เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดกำแพงเพชร 11 อำเภอ 78 ตำบล 583 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร 152 62000 6201
2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี 93 62130 6204
3 อำเภอคลองขลุง 63 62120 6205
4 อำเภอไทรงาม 49 62150 6202
5 อำเภอคลองลาน 46 62180 6203
6 อำเภอพรานกระต่าย 39 62110 6206
7 อำเภอโกสัมพีนคร 33 62000 6211
8 อำเภอลานกระบือ 33 62170 6207
9 อำเภอปางศิลาทอง 28 62120 6209
10 อำเภอทรายทองวัฒนา 24 62190 6208
11 อำเภอบึงสามัคคี 23 62210 6210
รวม 583 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เกาะตำแย ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
2 โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เขาชัยโพธิ์ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
4 คลองเป้า ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
5 คลองเมือง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ดงซ่อมสามัคคี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ท่าคูณสามัคคีธรรม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ท่าพุทรา ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
9 นพรัตน์วนาราม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
10 มะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ไร่ลำปาง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
12 วังเจ้า ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ศรีหัตถยาราม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สังฆานุภาพ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองแดน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หนองเตาอิฐ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองบง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
18 หนองวัวดำ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
19 เขาวังเจ้า ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
20 เทพมุนีโสภณ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
21 โนนสมบูรณ์ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 เกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เกาะรากเสียดนอก ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
24 คลองแต้วพัฒนา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ประเสริฐสามัคคี ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ป่าภาวนาราม ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
27 วังชมภู ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
28 สดุดีวนาราม ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ใหม่พัฒนา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
30 เนินกรวด ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ใหม่เจริญธรรม ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
32 อมฤต ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
33 อรัญสถิตย์ ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
34 เกาะตาล ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
35 โคกเจริญวนาราม ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ด่านใหญ่ ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
37 โนนตารอด ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
38 พรหมรังสี ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
39 หนองม่วงพัฒนา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
40 โค้งไผ่ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ดอนสมบูรณ์ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ด่านกรวด ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บ้านหลวง ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โพธิ์ศรี ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
45 วารีวัฒนาราม ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
46 สิทธิวราราม ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หนองงูเห่า ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
48 หนองโมกข์พัฒนาราม ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ดอนโค้ง ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ดอนแตง ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ดอนเหียง ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ดำรงธรรม ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บุญมั่นศรัทธาราม ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
54 พรหมนิมิต ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
55 กำแพงสวรรค์ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
56 คลองใหม่พัฒนาสุทธาราม ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
57 คูหาสวรรค์ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เนินยางงาม ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
59 บ่อกระบาก ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ประชาร่วมใจ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ส่องตาแล ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สันติวัน ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
63 หนองบอนราษฎร์บำรุง ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ใหม่หนองยาง ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
65 โอ่งทานราษฎร์บำรุง ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
66 เกาะแก้ว ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เขาประตูชัย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เขาสว่างธรรม ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 คลองสะพานช้าง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เทพเนรมิตร ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ธรรมวารี ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 รวมใจภักดิ์ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 วังน้อยวนาราม ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 วังน้ำพัฒนา ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 วังปลาอ้าว ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ศรีเกษตรพัฒนา ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ศรีมงคล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ศรีสมบูรณ์ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ส่องตาแล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ใหม่ศรีสว่าง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
83 อ่างหินเพลิง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
84 แก้วโสภณ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
85 เขาพิมพาราม ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บึงกอก ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ปลูกศรัทธา ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สันติยาราม ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองกระทุ่ม ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
90 อุดมศรัทธาราม ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
91 เกาะฝ้าย ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
92 บึงเสือเต้น ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ปรีชาราษฎร์บำรุง ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
94 พัฒนราษฎร์บำรุง ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
95 มาบมะโมง ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หัวเสลาโพธาราม ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ขนุนงาม ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ช่องลม ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 นาเหนือ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เนินสำราญ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บ้านไร่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 วังน้ำวน ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สันเนินดินแดง ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 หนองกระทุ่ม ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หนองกระทุ่ม ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองชุมแสงธรรม ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองปลิง ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ห้วยแก้วสามัคคีธรรม ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ทรัพย์เจริญ ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
110 พัดโบก ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
111 วังล้อม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
112 วังหัวแหวน ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 วังหามแห ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองชะแอน ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองช้างงาม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
116 หนองแสง ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ป่ามณีธรรมโชติ ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
118 ดอนปอแดง ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 มะม่วงงาม ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สลกบาตร ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สิงคาราม ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 หงษ์ทอง ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
123 น้อยวรลักษณ์ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 สว่างอารมณ์ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองเหมือด ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
126 แสนสุข ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
127 เกาะหมู ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 คลองน้ำเย็นเหนือ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โค้งวิไล ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ถนนงาม ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 นาร้อยไร่ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 มาบคล้า ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ศรีภิรมย์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หนองเต่าทอง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 เด่นสะเดา ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 ขนุนพันไร่ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 คลองสมบูรณ์ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ดงตาจันทร์ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
