เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น 22 อำเภอ 4 กิ่ง 199 ตำบล 1378 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองขอนแก่น 181 40000 4001
2 อำเภอน้ำพอง 106 40140 4007
3 อำเภอชุมแพ 86 40130 4005
4 อำเภอหนองเรือ 85 40210 4004
5 อำเภอภูเวียง 83 40150 4016
6 อำเภอมัญจาคีรี 77 40160 4017
7 อำเภอหนองสองห้อง 75 40190 4015
8 อำเภอบ้านไผ่ 74 40110 4010
9 อำเภอพล 68 40120 4012
10 อำเภอชนบท 58 40180 4018
11 อำเภอบ้านฝาง 55 40270 4002
12 อำเภอสีชมพู 52 40220 4006
13 อำเภอแวงน้อย 43 40230 4014
14 อำเภอกระนวน 42 40170 4009
15 อำเภออุบลรัตน์ 37 40250 4008
16 อำเภอเขาสวนกวาง 34 40280 4019
17 กิ่งอำเภอบ้านแฮด 31 40110 4024
18 อำเภอพระยืน 28 40320 4003
19 อำเภอแวงใหญ่ 28 40330 4013
20 กิ่งอำเภอโนนศิลา 27 40110 4025
21 กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 25 40160 4022
22 อำเภอเปือยน้อย 20 40340 4011
23 กิ่งอำเภอซำสูง 19 40170 4021
24 กิ่งอำเภอหนองนาคำ 19 40150 4023
25 อำเภอภูผาม่าน 16 40350 4020
26 อำเภอเวียงเก่า 9 40150 4029
รวม 1378 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 นามูลพุทธาวาส ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ชุมพรชัยศรี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ไตรมิตร ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เนกขัมมาภิรมณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ประทุมคงคา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บูรพาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 พรมประสิทธิ์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 พัฒนาสีลา ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ฝางศรีงามราษฎร์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 จอมแจ้ง ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 พรหมวิหารธรรม ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 มธุวัณโณวาส ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เวียงแก้ว ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 อัมพวัน ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ป่าหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
16 ชุมพล ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ป่าชัยมงคล ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ป่าเลไลย์ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศรีมหานาท ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ศรีสว่าง ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 สุทธาวาส ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 กลางธรรมนิมิต ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
23 นาเลาะ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 โนนสว่าง ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ศรีจันทร์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 สามัคคีธรรม ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 หนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เหนือสำโรง ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ไทรทอง ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 โนนสัง ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ป่าจันทรมณี ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ศรีชมชื่น ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ศรีมงคล ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ศิริชัยโย ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สว่าง ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 สว่างวังหิน ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 อัมพวัน ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 โนนกลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ป่าประชาบำรุง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ศรีสุพร ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 สว่างแดนดิน ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 อิสาณ ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เกาะแก้ว ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ทุ่งสว่าง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บัวระพา ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 บ้านหัวหนอง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ป่าพร้าว ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 มงคลศรีสวนกวาง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สระกัญญาราช ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หัตถวิชัย ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 เขาสวนกวาง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
52 ป่าสว่างพร ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 หนองสองห้อง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
54 คำสมบูรณ์ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 จอมศรีวนาราม ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ทางพาด ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 โนนทอง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ศรีดงเรือง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ดอนน้ำผึ้ง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ป่าโนนน้ำผึ้ง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 มรรคผดุงศรี ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ยางคำทุ่งบ่อ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ศิริพนปุญญาวาส ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 สว่างคำอ้อ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สุทธิวาส ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 สุวรรณาวาส ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 หนองคู ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หนองโน ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ศรีเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
71 นาง้อง ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ศิริวรรณ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 โนนพลทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 วังน้ำทิพย์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 สว่างอารมณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ตะคลอง ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ปากช่อง ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สะอาดชมภู ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ป่าขันติธรรมวนาราม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ธรรมยุต วัดราษฎร์
81 ชัยมงคล ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 โนนศิลา ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
83 มารวิชัย ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
84 สว่าง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 สว่าง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สว่างอารมณ์ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 สะอาด ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สาลวัน ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 โคกสง่า ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ชมภู ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
93 อัมพาผล ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
94 กองศรี ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
95 เกษามคม ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ทุ่งสว่าง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
97 มัชฌิมาวาส ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 สระทอง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 หงษ์ทอง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ศรีชมภู อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ศรีบุญเรือง อำเภอโคกโพธิ์ไชย มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เทพาภิบาล ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ราษฎร์สามัคคี ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ศรีวราราม ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
105 สระแก้ว ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
106 สระทอง ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
107 สะอาดโนนคูณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
108 สุทธาวาส ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
109 แสงธรรม ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
110 กุดน้ำเที่ยง ตำบลชนบท อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
111 บูรพา ตำบลชนบท อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลชนบท อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
113 บ้านดอนข่า ตำบลชนบท อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
114 ป่าธรรมวิเวก ตำบลชนบท อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
115 ศรีสุมังคล์ ตำบลชนบท อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 อรัญญิกาวาส ตำบลชนบท อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
117 โคกกรวด ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เจริญวารี ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ธงไชย ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
120 บึงเบ็ญ ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ศรีชมชื่น ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ศิลาประชาวาส ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
123 สามัคคีประชาวาส ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ธรรมณี ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ศรีพนาวาส ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สวัสดี ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
127 อรุณวนาราม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
128 ชัยประสิทธิ์ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ป่าหนองไฮ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
130 ป่าหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
131 ศรีชมชื่น ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
132 สว่างวงษ์ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
133 สามัคคีธรรม ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
134 หนองแต้ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
135 หนองแวงน้อย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 เจริญวารี ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
137 แท่นศิลา ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
138 โนนคำมี ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
139 โนนสะอาด ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ศรีสว่าง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
141 สระเกษ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
142 สว่างอารมณ์ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
143 สันติวนาราม ตำบลวังแสง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
144 โนนศิลา ตำบลวังแสง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
145 ป่าภูหันบรรพต ตำบลวังแสง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
146 บำรุงวิริยะ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บึงแก้ว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
148 อัมพวัน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ป่าเกษมคงคาราม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
150 ป่าปริปุณณธรรมาราม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
151 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ธรรมยุต วัดราษฎร์
152 ทรงศิลา ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าสุริยาเย็น ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
155 วิเวกภูนางงำ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ศรีภูบาล ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สิงห์ทอง ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
158 แสงจันทร์ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
159 แสงอุดมสิทธิราษฎร์ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ราษี ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สระแก้ว ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หันสว่าง ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 อรัญญาวาส ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 โคกม่วงบุญญาราม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
165 โนนคูณ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
