เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 10 อำเภอ 110 ตำบล 586 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 100 72000 7201
2 อำเภออู่ทอง 77 72160 7209
3 อำเภอบางปลาม้า 75 72150 7204
4 อำเภอสองพี่น้อง 61 72110 7207
5 อำเภอด่านช้าง 59 72180 7203
6 อำเภอเดิมบางนางบวช 58 72120 7202
7 อำเภอศรีประจันต์ 41 72140 7205
8 อำเภอดอนเจดีย์ 39 72170 7206
9 อำเภอหนองหญ้าไซ 39 72240 7210
10 อำเภอสามชุก 37 72130 7208
รวม 586 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 คลองสิบหก ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 นเรศสุวรรณาราม ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ราษฎร์บำรุง ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 สระศรีเจริญ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สวนไทรวนาราม ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 หนองกะดวง ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 หนองหลอด ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ทะเลบก ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 บ่อสำราญ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 หนองแขมพัฒนา ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 หนองบุญเกิด ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 อรุณธรรมเจดีย์ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 จิกรากข่า ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ชีธาราม ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ดงกะเชา ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ธัญญวารี ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ไร่รถ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 สระพระยา ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 หนองน้ำแดง(ศรีดำรงธรรม) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ดอนกลาง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 สระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หนองกะมาน ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หนองโกสูง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 หนองสลักได ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 หนองเสาธง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ห้วยวันดี ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หัวเขา ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ตรีวิสุทธิธรรม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 โคกหม้อสุวรรณประทีป ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ท่ากุ่ม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านกรวด ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 บ้านลวดสามัคคีธรรม
(บ้านลวด)
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 สระด่าน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองขุม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 เขาช่องคับ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ชลประชาเทพนิมิตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ดงปอ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ดอนประดู่ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ทุ่งดินดำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ทุ่งนาตาปิ่น ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 บรรหารแจ่มใส ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โป่งคอม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 พุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หนองผือ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 หนองอีเปาะ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ศรีนวลประชาราม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 ทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 พระธาตุมหาพรหม ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 วังหน่อไม้ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หนองปลากระดี่ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หนองม่วง ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ดงรัง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ทับผึ้ง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ทับละคร ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 วังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 หนองอีเงิน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บ้านกล้วย ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ม่วงฆะ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ละว้าวังควาย ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 วังยาว ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เขาถ้ำหมี ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เขานางงาม ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 เขาพุข่อย ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เขาสวรรค์ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ดงอู่ทอง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ดอนแย้ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สระบัวก่ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 หนองแขนปอก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองแจ้ง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 หนองโดน ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 หนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 หนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ใหม่ฉายหิรัญ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 กกซาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 กกตาด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 กกเต็น ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 เขาตะเภาทอง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ท่าเดื่อ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 บ้านกกจาน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บ้านทุ่ง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บ้านน้อยป่าแฝก ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ป่าขี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 พุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 วังกุ่ม ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 หนองยาว ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 เขาใหญ่ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 คอกช้าง ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ดงเสลา ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 วังจรเข้ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 เวฬุวันคีรีวงศ์ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 องค์พระ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 กาบบัว ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ปากดงท่าศาล ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
102 หนองแขม ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
103 กำมะเชียร ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
104 เขาน้อย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
105 เขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เขาใหญ่ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ท่าช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
108 วังกุลา ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
109 สามเอก ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หนองกรดสิริวัฒน ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
111 หนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
112 หนองบอน ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
113 เดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
115 กร่างสามยอด ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
116 กุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
117 โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
118 วุ้งสุทธาวาส ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ศรีทรงธรรม ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ใหม่คูเมือง ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
121 เขานางบวช ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เขาแสงสว่าง ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ท่านางเริง ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ท่าฟืน ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
125 นางบวช ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
126 วังสำเภาล่ม ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ดอนเก้า ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ทุ่งกฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
129 บ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บ้านลาด ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ท่าทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ประชุมสงฆ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ขวางเวฬุวัน ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ดอนมะเกลือ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
137 สระเมืองท้าว ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ดงพิกุล ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ท่ามะนาว ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ยางนอน ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
141 โพธิ์ทอง ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
142 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
