เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดตาก 9 อำเภอ 63 ตำบล 252 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอแม่สอด 65 63110 6306
2 อำเภอเมืองตาก 56 63000 6301
3 อำเภอบ้านตาก 41 63120 6302
4 อำเภอสามเงา 28 63130 6303
5 อำเภอแม่ระมาด 20 63140 6304
6 อำเภอวังเจ้า 17 63000 6309
7 อำเภอพบพระ 15 63160 6307
8 อำเภออุ้มผาง 6 63170 6308
9 อำเภอท่าสองยาง 4 63150 6305
รวม 252 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 มงคลคีรีเขต ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 แม่ต้านเหนือ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 อรัญญาวาส ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 แม่หละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บ้านปูน ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
6 พระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
7 แม่พะยวบ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
8 แม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
9 วังหม้อ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ศรีค้ำ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ท่านา ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ทุ่งยั้ง ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
13 น้ำปุ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
14 โบสถ์ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
15 พระธาตุน้อย ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
16 สว่างอารมณ์ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ดอยมูล ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
18 น้ำล้อม ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
20 พระพุทธบาทดอยงู ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
21 วังมะกอก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
22 สันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
23 สันหนองจิก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ฉลอมใต้ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ฉลอมเหนือ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ดอยช้างเผือก ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ท้องฟ้าเหนือ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
29 พระพุทธบาทฉลอมใต้ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
30 สันดินแดง ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ดอยแก้วเทพเนรมิต ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 ดอยเจดีย์ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
33 คิชฌกุลาวกาวาส ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ดงยาง ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ทุ่งกระเชาะ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
37 แม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ยางโองบน ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ยางโองสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
42 เวฬุวัน ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เกาะลาน ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โพธิ์งาม ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
45 วิเศษวานิช ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
46 เฉลิมเจริญธรรม ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 พบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 พบพระเหนือ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 พระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ป่ารวมไทยสามัคคี ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
54 รวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 รวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 รวมไทยวนาราม ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ห้วยน้ำเย็น ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ราษฏร์พัฒนาสามัคคีธรรม ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 วาเลย์ใต้ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 วาเล่ย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ชัยชนะสงคราม ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
64 สระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
65 อรัญญาวาส ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
66 คลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
68 โคกเจดีย์ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
70 อัมพวัน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ป่าลานร่มเย็น ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
72 โป่งแดง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
74 หนองกระทุ่ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
76 สิงขรวนาราม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 กลางสวนดอกไม้ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
79 หนองแขม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
81 เขาถ้ำ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ไม้งามหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
84 วังม่วง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองกะโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
87 เชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ไผ่ล้อม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
89 โพธาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
90 มณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย พระอารามหลวง
91 มะเขือแจ้ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
92 แก่งหิน ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
93 น้ำดิบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
94 โป่งแค ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ลานเต็ง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ลานสอ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
97 วังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
98 สะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ทุ่งพระชัย ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
101 วังศิลาราม ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ดงปู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
104 หนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
106 บ้านเด่น ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
108 หนองบัวเหนือ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
109 โคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ดอนแก้ว ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
111 โบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ปทุมคีรี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พร้าว ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ดอยคีรี ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
116 สันป่าพง ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ป่าขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
118 จกปกพัฒนาราม ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
119 เทพนิมิตร ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
120 แม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
121 หนองหลวง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
122 อัชคามาวาส ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศรีมงคล ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
126 แม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ศรีมณีวัน ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
128 สิทธาวาส ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
129 อภัยคีรี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
130 อุดมสามัคคี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ดอนมูล ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ป่าไม้ห้า ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ภุมราวาส ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
136 นาแฮ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ชัยมงคล ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ฐิตราม ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ห้วยพลู ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ไตรรัตนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ท่าสายโทรเลข ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ท่าอาจใหม่ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
145 วังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
146 อมราวดี ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ถ้ำอินทนิล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 ชลประทาน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ดอนมูล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
150 สว่างอารมณ์ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
151 หัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
152 เชตวันคีรี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
153 บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สว่างอารมณ์ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
155 เจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
156 สุวรรณบรรพต ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ห้วยมหาวงก์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ใหม่มหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ดอยโตน ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
162 น้ำดิบ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
163 มงคลนิมิตร ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
164 มาตานุสรณ์ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
165 แม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
166 แม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ศรีรัตนาราม ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ห้วยบงวนาราม ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
169 หนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด ธรรมยุต วัดราษฎร์
170 เกศแก้วบูรพา ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ดอยพระธาตุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
172 แดนอาณาเขต ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
173 แม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
174 สิลาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ห้วยผักหละ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ใหม่สุวรรณ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เชตพน ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ดอนแก้ว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
179 แดนไทยพัฒนา ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
180 แม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ศรีเกิด ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
183 โพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
184 แม่ปะเหนือ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
185 เวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สันติธรรม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
187 หนองบัวคำ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
188 หนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ห้วยแก้ว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ชุมพลคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ดอนแก้ว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ดอนไชย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ตรีรัตนาราม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
195 บุญญาวาส ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ภาวนานิยมาราม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
197 มณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
198 แม่ซอดน่าด่าน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
199 สักทองวนาราม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
200 สุนทรีกาวาส ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
201 อรัญญเขต ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด มหานิกาย วัดราษฎร์
202 แก้ววิเศษ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ชุมนุมกลาง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
204 เชียงทอง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
207 สบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สบยมใต้ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
209 อรัญญิกวนาราม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
210 นาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เพชรชมภู ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ลาดยาวใหม่ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ศรีตะเคียนมงคล ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ใหม่พรสวรรค์ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
215 โตงเตง ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ท่าตะคร้อ ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ทุ่งกง ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ประดาง ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
219 คลองไม้แดง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ดอยทองเจริญธรรม ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
222 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
223 แม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
225 สองแคว ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
226 หนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ป่าพระสามเงา ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา ธรรมยุต วัดราษฎร์
228 ป่ายางตก ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ป่าหนองยางตก ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
230 สามเงา ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ดงลาน ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
232 นาตาโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
233 วังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
234 วังพระยาจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
235 วังโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ปากทางเขื่อนภูมิพล ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
237 พระเจดีย์วังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
238 วังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
239 วังหมัน ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
240 วังหวาย ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ถ้ำดอยลาน ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา ธรรมยุต วัดราษฎร์
242 ชลประทานรังสรรค์ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ป่าภาวนาราม ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ป่ายางใต้ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
246 สามเงาออก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ไพรสณฑ์สุนทร ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 มหาวันวิเวก ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 เอนกสิงขร ตำบลไมโกร อำเภออุ้มผาง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 พานิชย์นิรมล ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 อุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 มหานิกาย 241
ธรรมยุต 11
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 251
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