วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ศาสตร์แห่งการศึกษา
- ความหมายของการศึกษา
- บุรพภาคของการศึกษา
- กระบวนการศึกษา
เน้นความสัมพันธ์
- เหตุปัจจัย
วิธีการแก้ปัญหา
- หลักปัญญา
- หลักกรรม
- หลักวิริยะ
ความสำคัญพุทธศาสนา
- ฝึกคนไม่ให้ประมาท
- หลักการสร้างความสุข
- หลักการสร้างสันติภาพ
คำถามประจำหน่วยที่ ๑
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พุทธประวัติ
- การบริหาร
- การธำรงรักษา
- การฝึกตนได้อย่างสูงสุด
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอานนท์
- พระปฏาจาราเถรี
- นางจูฬสุภัททา
- นายสุมนมาลาการ
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระโพธิญาณเถร (ชา)
- พระพรหมคุณาภรณ์
- ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
ชาดก
- มหาชนกชาดก
เสริมสาระ
- ทศชาติชาดก
คำถามประจำหน่วยที่ ๒
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พระรัตนตรัย
- ความหมาย
- คุณค่าของพระสงฆ์
อริยสัจ ๔
- ความหมาย
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- จิต-เจตสิก
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
- ปฏิจจสมุปบาท
- นิวรณ์ ๕
- อุปาทาน ๔
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- นิพพาน
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- อธิปไตย ๓
- สาราณียธรรม ๖
- ทศพิธราชธรรม ๑๐
- วิสุทธิ ๗
- วิปัสสนาญาณ ๙
- มงคล ๓๘
  - ความเพียรเผากิเลส
  - ประพฤติพรหมจรรย์
  - เห็นอริยสัจ
  - บรรลุนิพพาน
คำถามประจำหน่วยที่ ๓
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พระไตรปิฎก
- ความสำคัญและคุณค่า
- การศึกษาค้นคว้าคัมภีร์
- คัมภีร์รองอื่นๆ
คำศัพท์พระพุทธศาสนา
- สัมมัตตะ-มิจฉัตตะ
- ฌานสมาบัติ
- ผลสมาบัติ
- นิโรธสมาบัติ
พุทธศาสนสุภาษิต
- ราชา มุขํ มนุสฺสานํ
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร
- นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
- นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
คำถามประจำหน่วยที่ ๔
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน้าที่ชาวพุทธ
- การปกป้องคุ้มครอง
- การเข้าค่ายคุณธรรม
- การเข้าร่วมพิธีกรรม
- การแสดงตนเป็น
  พุทธมามกะ
มารยาทชาวพุทธ
การบำเพ็ญตนให้เป็น
- ประโยชน์ต่อครอบครัว
- ประโยชน์ต่อชุมชน
- ประโยชน์ต่อประเทศ
- ประโยชน์ต่อโลก
คำถามประจำหน่วยที่ ๕
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องใน
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันธรรมสวนะ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- วันเทโวโรหณะ
ศาสนพิธี
- กุศลพิธี
- บุญพิธี
- ทานพิธี
คุณค่าและประโยชน์
ของศาสนพิธี
คำถามประจำหน่วยที่ ๖
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การบริหารจิต
- ความหมาย
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
เสริมสาระ + เรื่องน่ารู้
- สติปัฏฐาน ๔
- หลักการฝึกสมาธิ
การเจริญปัญญา
การคิดแบบ
- สืบสาวเหตุปัจจัย
- อริยสัจ
- อรรถธรรมสัมพันธ์
- คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
- คุณ-โทษ และทางออก
- ปลุกเร้าคุณธรรม
คำถามประจำหน่วยที่ ๗
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
ผลกระทบจากการพัฒนา
ที่ขาดพุทธธรรม
- สังคมไทยมีปัญหา
- การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
พระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาแบบยั่งยืน
- ความหมาย
- พุทธธรรมกับการพัฒนา
พุทธธรรม
- หลักอริยสัจ
- หลักอิทธิบาท
- หลักทิฏฐธรรม
- หลักอัตถะ
เรื่องน่ารู้
- กิจในอริยสัจ ๔
- ฆราวาสธรรม ๔
คำถามประจำหน่วยที่ ๘
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
ค่านิยม จริยธรรม
- คุณค่าและความสำคัญ
- ความเชื่อและพฤติกรรม
การขจัดความขัดแย้ง
- เข้าใจมูลเหตุและแก่นแท้
- การปฏิบัติต่อกัน
หลักธรรมพัฒนาสังคม
- ศาสนาคริสต์
- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- ศาสนาสิข
กิจกรรมพัฒนาสังคม
- การจัดนิทรรศการ
- การสัมมนา
- การจัดงานวันกินเจ
- การรับบริจาคเงิน
- การสวดมนต์ข้ามปี
คำถามประจำหน่วยที่ ๙
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา
 
 
โปรดเลือกรายการ