143 หนองหิน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ใหม่หนองนา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ฉวาก ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ตรอกตาโพธิ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ไทรย์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
148 น้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ปากดง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ดอนตาล ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ฝาโถ ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
153 มะขามเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สระดอนรี ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
156 อู่ตะเภา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มหานิกาย วัดราษฎร์
157 โคกโพธิ์ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
158 บางเลน ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ศพเพลิง ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
161 กลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ขวาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ดอกบัว ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ทวิชาตาราม ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
165 น้อย ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
166 มณีวรรณ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ลาดหอย ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ลานคา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
169 อู่ทอง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ลำบัว ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ศาลาท่าทราย ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
172 สูงสุมารมหันตาราม ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
173 แก้วตะเคียนทอง ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
174 เจ้าขาว ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ชีปะขาว ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ดารา ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
177 บางยี่หน ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
178 กกม่วง ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ขุนไกร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ทุ่งอุทุมพร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บ้านเก่า ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
182 บ้านด่าน ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
183 บ้านสูตร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
184 บ้านหมี่ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โพธิ์ลังกา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
187 รอเจริญ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
189 เสาธง ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ดอนกระเบื้อง ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ท่าเจริญ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
192 บางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
193 บางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
194 อินทราวาส ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ศุขเกษม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ใหม่พิณสุวรรณ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ทองขาหย่าง ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ราษฎร์บำรุง ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ฤกษ์บุญมี ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ตปะโยคาราม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ตะลุ่ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
204 เนินเกษม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
205 โบสถ์ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
206 สุขเกษม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ดอนยอ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ไผ่มุ้ง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
209 วังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
210 คูบัว ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ดอนตาจีน ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ดาว ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
213 บ้านสันดอน ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โพธิ์ตะควน ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
215 สังโฆสิตาราม ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
216 คลองขุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ท่าตลาด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
220 บางจิก ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ไผ่เดี่ยว ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
222 พิพัฒนาราม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
223 รางบัว ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ทรงกระเทียม ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
225 บึงคา ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ลาดน้ำขาว ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
227 สาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
228 เสาธงทอง ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
229 คลองโมง ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
230 สามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
231 องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โคกโคเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หน่อสุวรรณ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ดอนกุ่มทิพย์ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
235 นิเวศน์ธรรมาราม ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
236 บางปลาหมอ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
237 พันตำลึง ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
238 วังพระนอน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
239 อู่ยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ไผ่เกาะโพธิ์งาม ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ดอนโพธิ์ทอง ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ไตรรัตนาราม ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ใหม่รัตนเจดีย์ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
245 อุทุมพราราม ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ดอนเจดีย์ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
248 สองเขตสามัคคี ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ดอนกระรอก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
250 สมอลม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
251 สระประทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
252 สามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
253 สุทัศนาราม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
254 สุวรรณนาคี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
255 อินทร์เกษม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
256 แก้ว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
257 บำรุงราษฎร์ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ประสพสุข ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
259 มะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ราษฎร์สามัคคี ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ไชนาวาส ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ไทรย์ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ประตูสาร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ปราสาททอง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
265 พระรูป ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
266 โพธิ์คลาน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
268 คันทด ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
271 โพธิ์คอย ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
272 โพธิ์นางเทรา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
273 มเหยงคณ์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ใหม่ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
275 อัมพวนาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
276 บางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
277 บ้านโพธิ์ตะวันตก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
278 บ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ประชุมชน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
280 โพธิ์ท่าทราย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ลุ่มบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ศรีษะเกษ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ไผ่ขวาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
286 เจ้าพระยาธรรมาราม ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ชีสุขเกษม ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
288 พระนอน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
289 พิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
290 สว่างอารมณ์ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
291 หน่อพุทธางกูร ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
292 นิเวศน์ปวราราม ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
293 พร้าว ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
294 วรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
295 กงจักร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
296 กุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
297 แค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ป่าเลไลยก์(ป่าเลไลย์) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
299 พระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
