เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดชัยภูมิ 16 อำเภอ 124 ตำบล 1009 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองชัยภูมิ 151 36000 3601
2 อำเภอแก้งคร้อ 96 36150 3612
3 อำเภอภูเขียว 93 36110 3610
4 อำเภอเทพสถิต 83 36230 3609
5 อำเภอหนองบัวแดง 79 36210 3605
6 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 75 36120 3604
7 อำเภอจัตุรัส 74 36130 3606
8 อำเภอคอนสวรรค์ 58 36140 3603
9 อำเภอบ้านแท่น 54 36190 3611
10 อำเภอบำเหน็จณรงค์ 54 36160 3607
11 อำเภอบ้านเขว้า 50 36170 3602
12 อำเภอคอนสาร 49 36180 3613
13 อำเภอหนองบัวระเหว 44 36250 3608
14 อำเภอเนินสง่า 19 36130 3615
15 กิ่งอำเภอซับใหญ่ 17 36130 3616
16 อำเภอภักดีชุมพล 13 36260 3614
รวม 1009 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กุดเลาะ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ขามเวียน ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ท่าศาลา ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บึงศรีษะกุญชร ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 มัชฌิมวาส ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ป่าโนนสว่าง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
7 ป่าปุญญาราม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ตำบลซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ดอกไม้ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ทักษิณ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โนนทราย ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บุญเรือง ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 บุปผาราม ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 พการาม ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 พระเจ้าอุ้ย ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ตะคลองหิน ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ตะบองเพชร ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ศักดิ์งอย ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ป่าสามัคคีโฆษิตตาราม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
20 ป่าสามัคคีโฆษิตาราม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
21 โคกสว่างดาราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ธาตุนาจะหมื่น ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 น้อยพัฒนาราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 บ้านห้วยโป่งสามัคคี ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 บึงมะนาว ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ป่าศรีสุพร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 พุทธาวราราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 มุจรินทร์ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 สระแก้ว ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 แสงสว่างดาราม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ใหม่ดอนกลาง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ป่าหนองแต้ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 ทรงศิลา ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ทรายมูล ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โนนสังข์สามัคคี ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 สมโพธิ์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ทุ่งโพธิ์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ทุ่มศิลา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ธาตุ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 โนนสังข์ประชานิมิต ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 บูรพาราม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ร่องแสนคำ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
45 แจ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 แจงสองคอน ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ท่างอย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 บริบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ราษฎร์บูรณะ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 องค์ตื้อท่าเดื่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ตลาด ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เนินไสว ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บูรพา ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ศรีสะอาด ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 สมบูรณ์นทิยาราม ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 สะพานยาว ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 สาลิกา ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 หรดี ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ขามเทศ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 โนนฆ้องมังคลาราม ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 โนนตะโก ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 โนนส้มโฮง ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 สุวรรณาราม ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โคกบำรุง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เชิงบรรพต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ป่าดอนสวรรค์ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 โพธิ์ไทรโนนศิลา ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สมบูรณ์ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 หนองแดงวนาราม ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 กุดฉิม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 โคกก่อง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 วังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สว่างไพรงาม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
76 ท่ากอก ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 บ้านเก่า ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โปร่งช้าง ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ศรีสง่าสามัคคี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ศิลาชัยภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หลุบช้างพลาย ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 อรุณคงคาวนาราม ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 อุดมคงคาวนาราม ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 จักรวรรดิ์ ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ประชาสามัคคี ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ประดู่คงคาวนาราม ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ป่าโคกกุง ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ปิติธรรมาวาส ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 โพธิสัตว์ ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ศิริชัยมงคล ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ศิลาพนาวาส ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 อัมพวัน ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 บ้านเซียม ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
94 คีรีคงคาวนาราม ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ชัยชุมพร ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ชัยสามหมอ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย พระอารามหลวง
97 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 โพนทอง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ศรีไสล ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ศิริสมบูรณ์ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 สระทอง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 สระโนนทอง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สว่างแสงอรุณ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 แสงจันทราวาส ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ป่าศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
106 ศรีแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
107 ท่าทางเกวียน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ท่าเว่อวนาราม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ไทรทอง ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ป่ายางคำวนาราม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ผาสวรรค์ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 พุทธมงคลวนาราม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ภูเขาทอง ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ยางคำวนาราม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สกุณาราม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 อุทัยธรรมาราม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 เอราวัณ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ชัยมงคล ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ชุมศิลา ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 บูรณาราม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ผสม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เวฬุวันวนาราม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ศรีมงคลวนาราม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศรีสวัสดิ์บรรพต ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สว่างปุญญาวาส ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ชัยชุมพล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 โนนสำราญ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โพธิ์สัย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โพนแพง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ศรีวิไลย์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 สง่าคงคาราม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ป่าสันติสุข ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
