เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเลย 12 อำเภอ 2 กิ่ง 90 ตำบล 633 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอวังสะพุง 110 42130 4209
2 อำเภอเมืองเลย 87 42000 4201
3 อำเภอเชียงคาน 58 42110 4203
4 อำเภอผาขาว 53 42240 4212
5 อำเภอด่านซ้าย 47 42120 4205
6 อำเภอภูกระดึง 45 42180 4210
7 อำเภอท่าลี่ 43 42140 4208
8 กิ่งอำเภอหนองหิน 41 42190 4214
9 อำเภอภูหลวง 35 42230 4211
10 อำเภอภูเรือ 32 42160 4207
11 อำเภอปากชม 31 42150 4204
12 อำเภอนาแห้ว 20 42170 4206
13 กิ่งอำเภอเอราวัณ 16 42220 4213
14 อำเภอนาด้วง 15 42210 4202
รวม 633 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 โพนแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 โพนงาม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 โพนสว่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ศรีสง่า(ศรีสง่าวนาราม) ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ศรีสมบูรณ์ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 จอมศรี ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 จันทรังษี ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 โนนสว่าง ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โพนสว่าง ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ไชยมาศ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ท่าคก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โพนชัย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 โพนสว่างอารมณ์ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ไพศาลศักดาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ภูช้างน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 มหาธาตุ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 มัชฌิมาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ลุมพินีวนาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ศรีคุณเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ศรีเวียงชัย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 สันติวนาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
24 ท่าแขก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 พระธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 โพนสว่าง ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 สวนธรรมเทวราช ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 อ้อมแก้ว ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ป่าเทพอาทรนิมิต ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 จอมพล ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 โพธิ์ศรี ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 เวฬุวัน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ศรีสะอาดโพนทัน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 แสงธรรม ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองขอนทอง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองข่า ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หนองสพังทอง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ถ้ำผาแป่น(ถ้ำผาแบ่น) ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บรรพตคีรี ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ผาจอมนาง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ศรีคำ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ศรีจำปา ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีชมชื่น ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ศรีภูมิ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ศรีลำดวน ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ศรีสมสนุก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศรีสอาด ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ศรีอุมุงวนาราม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 พุทธบาทภูควายเงิน
(พระพุทธบาทภูควายเงิน)
ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 จอมมณี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ป่าใต้ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 โพธิ์ทอง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โพธิ์ศรีหายโศก ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โพนสว่าง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ศรีจอมแจ้ง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ธรรมาสามัคคี ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 บ้านผามุม(ผามุมอรัญญา) ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 เย็นศรีระธรรมประทีป ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สันติธรรม ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 โคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
62 จอมแจ้ง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 มัชฌิมาราม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ตรีสวัสดิ์วนาราม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย ธรรมยุต วัดราษฎร์
65 เนรมิตวิปัสสนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 พระธาตุศรีสองรัก ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 โพธิ์ศรีนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 โพนชัย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
69 โพนลาน ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ศรีสะอาด ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ป่าเขาแก้ว ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย ธรรมยุต วัดราษฎร์
72 จอมมณี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ชายแดนสามัคคี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
74 โพธิ์ศรี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
75 โพธิ์ศรี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
76 โพนงาม ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
77 โพนศรี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โพนศรีสว่าง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สว่างอารมณ์วัฒนา ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ดอนตูม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ศรีเจริญพัฒนา ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ศรีบุญเรือง ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ศรีภูมิ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ศรีมงคล ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ศรีสะอาด ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สว่างอารมณ์ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 โนนสว่าง
(โพนสว่างนาทอง)
ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 โพนแท่น ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 โพนสว่าง ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ศรีชมชื่น(ห้วยน้ำมี) ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ศรีชมภู ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ใหม่สามัคคีชายแดน ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เครือหงษ์(บ้านโป่งใหญ่) ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ศรัทธาธรรม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ศรีพรหม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ศรีสว่าง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สว่างวัฒนา(สว่างพัฒนา) ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 จอมศรี ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ชัยนาม ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เนินสรวง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
101 โนนสว่าง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
102 โพนสามเสร็จ
(โพนสามเสร็จหางนา)
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ราษฎร์บำรุง ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ป่าผาซำแคน ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 ราษฎร์สามัคคี ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย มหานิกาย วัดราษฎร์
106 โคกใหญ่สามัคคี ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 โพนศรี ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 มณีไพรสณฑ์ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 อรัญญวาสี ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 อัมพวัน ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 จิตมั่นคงธรรม ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
