เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดมหาสารคาม 12 อำเภอ 1 กิ่ง 134 ตำบล 985 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอวาปีปทุม 138 44120 4409
2 อำเภอโกสุมพิสัย 127 44140 4403
3 อำเภอบรบือ 119 44130 4406
4 อำเภอเมืองมหาสารคาม 118 44000 4401
5 อำเภอกันทรวิชัย 89 44150 4404
6 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 76 44110 4408
7 อำเภอนาเชือก 73 44170 4407
8 อำเภอเชียงยืน 63 44160 4405
9 อำเภอแกดำ 47 44190 4402
10 อำเภอนาดูน 42 44180 4410
11 อำเภอยางสีสุราช 41 44210 4411
12 อำเภอกุดรัง 32 44130 4412
13 กิ่งอำเภอชื่นชม 20 44160 4413
รวม 985 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เขมิกาวาส ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ศรีเจริญ ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 สว่างโนนจาน ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 อัมพวัน ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ท่าเรียบ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ธรรมมงคล ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 นิมิตมงคล ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ป่าขามเฒ่าพัฒนา ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ป่าดอนเปลือย ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ศรีสวาสดิ์ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ศรีโสภณ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
12 สว่างอรุณ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เสนานิคม ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 จันทร์ประดิษฐ์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ชัยจุมพล ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 โนนทอง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 พุทธไชยาราม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โพธาราม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศรีสุข ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สระแก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 กู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 แก้วสว่าง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เขวาน้อย ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ชมพูวนาราม ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ดอนศรีสะอาด ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ท่าวารี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ท่าสว่างอารมณ์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บ้านดอนเงิน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรีสง่า ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศรีสุธรรมาราม ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ชัยมงคล ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ดอนพระนอน(พุทธไสยาสน์) ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ถิรญาณ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 พุทธมงคล ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โพนพิพัฒน์ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สุวรรณมงคล ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
39 แสงอุทัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ปทุมวนาราม ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ราษฎร์สามัคคี ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ศรีสมบูรณ์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 สระแก้วบุบผาราม ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 สว่างดุสิต ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 สุวรรณาวาส ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 หนองไร่สามัคคี ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
48 ป่าหนองโก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
49 เจริญผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บูรพา ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 พิไชยาราม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 มหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ศรีเวียงชัย ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 สว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 เขวาโดน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ชัยมงคล ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ตำแย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ธรรมนิมิต ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
62 นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 พรหมประสิทธิ์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โพธิ์มี ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ศรีไชยาราม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สระทองบ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 หนองคู ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ป่าเมตตาธรรม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 หนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
70 กุดเวียน ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เกษรเจริญผล ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ตาลเรือง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ท่าสีดาบัวขาว ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ป่ายางห่าง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
75 เวฬุวัน ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ศรีมงคล ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สว่างอารมณ์ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 เสนาวารี ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เสริมสุขคงคา ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ป่าเจริญธรรม ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
81 เกาะแก้วสว่างอารมณ์ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 นาดี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
83 น้ำเที่ยง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
84 บวรมงคล ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ปทุมวัน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ประชานิมิต ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 โพธิ์ศรี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองแคน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 กลางกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 กุดเม็ก ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โคกลี่ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 หนองคลอง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 หนองบัว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 หนองป้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หัวขัว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 หัวช้าง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โนนสะอาด ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ป่าโพธิ์ชัย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 หนองกุง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 หนองโดน
(สว่างอารมณ์หนองโดน)
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หนองแหน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 บ่อแก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ปทุมรัตนาราม ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ปอแดง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 เลิงแฝก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 โสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 โสกคลอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หนองบอน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 จอมทอง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 บ้านห้วยแคน ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ป่าวรกิจโสภณ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีอรุณ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 วังโจดโสภาราม ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 สำโรง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หนองแคน ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 หนองแสง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 หัวนา ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ใหม่ชัยทวี ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ดาวดึงษ์แกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ทองนพคุณ(หมากค่า) ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 นาภู ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 โพธิ์ศรีแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 หนองเจริญ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 หนองไผ่ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เหล่าจั่น ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โคกก่องไชยศรี ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โคกลิ่น ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 นาคูน ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 โนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 โนนสำราญสถิตย์ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 วงศ์พัฒนา ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 สว่างโนนศรี ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โสกแดง ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 หนองไผ่ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ตาหลุง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 นกกะโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บ้านยาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 บ้านเสือกินวัว ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ป่าข่าง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ป่าชาด ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ป่าแดง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 โพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 สว่างแจ้งกอก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 สังวารคำ ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 หนองขุ่น ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หนองดุก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 หนองบัวดง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 หนองหูลิง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าประดู่ประชาสามัคคี ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
154 เกษบุรีดอนก่อ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 โคกกลาง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บูรพาหนองบัว ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ราชพฤกษ์สิงขร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ศิริบุรีวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 สุเนตชัชวาลย์ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 อรัญญิกาวาส ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
161 คำมะมาย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 โคกไร่ ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 น้ำเที่ยง ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 โพนละออม ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โพนสว่าง ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 หนองบัว ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หัวนาคำ ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ขิงแคง ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
170 แจ้งใหญ่ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เทพนิมิต ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
172 หนองกุงน้อย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
173 หัวขัว ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ชัยภาษิต ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ตาลเรือง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
176 เทพประดิษฐ์ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โนนพยอม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
178 โนนภาษี ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
179 โนนราษี ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
180 โนนสะอาด ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
181 พรมเสรี ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
182 วังกุง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ศรีบุญเรือง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ศรีอรัญญาวาส ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สระทอง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สีแสงสิงห์มีพร ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
187 อรัญญิการาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
188 จันทอุทัย ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ทรายคำ ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โนนสูง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
192 วังแคน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
193 วังจาน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หินแห่ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ชัยประสิทธิ์ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ชัยมงคล ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
197 เทพรังสรรค์ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ธาตุโนนนคร ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ป่าสารธรรม ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
201 โพธิ์เหนือ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ศรีสว่างม่วงน้อย ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
203 แสงทองสุทธาวาส ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หนองแวง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ใหม่หนองเหนือ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
206 อัมพวนาราม ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ป่าบะหลวง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 ป่าหนองหมู ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
209 เก่าบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
210 โพธิ์ศรีธาราม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ม่วงใหญ่ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
212 วุฒิวราราม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
213 สระแก้ว ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สว่างอารมณ์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
215 พรสุริวนาราม ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
216 สว่างนิคม ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
217 สำโรงวราราม ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
218 สุวรรณคงคา ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
219 สุวรรณมัจฉา ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
220 แสงสุวรรณ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
221 แสงอรุณ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ชัยมงคล ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ชัยสุทธิ ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ธรรมรังษี ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
225 มงคลชัยศรี ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ศรีชุมพร ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ศรีโสภณ ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ป่ายางหัวช้าง ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
229 เชียงส่ง ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
230 น้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
231 บ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เลิงบัว ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ป่าอุดมธรรม ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
234 ดอนกลาง ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
235 โนนทัน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
236 โพธิ์กลาง ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
237 สระบัวทอง ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สว่างสามัคคีธรรม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
239 สุทธาวาส ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
240 สุวรรณาวาส ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ป่าชยวัน ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
243 หญ้าขาว ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองกุง ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ไตรมิตรวนาราม ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ท่าเดื่อ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
248 มงคลเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
250 หัวหนอง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
251 แห่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
252 เกษมสุขาราม ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
253 จันทรังษี ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
254 จันทราราม ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
255 สว่างศรีวิลัย ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
256 สะอาดนครชัย ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
257 สุคันธาราม ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
258 สุวรรณาราม ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
259 โคกสว่าง ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
260 โคกสี ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
261 โคกหมากมาย ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ดู่เหนือ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