135 ป่าอุดมมงคล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 จันทรังษี ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ชัยศิริพนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 แถวอรัญญาวาส ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ปรางค์กู่ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ปัจฉิมอรัญญาวาส ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 โพนทอง ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ศิริพัฒนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 แสงสว่าง ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 ป่าเจริญธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 สระทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สว่างศรีสมบูรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 กองศรี ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 โนนงาม ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 โนนสว่าง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 บ้านโนนทัน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ศรีสง่าสามัคคี ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ศรีสะอาด ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 เสาธงทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 อัมพวัน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 อำภา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 อุดร ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 หนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
161 หนองหว้า ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
162 ญานนาวา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ไตรศิริมงคล ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 แถวไพรวัน ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 แถวอรัญญา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ศรีสง่า ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สระปทุมวัน ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สุวรรณาวาส ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 แสงทองธราวาส ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 อินทักขิณาราม ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ป่าโสกหว้า ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
172 คอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 คอนสวรรค์ใน ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 นรเทพหนองขาม ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 นาเสียวน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 โนนโพธิ์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โพธิ์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ภูมิรัตนาราม ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หนองโก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 หนองทอน ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 เกาะแก้ว ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 จอมธาตุ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 เทพธรรมคุณ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ป่าพรพิพัฒน์ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 หนองบัวลอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ซับคูหาสวรรค์ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สว่างคีรีวัน ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 โสกหาด ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ประชามงคล ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
190 ป่าโนนศิลา ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
191 โคกก่อง ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 โนนพันชาติ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 โนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ลำชี ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 โคกมนพัฒนาราม ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ประทุมวัน ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 โปร่งคลอง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 โพธิ์ศรีดอนหัน ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 โนนสำราญ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
203 ทุ่งสว่าง ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ม่วง ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ม่วง ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ศาลาลอย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ศาลาลอย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สว่างอารมณ์ ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 โพธิ์ศรี ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ภูมิสวรรค์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 สว่างนามน ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 สว่างนาฮี ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 หนองบัวบานเย็น ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หนองเบ็นมังคลาราม ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองปลาปึ่ง ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ป่านาฮีสามัคคีธรรม ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
217 โนนแต้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 พุทธิสารโนนทอง ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ศรีดาวเรือง ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 หนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 โคกสง่าวนาราม ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 เทพประสิทธิ์โพธิ์ธาราม ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ป่าแก่นธรรม ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 มณีรัตน์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ศิริมังคลาราม ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 หงษาวนาราม ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ดงเย็น ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
228 ป่าซับทอง ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
229 ป่าซับผักกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
230 กระดังงา ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
231 คอนสารวนาราม ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ป่าเรไร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
234 มงคลศรี ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
235 รัฐถิวัลย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
236 สวนหมาก ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ป่าชัยมงคล ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
238 แก่นจันทร์คงคาราม ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
239 โคกก่องวราราม ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
240 โนนสง่าวราราม ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ราษฎร์สามัคคี ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
242 สง่าท่าโพธิ์ศรี ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
243 หนองม่วง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองม่วง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เกาะม่วง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
246 โนนจำปาทอง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่านาวงเดือน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
248 พระธาตุดอยแสงธรรม ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
249 น้ำอุ่นเวฬุวัน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
250 สูงสุทธาวาส ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 โนนจำปาทอง ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
252 โพธิ์ศรีวนาราม ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ราษฎร์บุญตาราม ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
254 เวฬุวัน ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
255 เขาวงศ์คีรีเขต ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
