เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดชุมพร 8 อำเภอ 70 ตำบล 224 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองชุมพร 67 86000 8601
2 อำเภอหลังสวน 42 86110 8604
3 อำเภอสวี 35 86130 8607
4 อำเภอท่าแซะ 27 86140 8602
5 อำเภอปะทิว 25 86160 8603
6 อำเภอทุ่งตะโก 12 86220 8608
7 อำเภอละแม 10 86170 8605
8 อำเภอพะโต๊ะ 6 86180 8606
รวม 224 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ประชานิคม ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คุริง ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ทรัพย์อนันต์ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ประชาอุทิศ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 เทพเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 เทพประดิษฐาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ภูพางพัฒนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 นาสร้าง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 นิคมประชาสรรค์ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ยางฆ้อ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ศรีสุเทพ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 แหลมยาง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เขาแก้ว ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ควนมณี ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 นาหอยโข่ง ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ปากแพรก ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 วังครก ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 หอระฆัง ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 แก้วอินทยาราม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ลุ่ม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เนินทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 พ่อตาหินช้าง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 สวนมณีทรัพย์ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ไทถาวร ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หงษ์ปิยาราม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 แก้วประสิทธิ์ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ผุสดีภูผาราม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ธรรมยุต วัดราษฎร์
29 แก้วเทพคีรีวงกรด ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
30 มุจลินทาราม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ท่าทอง ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 ควนตะโก ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ท่าสุธาราม ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
34 เทพนิมิต ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ถ้ำเขาปีป ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ธรรมยุต วัดราษฎร์
36 ธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ธรรมยุต วัดราษฎร์
37 ทุ่งโพธิ์ทอง ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ชลธีพฤกษาราม ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ทองตุ่มน้อย ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ไชยราช ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ทรายแก้ว ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บ่ออิฐ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
44 เอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ดอนยาง ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
46 มาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ดอนแตง ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ถ้ำทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
49 เขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
50 เขาสร้อยทอง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ดอนกุฎี ตำบลบางสน อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ดอนตะเคียน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
53 สุวรรณาราม ตำบลบางสน อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
54 แหลมยาง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
55 แก้วประเสริฐ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
56 บางแหวน ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หน้าค่าย ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ถ้ำเขาปุก ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ทุ่งไทรทอง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ปากด่าน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ป่ายาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
62 พรุสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
63 พรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
64 สามัคคีชัย ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หทัยนเรศวร์ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 บ้านโหมง ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 พระรักษ์ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ควนดอกไม้ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 แหลมทราย ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ขุนกระทิง ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ถ้ำเขาขุนกระทิง ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
73 พระขวาง ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ถ้ำเขาน้อย ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
75 ประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
76 สุบรรณนิมิตร ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
77 หนองหมุก ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
78 หาดทรายแก้ว ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ท่ายางกลาง ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ท่ายางใต้ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ท่ายางเหนือ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
83 บางคอย ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
84 บางหลง ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
85 เขาดิน ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
86 เขาบ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ดอนมะม่วง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ถ้ำสำเภาทอง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ทุ่งคา ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
91 สามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 สุนทรธรรมาราม ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
93 กาลพัฒนาราม ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
94 นาชะอัง ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
95 หูรอ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
96 โพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
97 ชุมพรรังสรรค์ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย พระอารามหลวง
98 ดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
99 นาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ปากคลอง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ดอนรักษ์ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
102 บางลึก ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
103 วิหารคงคาราม ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ศาลาลอย ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
105 คอเตี้ย ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
106 คูขุด ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ดอนรวบ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ทุ่งไผ่ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
109 บางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
110 มณีสพ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
111 คณฑีธรรมาราม ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
112 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
113 เขาปูน ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ท่ามะปริง ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ช่องลม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หัวกรูด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หัวถนน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ศรีสุธรรม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
120 อุทัยธรรม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 เกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
122 คอออม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
123 วังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ท่าไม้ลาย ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
125 น้ำผุด ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
126 วังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
127 เขาชันโต๊ะ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
128 เชิงกระ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
129 มุขทวี ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
130 วิสัยบรรพต ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
131 วิสัยเหนือ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
132 แหลมลำภู ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เขตอุดมศักดิ์วนาราม ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
134 สุวรรณคูหาวารีวงศ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
135 เขากล้วย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ช่องลม ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ถ้ำหาดพันไกร ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
139 เขาหลาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ธรรมยุต วัดราษฎร์
140 สุวรรณนิมิต ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
141 โสมสิริวัฒนาราม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ห้วยทรายขาววนาราม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ทุ่งสวรรค์ ตำบลละแม อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ดอนแค ตำบลสวนแตง อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
146 สวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
147 สุวรรณธาราราม ตำบลสวนแตง อำเภอละแม มหานิกาย วัดราษฎร์
148 เขาค่ายเจริญธรรม ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
149 โรจน์ดำริ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หน้าศาลช้างเล่น ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ถ้ำฤาษี ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
152 เขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ถ้ำห้วยกลาง ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ควนหนองบัว(นาเหรียง) ตำบลครน อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
155 จันทราวาส ตำบลครน อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ช่องรอ ตำบลครน อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
157 น้ำฉา ตำบลครน อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ถ้ำเขาล้าน ตำบลด่านสวี อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
160 บรรพตวารีเขต ตำบลด่านสวี อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
161 เล็บกระรอก ตำบลด่านสวี อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
163 พุทธาราม ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
164 หาดทรายรี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
165 ชูพัฒนาราม ตำบลท่าหิน อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ปทุมภาวนา ตำบลท่าหิน อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ชุมแสง ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
168 ถ้ำขวัญเมือง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
169 โพธิเกษตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
170 ธัญญาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
171 นาสัก ตำบลนาสัก อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
172 ยางงาม ตำบลนาสัก อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
173 หนองแซะ ตำบลนาสัก อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
174 หนองบัว ตำบลนาสัก อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
175 เชิงคีรี ตำบลปากแพรก อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ดอนสะท้อน ตำบลปากแพรก อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
177 บ้านไร่ล่าง ตำบลปากแพรก อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ควน ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
179 นอก ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
180 พระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
181 พะงุ้น ตำบลสวี อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
182 แหลมปอ ตำบลสวี อำเภอสวี มหานิกาย วัดราษฎร์
183 พะเนียด ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 ประสาทนิกร ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สุวรรณคีรี ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ถ้ำเขาเงิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน มหานิกาย พระอารามหลวง
188 ดอนวาส ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 นพคุณ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ในเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 นาบุญ ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
192 คอเขา ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ราษฎร์อรุณวารี ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
194 อัมพาวาส ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ชลธีนิมิต ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ถ้ำบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ทองโข ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 น้ำลอด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 นาทิการาม ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
200 แหลมโตนด ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
201 คีรีวงก์ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 บรรพตวิสัย ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ราษฎร์บำรุง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ชลธารวดี ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ถ้ำเขาเกรียบ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ธัมมัง ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 วารีวงอริยาราม ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สุวรรณาราม ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 สว่างมนัส ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 แหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 คงคาราม ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ดอนชัย ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 พิชัยธาราราม ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 เสกขาราม ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
215 ขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน มหานิกาย พระอารามหลวง
216 เทพวงศ์วราราม ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 สมุหเขตตาราม ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 โตนด ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
219 ด่านประชากร ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 หาดสำราญ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ทัพชัย ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
222 บ่อคุณ ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 วาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 วิเวการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 มหานิกาย 192
ธรรมยุต 32
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 221
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