112 ชลประทาน ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 น้ำกระโทม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ป่าเลไลยก์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 โพธิ์ศรี ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ลาดปู่ทรงธรรม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 วุฒาราม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ศรีสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 อุโมงมังคลาราม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 โพนข่า ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ศรีชมภู ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ศรีมณี ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศรีสงคราม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ศรีโสภณ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สว่างวารี ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 คลองทูล ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 จอมแจ้ง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โพนทอง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โพนสว่าง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โพนหนอง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 งิ้วงาม ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ชัยนาทมงคล ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ป่าขอนแก่น ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 โพธิ์ชัย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 โพนสัก ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ศรีพัฒนาราม ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 สหมิตรวนาราม ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 สุวรรณาราม ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ใหม่เจริญธรรม ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 อินทราราม ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ดอนชัย ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ป่านากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 โพธิ์ทอง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 เมืองตูมธรรมาราม ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 เวฬุวนาราม ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ศรีสะอาด ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ศิริมงคล ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 คงคาวนาราม ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 สุพรมนิมิต ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 น้ำสวยภักดี ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 มณีชลขันธ์(มณีชลขันท์) ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 วิชัยรวมมิตร ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
155 วีรราษฎร์บำรุง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 เวียงล้อม ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ศรีประทุมทอง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ถ้ำผายา ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 โพนลาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 มณีศรีชุมพล ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 วิเวกทีปาราม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ห้วยปลาดุก ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ถ้ำผาขาม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
164 ป่าสันติธรรม ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ราษฎร์ประสงค์สามัคคี ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ศรีชมชื่น ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ถ้ำผากลอง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
169 โคกสว่างพัฒนา
(ป่าธรรมมาราม)
ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โคกสว่างวารี ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โนนอุดม ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ศรีสุทธาพัฒนาราม ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
173 สีมาพัฒนาราม ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
174 เขาน้ำริน ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ชัยมงคล ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
176 โพนสว่างพัฒนาราม ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ศรีสว่างมงคล ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ธาตุดินแทน ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
180 คีรีราษฏร์วราราม ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
181 โนนสว่างสามัคคี
(โนนสว่าง)
ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ป่าวิเวกธรรม ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ภูกรงไก่ธรรมราม ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ชัยมงคล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ท่าสะอาด ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ท่าสำราญ ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 โนนสว่าง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ศรีชมชื่น ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ศรีปทุมภักดี ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 แสงอรุณ ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
191 อัมพวัน ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ป่าโพนทองคำ ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม ธรรมยุต วัดราษฎร์
193 ท่าสำราญ ตำบลปากชม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
194 โนนศรีสะอาด ตำบลปากชม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่าสันติสุข ตำบลปากชม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โพนแก้ว ตำบลปากชม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
197 เวฬุวัน ตำบลปากชม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ศรีภูธร ตำบลปากชม อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ประดิษฐาราม ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ศรีวิชัยประชาราม ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ท่าข้าม ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
202 โพนสว่าง ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
203 รุ่งอรุณ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ลัฏฐิวัน ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ศรีพิชัยมงคล ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ศรีภูมิสุรการ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ห้วยทับช้าง ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
208 อินทร์แปลง ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
209 เทพจันดาราม ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
210 โนนสวรรค์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
211 โนนสว่างอารมณ์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
212 โพนสว่าง ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ศรีชมชื่น ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
214 อภินันทนาราม ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม มหานิกาย วัดราษฎร์
215 จอมมณี ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ถาวรมงคล ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ทรงธรรม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
218 นาคหงษา ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
219 โนนโพธิ์ทอง ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ประจักวนาราม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ป่าสามัคคีศรัทธาราม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
222 วินัยสังวร ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ศิลาอาสน์ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
224 สระจันทร์ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
225 สว่างเกาะแก้ว ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
226 สว่างโนนงาม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
227 สามัคคีธรรม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ห้วยใคร่ศรัทธาธรรม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
229 แสงจันทราราม ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
230 เขาสามัคคีธรรม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
231 เทพศิรินทร์พัฒนาราม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โนนกกข่าพัฒนาราม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ศรีนิลวนาราม(สีนิลวนาราม) ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ห้วยไคร้พัฒนาราม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ไชยศรียาราม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
236 มณีชัชฎาราม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
237 สว่างอารมณ์ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
238 สันติธรรมวาส ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 กองแก้ว ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
240 โคกสว่าง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ไทรคำ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ป่ามุจจรินทร์ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ศรีสมบูรณ์
(ศรีสมบูรณ์พัฒนาราม)
ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ศิริมงคล ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
245 สระแก้ว ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
246 สามัคคีธรรม ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ไชยทอง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ถ้ำผาสวรรค์ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ศรีทองสามัคคีธรรม ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
250 อุทัยบรรพต ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