256 จันทาวนาราม ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ถ้ำพรมนิมิตร ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หนองเชียงรอดเหนือ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
261 กุดมะนาว ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ท่าศาลา ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
263 นาผักเสี้ยน ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
264 โนนสง่าโพธิ์ศรี ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
265 โนนสะอาด ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
266 สว่างโนนสูง ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สว่างอุดม ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
268 อรัญญาวาส ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
269 อัมพวัน ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
270 พระธาตุแก้งกอย ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
271 เกษแก้วจำปางาม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
272 เกาะหมาก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
273 คลองเตยใน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ถาวรชัยศิริ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ถาวรนิมิต ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ทุ่งสว่างวนาราม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
277 สระประทุมทอง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
278 บ้านปากช่อง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 จำปาทอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
280 แจ้ง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ท่าแตง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
283 โพธิ์ศรี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ร่วมมิตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
286 วังสว่าง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
287 สวรรค์คงคา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
288 เจริญศรีสุข ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ทรงธรรม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
290 โนนสะอาด ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
291 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
292 มะเกลือ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
294 สระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
295 หงษ์ทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ป่าแจ้ง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ธรรมยุต วัดราษฎร์
297 คลองหว้า ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ชนะจินดาราม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ทรายขาว ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
301 โนนคร้อเหนือ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
302 เลียบน้ำไหล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ศรีวิเศษประชานิมิตร ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
304 สวนสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
305 หนองลูกช้าง ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ใหม่นาดี ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
307 กันกง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
308 เจริญสูง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ชัยชนะวิหาร ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โนนสง่า ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
312 บ้านท่าศาลา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
313 บ้านลี่ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ยานนาวา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
315 หนองสมบูรณ์ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
316 อรัญญาวาส ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
317 โนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
318 โนนม่วงธรรมาราม ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ศาลาลอย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
321 หนองแกพนังเสื่อ ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
322 หนองม่วง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
323 บ้านชาด ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส ธรรมยุต วัดราษฎร์
324 พลับ ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
325 โพธิทราราม ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
326 โพธิ์ล้อม ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
327 มุจลินธรรมาราม ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
328 สว่างวารี ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
329 สะแก ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สามัคคีธรรม ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
331 หนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
332 อัมพวัน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ป่าฉัพพรรณรังสี ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส ธรรมยุต วัดราษฎร์
334 โคกสามัคคี ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
335 โสกรวก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
336 หนองซึก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
338 หนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
339 หนองลุมพุก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
340 หนองโสน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
341 หนองโสน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ป่าสุทธิโกศล ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส ธรรมยุต วัดราษฎร์
343 เขาจอมทอง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
344 นิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
345 พระพุทธบาทหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ศรีประชานิมิต ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
347 หนองคูวนาราม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ปทุมชาติ(หนองบัวใหญ่) ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
349 เวฬุวนาราม ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
350 สนามนาง ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
351 หนองบัวรอง ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ป่าสุวรรณไพโรจน์ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 ชัยคุณาราม ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ซับห่างวนาราม ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ซับใหญ่พัฒนา ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 พายัพซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ตะโกทองวนาราม ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 หนองยางพัฒนา ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ห้วยเจริญผล ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ท่ากูบ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 บ้านโป่งเกต ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 บ้านวังรัง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 วังกุง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 วังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 วังอุดม ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ถ้ำสว่าง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
369 ท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 เขาจอมดอย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
371 เขาหวดพนารักษ์ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
372 คลองศิลา ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
373 คุ้มเก้าศาลาชุมพล ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
374 โคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ชัยมงคลโนนจำปา ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
376 น้ำลาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
377 บ้านโคกอนุ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
378 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
379 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ประดู่งาม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
381 พระพุทธบาทเขายายหอม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
382 พุทธกิจจาราม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ศรีดาวเรืองวนาราม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ห้วยน้อย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
385 สันติประชาธรรม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต ธรรมยุต วัดราษฎร์
386 ห้วยหินฝน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต ธรรมยุต วัดราษฎร์
387 เขานางรักษ์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
388 เขาประตูชุมพล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