263 นาล้อม ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
264 โนนสะอาด ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
265 โนนสูง ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
266 บ้านทัน ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
267 วังขอนจิก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
268 สวนกล้วย ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
269 หนองแวงใต้ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
270 หนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
271 หนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
272 กลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
273 คุยโพธิ์ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
274 โชคชัยวราราม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ดอนกลอย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ใต้โกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ท่างาม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ศรีสุข ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
279 สังข์ทองวนาราม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
280 หนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
281 เกาะแก้วโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
282 แก่งโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
283 ดงรัง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
284 ดอนตูม ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
285 บ้านเขวา ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
286 บ้านแท่น ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
287 โพธิ์ศรีนวล ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ยางสินไชย ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
289 หนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ป่าภูดิน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
291 ชนะไพรี ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ทองมงคล ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สว่างชัยศรี ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
294 อัมพวัน ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
295 อินทรวิชัย ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ธรรมรังษี ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ประทุมทอง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
298 โพธิ์ศรีเจริญ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ศรีบุญเรือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ศรีวิลัย ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ศรีอินทราวาส ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
302 สว่างอารมณ์ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ชัยศรี ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
304 สว่างจอมศรี ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
305 อัมพวัน ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
306 อุทกวารินทร์ ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
307 จันทราวาส ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
308 โพธิ์ศรีบ้านผือ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
309 หลุบแซง ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ท่าแก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
311 นาคำน้อย ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
312 บูรพา ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
313 โพธิ์ศรีกระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สระแก้วหนองคู ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
315 หมุ่นชัยศรี ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม มหานิกาย วัดราษฎร์
316 บ้านกู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บูรพา ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
318 โพธิ์ชัย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โพธิ์หนองบุญชู ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
320 สระเกตุหนองมันปลา
(สว่างหนอง)
ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สว่างโพธิ์ชัย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
322 สว่างวิจารณ์ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
323 สว่างหนองชาด ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
324 หนองมันปลา ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
325 กู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
326 เทพนิมิตวิทยาราม ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
327 กลางเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
328 เชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
329 นิคมสะอาด ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
330 บุญศิลาลัย ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ปัจจิมเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
332 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
333 สว่างสร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
334 หนองมะเม้า ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
335 หนองแวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เหล่าหนาดโนนงิ้ว ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
337 จินดารมณ์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ดอนเงิน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
339 พรมพิชัย ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
340 วิไลธรรมาราม ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
341 วิเศษสมบูรณ์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
342 สว่างอารมณ์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
343 สว่างอารมย์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
344 สะอาดเจริญศิลป์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
345 หัวหนอง ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ป่าหนองชาด ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 ไชยสถานธรรม ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ประทุมวราราม ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าทัพม้า ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ศรีสมพร ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
351 สุวรรณรังษี ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
352 บ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 นันทวนาราม ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
354 บ้านจานสามัคคี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ปัพพานิสสัย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
356 โพธิ์ศรีบ้านเข็ง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
357 โพธิ์ศรีบ้านจาน ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
358 วังน้ำขาว ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
359 สว่างศรีบุญเรือง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
360 สว่างศรีวิลัย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
361 หนองสระพัง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
362 อิสาณเสือเฒ่า ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
363 จันทร์ประสิทธิ์ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
364 พุทธประดิษฐ์ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
365 มุจลินทราวาส ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ราษฎร์นิคม ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ราษฎร์พิสัย ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ราษฎร์สังคม ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
369 สิทธาราม ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
370 สุทธรังสิทธิ์ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
371 อุดมวิทยา ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
372 อุทัยโพธิ์ทอง ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ป่าหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
374 ชัยพิมล ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ธรรมจริยา ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ธรรมวิเวก ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ไพรสุวรรณ ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ศรีสุทธาราม ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
379 โกทา(บ้านโกทา) ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ขิงแคง ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ดอนกลอย(บ้านดอนกลอย) ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ทุ่งสว่าง(บ้านเห็ดไค) ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
383 บ้านหนองแสง ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
384 บูรพาห้วยหลาว ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