251 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
252 โคกใหญ่ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ถ้ำอัครบรรพต ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
254 โนนทอง ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ป่าวิเวกเจริญธรรม ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ป่าสามัคคีพัฒนา ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ผาน้ำเต้าทอง ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ศิริธัมมารัตนานุสรณ์ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สมศักดิ์พัฒนาราม ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
261 สุขทวีคูณ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ใหม่โคกใหญ่ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
263 อัมรินทร์ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
264 อำนวยศิลป์ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ป่าวิเวกภูเขาวงศ์ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
266 ผาสุการาม ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
267 พูนนิมิตศรีบุญเรือง ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
268 ช่องฝาง ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ซำไฮพัฒนาราม ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ดอยสุวรรณ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 โนนโพนทอง ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ปรางค์สามยอด ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ป่าบำรุงจิต ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ผาแดงพัฒนา
(ผาแดงพัฒนาราม)
ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ผานกเค้า ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ศรีกัมพล ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ศรีพัฒนา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ศรีวังลาน ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ห้วยกองข้าว
(ห้วยก่องข้าวพัฒนา)
ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ห้วยหมาก ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 แหลมทองพัฒนา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 อินทราราม ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ถ้ำจตุบูรพันคูหา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
284 จันทราราม ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เฉลียงทอง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ธาตุเจดีย์ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 บรรพตวนาราม ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ป่าเปลือย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ศรีภูกระดึงพัฒนาราม ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ศรีสว่าง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 หนองโสน ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ถิ่นฐานรังสิต ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
293 ปวิเวการาม ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
294 แท่นศิลาอาสน์ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ป่าสวนธรรมวิเวก
(ป่าธรรมวิเวก)
ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 พองโกพัฒนาราม ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 โพธิ์ตาก ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 โพธิ์นิมิต ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 เวฬุวัน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ศรีชมภู ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ศรีทัศน์ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 สายทอง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ป่าวังยาง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
304 พุทธราราม(พุทธาราม) ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ศรีพรหมา ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ศรีสมชาติ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ศรีสะอาด ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ศิริมงคล ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 สะพานยาว ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 สี่แยก ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ถ้ำผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
312 ป่าภูริทัต ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
313 โนนทอง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
314 โพธิ์ชัย ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
315 โพนสว่าง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
316 โป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
317 โพนสว่าง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
318 วารีสาร ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
319 หินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
320 เอราวัณ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
321 เทพนิมิต ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
322 โพธิ์ศรี ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 โพธิ์สว่าง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 โพนสว่าง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศรีตรัยภูมิ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ศรีบุญเรือง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ศรีพันดอน ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 สระแก้ว ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 อัมพวัน ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ป่าแก่งธรรมาราม ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
331 ป่าบ้านนาคูณ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
332 โพธิ์ชัย ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 โพนงาม ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศรีทองพัฒนาราม ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 โพธิ์ทอง ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ป่ากุสลธโร ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
337 ป่าโคนผง ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
338 ป่าม่วงไข่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
339 ป่าสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
340 ป่าห้วยลาด ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
341 โพนงาม ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
342 โพนทอง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ศรีภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
344 สมเด็จภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
345 ตาลเดี่ยว ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 โนนทองสามัคคี ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ป่าพัฒนาราม ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ศรีบุญเรือง ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ศรีภูมิพัฒนา ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ศรีอรุณ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
351 น้ำค้อพัฒนาราม ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 โนนกกแก้ว(โนนกอกแก้ว) ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 โนนสว่าง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 โพธิ์ชัย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ม่วงไข่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ศรีแก้ว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ศรีชุมพร ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 หนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ดอยวิเวกวนาราม ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
360 อุบลวนาราม ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
361 โนนสูง ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ศรีสะอาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
363 สันติสุขาราม ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
364 หนองแห้วพัฒนาราม ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ชุมแสง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ดอนหอพัฒนาราม ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ดอยสวรรค์ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
368 โพธิ์บัง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ศรีภูหลวง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ศรีสะอาดวารี ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
371 สันติธรรมาราม ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
372 แสงสว่างคงคา ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ป่าเวฬุวัน ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ไพรสณฑ์ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ศรีจำปา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สวนอัมพวัน(สวนอัมภาวัน) ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
377 สามัคคีธรรม ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ใหม่ศรีชมภู ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
