วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
- ในสมัยโบราณ
- ในสมัยปัจจุบัน
การเผยแผ่ การนับถือ
ในทวีปเอเชีย
- ในประเทศอินเดีย
- ในประเทศศรีลังกา
- ในประเทศเนปาล
- ในประเทศภูฏาน
- ในเขตปกครอง-ทิเบต
- ในประเทศจีน
- ในประเทศเกาหลี
- ในประเทศญี่ปุ่น
ในทวีปยุโรป
- ในประเทศอังกฤษ
- ในประเทศเยอรมัน
- ในประเทศฝรั่งเศส
- ในประเทศรัสเซีย
- ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ในทวีปอเมริกาเหนือ
ในทวีปอเมริกาใต้
ในทวีปออสเตรเลีย
- ในประเทศออสเตรเลีย
- ในประเทศนิวซีแลนด์
ในทวีปแอฟริกา
ความสำคัญในฐานะ
- ช่วยสร้างอารยธรรม
- ช่วยสร้างความสงบสุข
คำถามประจำหน่วยที่ ๑
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ
- การแสดงปฐมเทศนา
- แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
พระพุทธรูปปางต่างๆ
- ปางมารวิชัย
- ปางลีลา
- ปางแสดงปฐมเทศนา
- ปางประจำวันเกิด
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอัญญาโกณฑัญญะ
- พระนางมหาปชาบดีเถรี
- พระนางเขมาเถรี
- พระเจ้าปเสนทิโกศล
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
- หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย
- ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์
ชาดก
- นันทิวิสาลชาดก
- สุวัณณหังสชาดก
คำถามประจำหน่วยที่ ๒
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พระรัตนตรัย
- ความหมาย
- พระสังฆคุณ ๙
อริยสัจ ๔
- ความหมาย
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- ขันธ์ ๕
- ไตรลักษณ์
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
- วัฏฏะ ๓
- ปปัญจธรรม ๓
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- อัตถะ ๒
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- มรรคมีองค์ ๘
- ปัญญา ๓
- บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
- อุบาสกธรรม ๗
- มงคล ๓๘
  - มีศลปะวิทยา
  - พบสมณะ
  - ฟังธรรมตามกาล
เสริมสาระ + เรื่องน่ารู้
ลักษณะหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้า ๘ ประการ
อานิสงส์การสนทนาธรรม
หลักธรรมการพัฒนาตน
- วุฑฒิธรรม ๔
- อิทธิบาท ๔
- สัปปุริสธรรม ๗
คำถามประจำหน่วยที่ ๓
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พระไตรปิฎก
- ความหมาย
- โครงสร้างชื่อคัมภีร์
- พระอภิธรรมปิฎก สังเขป
- พุทธปณิธาน ๔
พุทธศาสนสุภาษิต
- อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
- ธมฺมจารี สุขํ เสติ
- ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
- สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
เรื่องน่ารู้
- ลักษณะของผู้ประมาท
คำถามประจำหน่วยที่ ๔
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ของพระภิกษุ
- ด้านการศึกษา
- ด้านการปฏิบัติ
- ด้านการสั่งสอน-เผยแผ่
หน้าที่พุทธศาสนิกชน
- การปฏิบัติตามหลักทิศ ๖
  (ทิศเบื้องขวา)
- การปฏิบัติตนตาม
  พุทธปณิธาน ๔
- การแสดงตนเป็น
  พุทธมามกะ
- การศึกษาองค์ประกอบ
- การศึกษาการรวมตัว
- การปลูกจิตสำนึก
เสริมสาระ
การเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
มารยาทชาวพุทธ
- การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
- การสนทนาและใช้คำพูด
- การแต่งกายในพิธีต่างๆ
คำถามประจำหน่วยที่ ๕
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ประวัติและการปฏิบัติตน
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันธรรมสวนะ
วันเทศกาลสำคัญ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
ประเพณีหลังออกพรรษา
- การทอดกฐิน
- การถวายผ้าจำนำพรรษา
- การทอดผ้าป่า
- การเทศน์มหาชาติ
ศาสนพิธี
- พิธีทำบุญงานมงคล
- พิธีทำบุญงานอวมงคล
- การเตรียมศาสนพิธี
- ข้อปฏิบัติในวันทำบุญ
- คำกรวดน้ำ
เรื่องน่ารู้ : เครื่องไทยธรรม
คำถามประจำหน่วยที่ ๖
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การบริหารจิต
- การสวดมนต์แปล
- การแผ่เมตตา
- ขั้นตอนการฝึกบริหารจิต
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ตามหลักอานาปานสติ
- การนำมาประยุกต์ใช้
การเจริญปัญญาโดยการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
- คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
- คิดแบบแก้ปัญหา (อริยสัจ)
- การนำมาประยุกต์ใช้
เสริมสาระ
การนั่งสมาธิตามแนว
วิปัสสนากรรมฐาน
คำถามประจำหน่วยที่ ๗
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เศรษฐกิจพอเพียง
- ความหมาย
- ลักษณะ
หลักธรรมที่สอดคล้อง
- ความสันโดษ
- ความมักน้อย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความหมาย
หลักธรรมที่สอดคล้อง
- ไตรสิกขา
- อริยสัจ ๔
- อิทธิบาท ๔
- ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
คำถามประจำหน่วยที่ ๘
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
วิถีชีวิตพุทธศาสนิกชน
- การให้ทาน
- การรักษาศีล
- การเจริญภาวนา
วิถีชีวิตคริสต์ศาสนิกชน
- หน้าที่
- วันสำคัญ
วิถีชีวิตผู้นับถืออิสลาม
- การปฏิญาณตน
- การละหมาด
- การถือศีลอด
- การบริจาคซะกาต
- การประกอบพิธีฮัจญ์
วิถีชีวิต พรามหณ์-ฮินดู
- ข้อปฏิบัติสำหรับวรรณะ
- พิธีสังสการ
- การบูชาเทวะ
ความแตกต่างวิถีชีวิต
- มูลเหตุการเกิดศาสนา
- จุดหมายปลายทางชีวิต
วิธีการยอมรับแต่ละวิถีชีวิต
คำถามประจำหน่วยที่ ๙
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
 
 
โปรดเลือกรายการ