เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพะเยา 7 อำเภอ 2 กิ่ง 68 ตำบล 467 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองพะเยา 108 56000 5601
2 อำเภอเชียงคำ 94 56110 5603
3 อำเภอปง 59 56140 5606
4 อำเภอดอกคำใต้ 55 56120 5605
5 อำเภอจุน 50 56150 5602
6 อำเภอแม่ใจ 31 56130 5607
7 กิ่งอำเภอภูซาง 30 56110 5608
8 กิ่งอำเภอภูกามยาว 25 56000 5609
9 อำเภอเชียงม่วน 15 56160 5604
รวม 467 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ค้างหงษ์ ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 จุนหลวง ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ดอนไชย ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บุญเกิด ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ร่องดู่ ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 น้ำริน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ประชาสามัคคี(พญาลอ) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ร่องแมด ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 สันหลวง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ห้วยไคร้ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ห้วยงิ้ว ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 บ้านธาตุ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 พระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 แม่ทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 แม่วังช้าง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศรีเมืองชุม ตำบลลอ อำเภอจุน ธรรมยุต วัดราษฎร์
20 เชียงยืน ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 น้ำจุน ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บ้านลอ ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ปางป้อม ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 พระธาตุอิงรอด ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ร่องย้าง ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ศรีปิงเมือง ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ศรีเมืองชุม ตำบลลอ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ปัจฉิมวาส ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 พระธาตุบุญนาค ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 พวงพยอม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 สักลอ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สักลอใหม่ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สักสัน ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สันทราย ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หงส์หิน ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 กิ่วแก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 กู่ผางลาง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 สันป่าก้าว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 สันป่าสัก ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บุญเรือง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ปงสนุก ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 แผ่นดินทอง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ฝั่งหมิ่น ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 พระธาตุสามดวง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศรีบุญชุม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ห้วยเกี๋ยง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 เสาหิน ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
52 กว้าน ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ดอนเรือง ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บ้านปุ(ปุ) ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 บุญยืน ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ปัวชัย ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ปิน ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ร่องค้อม ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 วังเค็มเก่า ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 วังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เชียงคาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ทองแย้ม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ปางวัว ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ป่าทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 แวนวัฒนา ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ศรีบุญเรือง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ทุ่งควบ ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 พระธาตุผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ไร่แสนสุข ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 หัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 เกษมสันติวนาราม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
75 ถ้ำบุญนาค ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
76 ป่าแดงสามัคคี ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 พระธาตุศรีชุม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 กิ่วชมภู ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ใคร้ป่าคา ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ผาลาด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 แม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ศรีกู่เอี้ยง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ศรีชุม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ศรีมงคล ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 สนธิ์พัฒนา ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ทุ่งหล่ม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ปัวแหลง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ปัวใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ฝายกวาง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 พระธาตุขุนห้วยสวด ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 แวนโค้ง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 แวนโค้งเก่า ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ศรีพรมบัวนาค ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 สลาบ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 หนอง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หนองลื้อ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 กอก ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ดอนมูล ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ทุ่งเย็น ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 น้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บุบผาราม ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ผาลาด ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 วังถ้ำ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 เกษตรสมบูรณ์ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 คุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ดอนมูล ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ทุ่งรวงทอง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 พระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ร้อง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ร้องใหม่ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 สบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองร่มเย็น(หนอง) ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ห้วยสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ไชยพรม ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ดอนแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ดอนไชย ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ทราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 พระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 พระนั่งดิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ล้า ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 กู่ผาแดง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 แช่แห้ง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ดอนไชย ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 แดนเมือง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 นันตาราม(นันทาราม) ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 บุญนาค ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บุญเรือง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 เปื๋อยเปียง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 พระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ศรีบุญยืน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 แสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ใหม่นันทวงษ์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 นาเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
138 จำบอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 เนินสามัคคี ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 สันปูเลย ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 หนองบัวเงิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 หล่ายพัฒนา ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บ้านปิน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ปงสนุก ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
149 หลวง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
152 บ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าแขม ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ศรีเมืองมาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ท่าฟ้าเหนือ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ทุ่งหนอง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
158 สระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
159 สระใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ทุ่งกาไชย ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 พระธาตุแจ่โห้ว ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ศรีดอนมูล ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ศรีปันต้น ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 กองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ดงสุวรรณ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ปงสนุก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ศรีบุญยืน ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สันป่าสัก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 สุขเกษม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ทุ่งหลวง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 บุญเกิด ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 บุญฮอม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 พระธาตุโพธิ์งาม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สะพานคำ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 สันกลาง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สันช้างหิน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 อนุมัติวงศ์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 จำปาหลวง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ดอนเหล็ก ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บ้านทุ่ง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 บุญเรือง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 เทพวราราม ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 พระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 รัตนคูหาวนาราม ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สุวรรณคูหา ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 งิ้วหงก ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ต้นต้อง ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 พระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 สันกู่แก้ว ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ดอนตัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ศรีเมืองมูล ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 บุญโยชน์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 สว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 จำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 จำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 บุญงาม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 พระธาตุจำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 พระธาตุแสงแก้วมงคล ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ร่องชมภู ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ห้วยทรายเลื่อน ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 แม่พริกเทพนิมิตร ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ศรีล้อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ถ้ำเทพนิมิต ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 ทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 แท่นคำ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 เนินสมบูรณ์วนาราม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 บุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ป่ากล้วยงาม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 พระธาตุจอมไคร้ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สถิตย์ธัมมาราม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 นาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 น้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 น้ำแป้งพนาราม ตำบลขุนควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ผาตั้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 พระธาตุต้นฝาง ตำบลขุนควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 สุจิตธรรม(สุจริตธรรม) ตำบลขุนควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ควรดง ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ป่าคา ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ป่าคาใหม่ ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 วังบง ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 สีพรม ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 แสะ ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ห้วยขุ่น ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ใหม่ดอนมูล