385 รัมณียาราม(บ้านเขวาไร่) ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
386 สว่างวิเวกจิต ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
387 หนองคูน้อย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
388 หนองบัวแดง
(บ้านหนองบัวแดง)
ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
389 หัวหนองคู ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ใหมชัยมงคล ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
391 กุดรังสุทธาราม ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ค้อธิ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ค้อธิหนองม่วง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ทักษิณาราม ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
395 นาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
396 บูรพา(บ้านหัวช้าง) ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
397 สามัคคีธรรม ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สุกาวาส(บ้านหินตั้ง) ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ห้วยทราย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ห้วยหิน(บ้านห้วยหิน) ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
401 กู่ทอง(บ้านกุดหลวง) ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
402 บ้านหนองโน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
403 บูรพา(บ้านหนองบัว) ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โพธิ์ชัย(บ้านปอพาน) ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
405 สหพัฒนาราม ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
406 เหล่าค้อ(บ้านเหล่าค้อ) ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
407 อุดร(บ้านหนองสระ) ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
408 กระต่าย ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ตำแย ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ทรงศิลา(บ้านปลาขาว) ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ไทรทองป่าตอง ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
412 หนองงู ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ขี้เหล็ก(บ้านขี้เหล็ก) ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
414 โนนหมากเหลื่อม ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
415 บุรารัฐโพธาราม(บ้านชุมแสง) ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
416 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
417 โพนทราย(บ้านโพนทราย) ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
418 สำโรงรัตนาราม(บ้านสำโรง) ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
419 เหล่ากว้าง(บ้านเหล่ากว้าง) ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
420 อภิธรรมวนาราม ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ป่าหนองคู ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
422 หนองกุง(บ้านหนองกุง) ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
423 หนองแดง(บ้านหนองแดง) ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
424 เก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่) ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
425 บ้านวังหิน ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ประชานิมิต ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
427 โพธิ์ทอง(บ้านโคกก่อง) ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
428 โพธิ์ศรีสว่าง(บ้านหนองแดง) ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ป่าโนนสะอาด ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก ธรรมยุต วัดราษฎร์
430 คึมบง(บ้านคึมบง) ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
431 เชตวันหนองบึง(บ้านหนองบึง) ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ป่าโพธิ์เงิน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
433 โพธิ์ศรีธาราม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
434 กุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส) ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ธรรมาภิระตาราม
(บ้านหมากหม้อ)
ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ป่าโคกคินแดง ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ป่าโคกดินแดง ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ) ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
439 หนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก) ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
440 หนองเลา(บ้านหนองเลา) ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
441 เหล่าอีหมัน(ธาตุเหล่าอีหมัน) ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
442 อุปโป(บ้านอุปโป) ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ตลาดม่วง(บ้านตลาดม่วง) ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ป่าโน ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
445 หนองกลางโคก ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
446 หนองปอ(บ้านหนองปอ) ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
447 หนองเรือ(บ้านหนองเรือ) ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ห้วยทราย(บ้านโคกล่าม) ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ห้วยทราย(บ้านหัวเข่าแตก) ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
450 หัวสระ(บ้านหัวสระ) ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ป่าคูขาด ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก ธรรมยุต วัดราษฎร์
452 กู่ใต้ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ยางอิไล ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
454 สระบัว ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
455 หนองทุ่ม ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
456 โคกยาว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
457 แดงโพง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
458 นาฝาย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
459 หนองบัวน้อย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
460 เหล่าส้มลม ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
461 โนนสะอาด ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ป่าจินดาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ป่าเรไลย์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
464 โพธารมย์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
466 โคกเครือ ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
468 หนองผง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
469 หลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
470 นาดูนพัฒนาราม ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
471 หนองกลางโคก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
473 โพธิ์ศรี ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
474 หงษาราม ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
475 หนองจิก ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
476 โนนมะเกลือ ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
477 บ้านโพนทอง
(โพธิ์ทองสิริวนาราม)
ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
478 บ้านหนองป้านพัฒนาราม ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ประชาสามัคคี ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
480 หนองแต้น้อย ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ใหม่ชัยประสิทธิ์ ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ดาวประดิษฐ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
483 โนนเห็ดได ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
484 ผลิวัน ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
485 โพธาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
486 เวฬุวัน ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
487 สระเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
488 โคกกลาง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
489 โคกเพิ่ม ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ดอนดู่ ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
491 สระศิลา ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
492 หนองซำข่าสามัคคี ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
493 หัวดง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน มหานิกาย วัดราษฎร์
