แผนผังเว็บไซต์
จัดทำโดย : พระมหากิตติศักดิ์ านวโร ป.ธ.๗
หน้าแรก
หน้ารายการหลัก
หน้าหลักวัดพระเชตุพน
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างการบริหาร
- ระเบียบวัดพระเชตุพน
- ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์
- มรดกความทรงจำโลก
หน้าหลักสำนักเรียน
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างการบริหาร
- ระเบียบสำนักเรียน
- การศึกษานักธรรม
- การศึกษาธรรมศึกษา
- การศึกษาภาษาบาลี
- การศึกษาพระอภิธรรม
- การศึกษาวันอาทิตย์
หน้าหลักมูลนิธิ
- ทุนพระพุทธยอดฟ้า
- ทุนศึกษานิธิ
- ทุนสมเด็จพระสังฆราช
- ทุนพระราชปัญญาสุธี
- ทุนศึกษาพระอภิธรรม
สมัครเรียน
สมัครเรียนนักธรรม (สำหรับพระภิกษุ-สามเณร)
- ชั้นนวกภุมิ    - นักธรรมชั้นตรี    - นักธรรมชั้นโืท    - นักธรรมชั้นเอก
สมัครเรียนธรรมศึกษา (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ธรรมศึกษาตรี    - ธรรมศึกษาโท    - ธรรมศึกษาเอก
สมัครเรียนภาษาบาล(สำหรับพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไป)
- บาลีไวยากรณ์ - ประโยค ๑-๒ - ประโยค ป.ธ.๓ (เปรียญตรี)
- ประโยค ป.ธ.๔ - ประโยค ป.ธ.๕ - ประโยค ป.ธ.๖ (เปรียญโท)
- ประโยค ป.ธ.๗ - ประโยค ป.ธ.๘ - ประโยค ป.ธ.๙ (เปรียญเอก)
สมัครเรียนพระอภิธรรม (สำหรับพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไป)
- ชั้นจูฬตรี - ชั้นจูฬโท - ชั้นจูฬเอก (ระดับต้น)
- ชั้นมัชฌิมตรี - ชั้นมัชฌิมโท - ชั้นมัชฌิมเอก (ระดับกลาง)
- ชั้นมหาตรี - ชั้นมหาโท - ชั้นมหาเอก (ระดับสูง)
บทเรียน
นักธรรม : ชั้นนวกภูมิ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ธรรมศึกษา : ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ภาษาบาลี : ชั้นบาลีไวยากรณ์ ประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๓ - ป.ธ.๙
พระอภิธรรม : ชั้นจูฬตรี-โท-เอก มัชฌิมตรี-โท-เอก มหาตรี-โท-เอก
สังฆกรรม
สวดพระปาฏิโมกข์
การอุปสมบท (แบบเอสาหัง) วัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
การอุปสมบท (แบบอุกาสะ) วัดพระเชตุพน
พิธีซ้อมรับผ้าพระกฐิน
พิธีรับผ้าพระกฐิน
พิีธีกรานกฐินและอนุโมทนากฐิน
กิจกรรม
วันมาฆบูชา
สอบบาลีสนามหลวง
วันวิสาขบูชา
วันข้าวก้ันบาตร
วันอัฏฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันอาสาฬหบูชา
วันแม่ ๑๒ สิงหา
วันเข้าพรรษา
สอบธรรมสนามหลวง
ตักบาตรขัาวสาร
วันพ่อ ๕ ธันวา
เทศน์มหาชาติ
วันอดีตเจ้าอาวาส
วันออกพรรษา
วันกรมพระปรมาฯ
วันเทโวโรหณะ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจวัตร
ทำวัตรเช้ามืด
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเช้าแปล
ทำวัตรเย็น
- วาระที่ ๑ มงคลสูตร, รัตนสูตร (๗ ตำนาน)
- วาระที่ ๒ กรณียเมตตสูตร, ขันธปริตร, โมรปริตร (๗ ตำนาน)
- วาระที่ ๓ ธชัคคสูตร, อาฏานาฏิยปริตร (๗ ตำนาน)