379 วังเดือนห้า ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
380 ทวีพัฒนาราม ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ประชาราษฎร์พัฒนาราม ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
382 สีมาพัฒนาราม ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
383 กกทองใหญ่ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
384 โพนสว่าง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
385 กกม่วงชี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ทับมิ่งขวัญ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
387 พุทธสามัคคีบุรีเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ประชานิมิต ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
391 ศรีทีปาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
392 ศรีภูมิ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
393 ศรีสว่าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
394 ศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต พระอารามหลวง
395 จำปาทอง ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
396 โพธิ์ชัย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
397 โพนงาม ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ศรีสัตตนาค ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
399 สร้างเที่ยง ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
400 สีลธราราม ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ป่าภูเหล็กวนาราม ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 ทรายมูล ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
403 บ้านโป่งพัฒนาราม ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
404 อรัญญาวาส ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
405 คามวาสี ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
406 คีรีวงศ์ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
407 จอมแจ้ง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
408 บ้านห้วยโตก ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
409 บูรพาราม ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
410 เมืองหงษ์ทอง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ศรีมงคล ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ศรีสะอาด ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
413 สามัคคีวนาราม ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
414 อัมพวัน ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
415 เนียมเจริญสุขาราม ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
416 จอมมณี ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ถ้ำพยัคฆาราม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ไทรทอง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
419 นครบาล ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ป่าเลไลยก์ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
421 โพธิ์งาม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
422 โพธิ์ชัยมงคล ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
423 โพนทอง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
424 โพนทัน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ศรีชมภู(โนนศรีชมภู) ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
426 โนนสวรรค์ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ป่าอริยธรรม ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
428 โพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ศรีชมชื่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ศรีสะเกษ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
433 ถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
434 ป่าสุทธาราม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
435 โพธิ์ชัย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
436 โพธิ์ศรีสมโพธิ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
437 โพนงาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
438 โพนสูง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ภัทราราม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
440 อรัญญวาสี ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
441 จันทร์สว่าง ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
442 บุปผาราม ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
443 เลียบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ศรีประทุมทอง ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
446 โป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
447 โพนบรรพตวนาราม ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ศรีโนนเมือง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
449 อรัญญวาสี ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ป่าอัมพวัน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
451 ห้วยสีเสียด ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
452 ชลธาราราม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
453 วิเวกธรรมคุณ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ศรีทัศน์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
455 สันตยาวาส ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ป่าน้ำภู ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
457 วารินทราวาส ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
458 สุธัมมิการาม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
459 อมรประสิทธิ์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ธรรมยุต วัดราษฎร์
460 เทพนิมิต ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
461 โพธิ์ชุม ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ศรีสุมังคลาราม ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
463 โพธิ์ชัย ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
464 โพนสมศรี ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โพนสะอาด ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ศรีแดนวงศ์ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย มหานิกาย วัดราษฎร์
467 โนนสวรรค์ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
468 โนนสว่างพัฒนาราม ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
469 โพธิ์เย็น ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
470 โพธิ์ศรี ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
471 โพนสว่าง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ศรีสว่างจอมแจ้ง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
473 อภิราษฎร์บำรุง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ถ้ำผาพุง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
475 ป่านาหนองบง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
476 โคกสว่างสามัคคี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ป่าพิทักษ์ไทย ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
478 โพธิ์ชัยสุราราม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ศรีพัฒนาราม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ศรีสว่าง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ศิริธราราม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
482 สังคมวิทยาราม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
483 สิงห์ทอง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
484 เกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
485 ถ้ำคูหาวารี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
486 ป่าหนองสิม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
487 กู่คำ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ตะนาวศรี ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
489 โพธิ์ชัย ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
490 โพธิ์เย็น ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
491 โพนสว่าง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ยอดแก้ว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
493 วังทรายทอง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ศรีสว่างดงเย็น(บ้านกกซ้อ) ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
495 จอมศรีสว่าง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
496 ภูตูมวนาราม ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
497 โนนชัย ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
498 บ้านกกเกลือ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ป่าบุ่งตาข่าย ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
500 โพนงาม ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ศรีษะเกษ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ศรีสันตยาราม ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
503 สว่างสามัคคี ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
504 อุทุมพรพัฒนา ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ป่าดงบ่อเหล็ก ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
506 โพธิวนาราม ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
