การศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย
ทำเนียบแม่กองบาลีสนามหลวงตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
พระพรหมโมลี 
(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๗ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๗
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
(สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๑
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๐๒
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๗๘
สมเด็จพระวันรัต
(เฮง เขมจารี ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤกฎิ์ กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๖
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๒
(แพ ติสฺสเทโว ป.ธ.๕)
วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพ ฯ
แม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๑   
พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๔
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามานุษยนาคมานพ ป.ธ.๕)
สมเด็จพระสังฆราช  องค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้ทรงยกระดับมาตรฐานการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.watpaknam.org/content.php?op=maekongpali
http://www.infopali.net/meagongpali/admin_meagongpali.html

 โปรดเลือกรายการ