 วารีวัน ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
662 เจริญธรรม ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
663 โนนอุดม ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
664 บูรพาภิรมย์ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
665 พุทธมงคล ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
666 สว่างอัมพวัน ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
667 โป่งเชือกชัยมงคล ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
668 เสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ประชาสงเคราะห์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
670 เวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
671 อรุณรังษีวราราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
672 โนนทองภูฉาย ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ห้วยเสือเต้น ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ฉันทนิมิตร ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
675 ชัยมงคล ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
676 ป่ากล้วยสุทธาราม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
677 กลางมาลัย ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
678 กัลยาณบริหาร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ตาดแม่นาย ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
680 ไตรภูมิ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
681 นาแก้วนิเวศน์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
682 เจริญธรรม ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
683 ป่ารัตนสมภรณ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
684 สักกวัน ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
685 ชัยศรี(ชัยศรีบ้านแก) ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ดงสวาง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ดอนผึ้ง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
688 บ้านโนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ม่วงกุญชร ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ม่วงคำพัฒนาราม ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
691 ม่วงเหนือ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
692 ไสยทอง(ไสยทองโคกก่อง) ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
693 คำเชียงวัน ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
694 โคกไส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
695 นามน ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
696 โป่งแดง ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
697 สว่างเทพนาวราราม ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
698 สังข์ปทุมมาลา ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
699 คำชมภู ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
700 โนนอุดมสมบูรณ์ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
701 มณีศิลาราม ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
702 สันติธรรม ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
703 หนองฝาย ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
704 ถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
705 นาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
706 โนนศรีสวัสดิ์วนาราม ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
707 สระปทุม ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
708 สิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
709 พุทธนิมิต ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
710 คำสร้างเที่ยง ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
711 ดำแคน ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
712 นาเจริญ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
713 ราษฎร์บำรุงโนนสมบูรณ์ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
714 ศรีสง่าท่านาจาน ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ท่างาม ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
716 สามชัยวนาราม ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
717 หนองกุงกลาง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
718 หนองกุงใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
719 หนองแซง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
720 ห้วยยาง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
721 ป่าท่างาม ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
722 ท่าช้าง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
723 นาแก้ว ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
724 บูรพารามหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
725 โพธิ์ศรีสว่างกุดแห่ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
726 สะอาดชัยศรี ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
727 สะอาดโพธิ์ชัย ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
728 หนองยอ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
729 อโศกธรรมมาราม ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
730 ชมศิริ ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
731 บวรเทพนิมิต ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
732 โพธิ์ชัยศรีบุญเรือง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
733 โพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
734 สว่างศรีบุญเรือง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
735 สะอาดชัยศรีดงตาว ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
736 โคกเครือ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
737 หนองโน ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
738 หนองไม้ตาย ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
739 ห้วยยางดง ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
740 อุดมพร ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
741 คำขาม ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
742 โพธิ์ทอง ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
743 หนองริวหนัง ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
744 หนองหอไตร ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
745 คำจั่นแก้ววนาราม ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
746 บูรพาราม ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
747 เวฬุวนาราม ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ศรีมงคล ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
749 สว่างคงคา ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
750 อัมพวัน ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
751 ชมพูอุทวารี ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
752 คำไฮ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
753 จิกงาม ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
754 พวงมณีวรรณ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
755 โพธิ์ศรีสระแก้ว ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
756 ศรีวิลัยหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
757 สว่างกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
758 สะอาดนาดี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
759 ไชยวาร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
760 ป่าไชยวาร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
761 พรมลีวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
762 มงคลคำศรี ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
763 ศรีสว่างโพธิ์ทอง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
764 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
765 หนองสามขา ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
766 อรุณเรืองศรี ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
767 นาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
768 คำโอง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
769 ป่าสนามชัย(สนามชัย) ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
770 ป่าอรัญญิกาวาส ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
771 สว่างศรีคงคา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
772 หนองสวง(หนองสรวง) ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
773 ป่าดอนตูม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
774 หนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
775 หนองศิลาราม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
776 แสงทองบูรณราม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
777 แสงสุวรรณรังสรรค์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
778 หนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
779 เทพญาณนิมิตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
780 ตลาดม่วง ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
781 บ้านคำม่วง ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ประสิทธิ์โพธิ์ชัย ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ป่าวิเวก ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
784 พรหมวิหาร ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
785 สุทธาวาส ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
786 ไค้นุ่นสุทธาวาส ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ทุ่งสว่างโพธิ์ไทร ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
788 บวรบุญญาราม ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ปิยะมงคล ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
790 อัมพวันบ้านผึ้ง ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
791 ป่ามุจลินท์ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
792 นิคมเทวาราม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
793 นิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
794 นิคมห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
795 โนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
796 สว่างคงคา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
797 สว่างนภา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
798 อรัญญาวาส ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
799 ปทุมคงคาราม ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
800 หนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
801 ป่าเรไลนาค้อ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
802 สะอาดศิลป์หนองปะโอ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
803 หนองแวงดง ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
804 หนองแวงศรีสวัสดิ์ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
805 อภิสิทธิ์หนองแวงม่วง ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
806 อุทัยกุดโดน ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
807 คารมณ์ป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
808 บูรพาคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
809 สว่างคำเหมือดแก้ว ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
810 เหนือคำมันปลา ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
811 ป่าหนองรัง ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
812 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
813 บูรพาห้วยยาง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
814 โพธิ์ชัยคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
815 สว่างนวนจันทร์ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
816 ป่าบ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
817 โพธิพุทธคุณ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
818 จันทร์ประสิทธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ศรีนวลทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
820 บูรพาหนองกุง ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
821 นางนวล ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
822 บุบผานาสีนวล ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
823 เพิ่มวิลัยยางเนียม ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
824 มงคลหนองแสง ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
825 มุจรินทาราม ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
826 สว่างชัยศรี ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
827 บ้านหาดทรายมูล ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
828 อุดมผลพิมูล ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
829 กลางห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
830 ธรรมพิทักษ์ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
831 พนมทองพัฒนาราม ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
832 พานสุวรรณ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
833 ราษฎร์เจริญศิลป์ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
834 สว่างพิชัยกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
835 สุวรรณาราม ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
836 บ้านโคกกลาง ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
837 บูรพาโคกล่าม ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
838 ศรีบุญเรืองโคกกลาง ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
839 ศรีสะอาดห้วยมะทอ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
840 อินเขียนหนองโน ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
840 มหานิกาย 680
ธรรมยุต 160
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 839
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