389 โคกกระเบื้อง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
390 เทพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
391 โนนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
392 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
393 วังตาเทพ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
394 วังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
395 วังอ้ายโพธิ์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ศิริคงเจริญ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
397 สวนป่าเทพสถิตวนาราม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
399 อุดมคีรีเขต ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
400 เขาน้อยนิโคธาราม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
401 คลองรวก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
402 แจ้งไพรวนาราม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ซับมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
404 เทพบุตรบรรพต ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
405 เทพสุวรรณนภาราม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
407 บุ่งเวียนวนาราม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
408 โป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
409 โป่งนก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ศิลาทอง ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
411 สะพานหิน ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
412 สามแยกสุขประเสริฐ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
413 เขาพังเหย ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต ธรรมยุต วัดราษฎร์
414 เขากำแพง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
415 เขาพนมโดมวนาราม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ช่องสำราญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ชัยเจริญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ซับเจริญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ซับถาวรพัฒนา ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ซับไทรเจริญธรรม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ซับสมบูรณ์สว่างธรรม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ซับหมี ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ดงลานเทพนิมิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ถ้ำเขาเจดีย์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
425 เทพโพธิ์ทอง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
426 เทพสถิตประดิษฐาราม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ธรรมธาราภิวัฒน์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
428 น้ำตกเจริญธรรม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ป่าข้าว ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
431 วะตะแบก
(ราษฎร์ศรัทธาธรรม)
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
432 วังมน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ศรีเจริญธรรม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
434 หนองหิน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ห้วยเกตุ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
436 เขาน้อย ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
437 เขาวงค์พระจันทร์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
438 เขาอุดมพร ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
439 คลองสระแก้ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
440 แจ่มประชาสรรค์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ชลประทาน ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ประดู่งาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
443 วังคมคาย ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
444 วังตาลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
445 วังบายศรีไพลงาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ศรีบรรพต ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ศรีเมืองทอง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
448 สวนธรรมทาน ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
449 สามัคคีพัฒนาราม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
450 หนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
451 หนองโบสถ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ใหม่โนนเมือง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต มหานิกาย วัดราษฎร์
453 กะฮาด ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ขี้เหล็ก ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
455 บ้านกะฮาดน้อย ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
456 มณีรัตนาราม ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
457 หนองกระเทือง ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
458 หนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
459 หนองตาโพธิ์ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
460 โกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
461 เนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
462 บึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
463 หนองขาม(บ้านหนองขาม) ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
464 โฆสิตาราม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
465 รังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
466 โกรกตาแป้น ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
467 คูสีวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
468 โนนสะอาด ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
469 สุทธิวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
470 หัวหนอง ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
471 อโศกาวนาราม
(อโศการาม)
ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า มหานิกาย วัดราษฎร์
472 โคกสว่าง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
473 ท่าสง่า ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
474 หนองกระทุ่ม ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
475 หินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ป่าถ้ำสงแคน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
477 กุดยาง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
478 คลองไผ่ล้อม ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ชุมแสง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ดอนไฮ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ป่าเรไร ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
482 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
483 มหาคงคา ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
484 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
485 หนองจันทิ(จันทราราม) ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
486 อัมพวัน ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
487 ป่าสุขสง่า ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
488 กลางโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
489 ดอนไผ่ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ทองธรรมชาติ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
491 โนนเสาเล้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
492 สุวรรณาราม ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
493 เขาวง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
494 เกาะสามัคคี ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
495 คลองสายบัว ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
496 เจริญผล ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ปทุมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ปรางค์ปราสาท ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
499 มัชฌิมาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ศาลาลอย ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
501 สายตะคลอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
502 สุวรรณาวาส ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
503 หนองตะไก้ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
504 จำปาทอง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ศรีชมภู ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
507 หว้าเฒ่า ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ชีชุมพร ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ทุ่งสว่าง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
510 โนนโพธิ์ทองพัฒนา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
511 บ้านท่าแก้ง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
512 บ้านปากคันฉู ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
513 ป่ายาง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ป่าสะแกราษฎร์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