ตำบลควร อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 เก้าเงา ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ควร ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ทุ่งแต ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 นาดอ ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 น้ำฮาก ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 บ้านตุ่น ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 บ้านเลี้ยว ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 บ้านแฮะ ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 แบ่ง ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ปัว ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ปัวดอย ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ปางผักหม ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ป่าแดง ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 สันกลาง ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองบัว ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ใหม่น้ำเงิน ตำบลงิม อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ดอนแก้ว ตำบลนาปรัง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 นาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 บุญยืน ตำบลนาปรัง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลนาปรัง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 สังคหะราษฎร์ ตำบลนาปรัง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ห้วยแม่แดง ตำบลนาปรัง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ค่าไพบูลย์ ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ดอนมูล ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ดู่ ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ทัศนาราม ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 บุญเรือง ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 พระธาตุดอยหยวก ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ม่วง ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 แม่จั๊วะ ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย) ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ห้วยสิงห์ ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ใหม่บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ไชยพฤกษ์ ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ดอนเงิน ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ดอนไชย ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 บ้านหลวง ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 พระธาตุกู่ตั้ง ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 แม่ทาย ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 หนองขวง ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หล่าย ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ใหม่ต้นฝาง ตำบลออย อำเภอปง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เกษศรี ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เชียงหมั้น ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ปุปอ(ปูปอ) ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ม่อนป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ศรีดอนชัย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
280 สันป่าเหียง ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ท่าร้อง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
282 เมืองอิงหลวง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
283 สันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
284 สันป่างิ้วงาม ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
285 สันป่าพาด ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
286 สันป่าแดงธรรมาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
287 กาดถี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
289 พระธาตุภูขวาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
290 มงคลคีรี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ม่วงคำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
292 สันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สันป่าม่วง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองลาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ห้วยแก้วหลวง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หาดแฟน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
298 อิงโค้ง(ดงยา) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ดอนแก้ว ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ดอนไชย ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ดอนมูล ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ร้องเชียงแรง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ศรีไฮคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ก๊อซาว ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ก๊อน้อย ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 งุ้นพัฒนา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ทุ่งกล้วย ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ปงใหม่ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 สา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 หัวนา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 แกใหม่ธรรมนิมิตร ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ม่วงชุม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 แก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ทุ่งแขม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ทุ่งติ้ว ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ผาลาด ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 พระธาตุภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 สถาน ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 หนองเลา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ดอนตัน ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 บัวหล่าย(ปัว) ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ปง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 สบบง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 หล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 หัวขัว ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ดอนมูล ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ดาวเรือง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
331 บุญเรือง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
332 พระธาตุดอยน้อย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ร่องเข็ม ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ช้างก้ำ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ช้างหิน ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ต๊ำนกกก ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ต๊ำเหล่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ท่าจำปี ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ร่องห้าธรรมาราม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
342 รัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ธรรมยุต วัดราษฎร์
343 อารามป่าน้อย ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ธรรมยุต วัดราษฎร์
344 เจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
345 เชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ดอกบัว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ป่าแดงบุญนาค ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ป่าแดด ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าหนองหวี ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ร่องป่าเปา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ต๋อมกลาง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ต๋อมใต้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
355 แม่ต๋อมใน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ดอยหลวง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ธรรมยุต วัดราษฎร์
360 ศรีอุดมธรรม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ธรรมยุต วัดราษฎร์
361 ขุนต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ต๊ำกลาง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ต๊ำดอนมูล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ต๊ำน้ำล้อม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ต๊ำป่าลาน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน) ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
368 พระธาตุโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ตุ่นกลาง ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ทุ่งกิ่ว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
374 สันกว๊าน ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ห้วยลึก ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
377 บ้านงิ้ว ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
379 สันบัวบก ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
380 สันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
381 สางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ท่ากลอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
383 บ้านโป่ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
384 บ้านเหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ป่าสักคำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ร่องไฮ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ใหม่หลวง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
388 เกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
389 บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
390 บุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
391 แม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
392 แม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
393 แม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
394 แม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
395 หนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
396 หม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ภูมินทร์ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
399 เมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
400 อินทร์ฐาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
401 บ้านซ่อน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
402 บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
403 บ้านไร่ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
404 พระธาตุภูขวาง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
405 แม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ร่องคำ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
407 กำแพงหิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
408 บ้านแม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ป่าคา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ป่าตุ้ม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
411 โป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ร่องคือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
415 สันต้นหวีด ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
416 สันทราย ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
417 สันหมื่นแก้ว ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
419 บ่อแฮ้ว ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
420 แม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
422 สันช้างหิน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
423 สันป่าถ่อน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ไชยอาวาส ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
425 บุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ลี ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย พระอารามหลวง
429 ศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
431 หลวงราชสันฐาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
432 หัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
433 อนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา ธรรมยุต วัดราษฎร์
434 ผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
435 สันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
436 สันปูเลย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ป่าม่วง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 พระธาตุจอมก้อ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 พระธาตุมุงเมือง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ศรีเกิด ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 สันดอนแก้ว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 สันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ดงอินตา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ปทุมทอง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 พระธาตุจำม่วง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ศรีดอนมูล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 สันกำแพง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 เหล่าธาตุ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ป่าแฝกกลาง ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ป่าแฝกใต้ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 แม่เย็นใต้ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 หนองสระ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ศรีดอนแก้ว ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ศรีบังวัน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ศรีสุพรรณ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 สีมา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ตาลถ้อย ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ปันเจิง ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 แม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 แม่สุกธาตุ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ฝายหิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 มหานิกาย 452
ธรรมยุต 15
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 466
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