เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 3 อำเภอ 36 ตำบล 109 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภออัมพวา 46 75110 7503
2 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 38 75000 7501
3 อำเภอบางคนที 25 75120 7502
รวม 109 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เกาะแก้ว ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เกาะใหญ่ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บางใหญ่ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ปากง่าม ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บางคนทีนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที ธรรมยุต วัดราษฎร์
7 บางน้อย ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
10 กลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โบสถ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
14 อมรเทพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 บางคนทีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
16 สินวิเศษศรัทธาราม ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
17 เจริญสุขาราม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที มหานิกาย พระอารามหลวง
18 โพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
19 แก่นจันทน์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
20 บางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
21 บางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
23 บางกล้วย ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที มหานิกาย วัดราษฎร์
25 เกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที ธรรมยุต พระอารามหลวง
26 ดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
27 นางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
30 คลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ธรรมประดิษฐ์ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 ธรรมประสิทธิ์ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
33 ท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
34 วชิรคาม ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
36 เจริญสุนทราราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
37 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ธรรมสถิตติ์วราราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
39 นางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บางขันแตก ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บางนางจีนกลาง ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
42 โพงพาง ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
43 แม่น้ำ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ศรัทธาธรรม ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
47 แก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
48 คู้สนามจันทร์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
49 จันทร์เจริญสุข ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
51 พักตราราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
52 โรงธรรม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ประทุมคณาวาส ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
55 พวงมาลัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
56 เพชรสมุทร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย พระอารามหลวง
57 ใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 น้อยแสงจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
60 บางประจัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สวนแก้วอุทยาน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
64 บางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
65 บางแคน้อย ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
66 บางแคใหญ่ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เทพประสิทธ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 มณีสรรค์ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บางแคกลาง ตำบลบางแค อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ปรกสุธรรมาราม ตำบลบางแค อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
72 สาธุชนาราม ตำบลบางแค อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 จุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ช้างเผือก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 บางพรหม ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
77 พระยาญาติ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ลังกา ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
79 อลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ราษฎร์วัฒนาราม ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 โคกเกตุบุญญศิริ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ประชาโฆสิตาราม ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 สี่แยกราษฎร์บำรุง ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
84 อมรวดี ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 คลองขุดเล็ก ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 เจริญรัตนาราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 บุญนาคประชาสรรค์ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ช่องลมวรรณาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา มหานิกาย พระอารามหลวง
91 ท้องคุ้ง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
92 บางนางลี่ใหญ่ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
94 วรภูมิราษฎร์บำรุง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
95 แว่นจันทร์ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 สวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
97 แก้วเจริญ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ทุ่งเศรษฐี ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
99 บางวันทอง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ราษฎร์บูรณะ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ละมุด ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เสด็จ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หนองกระพง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 เหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 อินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เกษมสรณาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 บางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา มหานิกาย วัดราษฎร์
108 อัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา มหานิกาย พระอารามหลวง
109 นางวัง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ธรรมยุต วัดราษฎร์
109 มหานิกาย 102
  ธรรมยุต 7
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 104
พระอารามหลวง 5
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