เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน 15 อำเภอ 99 ตำบล 420 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองน่าน 71 55000 5501
2 อำเภอเวียงสา 70 55110 5507
3 อำเภอท่าวังผา 52 55140 5506
4 อำเภอปัว 51 55120 5505
5 กิ่งอำเภอภูเพียง 34 55000 5514
6 อำเภอนาน้อย 33 55150 5504
7 อำเภอเชียงกลาง 32 55160 5509
8 อำเภอนาหมื่น 15 55180 5510
9 อำเภอสันติสุข 14 55210 5511
10 อำเภอแม่จริม 13 55170 5502
11 อำเภอทุ่งช้าง 12 55130 5508
12 อำเภอสองแคว 9 55160 5513
13 อำเภอบ่อเกลือ 7 55220 5512
14 อำเภอบ้านหลวง 7 55190 5503
15 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 55130 5515
รวม 420 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เจดีย์(คาว) ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ฉิมพลีวนาราม ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เชียงโคม ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ม่วงสุม ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ศรีบุญเรือง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ศรีอุดม ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ดอนแท่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ใหม่วังเคียน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 นาหนุน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 น้ำอ้อ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ประดิษฐ์ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 รัชดา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ศรีชุม ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองผุก ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 คันนา ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 น้ำคา ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 พญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 กลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 พร้าว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 สร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หัวน้ำ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ไชยสถาน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 ชัยมงคล ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ซาววา ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ไทรหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 พรมเมืองสวรรค์ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 พระธาตุจอมกิตติ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 วังทอง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 อ้อใต้ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 นาเผือก ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 นาฝ่า ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 น้ำฮาว ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 พิกุลทอง ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ยู้ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สลีพุทธาราม ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ใหม่ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 จักรวรรณ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ดอนแก่ง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ดอนชัย(สบสาย) ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
44 สบหนอง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
45 สุคันธาราม(ปง) ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ห้วยแขม ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
47 มังคลาราม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศิลามงคล ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สุทธาราม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
50 อุทัยราษฎร์ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ดอนแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
52 นิโครธาราม(ต้นฮ่าง) ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ฝายมูล ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
54 สบย่าง ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หนองม่วง ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ราษฎร์อุดม ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
58 วังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
59 แหน ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
60 พุทธานุภาพ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
61 พุทธานุภาพ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เชียงยืน ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ทุ่งฆ้อง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
64 น้ำไคร้ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
65 พระธาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
66 โพธิ์ไทร ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ศรีมงคล ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สันติการาม ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หนองช้างแดง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เชียงแล ตำบลริม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ป่าไคร้ ตำบลริม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ปูคา ตำบลริม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ศิริธาดา ตำบลริม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สุวรรณาวาส ตำบลริม อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
77 พุ่มมาลา ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โพธิวราราม ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
79 อัมพวัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ชนะไพรี ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 นาทราย ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 นาหนุน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ปิตุราษฎร์ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ไพรสณฑ์ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ทุ่งสุน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 สุขศรี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ดอนชัย ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ไชยคำ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ดวงคำ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 เฟือยลุง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 วังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 สันกลาง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 เชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 นาเกลือ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 น้ำหิน ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ดอนไชย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
101 นาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
102 นาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
103 นาหลวง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
104 บุ้ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
107 นาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
108 นาแหน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
109 สบหลม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
110 อ้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
111 นาเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
112 มงคลเทพสุวรรณาราม ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีษะเกษ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองบัว ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
116 หนองป่าค่า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หนองห้า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ใหม่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
120 น้ำลัด ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
121 บง ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ป่ากล้วย ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ร้อง ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศาลา ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สถาน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
126 เชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
127 นาแดง ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
128 สันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ส้าน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ดอนมูล ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
131 นาทะนุง ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
132 คำเรือง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ชัยมงคล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
134 นาหวาย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
135 บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
136 พงษ์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ต้นต้อง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
138 น้ำเคิม ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
139 น้ำแพะ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ปิงใน ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
142 นาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
143 น้ำอูน ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ป่าซาง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น มหานิกาย วัดราษฎร์
145 นากลุ่ม ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 นาคอก ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 นาเปรื่อง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 บ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 สะปัน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 สะว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 พี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ดอนชัย ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 นาวีวนาราม ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ฟ้า ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บำเพ็ญบุญ ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 พี้เหนือ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 หลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ดอนมูล ตำบลแงง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ท่าล้อ ตำบลแงง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ทุ่งกว้าง ตำบลแงง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
162 พาน ตำบลแงง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
163 หนองเงือก ตำบลแงง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
164 หัวเมือง ตำบลแงง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ดอนแก้ว ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ทุ่งชัย ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
167 นาก้อ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
168 นาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ปง ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
170 พระธาตุศรีคีรีชัย ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
171 วังม่วง ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ศาลา ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
173 สบปัว ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
175 นางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ศรีสระวงศ์ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เสี้ยว ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
178 หนาด ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ดอนแก้ว ตำบลปัว อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นิมิตรมงคล ตำบลปัว อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
181 เบ็งสกัด(พระธาตุเบ็งสกัด) ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ปรางค์ ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ป่าลาน ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ป่าหัด ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ร้อง ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
188 รังษี ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ราชสีมา ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
190 สวนดอก ตำบลวรนคร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ดอนแก้ว ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ดอนมูล ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
193 นาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
194 บุญยืน ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่าตอง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ป่าเหมือด ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ศาลา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
199 เฮี้ย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ดอนสถาน ตำบลสถาน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
