เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดตรัง 9 อำเภอ 1 กิ่่ง 87 ตำบล 168 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองตรัง 41 92000 9201
2 อำเภอห้วยยอด 28 92130 9206
3 อำเภอย่านตาขาว 22 92140 9203
4 อำเภอปะเหลียน 15 92120 9204
5 อำเภอรัษฎา 15 92160 9209
6 อำเภอกันตัง 14 92110 9202
7 อำเภอวังวิเศษ 12 92220 9207
8 อำเภอนาโยง 11 92170 9208
9 อำเภอสิเกา 7 92150 9205
10 กิ่งอำเภอหาดสำราญ 3 92120 9210
รวม 168 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ตรังคภูมิพุทธาวาส ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คลองชีล้อม ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 คลองชีล้อม ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 คลองลุ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ไสแก้ว ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ควนธานี ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 โคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 คีรีกาญจนาราม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 แว่นฟ้าธรรมาวาส ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 สีหราษฎร์ศรัทธา ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ทุ่งโคกหิน ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ย่านซื่อ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 วารีวง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ไทรทอง ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 นางหลาด ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ช่องเปี่ยมราษฎร์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ควนสีนวล ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ธรรมาราม ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 จอมไตร ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 พระพุทธสิหิงค์ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 รัตนาภิมุข ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 มงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ภูมิประสิทธิ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ควนวิไล ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรัทธาราม ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศรัทธาราม ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ธรรมนิมิต ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 หินคอกควาย ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 โคกมะขาม ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ป่าเจ้าพะเจริญธรรม ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ป่าวังเจริญ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ลำปลอกสันติวนาราม ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เขาติง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บ้านหน้าลา ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ควนปริงวนาราม ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 โคกมะม่วง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ทุ่งหวัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 นิคมประทีป ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 สาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 กะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย พระอารามหลวง
47 กุฎยาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 คลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ตันตยาภิรม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย พระอารามหลวง
52 นิโครธาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ประสิทธิชัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 มัชฌิมภูมิ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ไทรงาม ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 น้ำผุดใต้ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ไพรสณฑ์ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 นาเมืองเพชร ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ศรัทธาธรรม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 นานอน ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ศรีสุวรรณาราม ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ราษฎร์รื่นรมย์ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 สันติวัน ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 สิทธิชัยรังสรรค์ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ทุ่งหินผุด ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หัวถนน ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 โคกพิกุล ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ทุ่งนา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ภูเขาทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ห้วยเร็จสามัคคีธรรม ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 แจ้ง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 เกาะมะม่วง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ควน(นาแค) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 คงคาวดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 พระงาม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 โพธาราม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เชี่ยวชาญกิจ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ต้นปีก ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 พิกุลทอง ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ใหม่ไทรงาม ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
84 อัมพวัน ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ควนอินทนินงาม ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
86 คลองลำเลียง ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ชัยภูมิสถิตย์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ควนนิมิตศิลา ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ลำพิกุล ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองชุมแสง ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
91 หนองเป็ด ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ควนมะนาวศรี ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ช่องหาย ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ปากคลอง ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
95 พรุโต๊ะปุกราษฏร์รังสรรค์ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
96 โพรงจระเข้ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ลำไห ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ห้วยสอ ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โหละคล้า ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
100 นิกรรังสฤษฎิ์ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ชลวาปีวิหาร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ประชาบำรุง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
103 โหละหาร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ทอนเหรียญ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 เขาพระ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 คลองปาง ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 โพธิ์น้อย ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ควนเมา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
109 คีรีรัตนาราม ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ไร่ใหญ่ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
111 กะปางเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ควนซาง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ล่องน้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
115 วังหมู ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เขาเทียมป่า ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
117 คลองเขาจันทร์ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
118 คลองมวน ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา มหานิกาย วัดราษฎร์
119 เขาพระวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 หนองคล้า ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 พรุวนาราม ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ทุ่งหลวง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 วังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ราษฎร์รังสรรค์ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โคกกฐิน ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 บ้านบางคราม ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ยูงงามวนาราม ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 หนองชุมแสง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 กมลศรี ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
132 เจริญร่มเมือง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
134 เขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
135 คูหาวิลัย ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
136 สิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา มหานิกาย วัดราษฎร์
138 เขากอบ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
139 คีรีวิหาร ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
140 กาญจนบริรักษ์ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เขาห้วยแห้ง ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เขาปูน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ทุ่งต่อ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
144 เขาปินะ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
145 หูแกง ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ถ้ำพระพุทธโกษีย์ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ควนพญา ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
148 นาวง ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สวน ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
150 บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
151 เหรียง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ควนไทร ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
153 น้ำพราย ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
154 คลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ปากแจ่ม ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ถ้ำโสราษฎร์ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
158 สิทธิโชค ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ไตรสามัคคี ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ถ้ำเขาแก้ววนาราม ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
161 เกาะฐาน ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ศรีรัตนาราม ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
163 วังหลาม ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ห้วยนาง ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ในเขา ตำบลบ้านหวี อำเภอหาดสำราญ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ปากปรน ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หนองสมาน ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 มหานิกาย 168
ธรรมยุต 0
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 166
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