515 แผ่นดินทอง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
516 โพธิ์ห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
517 วังปลาฝา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
518 สำราญจิต ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
519 หัวสะพานภัยสงบ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
520 หางเรียง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
521 อิสาณ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
522 โคกรัง ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
523 เดิมพันธ์ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
524 สำเนาว์ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
525 สำเภา ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
526 โคกก่อง ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
527 ชัยชุมพร ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
528 ชัยชุมพล ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
529 ชัยบาล ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
530 ชัยมงคล ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
531 ชัยศิลาอาสน์ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
532 ชัยแสวง ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
533 ทรงศิลา ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
534 คงคาสีมาเดิม ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
535 โคกขาม ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
536 จูมทอง ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
537 จูมพร ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ชัยชนะสงคราม ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ชัยมาลา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
540 ชุมพร ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
541 บัลลังก์ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
542 วิเชียรธรรมาราม ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
543 สง่า ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
544 สมอ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
545 สว่าง ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
546 หนองผักหลอด ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ศรีสง่า ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สมุนไพร ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
549 สังฆสามัคคีราษฎร์ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
550 หงส์ทอง ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
551 อรุณ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
552 อารมณ์ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
553 อำภา ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
554 จุมแพง ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ท่าสามัคคี ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ธาตุ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ศรีสะอาด ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ศิลาดาด ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
559 สระแก้ว ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
560 สวรรค์คงคา ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สัมพันธ์ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สายทอง ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
563 เสนาถไพบูลย์ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
564 หนองโดนเทพนิมิต ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
565 อรุณราษฎร์ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ป่ามุจลินทร์ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
567 ชัยชนะ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
568 ชัยชมภู ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
569 ชัยยางคำ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
570 ชัยสว่าง ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
571 โนนสะอาด ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
572 ป่าบ้านก่าน ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
573 โพธิ์ทอง ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
574 ศรีมงคล ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
575 อรัญญาวาส ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
576 โกรกผักหวาน ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
577 บ้านโปร่งหนองนายอู ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ป่ารวก ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 สามัคคีอุทิศ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 เกาะมะนาว ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
581 ป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
582 ปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 เพชรพัฒนาราม ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
584 หนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ใหม่สามัคคี ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 กุดตาลาด ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 คลองสันติธรรม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 โคกคึม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 โคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 โปร่งมีชัย ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 โพธิ์ศรีธาราม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ภิรมยาวาส ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 บึงชวน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 บูรณ์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ศรีสนามคงคา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ศาลาเขต ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ศิริผล ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ศิลาเขต ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 สว่างโพธิ์งาม ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 หนองสองห้อง ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ป่าสำราญจิต ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
603 กุดแคน ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ท่าศาลา ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ท่าศาลา ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 บางอำพันธ์(บางอำพัน) ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 โพธิ์ตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 สาริกา ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 หนองยายบุตร ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 หนองสะแกวนาราม ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 หนองอีหล่อ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 ป่าสามัคคีมณีธรรม ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
613 โคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 บ้านกลอย ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 เพชรดอนยาง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 เพชรภูมิสุวรรณวราราม ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 ศาลาทรง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 หนองกก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 หนองผักแว่น ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 หนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 อัมพวัน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 เพชรวิศยาราม ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
624 เขาดิน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 สำราญ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
626 สุนทรสราวาส ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
627 หนองดง ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 หนองประดู่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 หัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 เจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ซับประสิทธิ์ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
632 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
634 หนองโกทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
635 คลองไทร ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
636 แจ้งตราด ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
637 โนนศิลาทอง ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
638 โพธิ์เย็น ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
639 วังทองสามัคคีธรรม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
641 ซับเจริญ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
642 สามแยกดงสวรรค์ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล มหานิกาย วัดราษฎร์
