เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดชัยนาท 8 อำเภอ 53 ตำบล 274 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอสรรคบุรี 59 17140 1805
2 อำเภอหันคา 45 17130 1806
3 อำเภอเมืองชัยนาท 42 17000 1801
4 อำเภอสรรพยา 32 17150 1804
5 อำเภอมโนรมย์ 30 17110 1802
6 อำเภอวัดสิงห์ 30 17120 1803
7 อำเภอหนองมะโมง 21 17120 1807
8 อำเภอเนินขาม 15 17130 1808
รวม 274 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาถ้ำเทพพนม ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เขาโพธิ์งาม ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ศรีเจริญธรรม ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
5 โสกลึกสามัคคีธรรม ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
6 หนองลาด ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สุวรรณจันทราราม ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 เขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ทุ่งโพธิ์ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
11 วังคอไห(วังหอไห) ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
12 สุขเดือนห้า ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
13 หนองเด่น ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
16 พิกุลงาม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 โพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ศรีมณีวรรณ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศรีสิทธิการาม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 จวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ดอนสนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บุญประชาวิทยาราม ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 โพธิ์นิมิต ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 โรงช้าง ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สำเภาแก้ว ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หัวยาง ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ใหญ่ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 พัฒนาราม ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 โพธิพิทักษ์ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรีอินทราราม ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 หัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 คลองกลาง ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 โคกแจง ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองม่วง ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ธรรมขันธ์ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ศรีเจริญ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หัวถนน ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 หางน้ำสาคร ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ดอนแตง ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
41 ป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 ท่าอู่ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 หนองกระทุ่ม ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 หนองตาตน ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 อู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 เขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ท่าช้าง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ปฐมเทศนาอรัญวาสี ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ลัดเสนาบดี ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หาดกองสิน ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ดอนฝาย ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ฝาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
53 พระบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย พระอารามหลวง
54 ส่องคบ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หลวงพ่อขาว ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
56 อรุณศิริวัฒนาราม ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
57 งิ้ว ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
59 สะพาน ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
60 หนองตาดำ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
61 หัวยาง ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
62 อัมพวนาราม ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ธรรมามูล ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย พระอารามหลวง
65 บ้านกลำ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สระเนินพระราม ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
67 สร้อยสังข์สถิตย์ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
68 นางลือ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
69 วังเคียน ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ใหม่ศรัทธาราษฎร์ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ศรีวิชัยวัฒนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ป่าเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
73 พรวน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
74 พระยาตาก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
75 โพธิ์ภาวนาราม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ห่อทองคำ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ดอนรังนก ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
78 เนินถ่าน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
80 โรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองเต่าดำ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
82 หนองพังนาค ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
83 แหลมหว้า ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
84 คงสวัสดิ์วัฒนาราม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
85 สุขารมย์ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ใหม่วงเดือน ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เขื่อนพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
88 บ่อแร่ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ราษฎร์นิธิยาวาส ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ดงไร ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 ปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ศรัทธาราษฎร์ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 สุวรรณโคตมาราม ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 หนองน้อย ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หนองพญา ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ดอนเจดีย์ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
98 ราษฎร์สามัคคี ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 วังหมัน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 สระใหญ่ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 สามัคคีธรรม ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 หนองกะเบียน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หนองสระ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 หนองโสน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 พานิชวนาราม ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 สิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ท่านจั่น ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ศรีชัยวัฒนาราม ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หนองแก ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 โคกสุก ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ดอนตาล ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 บ้านโคกสุก ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
114 กะทง ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 บำรุงธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ปทุมธาราม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ดอนตูมกมลาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
118 โคกดอกไม้ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ชายทุ่ง ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ดอนประดู่ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ทุ่งกระถิน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เทพรัตนวนาราม ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ป่าลาน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หนองแขม ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองปลิง ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
126 อารีทวีวนาราม ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
127 โพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
128 มณีรัตนาลัยวราราม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
129 วิหารห้องเดียว ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
130 สนามชัย ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ทัพย่าน ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ท่ากระแส ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
133 นก ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
134 มะเหยงคณ์ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
135 วิหารทอง ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
136 สังฆาราม ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
137 สาระพี ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
138 หนองบัว ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