494 กำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 คำบอน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 แดงน้อย ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 บ้านฮ่องไผ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ป่าธรรมอุทยาน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 สองห้อง ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 สีมาวดี(บ้านเป้า) ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 เหล่ากา ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 เหล่ายาว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 ฮ่องน้อย ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 ดอนงัว(บ้านดอนงัว) ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 มงคลสามัคคี ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 หนองขาม ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 โคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ดอนพยอม ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 โนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 โนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 โนนสะอาด ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 บ้านศาลา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 ป่ากุงหนา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 มะขามหวาน ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
516 หนองทุ่มวราราม ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 หนองแวง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 เหล่าตามา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
519 อรัญญาวาส ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 แก่นเท่า ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 โนนราษี ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
522 โนนสวรรค์ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
523 บ้านฝาง ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 บูรพาหนองบัว ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ผักหวาน ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 โพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 หัวขัว ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 เหล่าใหญ่ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 โคกกลาง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
530 โคกล่าม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ซำแฮด ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 นาดีวราราม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 บรบือสราราม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 แสงสว่างอารมณ์ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 เหล่าโง้ง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ป่าประชาสามัคคีธรรม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
537 หนองคูณวนาราม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
538 ดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 โนนทอง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
540 โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
541 หนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
542 หนองหญ้าปล้อง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
543 หนองหว้า ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
544 อัมพวัน ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
545 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
546 ป่าหนองหว้า ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
547 ป่าชัยมงคล ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สว่างโนนทัน ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
549 หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
550 หนองแวง ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
551 หนองตุหนองแวง ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
552 บกพร้าว ตำบลยาง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 บ้านแดง ตำบลยาง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 บ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ป่ามอดินแดง ตำบลยาง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 หนองขาม ตำบลยาง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 หนองหว้า ตำบลยาง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
558 โคกก่อง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ดอนก่อ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
560 โนนเกษตร ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 โนนสำราญ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 วังหิน ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 หนองกุง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
564 หัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
565 อัมพวนาราม(โนนม่วง) ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ชัยมงคล ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
567 โนนทัน ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 มังคลาราม ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 วังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ศาลาทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
571 สระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
572 สุคันธาราม ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
573 โนนทองสามัคคีธรรม ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
574 โคกกลาง ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
575 บ้านเปลือย ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
576 สารญาณมุณี ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
577 หนองโก ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 หนองคลอง ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 หนองตูบ ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 โคกกู่(โคกกู่สัมพันธ์ค่า) ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ดอนกลางวนาราม ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
582 โนนรัง ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ฝายป่าบัว ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ไพรวัลย์(มณีวรรณ) ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 โสกภารา ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 หนองคูขาด ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 หนองคูใหญ่ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 หัวนาทัย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 คูแคน ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 โคกลี่ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ชัยโย ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ซองแมว ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ดอนบม ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 บ้านค้อ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 โพธิ์ทอง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 หนองแก ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 หนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 หัวนา ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ป่าศรีสว่างพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
600 ขี้เหล็ก ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 เขวาน้อย ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 โคกเสือเฒ่า ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 โคกใหญ่ ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ดงมัน ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ทุ่งสว่างโนนม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 บ้านงิ้ว ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ม่วง(บ้านม่วง) ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 พงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 วรินทราวาส(หนองโดน) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 เวฬุวนาราม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 สว่างสามัคคี(หอกลอง) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 หนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ มหานิกาย วัดราษฎร์
613 รัตนมานิตย์ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ราษฎร์บูรณะ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
616 โสมนัส ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
617 หนองขาม ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
618 หนองผือ(บ้านหนองผือ) ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ดงบาก ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
620 ดงศิลา(ดงสีลา) ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
621 บูรณะอาณาเขต ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
622 โพธิ์ทอง ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
623 มะชม ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ศรีมงคล ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
625 สระธาตุ ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
626 หนองแก(บ้านหนองแก) ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
627 ทองนพคุณ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
628 โนนเมือง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
629 พยัคฆภูมิวราราม ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