139 หนองปรือ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
140 หนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
141 หัวทุ่งน้อย ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
142 คฤหบดีสงฆ์ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
143 คลองเจริญราษฎร์บำรุง ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 พรหมพาราม ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 รักษ์สามัคคีธรรม ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 วชิราราม ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ศรีสังฆธาราม ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 คลองพัฒนาราม ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 คล้ายภู่ทอง ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 สันติวนาราม ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 สามัคคีธรรม ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 หนองจอกพัฒนาราม ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 อยู่โนนมะกอก ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 อู่สำเภา ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 คงคาราม ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ธรรมธาราม ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 พรหมประดิษฐ์ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 แม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 จันทาราม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ทุ่งหันตรา ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 บ่อทอง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 วังหันน้ำดึง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ศาลเจ้าแม่ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 กุญชรศรัทธาธรรม ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ทรัพย์มะนาว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 มอหินเพิง ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 มุจลินท์ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ราษฎร์นิยม ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 สามเรือนวนาราม ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 หนองทองหล่อ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 หนองเม่น ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 หัวชะโลกธรรมาราม ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 อัมพาพนาราม ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 อ่างทองพัฒนา ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ท่าคร้อ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ปทุมทอง ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สามแยก ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ใหม่โกรกน้ำซึม ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ตะล่อมสุวรรณาราม ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นิคมธรรมาราม ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ประชาศรัทธาราม ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ปรีชาศรัทธาราม ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ฤกษ์หร่ายสามัคคี ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 วังน้ำสามัคคี ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โนนดุม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 พิกุลทอง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 หนองขาม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 อุเบกขาราม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 คลองน้ำไหลกลาง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 คลองหัวแหวน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 คีรีศรีเจริญธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ทุ่งหญ้าคา ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 เทพหัสดินทร์ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 บึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 มอเศรษฐี ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 มอสังเวียน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 แม่สอด ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 รวงผึ้งพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ศรีสัจธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 สุขสำราญ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 เทพนิมิตมงคล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
204 ป่าบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
205 ไพรสณฑ์รัตนาราม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
206 คลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 คลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 คลองปลาร้าสามัคคีธรรม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 คลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 โชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ทะเลพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ท่าข้ามสามัคคี ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ไทรทอง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ป่าเจริญธรรม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 แปลงสี่คีรีวงค์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 มอสำราญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เลิงกะพงษ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ใหม่ธงชัย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 เขาพุทธประทีป ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 คลองไพร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ดอยแก้ว ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ป่าเกาะร้อย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
225 คลองแขยง ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
226 คลองใหญ่ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ธรรมประทีป ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ธรรมโสฬส ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
229 เนินสะอาด ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ปางลับแล ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
231 มอมะนาว ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ศรีสมบูรณ์ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
233 สักงาม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองปรือ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน มหานิกาย วัดราษฎร์
235 หนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
236 คลองเรือ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ชุมนาก ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ถนนน้อย ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ถาวรวัฒนา ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ถาวรวัฒนา(ใต้) ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
241 บึงสำราญน้อย ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
242 บึงสำราญใหญ่ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
243 แก้วศรีวิไล ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ทรายทองวัฒนา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ทุ่งทอง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
246 นิมิตธัญญาราม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
247 บุ่งตะคล้อทอง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
248 โพธิ์ประสิทธิธรรม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ร่มเย็น ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
250 วังน้ำแดง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
251 สามจบสามัคคี ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
252 หนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
253 หนองไผ่เหนือ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
254 คลองต้นไทร ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
255 คลองสุขใจ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ดงเจริญ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
257 เนินสง่า ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
258 โนนจั่นโสภาราม ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
259 โนนสวรรค์ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
260 แก้วชัยมงคล ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
261 เทพนิมิตมงคล ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
264 เนินสำราญ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
265 บ้านดงเย็น ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
266 หนองไม้แดง ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
267 คลองเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
268 บ่อแก้ว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ป่าพานทองใต้ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
270 พานทอง ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ไร่นาขวัญ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
273 หนองโดนราษฎร์บำรุง ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
274 แก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
276 บุญญารักษ์ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
277 มหาชัยวนาราม ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ศรีวิไล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองเอื้อมสามัคคี ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ห้วยใหญ่ยางงาม ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ทุ่งพัฒนา ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
282 คงคาราม ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ป่าเรไลย์ ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
284 โปร่งตะคลอง ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
285 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หัวยาง ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ใหม่ท้ายวัง ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
289 งิ้วสองนาง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
290 จิกคันซ้อน ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