643 เจดีย์ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
644 นาล้อม ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
645 น้ำอ้อม ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
646 บัวบาน ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
647 เฝือแฝง ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
648 ราษฎร์สามัคคี ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
649 สวรรค์นคร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
650 แจ้งสว่าง ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
651 ตะคลอง ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
652 ทุ่งสว่าง ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
653 เทพากร ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
654 มัชฌิมาวาส ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
655 สันติวิเวการาม ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
656 กำแพง ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
657 แจ้งสว่าง ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
658 ท่าแจ้ง ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
659 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
660 พระธาตุเจดีย์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
661 โพธิ์ศรี ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
662 สง่าโนนรัง ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
663 สามัคคี ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
664 อรุณรังษี ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
665 อรุณรังสี ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
666 โคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
667 ป่าแสงสุรีย์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
668 หนองไรไก่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
669 ชุมพลอย ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ธงทราย ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ปัจฉิมานุการาม ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
672 วรญาติบำรุง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ศิลาดาด ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ธาตุวนาราม ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
675 ป่าสมบูรณ์ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
676 แจ้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
677 ตาล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
678 ทรงศิลา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ทรายมูล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
680 บ้านนาหัวแรด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ป่าหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
682 พรหมอารีย์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
683 พระธาตุหนองสามหมื่น ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
684 พายัพ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ศิลาทอง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
686 เสาธง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
687 เสาหงษ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
688 หอไตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
689 พระธาตุเดื่อโกน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
690 เขาทองงาม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
691 จูมฆ้อง ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
692 ฉิมพลีมา ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ปัจฉิมานุการาม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
694 โพธาราม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
695 วรญาติบำเพ็ญ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
697 ศาลาลอย ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
698 สระเวียน ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
699 สะพาน ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หรดี ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
701 อิสาณ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
702 ป่าจิตติธรรมวนาราม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
703 ถาวรชัยศิริ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
704 นครบาล ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
705 โนนดินแดง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
706 โนนธาตุงาม ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
707 บ้านแข้วนาราม ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
708 บูรพา ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
709 โบราณ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
710 พรมใต้ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
711 พร้าวทัศนียาวาส ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
712 ศรีชมพู ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
713 ช้างพัง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
714 ดาวเรือง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ทุ่งสว่าง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
716 โนนมะเค็ง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
717 บัวลอย ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
718 บึงบาล ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
719 พนมไพร ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
720 ศิริธรรมวนาราม ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
721 สุนทริกา ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
722 บ้านโนนข่า ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
723 ปรางค์กู่ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
724 กลางตาล ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
725 ตาแขก ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
726 บ้านแดง ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
727 บุญถนอมพัฒนาราม ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
728 ป่าเมตตาธรรม ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
729 มูลปักษี ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
730 อุดมประดิษฐาราม ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
731 จอมศรี ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ชีลอง ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ธรรมสถาน ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
734 ธาตุ ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
735 บริบูรณ์ ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
736 แจ้งสว่าง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
737 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ประชาสามัคคี ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
739 โพธิ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ราชพฤกษ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
741 ศรีสะอาด ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
742 สุลาลัย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
743 แสงอุทัย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
744 หนองคูพัฒนา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
745 หนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
746 อุดร ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
747 หนองเขื่องเทพธาราม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
748 นพรัตน์วนาราม ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
749 ยางภิรมย์ราษฎร์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
750 โสกตลับ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
751 หนองโสมง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ห้วยมงคล ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ห้วยยางราษฎร์บำรุง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
754 เอี่ยมชโลธร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ชัยศรีสมสะอาด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
756 บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
757 บุ่งสาวตาล ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ปทุมชาติ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
759 ป่าบ้านโป่งเกตุ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
760 พุทโธวาท ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
761 ศาลาลอย ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
762 ศาลาวรรณ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
763 หนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
764 อารมณ์ชื่น ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
765 สามัคคีธรรม ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