166 สว่างอารมณ์ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
167 ดาวเรือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 นาโพธิ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 บุญบาลประดิษฐ
(บ้านหัวหนอง)
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 พัฒนาราม ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 โพธิ์ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 สว่างหนองบัว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ป่าบ้านแห่ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
175 ชัยประดิษฐ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 โนนสะอาด ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 บรม ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บริบูรณ์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 สว่างโนนทองหลาง ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 สว่างหนองสังข์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สว่างอินทร์แปลง ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 สามัคคีพัฒนาราม ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 โกสุมภาราม ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โคกหย่อน ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 บึงนาเพียง ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ป่าหินลาด ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 พนมไพร ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 สว่างโนนโพธิ์ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 อิสาณ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โกวสินธุ์วนาราม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 บ้านห้วยอีเปาะ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 อิสาณราษฎร์บำรุง ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 อุดมราษฏร์ประดิษฐ์ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่านาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 แจ้งสว่างนอก ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 โนนบุรุษ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 โนนสำราญ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 บึงสว่าง ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ป่าโนนลาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 สระแก้ว ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 สว่างศรีบุญเรือง ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ป่าโนนรัง ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
204 แจ้งสว่าง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ไตรรงค์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 โพธิ์ศรี ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 อัมพวัน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
208 อุดมวิทยาราม ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ป่าหนองม่วง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
210 ทาม ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 โนนสูง ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 โนนแห่โพธิ์ชัย ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 สระพัง ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หินตั้ง ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ป่าบ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 โนนศิลา ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 โป่งแห้งราษฎร์บำรุง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 สว่างโนนคูณ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 แสงจันทร์ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 นาดี ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 กลาง ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 มิ่งมงคล ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ศรีชมพู ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ศิลาลำโจด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ใหม่สามัคคี ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 กลางสว่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 นาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 โนนลาน ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 บูรพา ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ประจันตวราราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โพธิ์ก่อง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 มุจลินท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 สว่างโนนงาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 สว่างวังบง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 อรัญญวิเวกธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ประสิทธิ์ไพศาล ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
238 ป่าศรีบุรี ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 ป่าใหม่นาคำ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 สุทธิไชยาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
241 ประดู่ทอง ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 พงษาวาส ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ศรีโกศลวนาราม ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 สามัคคีชัย ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ป่าหนองศาลา ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
246 โพธิ์ชัย ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ยางใย ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 บัวระพา ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 บัวระพา ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ราษฎร์นิยม ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ศรีบุญเรือง ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 กุมพะศรีวิลัย ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 บัวบาล ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 พุทธชาฎา ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 โนนสูง ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 โนนสูง ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 บูรพา ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 บูรพาพิทยาราม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ท่าแขก ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ป่าศิริธรรมาวาส ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ยางคำ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 สว่างอรุณ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 หายโศก ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ศรีสำราญ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
265 บัวระพา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 โพธาราม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ศรีมงคล ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 สุนันทาวาส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 บัวระพา ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 บึงบอล ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ป่าเทพนิมิต ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ป่าไทรทอง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ป่าปิยะราช ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 มุกดาราม ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ศรีชมชื่น ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ศรีธรรมา ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ศรีบุญเรือง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ศรีมงคล ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 สระแก้ว ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 สระทอง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ป่าธรรมนิมิต ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
282 ท่าเกษมสามัคคี ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ทุ่งสว่าง ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 บูรพาราม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 อิสาณ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 อุทัย ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 อุทุมพร ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ป่าบึงเป่ง ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
289 คำสว่าง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ท่าน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ทุ่งสว่าง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 โนนสระบัว ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 โพธิ์ชัย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 สว่างอรุณ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 สีลาขันธุ์ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 สีสปาวัน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หรคุณ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 คำมืด ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
299 ป่าบึงถุงเทียว ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
300 ศรีปทุมวนาราม ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
301 หินกองน้อย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
302 คำจันทราราม ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 นวการาม ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โนนกลาง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 โพธิ์ชัย ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 โพธิ์ศรี ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 โพนทอง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ศรีบุญเรือง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ศรีสุมังค์วนาราม ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ศรีสุวรรณพรหมวราราม ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 สิลาอาสน์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
314 ป่าคำบอน ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
315 กู่ประภาชัย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 จอมมณี ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บูรพาภิรมยาราม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 พังคียาราม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โพธิ์ชัย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 เวฬุวัน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สว่างแสงอรุณ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 สามัคคีวิทยาราม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 กลางอรัญเขต ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 เจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ชัยสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ศรีชมชื่น ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ศรีสุมังค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 สองคอน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ป่าบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
331 บัวบานจันทรังษี ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 บ้านโสกม่วง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีเรืองชัย ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศรีอุดม ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 สมศรี ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 หินลาด ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 พิทักษ์ธรรมาราม ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
338 ชุมพร ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 บริบูรณ์ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 บ้านคำใหญ่ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ป่าภูกระแต ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 โพธิ์ชัย ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 เลียบ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ชัยศรี ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 พิชัยพัฒนาราม ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 วิชัยยาราม ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ศิลาอาสน์ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เกาะเมตตา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
349 มหาชัย ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