139 การเปรียญ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
140 โฆสิตาราม ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ดอนเนรมิต ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ท่าสมอ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
143 โพธิ์ทอง ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
144 สกุณาราม ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
145 หอระฆัง ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
146 หัวเด่น ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ใหม่เจริญธรรม ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
148 กำแพง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ขุนสรรค์สามัคคี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
150 พระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
151 โพธาราม ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
152 มหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
153 มะค่า(เจริญสุข) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สระไม้แดง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
155 สองพี่น้อง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
156 หัวตะพาน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
157 เหนือ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
158 อรัญญิก ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
159 กรุณา ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
160 จั่นเจริญศรี ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ตึก ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ท่า ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ธรรมิกาวาส ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
164 โบสถ์ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โบสถ์ราษฎร์บำรุง ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
166 พร้าว ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ศรีดาวเรือง ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
168 กลาง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
169 เกาะ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โคกโตนด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
171 จันทนาราม ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
172 บำเพ็ญบุญ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
173 คลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ช่องลม ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ดอนโพธิ์ศรี ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
176 มาติการาม ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
178 นมโฑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
179 โคกเข็ม ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
180 โคกโบสถ์ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บ้านหนอง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ศาลาขาว ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
183 อินทาราม ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
184 กรุณา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ดอนตะไล้ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โพธิ์งาม ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สวนลำไย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
188 คงคาราม ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
189 คลองสำโรง ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
190 โคกจันทน์ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ซุ้มกระต่าย ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ตะกู ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
193 สะแก ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
194 สามนิ้ว ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ไผ่ล้อม ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
196 มะปราง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
197 วังสาคร ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
198 สมอ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
199 กำแพง ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
200 เขาสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
201 โบสถ์ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
202 โพธิมงคล ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ราษฎร์บูรณะ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
204 สมุทร ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
205 สรรพยาวัฒนาราม ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หลวงสิริบูรณาราม ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ยางศรีเจริญ ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
208 หาดอาษา ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ดงพระเจดีย์ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 บ้านทับ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ศรีสโมสร ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 หนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ธรรมยุต วัดราษฎร์
213 ทุ่งจำรอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บ่อลึก ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 วังน้ำขาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 หนองเดิ่น ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 หนองหวาย ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เขาหลักแก้วพรหมรังษี ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 น้ำพุน้อย ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 โพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 สะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 หนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 บ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ธรรมยุต วัดราษฎร์
224 เขาเกล็ดศรัทธาธรรม ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 บ้านบ่อ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ไผ่ล้อม ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 หนองตะขบ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 เด่นใหญ่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
232 สระแก้ว ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองแจง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ไกลกังวล ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
235 เทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
236 บ้านใหม่สิริวัฒนาราม ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ประชุมธรรม ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
238 พิชัยนาวาส ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
239 พึ่งคงคาราม ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
240 วิจิตรังสิตาราม ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
241 วิหารเก้าห้อง ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ศรีนวล ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ป่าเจดีย์เขาดิน ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
244 พรหมวิหาร ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ไพรนกยูง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
246 รางจิก ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองอ้ายสาม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
248 คลองธรรม ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ถ้ำเข้ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
250 บุบผาราม ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
251 วังกะชาย ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
252 วิจิตรรังสรรค์ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
253 สะตือสิงห์ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ชัฎฝาง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ตลุกเทื้อม ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ธรรมวิจิตร ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
258 รางดู่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ศรีเจริญธรรม ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สระดู่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
261 หนองแซง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองโสน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
263 อรัญญวาสี ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
264 คลองเกษม ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
265 คลองจันทน์ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
266 โคกหมู ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ทองนพคุณ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ท่าแก้ว ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ท่าโบสถ์ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
270 วงเดือน ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ทับขี้เหล็ก ตำบลหันคา อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ท่ากฤษณา ตำบลหันคา อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ราษฎร์บำรุง ตำบลหันคา อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
274 สวนอัมพวัน ตำบลหันคา อำเภอหันคา มหานิกาย วัดราษฎร์
274 มหานิกาย 263
ธรรมยุต 11
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 272
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