766 แจ้งเจริญ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ท่าหินโงม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
768 วังน้ำเขียว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
769 แจ้งสว่างอารมณ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
770 ชมภู ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
771 ดาวเรือง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
772 โนนดู่พัฒนา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
773 โนนมะเกลือ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
774 โนนสะอาด ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
775 บึงแวง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
776 พุทธรังษี ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
777 รังษี ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
778 สำรอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
779 หนองนกเขา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ใหม่สามัคคี ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
781 ป่าบ้านพลัง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
782 วีรวงศาราม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
783 ซับรวงไพร ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
784 นิโครธาราม ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ประจิม ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
786 ป่าพัฒนาธรรม ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ยางนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
788 ศรีสะอาด ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ศิลาอาสน์ ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
790 สมบุญอุทิศ ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
791 นาสีนวล ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
792 กะพี้ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
793 แจ้งน้อย ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
794 ฉิมพลี ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
795 ดอนขวาง ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
796 โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
797 โนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
798 บ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
799 คลองลี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
800 โคกน้อยมอดินแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
801 ชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
802 ชัยภูมิวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
803 ทรงศิลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย พระอารามหลวง
804 บริบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
805 บึงแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
806 ปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
808 วัดกลางเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
809 สว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
810 สามัคคีอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
811 หนองสังข์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
812 หนองหลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
813 แสงทองปิยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
814 กลางหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
815 กุดเวียน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
816 แก้งจิก ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
817 โค้งขนัน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
818 ชุมพลสวรรค์ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ตะกุด ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
820 นาคาวาสวิหาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
821 วังก้านเหลือง ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
822 เสี้ยวน้อย ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
823 เกาะ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
824 แจ้ง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
825 ท่าเสี้ยว ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
826 โนนชัย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
827 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ราษีกุดสวง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
829 สมศรีบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
830 อัมพวัน ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
831 อัมพา ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
832 กู่สุวรรณวนาราม ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
833 โพธิ์ชัย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
834 ศรีสุนทร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
835 สัมพันธมิตร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
836 สามัคคีธรรม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
837 ทุ่งสว่าง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
838 บ้านซับพระไวย์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
839 บ้านสร้างแว้ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
840 ประชาสามัคคี ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
841 เพชรพิบูลย์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
842 หนองคู ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
843 โนนม่วง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
844 กกบก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
845 สระแก้ว ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
846 หนองสังข์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
847 โนนก้านตง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
848 โนนคูณ(อัมพวัน) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
849 โนนหว้านไพล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
850 บูรพา ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
851 พูลทรัพย์ลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
852 ลาดน้อย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
853 สามัคคีธรรมาราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
854 ตาลเดี่ยว ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
855 ตาลนาแซง ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
856 โนนอดน้อย ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
857 พีรพัฒนวงศ์ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
858 ศรีอุดม ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
859 สิงห์ทอง ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
860 หนองนาแซง ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
861 อิสาณ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
862 อิสาน ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
863 ชัยพิบูลย์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
864 ดอนกู่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
865 ดอนหัน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
866 โนนหญ้าคา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ปทุมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
868 ศรีษะกระบือ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
869 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
870 หนองไข่นุ่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
871 หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
872 ชีลองกลาง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
873 ชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
874 บ้านชีลองใต้ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
875 วังเดือนห้า ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
876 สมานมิตร ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
877 โคกสว่าง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ชมพู ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
879 ชุมแสง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
880 หินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
881 ป่ายางบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
882 ม่วงเงาะ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
883 ศิริชัยมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
884 หนองโมง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
885 ตาลเดี่ยว ม.3 อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
886 นครรังสิต อำเภอเมืองชัยภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
887 ชัยภูมิพิทักษ์ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
888 โชคอำนวย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
889 นาทุ่งใหญ่ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
890 ป่าสุริยวงศ์ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