350 มหาวันวิหาร ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 เกาะแก้ว ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 คำบง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ศรีชมชื่น ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ศรีนวน ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 สระแก้ว ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 สระทรงศิลา ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 สำราญนาศรี ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 สุริยะสว่าง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
359 โสภิตาราม ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
360 อัมพวัน ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ธาตุจอมศรี ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
362 นาเรียงวนาราม ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
363 บึงพลานชัย ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
364 พลับพลาชัย ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
365 พุทธเกษม ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สระชัย ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
367 หนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
368 หนองนกเขียน ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง มหานิกาย วัดราษฎร์
369 เขาดินวนาราม ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
370 ป่าโนนสวรรค์ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
371 แจ้งศิริ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ศรีสุธรรม ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สว่าง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
374 โนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ศรีสว่างโนนแดงใหญ่ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สว่างโพธิ์ชัย ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ป่าสาคร ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
378 ระทอกโพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
379 ศรีสง่า ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
380 แก้วกู่ชัยมงคล ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
381 เทพนิมิต ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
382 เทพาราม ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
383 นารานิวาส ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
384 วิสุทธิการาม ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ศรีประชาสรรค์ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
387 สว่างน้ำใส ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
388 สว่างโนนงาม ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
389 อัมพวนาราม ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
390 สะอาดบุญญาราม ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
391 สีหนาทาราม ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
392 อรัญญวาส ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
393 อัมพวัน ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
394 อัมพวัน ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ป่าภูเขาดิน ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
396 สระบัวรอง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
397 อรัญญวาส ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา มหานิกาย วัดราษฎร์
398 แคนเหนือ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ธรรมเจดีย์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ศรีสง่า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
402 สว่างจูมทอง ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
403 สว่างอารมณ์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
404 เหล่าหลวง ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
405 จันทรประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
406 นันทพิมพาราม ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ป่าพุทธชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
408 มะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
409 สว่างโนนเพียง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
410 สะอาดโนนงาม ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
411 สุทธิการาม ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 โสกตลิ่งโสภภณาราม ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 หนองแวงโอง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
414 คุ้มจัดสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
415 ป่าชัยวารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
416 โพธิ์กลาง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
417 สมุหนาถราม ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 สว่างทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
419 สวาท ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สามัคคี ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
421 หนองกุง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ใหม่โคกสูง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ใหม่สามัคคี ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ป่าสุมนามัย ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
425 จอมศรี ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
426 จำปา ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
427 มัชฌิมวิทยาราม ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 สว่างเวหา ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 สะอาดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 สุภีสีวราราม ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 จันทริการาม ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ดุสิตาราม ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ศิริชัยมงคล ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ศิริมงคล ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 สว่างอารมณ์ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 จำปา ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 หนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 อรัญญวาส ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 อรัญญาวาส ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 เขมาภิรมณ์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 บ้านขามเรียน ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 โพธิ์ชัย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 โพธิ์ตาก ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 มงคลหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 อุตตมวารี ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ดู่ใหญ่วนาราม ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
447 กิโลเมตรสิบหก ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 โนนทอง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 บูรพาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 โพธิ์ชัย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 โพธิ์ตาก ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 สว่างชัยศรี ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 สว่างโนนชัย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 หนองนกเขียน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 บูรณะสิทธิ์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 โพธิ์ชัยบ้านไผ่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ศรีบุญเรือง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 สนวนวารีพัฒนาราม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 สุดาราษฏร์วราราม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 เอี่ยมไพบูลย์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ป่าฟ้าระงึม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
462 ธรรมมงคล ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ธรรมวิเวกประชาสรรค์ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ป่าอาสภาวาส ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 พรหมวิหารริการาม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ศรีจันทร์ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ศรีบุญเรือง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 หินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 อมรบูรญาราม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 สว่างสุริยาเย็น ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
471 หนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
472 คีรีวัน ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
473 โพธิ์สาริการาม ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ศรีพนาวาส ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
475 สว่างอารมณ์ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
476 สุนทรสมุทร์ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ห้วยหินร่อง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
478 ตลาดโพธิ์ศรี ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ทุ่งสว่าง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ป่าภูดิน ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ระฆัง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
482 สมบูรณ์ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ดอนจันทร์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
484 โนนศรีเรือง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
485 บูรพาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ประโชติวนาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
487 ศรีประชาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ศรีประชาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
489 สมบูรณ์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
490 สระแก้ว ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ป่าชุมพลวนาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
492 ศรีประทุมวนาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
493 ชนบำรุง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
494 แท่น ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
495 นาฬิการาม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
496 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
497 โพธิ์ตาล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
498 โพนเลา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
499 สระบัว ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
500 สามสวน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
501 อาภาวาส ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
502 บ้านค้อ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
503 สุวรรณเขต ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
504 เกษร(วัดแก่นเท่า) ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
505 คลองสะอาด ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ตลาดหัวหิน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ประชาสามัคคีวนาราม ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ราษฎร์บำรุง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
509 วังโพน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
510 ศรีบาลเรือง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ศรีรัตนาราม ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ป่าวิปัสสนา ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
513 โพธิ์ดก ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ศรีชมภู ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ศรีสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
516 สว่างธรรมวราราม(ปัจจิม) ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
517 อัมพวนาราม ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ป่าสุจิณโณ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
519 เกาะแก้ว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
520 โคกสามารถ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ท่าประชุม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ทุ่งสว่าง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
523 วังเย็น ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ศิริธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
525 โสกม่วงสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