630 โพธิ์ชัยนิมิตร ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ราษฎร์ประชาสามัคคี ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
632 หนองห้าง(บ้านหนองห้าง) ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
633 โพธิ์ชัย ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
634 หนองตาเต็น ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
635 อรัญญิกาวาส ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
636 อุทัยทิศ ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
637 ดงบาก ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
638 ตาลอก(บ้านตาลอก) ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
639 ท่าชัยศรี ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
640 บ้านเหล่า ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
641 บูระพา ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
642 บูระพา ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
643 เม็กดำ(กลางเม็กดำ) ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
644 สวนตาลบ้านแก่นท้าว
(แก่นท้าว)
ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
645 สำโรง(บ้านสำโรง) ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
646 หัวช้าง ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ทุ่งเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
648 โนนจาน(โพธิ์ศรีนครราม) ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
649 บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
650 ศรีนครเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
651 สง่าสามัคคี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
652 สว่างอารุณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
653 เมืองเสือ(เมืองเสือสุขุมาราม) ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
654 หนองกก(บ้านหนองกก) ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
655 หนองแคน(บ้านหนองแคน) ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ทัพป่าจิก ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
657 โพธิสว่าง ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
658 ใหม่พัฒนา ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
659 อัมพวัน ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
660 บ้านอีเม็ง ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
661 รัตนวัน ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
662 สระบาก(บ้านสระบาก) ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ราษฎร์เจริญ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
664 หนองแก ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
665 หนองยาง(บ้านหนองยาง) ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
666 หนองไผ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
667 จอมพระลาน ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
668 โพธิ์ทองชัยนิมิต ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ราษฎร์บำรุง ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ดงยางน้อย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ดอนหมี(บ้านดอนหมี) ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
672 สว่างอารมณ์ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
673 หนองแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
674 หนองจาน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
675 หัวดงนาค่าย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
676 ขามเรียน ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
677 โคกล่าม ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
678 โคกเลื่อน ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
679 สว่างวราราม ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
680 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
681 หนองหว้า(หนองหว้าเฒ่า) ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
682 เก่าน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
683 ดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
684 สระแคนใต้ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
685 สองห้อง(บ้านสองห้อง) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
686 หนองคูธรรมคุณ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
687 หนองบัวแก้ว ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
688 หนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
689 เกิ้งเหนือ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ท่าประทาย ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
691 โนนตูม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
692 บ้านดินดำ(ดินดำ) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
693 บึงวังยาว ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
694 บูรพาเกิ้งใต้ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
695 พิทักษ์สามัคคี ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
696 พุทธวนาราม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
697 วังยาว(วังยาววารี) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ป่าบุญญาภิบาล ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
699 ดอนตูม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
700 ดอนพัฒนาราม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
701 บ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม) ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
702 เม่นใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
703 สุวรรณาวาส ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
704 หนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
705 โพธิไชยาราม
(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย)
ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
706 บ้านหมี่ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
707 บ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
708 บ้านเอียด ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
709 บูรพาราม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
710 ปรมัยยิกาวาส ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
711 ปรางค์กู่ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
712 โพธิ์ศรีเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
713 โพธิ์ศรีบ้านติ้ว ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
714 โพธิ์สระแก้ว ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
716 สีชมพู(สีชมพูหนองตื่น) ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ใหม่ขุนเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
718 บ้านโคกก่อ(โคกก่อ) ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
719 บ้านสมศรี(สมศรี) ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
720 ภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
721 ศิริชัย ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
722 หนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
723 หนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
724 หนองอีดำ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
725 ป่าบุปผาราม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
726 โพธิ์ศรีจินาราม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
727 หนองหล่ม(ศรีบุญเรือง) ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
728 หัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
729 เหล่าหนาด ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
730 เครือวัลย์สุทธาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ท่าเสมา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ธัญญาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
733 นาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
734 บูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
735 ปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
736 ป่าศุภมิตรสิทธาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
737 โพธิ์ศรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
738 มหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย พระอารามหลวง
739 ศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
741 สามัคคี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
742 อภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
743 อุทัยทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
744 ประชาบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
745 กุดเวียน(บ้านกุดเวียน) ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
746 จันทราวาส
(จันทราวาสอ้อยช้าง)
ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
747 ดอนเรือ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
749 ป่าสโมสร ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