507 เกาะแก้ว ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ดอยวิเวก ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ไตรมิตรวิทยาราม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
510 โนนศรีชมพู ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
511 โนนศรีสะอาด ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
512 โนนสว่าง ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
513 โพธิ์ชัย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
514 รัตนรังษี ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ศรีสะอาด ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ศิริมงคล ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ศิลาวราราม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
518 โนนกกจาน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
519 ป่าโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
520 ป่าเวฬุวนาราม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
521 ป่าสัมมานุสรณ์ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
522 ป่าหนองขาม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
523 ผาแก้งยาว ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
524 ศรีสุวรรณวนาราม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
525 นาแกพัฒนาราม ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
526 โพธิ์ชัย ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ยอดธาตุ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ศรีมงคล ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
529 แก่งสาคร ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
530 ถ้ำผาบิ้ง ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
531 ถ้ำผาบิ้ง ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
532 ถ้ำผาฝาง ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
533 จำแลงพัฒนาราม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ประชาราษฎร์นิมิต ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
535 วังสพุงพัฒนาราม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ศรีชมชื่น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
538 จอมมณี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
539 นาอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
540 ประชาสรรค์ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
541 ป่าคีรีวารินทร์ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
542 ป่าผาเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
543 พัทธสีมาราม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
544 เวฬุคาม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
545 ถ้ำป่าสัก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
546 โนนศิลา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
547 โนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ศรีมงคลวราราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
550 จันทรังษี ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
551 ถ้ำผาหมากฮ่อ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
552 ป่าศรัทธารวม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
553 อินทราราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
554 ดอนทอง ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ธรรมจาริการาม ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
556 โพธิ์ชัย ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ป่าปริตบรรพต ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
560 ป่าภูแปก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
561 สิริปุญญาราม ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
562 ถ้ำผาสิงห์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ทองสว่างศรีนวล ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ทิพย์ชลธาวนาราม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
565 โนนสำราญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ป่าเลไลยก์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ศรีเจริญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ศรีอุทัย ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
569 สว่าง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
570 สว่างอินทร์แปลง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
571 สะเพียนทอง(สะเทียนทอง) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง มหานิกาย วัดราษฎร์
572 นาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
573 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
574 ป่าถาวรธรรมสถิตย์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
575 ป่าโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
576 หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
577 เกาะแก้วชลที(เกาะแก้วชลธี) ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ตาดข่าพัฒนาราม ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
579 ศรีดวงประทีป ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ศรีเทพ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ศิริเทพ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
582 คุณสมบัติพัฒนา ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
583 โคกป่าบก ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
584 โคกสว่าง ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
585 จิตสังคม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ถ้ำดอกบัว ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ถ้ำโพธิ์สัตว์ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
588 นาซำเจริญ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
589 โนนทราย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
590 โนนราชน้อย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ป่าสมัยพัฒนาราม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ผาฝ้ายพัฒนาราม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ผาหวายวนาราม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
594 พรมดีสามัคคี ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
595 โพธิ์ชุม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ภูทอง ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ราดน้อย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ศรีสมบูรณ์ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ศรีห้วยเป้า ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
600 ศรีห้วยไผ่ใต้ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ศรีห้วยไผ่เหนือ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
602 สวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
603 สว่างอารมณ์ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
604 หลักหกสิบ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
605 เหล่าตุ้มวนาราม
(เหล่าตุ้มพัฒนาราม)
ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
606 คำมาประดิษฐ์ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
607 ถ้ำโพธิ์ชัย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
608 ป่าผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
609 ร่มโพธิธรรม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
610 ร่องป่าไผ่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ไร่ศรีชุมแพ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
612 ศรีหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
613 ขามชุม(ขานชูม) ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
614 ป่าบ้านห้วยโจด ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
615 ป่าสันติธรรม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
616 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
617 ภูหินกอง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
618 ศิริมังคลาราม ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ชัยมงคลพัฒนาราม ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 มัชฌิมาราม ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 สว่างอารมณ์ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 สุคนธาบรรพต ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 เอราวัณพัฒนาราม ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 ช้างเผือก(ป่าช้างเผือก) ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
626 เทพนิมิตวนาราม ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
627 ธารสวรรค์ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 ป่าพรประเสริฐ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 พรชัยสามัคคี ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ศรีเจริญธรรม ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ศรีปทุมวนาราม ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 ป่าท่าสวย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
633 ป่าวังเลา ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
633 มหานิกาย 531
ธรรมยุต 102
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 632
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