526 สังเวชธรรมาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
527 เวฬุวัน ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ศรเสนาราม ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ศรีจันทร์ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ศรีชุมพล ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ศรีบุญนาค ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ศรีไพรวรรณ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
533 สว่างสำราญ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
534 สว่างอารมณ์ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
535 สะอาดชัยศรี ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
536 อุ่มลอง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
537 โนนทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
538 พิมลธรรมาราม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ศรีสุมังค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
540 สระจันทร์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
541 เสนชัยดาประสิทธิ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
542 อรัญญาวาส ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
543 อรัญญาวาส ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ป่าหินเกิ้งวิปัสสนา ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
545 พุทธรังษี ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
546 ศรีชมภู ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ศิริทรงธรรม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สวรรค์ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
549 สุทธาวาส ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
550 บุญเรือง ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ธรรมยุต วัดราษฎร์
551 ป่าวิเวกธรรมสามัคคี ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ธรรมยุต วัดราษฎร์
552 สาทรอักขราราม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ธรรมยุต วัดราษฎร์
553 จุมพร ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
554 ฉัททันต์ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ชัยมงคล ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ธรณีธงชัย ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
557 สุมังคลาราม ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ชัยสวาสดิ์ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
559 นันทาราม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
560 นาเลา ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
561 มาลา ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
562 เลียบโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ศรีหงษ์ทอง ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
564 อิสาน(อิสานโพธิ์ทอง) ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
565 ธาตุกู่ทอง ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
566 โพธิ์ชัย ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ศรีสมพร ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ศรีสว่างวงษ์ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
569 สิงห์ทอง(บ้านหัวฝาย) ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
570 โชติการาม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ฤาษี ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ศรีสุมังค์ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
573 อัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
574 แจ้ง(แจ้งอรุณศิลป์) ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
575 โพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
576 สายทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
577 อุดร(อุดรมีชัย) ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
578 เจดีย์ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
579 บ้านบ่อทอง ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
580 สระเกษ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
581 สระโนน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
582 จันทราคม ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ดาวดึงษ์ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ศรีพิมล ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
586 สว่างวนาราม ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
587 บริบูรณ์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
588 โพธิ์ขุมดิน ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
589 ศรีวิชัย ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
590 หัวบึง ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ไชโย ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
592 เถาวัลย์ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ธงชัย ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
594 ป่าโนนบ่อ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ป่าเรไรย์ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
596 พระเนาว์ศรี ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
597 สมสะอาด ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
598 สว่างจันทร์ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
599 สุทธิมงคล ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
600 จอมศรีมุนี ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ธัญญาสมจิตร ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
602 โพธาราม ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
603 ศรีตาล ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
604 สว่างแวงฮี ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ป่าธรรมนิมิต ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ธรรมยุต วัดราษฎร์
606 ศรีสุธรรม ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
607 สระแก้ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ชัยประสิทธิ์ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ถาวร ตำบลโคกสง่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
610 เวฬุวัน ตำบลโคกสง่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ศรีประสิทธิ์ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
612 แสงจันทร์ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
613 แสงธรรม ตำบลโคกสง่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
614 โชติการาม ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
615 นาวาสวัสดิ์ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
616 นิลวรรณ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
617 วาฬุการาม ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
618 ศรีชมพู ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ศรีสว่าง ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
620 สีสะปาวัน ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
621 ครองธรรมมิการาม ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
622 ชลขันธ์ ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
623 บูรณาราม ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
624 บูรพาราม ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
625 มงคลธานี ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
626 ศรีบวร ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
627 สิงห์ทอง ตำบลโนนข่า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
628 โนนทัน ตำบลโนนข่า อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
629 ไทยสถิตย์ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ธงชัย ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ประทุมวัน ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
632 ศรีสง่า ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
633 สว่างอารมย์ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
634 สามัคคี ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
635 สุคนธาวาส ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ป่าสุริยาเย็น ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
637 กุสวนาราม ตำบลเมืองพล อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ชุมพลบุรี ตำบลเมืองพล อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
639 มิ่งเมืองพลาราม ตำบลเมืองพล อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
640 สีหมงคล ตำบลเมืองพล อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
641 จันทรัตนาราม ตำบลเมืองพล อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
642 ม.4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
643 ศรีเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
644 สระจันทร์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
645 จันทรังษี ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
646 พรหมวาสี ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
647 โพธาราม ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
648 สว่างทุ่งน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
649 สามัคคีธรรม ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
650 สุวรรณาราม ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
651 อัมพร ตำบลลอมคอม อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
652 ป่าเป้าจันทราวาส ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
653 ศรีหงษ์ทอง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
654 สุภนิมิตร ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
655 อโสการาม ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
656 อุทัยธรรม ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
657 นิโรธาราม ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
658 เนกขัมมาภิรมย์ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
659 บูรณะธรรมาราม ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
660 ศรีวิไล ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
661 ชมพูพฤกษ์ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
662 ศรีทอง ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
663 สะอาด ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
664 อัมพวัน ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
665 อัมพาวาส ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
666 สันติธรรม ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล ธรรมยุต วัดราษฎร์
667 โคกกุง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ศิริชัย ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
669 แสงสุวรรณ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
670 อัมพรมะติตถาราม
(อัมพติตถาราม)
ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
671 อินทร์แปลง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
672 ไทยบำรุง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
673 มาลัยจันทร์ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ท่าสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
675 สว่างยางคำ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
676 สว่างอารมณ์ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
677 สะเคียนทอง ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
678 เฉลียงทอง ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
679 บัวสีมา ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
680 สามัคคีธรรม ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ท่ากระบือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
682 ป่ามะนาวศรี ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
683 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
684 ศิลาดาษ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ภูเขาวง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
687 เขาสามยอด ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
688 ซำภูทอง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ห้วยซ้อ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
690 โนนศิลา ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
691 ป่าสุขิตาราม ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
692 โพธิ์งาม ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
693 สว่างเลิงแสง ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
694 สามัคคี ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
695 สำราญ ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ท่าเดื่อ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