300 พระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ศรีบัวบาน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
302 สารภี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ขรัวตาหนู ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ขวาง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
305 พระธาตุ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
307 โรงช้าง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ลาดกระจับ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
309 จำปา ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
310 จำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ผดุงศรัทธาราษฎร์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
312 สกุณปักษี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
313 สมอลม ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สองเขต ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
315 สังฆมงคล ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
316 หนองโสน ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ถ้ำสุทธาวาส ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ปู่บัว ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โพธิ์เจริญ ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ลาวทอง ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สำปะซิว ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
322 พุทธมงคล ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ภูเขาดิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
324 สามัคคีธรรม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
325 สารภี ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
326 การ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ม่วง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ศรีสันต์มณฑาราม
(ไผ่แปลกแม่)
ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
331 สังฆจายเถร ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ดอนสุทธาวาส ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ไผ่พันมือ ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 โพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 สามจุ่น ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 หนองปล้อง ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ห้วยสุวรรณวนาราม ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
338 โพธาราม ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
339 หนองเพียร ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 น้อยชมภู่ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
342 บ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านกล้วย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ปู่เจ้า ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
345 โพธิ์ศรีเจริญ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ละหาร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
347 โลกา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
348 คลองชะอม ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าพระเจ้า ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 วสันตาราม ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 หนองสรวง ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 เทพสุธาวาส ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 วังพลับใต้ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 วังพลับเหนือ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ศรีจันต์ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 เสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 เถรพลาย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 พังม่วง ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ห้วยเจริญ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ไก่เตี้ย ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 บรรไดทอง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 สัปรสเทศ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 เกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 คลองชะโด ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 จรรย์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ถั่ว ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 พยัคฆาราม ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ยาง ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ลาดปลาเค้า ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 อนัมนิกาย
เฉลิมพระชนมพรรษากาล
ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง อนัมนิกาย วัดราษฎร์
374 ดอนมะนาว ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ศรีเฉลิมเขต ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
376 โคกงูเห่า ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
377 สองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย พระอารามหลวง
378 ทุ่งเข็น ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
380 เทพพิทักษ์ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
381 รางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
382 หนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
383 เนินพระปรางค์ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ใหม่นพรัตน์ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
385 เขาแมงมุม ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ทับกระดาน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
387 บ่อสุพรรณ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
388 รางเข็มทอง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
389 หนองกระดี่ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
390 หนองแขม ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
391 หนองเฝ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
392 หนองพันเทา ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
393 หัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
394 บางซอ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
395 บางสาม ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
396 สำเภาทอง ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
397 โคกเจ็ดลูก ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ไชยนาราษฎร์ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ท่าข้าม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
400 โบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ใหม่บำรุงธรรม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ท่าจัด ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ทองประดิษฐ์ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ท่าเจดีย์ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
407 รางสะแกสูง ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ใหม่พิบูลย์ผล ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
409 บางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
410 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
411 รางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
412 สว่างอารมณ์ราษฎร์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ลาดบัวหอม(ลาดบัว) ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ลาดประทุมทอง ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ใหม่ชัยมงคล ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ไผ่ขาด ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ร่มโพธิ์ทอง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
418 รางกร่าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
419 วังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สะพังกร่าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ใหม่เพชรรัตน์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
422 จันทรังษีฉิมาวาส ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
423 โพธิ์อ้น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
424 อัมพวัน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
425 บวรศิริธรรม ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
426 พรสวรรค์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
427 หนองกระทู้ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
428 เกาะแก้ว ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ดอนสงวน ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
431 บางบอน ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ศรีประทุนทอง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
433 หัวโพธิ์ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
434 กระเสียว ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
435 โคกหม้อ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ท่ามะกรูด ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
437 หนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
438 บ้านสระ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
439 บ้านหนองหิน ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
440 โพธิ์สุวรรณ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
442 หนองกรับ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ใหม่สระพลอย ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
444 บางขวาก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ลำพระยา ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
446 วังหว้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
447 วังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ช่องสะเดา ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ท่าประชาสรรค์ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ท่าพิกุลทอง ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
