วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การเผยแผ่และการนับถือ
พระพุทธศาสนา
- ในประเทศพม่า
- ในประเทศอินโดนีเซีย
- ในประเทศมาเลเซีย
- ในประเทศสิงคโปร์
- ในประเทศลาว
- ในประเทศกัมพูชา
- ในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา
- ช่วยสร้างความเข้าใจ
- เป็นรากฐานวัฒนธรรม
- เป็นเอกลักษณ์และมรดก
- ช่วยในการพัฒนาชุมชน
- ช่วยจัดระเบียบสังคม
คำถามประจำหน่วยที่ ๑
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ
- ผจญมาร
- การตรัสรู้
- สัตตมหาสถาน
- การสั่งสอน
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระสารีบุตร
- พระโมคคัลลานะ
- นางขุชชุตตรา
- พระเจ้าพิมพิสาร
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระมหาธรรมราชาลิไทย
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ชาดก
- มิตตวินทุกชาดก
- ราโชวาทชาดก
คำถามประจำหน่วยที่ ๒
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พระรัตนตรัย
- ความหมาย
- พระธรรมคุณ ๖
อริยสัจ ๔
- ความหมาย
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- ขันธ์ ๕
- อายตนะ ๑๒
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
- หลักกรรม
  - สมบัติ ๔
  - วิบัติ ๔
- อกุศลกรรมบถ ๑๐
- อบายมุข ๖
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- สุข ๒ (สามิส นิรามิส)
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- บุพนิมิต ๒
- ดรุณธรรม ๖
- กุลจิรัฏฐิติธณรม ๔
- กุศลกรรมบถ ๑๐
- สติปัฏฐาน ๔
- มงคล ๓๘
  - ประพฤติธรรม
  - เว้นจากความชั่ว
  - เว้นจากการดื่มน้ำเมา
เสริมสาระ
คุณประโยชน์ของอริยสัจ ๔
คำถามประจำหน่วยที่ ๓
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พระไตรปิฎก
- ความหมาย
- คัมภีร์และโครงสร้าง
- พระวินัยปิฎก
- พระสุตตันตปิฎก
- พระอภิธรรมปิฎก
พุทธศาสนสุภาษิต
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
- กลฺยาณการี กลฺยาณํ
- สุโข ปุญฺสฺส อุจฺจโย
- ปูชโก ลภเต ปูชํ
คำถามประจำหน่วยที่ ๔
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน้าที่ชาวพุทธ
บทบาทของพระภิกษุ
- การแสดงธรรม
- การปาฐกถาธรรม
- การประพฤติตนให้เป็น
  แบบอย่าง
การฝึกบทบาทของพระภิกษุ
- การบรรยายธรรม
- การจัดนิทรรศการ
บทบาทพุทธศาสนิกชน
การเป็นลูกที่ดีตามทิศ ๖
(ทิศเบื้องหน้า)
การเข้าค่ายคุณธรรม
การเข้าร่วมพิธีกรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ความหมาย
- ประวัติความเป็นมา
- การเตรียมการ
- พิธีปฏิบัติ
มารยาทชาวพุทธ
การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
มารยาทของผู้เป็นแขก
ระเบียบปฏิบัติต่อพระภิกษุ
- การยืน
- การให้ที่นั่ง
- การเดินสวนทาง
- การสนทนา
- การรับสิ่งของ
การแต่งกายในพิธีต่างๆ
- ไปวัด
- ไปงานมงคล
- ไปงานอวมงคล
คำถามประจำหน่วยที่ ๕
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับ
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันธรรมสวนะ
เทศกาลสำคัญ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
ศาสนพิธี
- การทำบุญตักบาตร
- การถวายภัตตาหาร
- การถวายสังฆทาน
- การถวายผ้าอาบน้ำฝน
- การจัดและถวายเครื่อง
  ไทยธรรม ไทยทาน
- การกรวดน้ำ
- การทอดกฐิน
- การทอดผ้าป่า
คำถามประจำหน่วยที่ ๖
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การบริหารจิต
- ความหมาย
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
- วิธีปฏิบัติ
- หลักอานาปานสติ
เรื่องน่ารู้ : อภิญญา ๖
การเจริญปัญญา
- ความหมาย
- คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
- คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
คำถามประจำหน่วยที่ ๗
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
การปฏิบัติตนในกระแส
ความเปลี่ยนแปลง
- การปฏิบัติตนของ
  ชาวพุทธ
- อริยทรัพย์ ๗
การปฏิบัติตนเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- ความรุนแรง
  กับความยุติธรรม
- ความรุนแรง
  กับความไม่รู้
- พรหมวิหาร ๔
  กับสันติสุข
- อธิปไตย ๓ กับ สันติสุข
- กุศลวิตก กับ สันติสุข
- สังคหวัตถุ กับ สันติสุข
- สาราณียธรรม กับ สันติสุข
คำถามประจำหน่วยที่ ๘
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
 
 
โปรดเลือกรายการ