697 บูรพา ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
698 สวรรค์คงคา ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
699 สุทธิธรรมวนาราม ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
700 ดอนเพิ่ม ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ทองประสิทธิ์ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
702 ธานี ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
703 โพนทองดอนไข ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
704 ศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
705 อาคเนย์ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
706 ศรีสะอาด ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
707 สว่างอรุณ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
708 ป่าวิเวกบำเพ็ญ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
709 โพธิการาม ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
710 โพธิ์ศรี ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
711 ศรีชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
712 ศรีสะอาด ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
713 ประชาอินทร์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
714 ศิริมงคล ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
715 สว่างวิทยาราม ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
716 ศรีราษฏร์บำรุง ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
717 นายมวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
718 โนนงาม ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
719 ศรีชมพู ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
720 สะพานยาว ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
721 หนองดู่ ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
722 ใหม่ศรีสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
723 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
724 มิ่งเมืองพัฒนาราม ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
725 วารินทร์ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
726 ศรีชมชื่น ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
727 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
728 สระแก้ว ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
729 สว่างแสงจันทร์ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
730 บ้านดอนหัน(ศร๊ภูเวียง) ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
731 สันติวนาราม ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
732 ใหม่สุขสันต์ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
733 สหราษฎร์ไพรวัลย์ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
734 ชัยมงคล ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
735 ชัยมงคล ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
736 โพธิ์กลาง ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
737 สงเปลือย(ศรีมงคล) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
738 บริบูรณ์วราราม ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
739 สันติการาม ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
740 ทามเรืองศรี ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
741 แท่นศิลา ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ศรีสะอาด ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
743 สว่างหนองกุง ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
744 โสภารัตนาราม ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
745 แก้วสว่าง ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
746 โนนสวรรค์ ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
747 บ้านเทพรักษา ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
748 โพธิ์สว่าง ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
749 ศิริรัตนาวาส ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
750 ศิริวิทยาราม ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
751 สว่างโนนรัง ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
752 สว่างโนนรัง ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
753 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
754 หนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
755 เกษมสำราญ ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
756 ป่าสิริสมบัติ ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
757 จตุพร ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
758 พระบาทโพธารา ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
759 พระบาทโพธาราม ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
760 ศิลา ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
761 อัมพวัน ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
762 ป่าบ้านโป่งสังข์ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
763 ป่าวิเวการาม ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
764 นาโหล่ง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
765 บ้านบ่อ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
766 พลแพง อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ศรีประทุม อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
768 สว่างโพนงาม อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
769 สามัคคีวุฒิธรรม อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
770 หนองนาคำ อำเภอภูเวียง มหานิกาย วัดราษฎร์
771 ศรีบุญเรือง อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
772 อรัญญิกาวาส อำเภอภูเวียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
773 ตระคลอง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ป่ามัญจาคีรี ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
775 โพธิ์กลาง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
776 โพธิ์ทอง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
777 โพธิ์หอม ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
778 สระทอง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
779 บ้านโจด ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
780 ป่าโสรโยขุมดิน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
781 แก้วพวงมาลัย ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
782 คำมูล ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ชมภู ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
784 ชมภูคำ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ไชโย ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
786 ศรีสว่าง ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ศรีสิทธิ์ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
788 ศรีสุข ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ศรีสุมังคล์ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
790 คำแคนเหนือ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
791 ฉิมพลี ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
792 ชนะชัย ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
793 ทุ่งสว่าง ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
794 โนนสว่าง ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
795 โนนสะอาด ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
796 สว่างดงเค็ง ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
797 สว่างดารา ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
798 อัมพวัน ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
799 โนนทอง ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
800 โนนทัน ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
801 โนนศิลา ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
802 โพธิไชย ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
803 โพธิ์ศรี ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
804 ศรีจันทร์ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
805 สมบูรณ์ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
806 สวัสดี ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
807 สว่างอารมณ์ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
808 สะอาด ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
809 สิงห์ทอง ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
810 ป่าศรีมัญจา ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
811 ตลาดคลอง ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
812 นามล ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
813 โนนแดง ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
814 โพธิ์ทอง ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
815 สามัคคีธรรม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
816 สุวรรณาราม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
817 วงกฎคีรี ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
818 อุดมคงคาคีรีเขต ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
819 คงคาราม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
820 ท่าแขก ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
821 ศรีนวล ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
822 ศรีบุญเรือง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
823 ศรีสิทธิ์ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
824 ศิลาธรรมิการาม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
825 สระเกษ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
826 สะอาด ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
827 อรัญญี ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ป่าโพนเพ็ก ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
829 หนองไฮ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
830 ขนุนโพธิ์ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
831 ทุ่งสว่าง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
832 ศรีนวล ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
833 ศรีสุมังคล์ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
834 สระเกษ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
835 สระบัว ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
836 อรุณเรืองวนาราม ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
837 โคกสว่าง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
838 บ้านโนนพยอม ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
839 ป่าสันติธรรม ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
840 ป่าเหล่ากกหุ่ง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
841 ป่าอรัญญวิเวก ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
842 ไทรทอง ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
843 บ่อแก้ว ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
844 ปทุมวัน ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
845 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
846 สถาพร ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
847 สะอาด ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
848 สะอาด ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี มหานิกาย วัดราษฎร์
849 โนนสำนัก ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
850 เกาะแก้วสามัคคี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
851 ชัยแสงอรุณทอง ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
852 ท่ายางชุม ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
853 โพธาราม ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
854 โพธิ์ศรีธาราม ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
855 ศรีฐาน ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
856 ศิริธรรมิกาวาส ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
857 เกาะทอง ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
858 สว่างศรีวิลัย ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
859 จันทรังษี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
860 น้ำค้าง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
861 ปทุมแพงศรี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
862 ยอดแก้ว ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
863 ศรีสุก ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
864 สายราษฎร์บำรุง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
865 กู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