750 วารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์) ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
751 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
752 สุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า) ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
753 หนองโดน ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
754 กุญชรวนาราม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ขุนพรหมดำริ(อุปราช) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
756 ดงเค็ง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
757 ดอนหัน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
759 น้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
760 โนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
761 ป่าถาวนาราม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
762 สันติวัน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
763 หนองกุงเต่า ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
764 หินลาด ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
765 จันทาริวาส(บ้านโนนมี้) ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
766 บัวค้อ(บ้านบัวค้อ) ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ปทุมวนาราม ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
768 ยุวราช(บ้านโคก) ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
769 หนองค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
770 หนองคูณ(บ้านหนองคูณ) ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
771 กุดซุย ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
772 ท่างาม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
773 โพธิ์ศรีบ้านลาด ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ศรีเวฬุวัน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
775 แสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า) ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
776 อัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง) ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
777 ป่ากุดศรีกลาง ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
778 ป่าท่าค้อ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
779 เก่าน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ดอนบม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
781 ใต้ดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ใต้แวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
783 เนรัญชรา ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
784 โนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ป่าศิลาขันธ์วิเวก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
786 สว่าง(สว่างโนนเพ็ก) ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
787 หนองโพด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
788 เหนือดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
789 เหนือแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
790 ป่าโนนแท่น ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
791 ป่าร่วมใจ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
792 ป่าศิลาขันธุ์วิเวก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
793 เจริญผล ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
794 เทพวิหก ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
795 บ้านกุดแคน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
796 โคกศรี(บ้านโคกสี) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
797 ท่าสำราญธรรม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
798 โพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
799 โพธิ์ศรีหนองปลิง
(บ้านหนองปลิง)
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
800 หัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
801 สถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
802 จันทราวาส ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
803 ดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
804 ท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
805 บ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
806 หมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ดงเมืองน้อย ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
808 โนนจาน ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
809 สว่างอารมณ์ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
810 นาเลิง ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
811 ป่าจิก ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
812 ศาลา(บ้านศาลา) ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
813 สวอง(บ้านสวอง) ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
814 สว่างนาภู(บ้านนาภู) ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
815 สะเดาหวาน ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
816 หนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม) ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
817 เหล่าหมากคำ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
818 ชัยมงคล(บ้านกู่) ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
819 โนนรัง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
820 โนนแห่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
821 หนองจิก ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
822 หนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
823 หัวช้าง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
824 บ้านหนองแปน(หนองแปน) ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
825 ป่าศรีสุโพธิ์วนาราม ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
826 ยางสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
827 หนองหน่อง ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
828 อุตตาราม(บ้านแวงยาง) ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
829 ชัยมงคลวนาราม ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
830 ดงแดน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
831 ดอนกลาง ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
832 นกเหาะ ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
833 บ้านเปล่ง ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
834 บุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว) ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
835 หนองโดน(บ้านโดน) ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
836 ฉนวน ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
837 ตาพวน ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
838 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
839 พังคีศรีวนาราม ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
840 สร้างแช่ง ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
841 หนองบัวแปะ ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
842 หนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
843 หนองบัวพัฒนาราม ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
844 หนองบัวสันตุ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
845 หนองพุก ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
846 หนองแวง ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช มหานิกาย วัดราษฎร์
847 ศรีสุราษฎร์ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
848 ขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
849 โนนงิ้ว ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
850 โนนจาน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
851 โนนแดงวนาราม ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
852 บ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
853 ป่าโนนทอง ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
854 ไผ่ล้อม ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
855 หนองบก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
856 หนองแวง(บ้านหนองแวง) ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
857 หนองใต้ ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
858 เก่าน้อย ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
859 เขวาค้อ(สว่างอารมณ์) ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
860 โคกกลาง ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
861 โคกสะอาด ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
862 โคกใหญ่ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
863 ฉิมพลีดู่งิ้ว ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
864 โนนสีลา ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
865 ประดู่ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
866 มุจลินทร์ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
867 แวงชัยวนาราม ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
