เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 อำเภอ 67 ตำบล 332 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 81 53000 5301
2 อำเภอพิชัย 54 53120 5307
3 อำเภอลับแล 40 53130 5308
4 อำเภอท่าปลา 39 53150 5303
5 อำเภอตรอน 30 53140 5302
6 อำเภอน้ำปาด 29 53110 5304
7 อำเภอทองแสนขัน 26 53230 5309
8 อำเภอฟากท่า 24 53160 5305
9 อำเภอบ้านโคก 9 53180 5306
รวม 332 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ข่อยสูง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ไผ่ลูกช้าง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 สักลาย ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 แหลมทอง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ดอยแก้ว ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ราษฎร์สามัคคี ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ศรีสะอาด ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 หลวงป่ายาง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ป่าปทีปาราม ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 ชำทอง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 บ้านแก่งใต้ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 พงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 มงคลนิมิตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หมู่ห้าสามัคคี ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ดอยสวรรค์ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ถาวรสามัคคีธรรม ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 บ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 พิกุลทอง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 วังแดงหมู่สอง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วังหิน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ศรัทธาพร ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สัจจาราษฎร์บำรุง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ใหม่เยาวชน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 คลึงคราช ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ไผ่สว่างสามัคคีธรรม ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 หาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 แหลมคูณ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 น้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 หนองหิน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ดอนมูลน้ำลอก ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ท่าช้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 เนินชัย ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ปางหมิ่น ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ราชคีรีวิเศษ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 วังเบน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ศรีบุญเรือง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 แสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ใหม่เจริญธรรม ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 คีรีวงกฎ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 นาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 นาลับแลง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 พลอยสังวรนิรันดร์ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 วังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 น้ำหมีน้อยสามัคคี ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ปางวุ้น ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ผักขวง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ร้องลึกศรีชุมภรณ์ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 วังตะเคียน ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 วังโป่ง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 สว่างคลองตรอน ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ท่าแฝก ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
58 น้ำปึง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ประชาธรรม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ปากลี ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เสกษนาราม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ห้วยต้าใต้ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ห้วยอ้อย ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
64 หาดสองแคว ตำบลจริม อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
66 น้ำคอม ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
67 น้ำสิงห์ใต้ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
68 น้ำสิงห์เหนือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 เนินสวน ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เนินสว่าง ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 สิงห์คอมพัฒนา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ห้วยเลิศ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 หาดลั้ง ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
74 งอมถ้ำ ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ป่ากั้ง ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 น้ำพร้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ห้วยต้าเหนือ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
78 จริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
79 น้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 วังหัวดอย ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ซำบ้อ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ประชานิมิต ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ปากห้วยฉลอง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ผาเต่า ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ผาเต่าบำรุง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ผาเลือด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เนินสิงห์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 หนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หาดล้าใต้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
91 หาดล้าเหนือ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ตีนดอย ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
93 นาโห้ง ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
94 เบญจมาราม ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
95 หาดไก่ต้อย ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 นาน้ำพาย ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ปากห้วยแค ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
98 โพนร้อง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ลานชุม ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
100 นากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
101 น้ำไคร้ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
102 วังผาชัน ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ห้วยน้ำไหล ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
105 โพนทัน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
106 โพนสว่าง ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ห้วยเนียม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
109 โคกทรายขาวสามัคคี ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ต้นตาล ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ประชาสวรรค์ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โพธิ์หย่อน ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีสะอาดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ส่องแดด ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ช่องลม ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ชัยชนะพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ชุมพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ต้นตะคร้อ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ทรายมูล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ปากปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ไผ่ล้อม ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
123 พรหมประสิทธิ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ห้วยมุ่น ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด มหานิกาย วัดราษฎร์
125 นาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ห้วยเหล่า ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
127 บ่อเบี้ยวนาราม ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
128 โคกเหนือ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โคกใหม่ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โพธิ์ชัยศรี ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ฟากนา ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ห้วยครั่ง ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
133 จอมแจ้ง ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก มหานิกาย วัดราษฎร์
134 กองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
136 คลองกล้วย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บางนา ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ป่าแต้ว ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
140 เอกา ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ดอกไม้ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ป่ากะพี้ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ศรีจำปาศักดิ์ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ชำตก ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ชำสอง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
147 เต่าไห ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ประชาศรัทธาธรรม ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ภักดีราษฎร์บูรณาราม ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
150 วงษ์สวรรค์สุทธาวาส ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
151 เขาดินสุวรรณบาท ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
152 คีรีวงกต ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
153 นาคะนึง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
154 นายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
155 นาอิซาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
156 หลักร้อย ตำบลนายาง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
157 นาอิน ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ฟากบึง ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
159 คลองละวาน ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
160 นางลิง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