866 ท่าชลาวาส ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ท่าแร่ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
868 นวลจันทร์ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
869 บึงบาล ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
870 โพธิ์บัลลังก์ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ม่วง ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
872 สว่างมโน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
873 สว่างมรรค ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
874 อรัญญาวาส ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
875 ทรายมูล ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
876 ป่าชาดธรรมาราม ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
877 ป่าหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ศรีดอนกลาง ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
879 สระมงคล ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
880 สว่างพิทยา ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
881 โสมสวรรค์พิมพาวาส ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
882 ญาณรัตนาราม ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
883 ถาวร ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
884 ท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
885 ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
886 เทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
887 โนนสูง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
888 ภูมิหลักฐาน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
889 ศิริมงคล ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
890 สมัคคาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
891 สุทธิสังวรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
892 แสงศรีนิยม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
893 หนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
894 ป่าสวนมอน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
895 ทองวิทยาราม ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
896 ป่าวิสุทธิมรรค ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
897 ศรีแก้ว ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
898 ป่าหนองค้า ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
899 กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
900 จอมศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
901 ตราชูวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
902 ธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย พระอารามหลวง
903 โพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
904 มรรคสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
905 วุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ศรีธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
907 ศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
908 ศรีสว่างโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
909 หนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย พระอารามหลวง
910 โนนชัยวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
911 ป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
912 ป่าวิเวกธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
913 ป่าศิริวันวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
914 ป่าอดุลยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
915 ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต พระอารามหลวง
916 ท่ามะเดื่อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
917 โนนศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
918 บ้านโนนศรีเรือง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
919 โพธิ์งาม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
920 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
921 มุกดาราม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
922 รัตนาราม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
923 วิจารณาราม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
924 ศรีนาแพง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
925 สมศรี ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
926 สำราญ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
927 อาภาราม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
928 โฆสิตาราม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
929 โนนขาม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
930 โพธิ์กลาง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
931 มณฑป ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
932 ยอดแก้ว ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
933 ศรีชมชื่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
934 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
935 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
936 ป่าบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
937 ป่าอภัยวัน ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
938 กองศรี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
939 ท่าบึง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
940 ไทรทอง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
941 ศรีสะอาด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
942 ศรีอาราม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
943 สระแก้ว ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
944 สระทอง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
945 ตะคลองสีผึ้ง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ป่าธรรมาราม ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
947 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
948 โพธิ์ทอง(เหล่าโพนทอง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
949 ศรีภูมิเรือง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
950 ศรีวนาวาส ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
951 ศรีสว่างธรรมาราม ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
952 สามัคคี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
953 ป่าญาณทัสสี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
954 ป่านาล้อม ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
955 ป่าอรัญญาวาสี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
956 ท่าประชุม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
957 สว่างชัยศรี ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
958 ดอนแก้ว ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
959 ตาลเรียง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
960 ไตรประสิทธิ์ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
961 ท่าประทาย ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
962 ท่าเรียบ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
963 ท่าสองคร ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
964 โพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
965 โพธิ์นิมิตร ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
966 สว่างโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
967 สว่างอารมณ์ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
968 ป่ารัตนาราม ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
969 ป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
970 มิ่งโพธิ์วนาราม ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
971 สมศรี ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
972 สว่างหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
973 กลางบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
974 ท่าราชไชยศรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
975 ธาตุกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
976 สว่างศรีวิชัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
977 หัวหิน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
978 เกษรวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
979 จุณณะปิยะวนาวาส ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
980 ท่าโพธิ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
981 ท่าราษฎร์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
982 นาถวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
983 ป่าเทพนิมิต ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
984 ป่ามหาวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
985 โพธิ์ศรี ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
986 ม่วงศรี ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
987 สรรค์วนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
988 สระแก้ว ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
989 สว่างสุทธาราม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
990 อดุลแก้วมอดี ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
991 โนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
992 ป่ารัตนมงคล ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
993 ป่าเรไร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
994 สว่างดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
995 ไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
996 ดวงจันทราราม ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
997 เทพสุวรรณ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
998 ไทรงาม ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
999 บูรพาทิศ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 โพธิ์ชัย ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 ราษฎร์สังขรณ์ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 ศรีชมบาล ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 ศรีบุญเรือง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 สระแก้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 สำราญ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 เสมอภาพ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 หนองปิง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
1009 หนองห้าง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
1010 จอมศรี ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 ชัยสิทธิ์ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 ไตรคามบำรุง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 ทรายบึงสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 โนนราศรี ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 โนนศิลา ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1016 บ้านท่อน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 ป่าธรรมอุทยาน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 ราชบุรี ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 วิจารณ์สว่างโศก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 ศรีสะอาด ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1021 สว่างกลางฮุง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1022 อรัญญาสุทธาวาส ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 อุดม ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 จันทรังษี ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 ท่ายาราม ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1026 ธาตุสว่าง ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1027 ศรีชล ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1028 สุนทโรวาส ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1029 หนองตูม ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 อรุณวราราม ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น มหานิกาย วัดราษฎร์
1031 โพธิ์ศรี ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 จันทร์เขมาราม ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
1033 โนนสะอาด ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 โนนสูงโพธิการาม ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
1035 ศรีบุญเรือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
1036 จันทราราม ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
1037 ทรงศิลา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
1038 ป่าดอยแสงธรรม ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