891 ป่าหนองลุมพุก ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
892 พนังโสภาราม ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
893 ลุมพินี ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
894 ศรีมงคล ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
895 ศาลาวรรณ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
896 หนองบัวแดง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
897 บุญธรรม ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
898 โพธิ์ทองประทุมวนาราม ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
899 ราษฎร์บูรพาราม ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
900 เลิศประดิษฐ์ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
901 ศิลามหาธาตุ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
902 สมสะอาด ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
903 หนองบัวแดง ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
904 คำศิลาวนาราม ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
905 ภูผาทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ศรีสมพร ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
907 หนองไห ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
908 ใหม่เจริญธรรม ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
909 ใหม่สำราญ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
910 อุดรพร ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
911 ท่าช้าง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
912 โนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
913 บ้านโนนศรีสง่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
914 ป่าสันติธรรม ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
915 ศาลาลอย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
916 สว่างธรรมาราม ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
917 อุดรนพพาลัย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
918 คลองเตย ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
919 นาคสุวรรณ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
920 โนนพยอม ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
921 โนนศรีสง่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
922 บ้านโหลนสามัคคีธรรม ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
923 ประชารังสรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
924 พรไตรรัตน์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
925 ศรีธงชัย ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
926 ศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
927 สว่างอัมพร ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
928 ห้วยกุ่ม ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
929 อรัญญวิเวก ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ป่านายายชี ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
931 ท่าแขกวนาราม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
932 ป่าไทรงาม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
933 พนังม่วงวนาราม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
934 พวงสว่างอรุณ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
935 รัตนคงคาราม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
936 ศิลาธรรม ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
937 ใหม่วิเวกประชาสรรค์ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
938 เขต ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
939 ดาวเรือง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
940 โนนเก่าใหญ่ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
941 บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
942 ป่าคิลางาม ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
943 โพนทอง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
944 ราษฎร์ดำเนิน ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
945 ศรีสกุณาราม ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ศรีสุมังคลาราม ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
947 ศิริมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
948 โสกรัง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
949 หนองแห้ว ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
950 หนองไฮเหนือ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
951 ใหม่ชัยมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
952 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
953 ชิโนรสวิศยาราม ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
954 นาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
955 ไผ่เงินวนาราม ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
956 เวฬุวัน ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
957 ศรีชมพู ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
958 สง่าศรีมงคล ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
959 สนามชัย ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
960 สะพุงเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
961 สามัคคี ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
962 สุขสันต์กัญญาวนาราม ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
963 หนองกุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
964 หนองประดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
965 ห้วยม่วง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
966 โคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
967 บ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
968 บ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
969 บ้านตะลอมไผ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
970 บ้านภูเขาทอง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
971 บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
972 บ้านห้วยทับนาย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
973 ละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
974 หนองจาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
975 โนนสำราญ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
976 บ้านโนนม่วง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
977 บ้านวังอ้ายจีด ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
978 บ้านหัวสะพาน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
979 บ้านใหม่เจริญผล ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
980 ป่าภูเขาทอง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
981 ป่าวังกะทะ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
982 โป่งนครทิพย์วรธรรม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
983 วังกะทะ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
984 วังตะเฆ่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
985 วังอุดม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
986 ศรีประเสริฐแจ้งวังทอง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
987 ศรีสง่า ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
988 ถ้ำวังทองคุณาราม ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
989 ท่าบอน ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
990 บ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
991 บ้านหนองคลอง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
992 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
993 โสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
994 หนองตานา ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
995 บ้านหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
996 ระเหวประชาสรรค์ ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
997 เขาจอมทอง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว ธรรมยุต วัดราษฎร์
998 เขาตาเงาะ ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว ธรรมยุต วัดราษฎร์
999 หนองโจด ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1000 บ้านคลองงูเหลือม ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 บ้านแจ้งใหญ่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 บ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 บ้านห้วยไฮ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 บ้านใหม่สามัคคีธรรม ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 โพธิ์ชัยศรี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 สามัคคีธรรม ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 ห้วยยางกลาง ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 ห้วยยางดี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว มหานิกาย วัดราษฎร์
1,009 มหานิกาย 921
ธรรมยุต 88
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1007
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