291 เนินกรอย ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
292 โนนใหญ่วัฒนาราม ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
293 มณีทรงธรรม ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ศรีบุญส่ง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ใหม่โคกเจริญ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ธรรมรังษี ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
297 บ้านตอรัง ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ไผ่ตาสุ่ม ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
299 หนองชุมแสง ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
300 หนองปืนแตก ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
301 หนองแม่แตง ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
302 หนองลวกหิรัญญาราม ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
303 จิกลาด ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ทีฆายุการาม ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ทุ่งรวงทอง ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
306 สักขีย์วนาราม ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หนองไม้กอง ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ป่าสักขีสามัคคีธรรม ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
309 กระบวยทอง ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ก้องประชาราษฎร์ ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ชัยมงคล ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
312 บึงลาด ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
313 วังเจ้า ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สามขา ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ทุ่งสร้างวนาราม ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
316 บึงบ้าน ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บึงสามัคคี ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ศรีทองพัฒนาราม ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
319 หนองคล้ารัตนาราม ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ใหม่สุทธาราม ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
321 เกษประชาสรรค์ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
322 คอปล้อง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ทุ่งสนุ่นรัตนาราม ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ศรีพรหม ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ชัยเคือง ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ป่าวังชะโอน ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ไผ่งาม ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
328 พงษ์สัก ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
329 วังผึ้ง ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
330 แสงสุริยาราม ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
331 หนองไทร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ตากฟ้า ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 เพชรเจริญ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 เพชรมงคล ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ไพรสวรรค์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 เขาชุมแสง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
338 คลองขุด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 คลองพร้าว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ไทรย้อยพัฒนา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 นาใหม่วนาราม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 โพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 มอแสงทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ระหาร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สุขเกษม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 หนองไผ่ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 หนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 หินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าสระหลวง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 จอมทองสามัคคี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 มอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 เริงกะพงคงคาราม ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 หนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 หินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ป่าธรรมธารา ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
360 เขาคีรีส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ทรายทองศรัทธาราม ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
362 พระนอน ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
363 พานทองศิริมงคล ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ราษฎร์ขยันสามัคคี ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ลัฏฐิวันวนาราม ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
366 คลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
367 จำปากายงค์ ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
368 วังเฉลียง ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
369 โคกวัด ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
370 รัตนปทุม ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ไตรภูมิ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ทุ่ง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
374 โพธิบัลลังก์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
375 เย็นบูรณะราษฎร์เจริญ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
376 วังไม้แดง ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ศรีพัชราราม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
378 สมอโคน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
379 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
380 อินทาราม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
381 กุฏิการาม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
382 เขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
383 เขาสว่างอารมณ์ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
384 เทพสโมสร ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ถ้ำเขาตะล่อม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย ธรรมยุต วัดราษฎร์
386 นานอก ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ลานกระทิง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ลานทอง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
389 สุวรรณาราม ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
390 เกตุวารี ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ราษฎร์บูรณะ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
392 หนองแขมวนาราม ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
393 โคศิรการาม ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ทุ่งน้ำตก ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
395 บางลาด ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ศรีไพรวัลย์วนาราม ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
397 คลองราษฎร์เจริญ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ลานช้างท่าว ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
399 กาทิ้งสามัคคีธรรม ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ธรรมโสภณวนาราม ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ปราสาท ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
402 โพธิ์ทองราษฏร์บำรุง ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
403 โพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โพธิ์ใหม่กฤษฎี ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
405 มงคลศรัทธาราม ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
406 หงษ์ทองเจริญ ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
407 หนองไผ่วนาราม ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
408 กรุแก้ว ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
409 เขาน้ำเพชรวนาราม ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
410 คลองละแวก ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ประดู่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ปางเรือวนาราม ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ยางเรียง ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
414 อรัญญิกาวาส ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ยางเลียง ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
416 ไตรตรึงษาราม ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ทรัพย์นิมิตร ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
418 โนนโก ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
419 มอสำเภาพัฒนาราม ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
420 วังประดา ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
421 วังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ศรีปุณณาวาส ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ศรีสุทธาวาส ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
424 หนองหลวง ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
425 คลองลึกสามัคคีธรรม ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
426 เทพทรงธรรม ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ไทรย้อย ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
428 นิคมสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ราษฎร์เจริญพร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
430 สหราษฎร์รังสรรค์ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
431 เกาะแก้วทรายทอง ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
432 น้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
433 บ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
434 สันติสุข ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
435 หัวฝายเหนือ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
436 อุทุมพร ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ป่าดอยลับงา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