1039 โคกสูง อำเภอเวียงเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 เกาะศิริ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 จิตวิเวก ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1042 จุมพล ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 ประชาสามัคคี ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1044 พรมประสิทธิ์ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1045 มงคลนิมิตร ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 มหาวัน ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1047 วิชัยชนาราม ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 โสกสว่างอารมณ์ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 คันธามวัน ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 พุทธาวาส ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 ไพบูลย์ ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 มัคคาลัย ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1053 สุนทราวาส ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1054 ทรงศิลา ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1055 เทพนารักษ์ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1056 นิเวศวิทยาราม ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 สุทธังคณาวาส ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 อุทัยประสิทธิ์ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1059 เทวราช ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 ไทยนิยม ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 บุพพาราม ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 โพธิ์เย็น ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 มุจจลินทร์ ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1064 ศรีสวัสดิ์ ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1065 ใหม่ไตรมิตรวราราม ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1066 ชุมพร ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1067 ท่าละหาน ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 โนนทองหลาง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 ราษฎร์อุดม ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 เรไร ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1071 สว่างโพธิ์งาม ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 สารเขต ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 ดอนศิลา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1074 บูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1075 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1076 ราษฎร์บำรุง ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1077 ศรีธงชัย ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 ศิริวัน ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 ศีลขันธาราม ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 สุวรรณาราม ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 อัมพวัน ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 อัสสัสถาราม ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1083 ทรงธรรม ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1084 โนนสวรรค์ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 โนนสัมพันธ์ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1086 พิเศษประดิษฐ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1087 ลัฎฐิวัน ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 แสงสว่างอารมณ์ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 สวรรค์บูรพาราม ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1090 กาญจนาราม ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 บุบผาราม ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 ไพรงาม ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 ศรีมณีธรรม ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 สาลวัน ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 สิงขรณ์ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 สระทอง ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 โปร่งจันทร์วนาราม ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1098 ป่าดอนบาลไท ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1099 สระเกษ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1100 หิมาลัย ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1101 บ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1102 รัตนมงคล ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1103 กัทลีวัณ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1104 จินดามณี ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1105 ทรงศีล ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1106 แท่นศิลาอาสน์ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1107 นาคสงเคราะห์ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1108 บ้านโสกไผ่ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1109 มหรรณพาราม ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1110 อินทนิมิต ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
1111 ดอนเมือง ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1112 ท่าสำราญ ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1113 ศรีสำราญ ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1114 ศิริธรรม ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1115 สวรรค์นาตาด ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1116 สุวรรณบรรพต ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1117 แจ้งสว่าง ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1118 ธรรมิการาม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1119 โนนสูง ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1120 โนนสูง ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1121 บึงกาญน์ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1122 ศรีสว่าง ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1123 กลางสามัคคี ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1124 ป่าจันทรังษี ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1125 ป่าหนองจองจอย ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1126 ศรีแก้ว ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1127 สว่างหนองไฮ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1128 สุวรรณรังษี ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1129 ป่าศรีดงลาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1130 โสภณวนาราม ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1131 ป่าแก้วโกศล ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1132 ป่าบุญทันธรรมาราม ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1133 ศรีรัตนปรับปรุง ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1134 สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1135 หันสว่าง ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1136 อรัญญาวาส ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1137 บวรมงคล ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1138 ป่าสันติสุข ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1139 สว่างโนนงาม ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1140 โนนศิลา ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1141 พรหมสุรินทร์ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1142 พิบูลย์ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1143 พิศาล ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1144 โพธิ์ทอง ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1145 ศรีสง่า ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1146 ศิริชัยศรี ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1147 สักหลวง ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1148 ตลิ่งโนนงาม ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1149 ตาลเดี่ยว ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1150 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1151 โพธิ์ชัย ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1152 วังมน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1153 ศรีชมชื่น ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1154 ศรีชัยวราราม ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1155 สามัคคยาราม ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1156 ศรีวังมน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1157 โคกกลางสว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1158 สามัคคี ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1159 สายทอง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู มหานิกาย วัดราษฎร์
1160 เกาะแก้ว ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1161 ประชาอุทิศ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1162 ป่าหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู ธรรมยุต วัดราษฎร์
1163 ทุ่งสว่าง ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1164 โนนงาม ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1165 โนนรัง ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1166 โพธยาวาส ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1167 โพธิ์ศรีวราราม ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1168 โพนแพง ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1169 ศรีชมภู ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1170 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1171 จอมมณี ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1172 จันทมงคล ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1173 โนนรัง ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1174 บรมวาส ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1175 ประทุมวัน ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1176 สว่างวนาวาส ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1177 ฉิมพลี ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1178 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1179 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1180 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1181 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1182 โกศลภาราม ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1183 จูมพล ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1184 บึงเกษตร ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1185 สวรรคงคา ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1186 สว่างชัยศรี ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1187 สว่างโนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1188 ถาวรนิมิตร ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1189 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1190 พุทธอุทยาน ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1191 โพธิ์กลาง ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1192 ศรีตาลเรือง ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1193 สิมมาราม ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1194 จันทร์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1195 ป่าอนันตคุณ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1196 ดอนกู่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1197 ทรายทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1198 ท่าอุทุมพร ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1199 โพธิ์ชัย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1200 โพธิ์ศรี ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1201 ศรีสะอาด ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1202 สระแก้ว ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1203 สระโพนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1204 สว่างศิริเย็น ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1205 หนองเขื่อนช้าง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1206 กุเวียน ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1207 จันทบุรี ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1208 ดงน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1209 ทรัพย์เจริญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1210 ท่ามงคล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1211 พวงมาลัย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1212 