161 มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
162 วังพะเนียด ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
163 หน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
164 คลองกะพั้ว ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
165 เด่นกระต่าย ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หาดกำแพง ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
167 บ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
168 บ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
169 โพธิ์ดาราราม ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
170 วังสะโม ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
171 วังสัมโม ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
172 บึงสัมพันธ์ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
173 ท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
174 โพธาราม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
175 โรงม้า ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
176 เกาะวารี ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
179 บ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
180 บุพพาราม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
181 พระยาปันแดน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
182 คลองละมุง ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ท่าดินแดง ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
185 วังตอ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
186 วังผักรุง ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
188 บ้านลุ่ม ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ผาโปด ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
190 มหาธาตุ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
191 วังอ้อ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
193 หัวทุ่ง ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
194 กกต้อง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
195 นาไพร ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
196 นาหน่ำ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
197 โพธิ์ชัย ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
198 โพนธาตุ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ฟากนา ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
200 วังขวัญ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
201 โพธิ์เตี้ย ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
202 โพนดู่ ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
203 วังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ห้วยไข่เขียด ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ห้วยสูน ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ห้วยใส ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
207 นาแซง ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
208 นาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
209 บ้านเดิ่น ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
210 โพนลาน ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
211 สองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 เหล่าป่าสา ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 คุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ป่าสักเรไร ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 หนองปล้อง ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 หาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 เขาแก้ว ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 งิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ปากฝาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 วังขอน ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ศรีธาราม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ใหม่ช่องลม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 วังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ห้วยฉลองราษฎร์บำรุง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 นาโป่ง ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 แนวคีรี ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 อรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 กลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เกษมจิตตาราม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 คลองโพธิ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย พระอารามหลวง
235 ท่าถนน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ธรรมาธิปไตย ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ไผ่ล้อม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 หนองผาสันติการาม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ใหญ่ท่าเสา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 จอมคีรี ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ชายเขา ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 น้ำริดใต้ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 น้ำริดเหนือ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 คุ้งวารี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ทองเหลือ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่าเซ่า ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หนองคันธมาศ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 กุมภีล์ทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 คุ้งยาง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 เด่นด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ประชาธรรม ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 สามัคยาราม ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หน้าฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 ด่านนาขาม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 แม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ห้วยกั้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ทุ่งเศรษฐี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 หมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 คลองนาพง ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 เด่นกระต่าย ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ผาจักร ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ม่อนหินขาว ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 สุวรรณคีรี ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 วังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 วังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เขาผึ้ง ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เทพนิมิตรจอมคีรีธรรม ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ยางจุ้ม ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ยางโทน ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 วังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองป่าไร่ ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 เกาะเรไร ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ดอยแก้ว ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 สิงห์ศรีสว่าง ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ดงช้างดี ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ทับใหม่ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เนินโพธิ์ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ไผ่ใหญ่ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
287 วังหมู ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ช่องลม ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
289 นาน้อย ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 วังแดง ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ห้วยโปร่ง ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 หาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ไชยจุมพล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ดอนไชย ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
295 นาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
296 น้ำใส ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ม่อนนางเหลียว ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ร่มโพธิญาณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ร่องเสี้ยว ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ห้องสูง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ซำผักหนามชัยมงคล ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ใหม่เจริญสุข ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
304 พระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล ธรรมยุต พระอารามหลวง
305 กุฏิพระฤาษีทรงธรรม ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
306 พระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
307 พระยืน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ฤาษีสำราญ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
309 วรดิตถาวาส ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
310 นานกกก ตำบลนานกกก อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
313 โพธิ์ทอง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สว่างอารมณ์ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
315 เจดีย์คีรีวิหาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ดอยมูล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ทุ่งเอี้ยง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โพธิบัลลังก์ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ม่อนพัฒนาราม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ใหม่เชียงแสน ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ดอนแก้ว ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ดอนค่า ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ปทุมคงคา ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ผักราก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ศรีอุทุมพรคณารักษ์ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
328 หัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ป่ายาง ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
330 โพธิ์ล้อม ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ม่อนปรางค์ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
332 เสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล มหานิกาย วัดราษฎร์
332 มหานิกาย 328
  ธรรมยุต 4
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 330
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