201 นาป่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
202 นาฝาง ตำบลสถาน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ป่าเหียง ตำบลสถาน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ส้าน ตำบลสถาน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ห้วยล้า ตำบลสถาน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ทุ่งกลาง ตำบลอวน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
207 น้ำยาว ตำบลอวน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ศรีรัตนาราม ตำบลอวน อำเภอปัว มหานิกาย วัดราษฎร์
210 กอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 แช่พลาง ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ท่าน้าว ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 นาข่อย ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หนองแดง ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองรัง ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 หัวนา ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ก้อดแก้ว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 นาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 น้ำลัด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 นาเหลืองม่วงขวา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 น้ำแก่นใต้ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 น้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 โป่งคำ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 สว่างอรุณ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ไชยภูมิ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 บุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 แสงดาว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หัวเวียงเหนือ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 พระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง มหานิกาย พระอารามหลวง
236 ม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ร้องตอง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ทุ่งเม็ง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 เมืองจังใต้ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หาดเค็ดบน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 หาดเค็ดล่าง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 หาดผาคำ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ธงหลวง ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
245 นาผา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
246 น้ำครกเก่า ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
247 น้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
248 พุฒิมาราม ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ต้นแก้ว ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ตาแก้ว ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ฝาง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
255 เขาน้อยเทสรังสี ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
256 คอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
257 เจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
258 เชียงราย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ดู่ใต้ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
261 พญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
262 พระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
263 สมุน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
264 เขื่อนแก้ว ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ดอนถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ฝายแก ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
268 นวราษฎร์ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
269 นาซาว ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
270 บ้านต้าม ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สะไมย์ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
272 กู่คำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ช้างเผือก ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เชียงแข็ง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ท่าช้าง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
277 น้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ไผ่เหลือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
279 พญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย พระอารามหลวง
280 พระเกิด ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
281 พระธาตุช้างค้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย พระอารามหลวง
282 พระเนตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
283 พวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
285 มงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
286 มณเฑียร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
287 มหาโพธิ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
288 มิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
289 เมืองเล็น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
291 สถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
292 สวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
295 อภัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
296 อรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ภูเวียง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
299 สาระ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ห้วยยื่น ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
301 เชียงยืน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
303 บ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ป่าคา ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ม่วง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
307 ผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
309 สวนหอม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ดอนเฟือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ศรีนาป่าน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ศรีนาเรือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ป่าศรีถาวรวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
314 สุรธาดาราม ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
315 น้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
316 น้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ก้อ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
319 แคว้ง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
320 นาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
321 พรหม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
322 พระธาตุยอยหงส์
(พระธาตุดอยหงส์)
ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
323 หนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
324 นาเซีย ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
325 น้ำลาน ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
326 หมอเมือง ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ห้วยซ้อ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ต้นหนุน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
330 บุญนาค ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
331 บุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย พระอารามหลวง
332 ร้องเย็น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีกลางเวียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศรีดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
335 สถาน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ขึ่งเจริญ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
337 งิ้วงาม ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ศรีมงคล ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ครกคำ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
341 จอมจันทร์ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
343 นากอก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
344 นาเคียน ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ป่าสัก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
346 หลับมืนไตย ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
347 หลับมืนพรวน ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เชียงบาล ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ดอนไชยพระบาท ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
350 นาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
351 นาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
352 เมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ห้วยม่วง ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
354 น้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
355 บัวทอง ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
356 วังคีรี ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ศรีนาชื่น ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
358 อรุณศรี ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
359 น้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
360 สาลี้ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ฝายแก้ว ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ภูเพียง ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
364 วัวแดง ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
365 เหนือฝาย ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ท่ามงคล ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ไพรอุดม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ป่าหุ่ง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
370 สะเลียม ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ห้วยหลอด ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
372 คือเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ทรายมูล ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
374 นาส้าน ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
375 บ้านใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
376 โปร่ง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ผาเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ไผ่งาม ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
379 พระเนตร ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ส้านนาหนองใหม่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
381 หาดไร่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ท่าข้าม ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
383 นาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
384 บุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ห้วยเม่น ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ห้วยสอน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
388 จะเข้ภูหอม ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
389 จันชมพู ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
390 นาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ปางมอญ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ฝั่งหมิ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
393 พะเยา ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
394 วิถีบรรพต ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
395 สาคร ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
397 อ่าย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
398 พระธาตุคีรีศรีชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
400 สองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
401 หางทุ่ง ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ปางส้าน ตำบลยอด อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ผาสิงห์ ตำบลยอด อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ยอด ตำบลยอด อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
406 สะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ดอนมงคล ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ดู่พงษ์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
409 น้ำโซ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
410 โป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ภูแยง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ดอนไชย(ดอนชัย) ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ป่าอ้อย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
415 สบยาง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
416 อภัยคีรี ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ธาตุ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
419 พงษ์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข มหานิกาย วัดราษฎร์
420 มหานิกาย 416
ธรรมยุต 4
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 416
พระอารามหลวง   4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