452 นางพิมพ์ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
453 วังจิก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
454 คลองขอม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
455 บ้านทึง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
456 วิมลโภคาราม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ศรีจันทร์ภาวนาราม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
458 สามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ทุ่งสามัคคีธรรม ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
460 โป่งแดง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
461 หนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
462 หนองไผ่ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
463 หนองโรงรัตนาราม ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
464 หนองสังข์ทอง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
465 ดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
466 เนินมหาเชษฐ์ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
467 สุวรรณตะไล ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
468 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
469 หนองสะเดา ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ชายคลอง ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก ธรรมยุต วัดราษฎร์
471 ก้อนแก้วสามัคคีธรรม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 โคกพระ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 แจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ดงเชือกพันเจริญ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 ศรีทองคำ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 สระเตย ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 หนองพงษ์เจริญสุข ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 กองเงินเชตะวัน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 โค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ทัพตาแทน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ทัพหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ทุ่งหนองแก้ว ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 หนองกระถิน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 หนองกระอิฐ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ราษฎร์บำรุง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 หนองกระทิงทอง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 หนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 หนองห้าง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 หนองแหน ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ใหม่เทพนิมิต ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 สามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 หนองจิกยาว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 หนองปล้อง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 หนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 มาบพระยอม ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 สุวรรณเจริญธรรม ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 หนองเต่าทอง ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 หนองทราย ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 หนองราชวัตร ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 กาญจนาราม ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 ดอนสำโรง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 บ่อหว้า ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บัลลังก์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 หนองโก ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 หนองสำโรง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 หนองหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ไซหนองกวาง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ ธรรมยุต วัดราษฎร์
510 จันทราวาส ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
511 บ้านกล้วย ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ยางยี่แส ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
513 สามัคคีธรรม ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
514 เขาถ้ำเสือ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
515 เทพคีรีวงศ์ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ปทุมวนาราม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
517 โพธาราม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
518 โพธิ์เงิน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
519 หนองบัว ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ปากแสก ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ไผ่แอกสามัคคีธรรม ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
522 เขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
523 เขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
524 คีรีรัตนาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ชัฏดงคำ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ดอนไฟไหม้ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
527 โป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
528 โภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
529 สระกร่างเจริญธรรม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
530 หนองกระโซ่ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ห้วยคู้ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ดอนมะเกลือ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ทุ่งกระเจ็ด ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
534 กกม่วง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
535 เขากระจิว ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
536 เขาไกรลาศ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
537 จำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ทุ่งดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
539 บ้านดงน้อย ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
540 โพธิ์เขียว ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
541 สระบัวทอง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
542 กลางบ้านดอน ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ยางไทยเจริญผล ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ยางสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
545 เขากุฏิ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
546 เขาวงศ์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
547 คีรีเจริญผล ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ชัยเภรีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
549 โนนหนองแปน ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
550 ปฐมเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
551 พลับพลาไชย ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
552 โพธิ์ทองเจริญ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
553 โสภาวราราม ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
554 หนองตาลัย ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
556 โบสถ์วิทยาคาร ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ศรีพร ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
558 หลวง ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ใหม่สิทธาวาส ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ชัยมงคล ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ดอนสุโข ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ปัญจมิตรชลิตาราม ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
563 สระพังลาน ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
564 คลองตัน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
565 นันทวัน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
566 บ่อคู่ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ปทุมสูตยาราม ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
568 สระยายโสม ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
569 หนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
570 เขาถ้ำโกปิดทอง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
571 คณฑี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
572 คอกวัว ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
573 โคกสำโรง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ทุ่งตลิ่งชัน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ศิริวรรณาราม ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
576 หนองกระทิง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
577 หนองหลุม ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ห้วยมงคล ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
579 เขาทำเทียม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
580 เขาพระศรีสรรเพชญาราม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
581 โคกยายเกตุ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
582 ท่าพระยาจักร์ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ปทุมสราวาส ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
584 วิปัสสนาดงเย็น ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
585 หนองตาสาม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
586 อู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
586 มหานิกาย 580
ธรรมยุต 5
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 584
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