438 หนองบัว ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
439 โขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
440 คณฑีศรีวชิราราม ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ตลุกงาม ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ท่าตะคร้อเขาทอง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
443 เทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ไทรย้อย ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
445 บ่อเงิน ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
446 บ่อตาโพธิ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
447 มะกอกหวาน ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
448 มิตรศรัทธาธรรม ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
449 วังทองหลาง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
450 วังโบสถ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
451 สระสิงห์โต ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
452 หนองเต่า ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
453 คลองสีนวล ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
454 คลองสุวรรณ ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
456 สระแก้ว ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
457 เสมางาม ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ใหม่ศรีเจริญพร ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
459 คลองแม่ลายเหนือ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ทุ่งสวน ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ทุ่งสามัคคี ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
463 พงษ์ใหญ่สัมฤทธิ์ผล ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
464 พระเจดีย์ทอง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
465 พระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย พระอารามหลวง
466 พิกุล ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
467 วังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
468 สว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
469 เขาแก้วสวรรค์ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
470 เขาวังเยี่ยม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ชัยภูมิ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ท่าระแนะ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
473 นาบ่อคำ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
474 เนินสว่าง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
475 บ้านปางขนุน ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
476 บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ป่าเจดีย์ทอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
478 มอเจริญ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ศรีไกรลาศ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ศาลาโป่งแดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
481 สร้อยสุวรรณ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
482 สันติธรรม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
483 แสงเจริญ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
484 หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
485 หนองกองเหนือ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
486 เด่นแก้วพัฒนา ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
487 ทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
488 แปดอ้อม ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
489 โพธิ์ทะเล ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
490 มหาโพธิมงคล ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
491 วังเพชร ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
492 สระเตย ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
493 หนองบัวทอง ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
495 พัฒนานิคม ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
496 วังอ้อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
497 คูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย พระอารามหลวง
498 ดอนไพรวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
499 บาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
500 เสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
501 กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
502 นาควัชรโสภณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต พระอารามหลวง
503 กัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
504 เกาะน้ำโจน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ลานหินวนาราม ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
506 วังไร่มณีราษฏร์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
507 สุวรรณคีรี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
508 หนองกวักมือ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ป่าชัยรังสี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
510 ลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
511 คลองใหญ่ใต้ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ชัยพฤกษ์ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
513 เตาขนมจีน ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
514 มอสมบัติ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
515 มอสูง ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ร่มโพธิญาณ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
517 วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
518 หนองหญ้ามุ้ง ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
519 หนองใหญ่ปางช่างยม ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
520 หนองใหญ่ศรีโสภณ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ป่าสันติสุข ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
522 กิ่งทองวนาราม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
523 ดงสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ทุ่งแปะธรรมาราม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ไร่หลักขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ศรีโพธิ์สวัสดิ์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ศรีมณีไพร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
528 หนองแผ่นดิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ห้วยปักษ์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
530 เขาพระ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
531 บ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
532 บ้านเกาะสะบ้า ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ราชพฤกษ์ศรัทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
535 หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
536 กระโจมทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ดาดทองเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ทุ่งตาพุก ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ทุ่งรวงทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
540 ปากอ่าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
541 ปากอ่างน้อย ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
542 มอสำราญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
543 วังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
544 วังตะเคียนทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
545 แสงอรุณ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
546 หนองขาม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
547 หนองใหญ่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ใหม่เจริญธรรม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
549 อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มหานิกาย วัดราษฎร์
550 เขารัตนโชติ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ธรรมยุต วัดราษฎร์
551 จันทิมา ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
552 เพชรไพรวัลย์ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 หนองจิก ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 เกศกาสร ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 คลองเจริญ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ช่องลม ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 บึงพระนางทอง ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ปรือพันไถ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
559 เกาะสีเสียด ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
560 เทวาพิทักษ์ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สวนทศพลญาณ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 เด่นพระวนาราม ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
564 บึงทับแรต ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
565 หนองละมั่งทอง ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ก้าวเจริญพร ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ดงกระทิง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ดงอีบุก ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 ลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 หนองกรด ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
571 หร่ายการ้อง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ใหม่นิเวศน์ประชาสรรค์ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
573 ป่ารังษีพัฒนาราม ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
574 แก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
575 โพธิ์เตี้ย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
576 สามัคคีธรรม ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
577 หนองข่อย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 หนองตาสังข์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 ทรายทองวนาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
581 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
582 หนองเดื่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 หนองปากดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 มหานิกาย 552
ธรรมยุต 31
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 580
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