โพธิ์งาม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1213 มณีจอมธรรม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1214 ศรีชมชื่น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1215 ศรีบุญเรือง ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1216 สว่างอารมณ์ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1217 บ้านกุดฉิม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1218 ไตรมิตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1219 ถนนยาว ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1220 ประสิทธิ์ธรรมสาร ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1221 สระทอง ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1222 สว่างหนองไฮ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1223 แสงจันทร์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1224 ชัยมงคล ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1225 ตระคลองหัน ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1226 ท่าลี่ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1227 นทีตีรสถิตย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1228 ป่าแจ้งสว่าง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1229 โพธิ์ทอง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1230 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1231 ศรีบุรมย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1232 สุนทราวาส ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1233 โพธิ์เลียบ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1234 รัตนสามัคคี ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1235 ศรีมงคล ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1236 สว่างเชิงเขา ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1237 สิงห์ทอง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1238 บ้านผือพัฒนา ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1239 ป่าโนนฆ้อง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1240 หนองผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1241 ดาวเรือง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1242 โพธิ์บวร ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1243 ภูศรีสว่าง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1244 ร่มประดู่ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1245 ราษฏร์รังสรรค์ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1246 เรไร ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1247 เวียงไชย ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1248 สมณมงคล ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1249 สว่างมนาวาส ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1250 แสบง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1251 ป่าอรัญญวิโมกข์ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1252 ชัยมงคล ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1253 สระบัว ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1254 สวรรคคงคา(สวรรคงคา) ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1255 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1256 สาลีวนาราม ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1257 สำราญ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1258 หนองแดง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1259 ตระคลองโพธิ์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1260 ตลาดหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1261 โนนพานิช ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1262 ศรีสงฆ์เรือง ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1263 สมจิตอาราม ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1264 สระโอภาวาส ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1265 สิทธิการาม ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1266 หนองไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
1267 เทพนิมิต ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1268 นาราธิวาส ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1269 รามศิริวาส ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1270 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1271 ศิริพัฒนาธรรมาวาส ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1272 สำราญราษฎร์ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1273 ชัยศรี ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1274 วงศ์เจริญธรรม ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1275 สุทธาวาส ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1276 สุทธาวาส ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1277 ดงเค็ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1278 ป่าโคกกลางธรรมรังษี ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1279 เกษตรสุวรรณ ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1280 ไตรมิตร ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1281 ทองประสาน ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1282 โนนรัง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1283 ป่าพรหมประชานิมิต ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1284 พัฒนาราม ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1285 มารวิชัย ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1286 นิรันดร ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1287 ไพศาลศิลป์ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1288 ราษฎร์ดำเนิน ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1289 ศรีสะอาด ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1290 สุทธิจิตตาราม ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1291 แสงอารมณ์ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1292 ห้วยตะกั่ว ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1293 กลางสระขาม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1294 วิจิตราราม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1295 ศรีอุดร ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1296 สระยาง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1297 หนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1298 อินทรประสิทธิ์ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1299 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1300 ชลธาร ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1301 ทองหลาง ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1302 สำราญจิต ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1303 สุตาราม ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1304 หัวหิน ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1305 อัมพวัน ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1306 ทรงศร ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1307 โนนทอง ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1308 ครองบุรี ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1309 คลองสินธุ์ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1310 คามวดี ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1311 ประชาสามัคคี ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1312 โพธิ์ชัย ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1313 สกุณาวาส ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1314 เกาะแก้ว ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1315 ศรีชมชื่น ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1316 อมรินทราวาส ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1317 จันทนิมิตร ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1318 ถิรธรรม ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1319 ท่าชมพู ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1320 ไทยนิยม ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1321 ประทุมแสง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1322 สระบัวแก้ว ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1323 สระบัวทอง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1324 นิเวศน์วิทยาราม ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1325 บำรุงธรรม ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1326 ศรีประทุม ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1327 สระแคน ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1328 สว่างอิสาณ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1329 เสลบูรณ์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1330 แสงอรุณ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1331 เกาะสะอาด ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1332 ป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1333 โพธิธรรม ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1334 รัตนนิมิตร ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1335 โชติการาม ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1336 โพธิ์พฤกษ์ ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1337 วีระนาวาส ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1338 สว่างอารมณ์ ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1339 สังข์ทอง ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1340 สีตาราม ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1341 สุทธารมณ์(สุทธาราม) ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1342 เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1343 ทุ่งโป่ง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1344 โพธิ์สง่า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1345 ศรีโนนเรือง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1346 พระบาทภูพานคำ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1347 โพธิ์ศรี ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1348 ศรีพอง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1349 สว่างสามสวน ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1350 อิสาน ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1351 อุดมศิลป์ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1352 นิคมพรหมรังสี ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1353 ป่าหนองแซง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1354 นิคมวนาราม ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1355 อินทราวาส ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1356 ถ้ำพระคำเม็ก ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1357 นาคำ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1358 โพธิ์สมพร ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1359 มณีศิลาอาสน์ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1360 ศรีบุญเรือง ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1361 สว่างศรีชมภู ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1362 สว่างอารมณ์ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1363 สัมพันธวาราม ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1364 ป่าสระแก้วชัยมงคล ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1365 เทพนิมิตร ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1366 นิคมพัฒนาราม ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1367 โนนทัน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1368 บารมีชัย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1369 บึงไทร ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1370 ป่ามัชฌิมวัลย์ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1371 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1372 ยางคำ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1373 ใหม่โพธิ์งาม ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1374 อุตสาหะ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1375 ท่าเจริญ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1376 โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1377 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1378 อัมพวัน ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1,378 มหานิกาย 1185
ธรรมยุต 193
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1375
พระอารามหลวง    3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