- วาระที่ ๔ อังคุลิมาลปริตร, โพชฌังคปริตร, อภยปริตร, ชยปริตร, รตนัตตยัปปภาวสิทธิคาถา,
               สุขาภิยาจนคาถา, มงคลจักรวาฬใหญ่, เทวตาอุยโยชนคาถา (๗ ตำนาน)
- วาระที่ ๕ มงคลสูตร, รัตนสูตร (๑๒ ตำนาน)
- วาระที่ ๖ กรณียเมตตสูตร, ขันธปริตร, ฉัททันตปริตร, โมรปริตร, วัฏฏปริตร (๑๒ ตำนาน)
- วาระที่ ๗ ธชัคคสูตร, อาฏานาฏิยปริตร (๑๒ ตำนาน)
- วาระที่ ๘ อังคุลิมาลปริตร, โพชฌังคปริตร, อภยปริตร, ชยปริตร, รตนัตตยัปปภาวสิทธิคาถา,
               สุขาภิยาจนคาถา, มงคลจักรวาฬใหญ่, เทวตาอุยโยชนคาถา (๑๒ ตำนาน)
- วาระที่ ๙ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- วาระที่ ๑๐ ปัพพโตปมคาถา, อริยธนคาถา, อนัตตลักขณสูตร, ปฏิจจมุปปาทคาถา,
                 พุทธอุทานคาถา, ภัทเทกรัตตคาถา
- วาระที่ ๑๑ ปัพพโตปมคาถา, อริยธนคาถา, อาทิตตปริยายสูตร, ปฏิจจมุปทาคาถา,
                 พุทธอุทานคาถา, ภัทเทกรัตตคาถา
- วาระที่ ๑๒ ปัพพโตปมคาถา, อริยธนคาถา, ธัมมนิยามสูตร, ติลักขณาทิคาถา,
                 ปฏิจจสมุปปาทคาถา, พุทธอุทานคาถา, ภัทเทกรัตตคาถา
- วาระที่ ๑๓ คาถาศราทธพรต, ธัมมสังคิณีมาติกา, วิปัสสนาภูมิ, พระมหาปัฏฐาน
- วาระที่ ๑๔ พระวินัย, พระสูตร, พระสังคิณี, พระวิภังค์, พระธาตุกถา, พระปุคคลปัญญัตติ,
                  พระกถาวัตถุ, พระยมก, พระมหาปัฏฐาน (สวดแจง)
ทำวัตรเย็นแปล
อนุโมทนาคาถา
ประชาสัมพันธ์
หน้าหลักประชาสัมพันธ์
มกราคม
- ปฐมนิเทศ นักศึกษาพระอภิธรรม วันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ทุกปี
- มอบประกาศนียบัตร นักศึกษาพระอภิธรรมปีที่ผ่านมา (วันปฐมนิเทศ)
กุมภาพันธ์
- วันมาฆบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๓) เวียนเทียน
มีนาคม
- สอบบาลีสนามหลวง
เมษายน
- งานวันข้าวก้นบาตร 6 เมษายน
วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๖) เวียนเทียน
วันอัฏฐมีบูชา/วันถวายพระเพลิง (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖) เวียนเทียน
ปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาพระปริยัติธรรม แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาส (๒๖-๒๗ พ.ค.) ทุกปี
วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๘) เวียนเทียน
ประเพณีถวายดอกไม้พระภิกษุสามเณรอธิษฐานเข้าจำพรรษา
งานวันแม่แห่งชาติ
งานประเพณีตักบาตรข้าวสาร
งานประเพณีเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
งานวันพ่อแห่งชาติ
งานวันอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
งานวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พิธีสวดนพเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผู้อุปถัมภ์
รายนามผู้อุปถัมภ์
ติดต่อเรา
แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร
แผนที่การเดินทาง
เบอร์โทรศัพท์
Email
แผนผังเว็บไซต์
 


โปรดเลือกรายการ