868 สระแคน ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
869 หนองโจด ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
870 หัวนาไทย ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ป่าโคกช้าง ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
872 โคกแปะ ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
873 โคกสีนอก(ทุ่งสว่าง) ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
874 โคกสีใน(โสภณประดิษฐ์) ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
875 ทองหลาง ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
876 คูชาดพัฒนา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
877 ตระคลอง ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
878 โนนทัน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
879 บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
880 รัตนโสภา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
881 ศิริมงคล ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
882 สว่าง ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
883 หัวทำนบ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
884 อัมพวัน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
885 กุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
886 ดอนหัน(ท่าประทุมทอง) ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
887 ใต้(ใต้ดงใหญ่) ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
888 โนนตูม ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
889 โพธิ์ศรีดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
890 โคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง) ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
891 โคกสูง(เวฬุวัน) ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
892 น้ำเกลี้ยง(อัมพวันจันทราวาส) ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
893 ลัฎฐิวัล ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
894 สระจันทร์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
895 สว่างอารมณ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
896 หนองขี ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
897 หนองเสียว(ดาวเรือง) ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
898 ป่าคำผักกูด ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
899 ป่าธรรมเมธี ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
900 ป่าประชาเจริญธรรม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
901 ตลาด ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
902 โนนโพธิ์ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
903 บ้านเปลือย ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
904 บ้านหวาย ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
905 มหาเวตคาม ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
906 มะแซว(โพธิ์ชัย) ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
907 หนองคลอง ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
908 หนองโง้ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
909 หนองแต้ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
910 หนองไผ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
911 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
912 จำปาศรี ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
913 โนนทัน ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
914 พรมมาพัฒนาราม ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
915 ศรีวิชัย ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
916 ศรีวิลัย ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
917 สระบัว ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
918 หนองสระ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
919 อรัญญา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
920 แก่นเท่า ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
921 ตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
922 บูรพา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
923 โพธิ์ชัยศรี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
924 กู่สนาม(กู่สุนทราราม) ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
925 ติกขมณีวรรณ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
926 เทพศิริหนองกุง ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
927 เรไรวนาราม ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
928 วีรธรรมาราม ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
929 ศรีมุนีวรรณ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ศาลา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
931 สังวรณ์ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
932 หนองผือ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
933 หัวฝาย ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
934 ป่าพัฒนมงคล ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
935 ป่าอุดมประชาธรรม ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
936 กู่มิถิลา ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
937 โนนเขวา ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
938 หนองตาไก้ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
939 หนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
940 อัมพวันสุทธาวาส ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
941 กระยอม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
942 กลาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
943 จอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
944 โนนท่อน ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
945 ปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ป่ายาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
947 โพธิ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ศรีชุมพล ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
949 สมณคุตประดิษฐ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
950 สองห้องใต้ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
951 สองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
952 สุวรรณพัตร์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
953 โสมนัสประดิษฐ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
954 หนองขาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
955 หนองคูไชย ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
956 หนองเดิ่น ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
957 อินทราราม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
958 ป่าอุดมมงคล ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
959 หัวงัว ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
960 กุดนาดี ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
961 โนนลานสามัคคีธรรม ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
962 สว่างวนาราม ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
963 สามัคคีธรรม ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
964 หนองแสนใต้ ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
965 หนองแสนเหนือ ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
966 โคกสีไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
967 จันทราราม ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
968 โพธาราม ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
969 เวฬุวาศรี ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
970 หนองคูม่วง ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
971 หนองไฮ(ปากน้ำ) ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
972 ป่าหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
973 ชาดน้อย ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
974 ชาดใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
975 ทุ่งสว่าง ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
976 นาฝาย ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
977 บ้านฝาง ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
978 ประดู่ทรงธรรม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
979 ยางไก่เฒ่า ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
980 รังษี ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
981 ศิลา ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
982 สันติวนาราม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
983 หนองแก ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
984 หนองบัว(คันธบุบผาราม) ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม มหานิกาย วัดราษฎร์
985 ผำเหล่าหุ่ง ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
985 มหานิกาย 929
ธรรมยุต 56
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 984
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