เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 อำเภอ 3 กิ่ง 193 ตำบล 1527 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 160 45000 4501
2 อำเภอสุวรรณภูมิ 147 45130 4511
3 อำเภอเสลภูมิ 140 45120 4510
4 อำเภอโพนทอง 116 45110 4507
5 อำเภอพนมไพร 101 45140 4506
6 อำเภออาจสามารถ 99 45160 4514
7 อำเภอจตุรพักตรพิมาน 97 45180 4504
8 อำเภอเกษตรวิสัย 91 45150 4502
9 อำเภอธวัชบุรี 90 45170 4505
10 อำเภอจังหาร 70 45270 4517
11 อำเภอหนองพอก 66 45210 4509
12 อำเภอปทุมรัตต์ 63 45140 4503
13 อำเภอโพธิ์ชัย 57 45230 4508
14 อำเภอศรีสมเด็จ 56 45260 4516
15 กิ่งอำเภอเชียงขวัญ 42 45000 4518
16 กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง 36 45170 4520
17 กิ่งอำเภอหนองฮี 31 45140 4519
18 อำเภอเมืองสรวง 25 45220 4512
19 อำเภอโพนทราย 22 45240 4513
20 อำเภอเมยวดี 18 45250 4515
รวม 1527 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ไทรทอง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 บ้านดอนรัก ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ฮ่องทราย ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ไตรตรึงษ์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ทุ่งสว่างดำรงธรรม ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 บูรพากู่กาสิงห์น้อย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ม่วงศรีไพรวัลย์
(ม่วงศรีไพรวัน)
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สว่างศรีวิลัย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 สว่างอารมณ์กู่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ป่าศรีปทุมวนาราม ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 กลาง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
13 จอมกระสัญ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 บ้านหนองแวง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ป่าสันติธรรม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โพนโพธิ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 สระเกษ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สระทอง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 อินทราราม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 สว่างทุ่งรังษี ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 สว่างอารมณ์ฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สุทธิวรรณาราม(โพนแท่น) ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แสนสี ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 อัมพวัน ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 บูรพาราม(สว่างบูรพา) ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 พลับพลาวนาราม ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โพนทัน ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 เขวาหรดี ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ชิโนวาทธำรง ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 น้อยเจริญศรี ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 โพนหิน ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ไผ่สีทอง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ยางจ้อง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
40 สว่างอารมณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 อินทราราม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 เขวาใหญ่ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 จิรประภาวาส ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บุญศิริวราราม ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ส้มโฮง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หนองแคน ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 อารัญญา ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 วังใหญ่ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
50 กู่พัฒนา ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ตลาดไชย ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป่าดอนแคน ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หนองตาแสง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หนองเปลือย ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หนองแปน ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
58 หนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 หัวดอนชาด ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ปทุมคงคา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 โพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 สำราญนิวาส ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 หัวดงกำแพง ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เวฬุวนาราม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สิงห์ทอง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
69 เสาธงทอง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
70 หนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เหล่ากลาง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
72 อรัญวาสีดงมัน ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
73 บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
74 โพธิ์ทอง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ไพรสณฑ์ ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ศรีมงคล ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สระทอง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สวงสวรรค์วณาราม ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สุทธาวาส ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
81 อินทร์ไตร ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 จอมศรีวราราม ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ป่าหนองสะแนน ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 สว่างอารมณ์ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สังข์ทอง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 สิงห์ไคล ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 เหล่าเสือ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 อุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ป่าเหล่าเสือ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
91 เหล่าหลวง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 พันธุวาส ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ราชวารี ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
94 สวรรคงคา ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
95 สันโดษโฆษะ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หนองครอง ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
97 หนองผือน้อย ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
98 กุดแคนวนาราม ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
100 นางาม ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บุปผาราม ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
102 สระแก้วมหานิล ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หัวนาคำ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
104 อุตมวิชัย ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ป่าพรหมพิมาน ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
106 ไตรภูมิ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ท่าขันธ์ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ท่าราษฏร์วารี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
109 บ้านเขวา ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
110 บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ป่าสังฆาราม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
112 เวฬุวัน ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ศิริมงคล ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
114 สว่างอารมณ์ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองขันธ์ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เหล่าจั่น ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
117 วิสุทธิธรรมาราม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
118 ขุนเทหนองสิม ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
119 จันใดศรี ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
120 จินดามณี ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ชูเจริญ ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
122 โนนสะอาด ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
123 บ้านหนองชาด ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ป่าโพธิสมภาร ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ป่าหนองสิม ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ศรีชมภู ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
127 สุคันธาวาส ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หนองตอน้อย ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
129 บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โพธิ์ทองพัฒนาราม ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
131 วารีสุคันธาวาส ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ศีลาพัฒนาภูมิ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
133 สว่างพัฒนา ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
134 สว่างอารมณ์ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
135 สาครพัฒนาราม ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
136 โคกมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ดงเค็ง ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ดอนแคน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ดอนดู่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บ้านสวนมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
143 หนองทุ่ม ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
144 หนองบัวเลิง ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ค่ายเสรี ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ไพรสณฑ์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ราษฎร์สามัคคี ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
148 สระจันทร์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
149 หงษาราม ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หงส์สุวรรณวาส ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
151 หนองคูขาด ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ถาวรรังศรี ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
153 โนนสวรรค์อารมณ์ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
154 พิพิธมาลี ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ศรีมาลัย ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ศรีสว่างมงคล ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สว่างอรุณ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
158 สุคันธาราม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
159 โนนสะอาด ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ป่าดงเมืองจอก ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
161 รังษี ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
162 สระเกษ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
163 สระทอง ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
164 อัมรินทร์ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ศรีประชาพัฒนาราม ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
166 ข่าใหญ่อุดมพร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
167 โพธิ์ศรีไสล ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สว่างคารมณ์ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
169 สว่างหนองแวง ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
170 สามัคคี ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
171 หนองหอย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
172 หนองแอก ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
173 อุดรนรเขต ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
174 กลาง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ตลาดบ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ใต้ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
177 บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บึงห้างหว้า ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
179 โพธิ์ทอง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
181 สิริชัยพัฒนาราม ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สุทัศน์ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ป่าน้ำคำพัฒนา ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 ดงบัง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โพธิ์ศรีบุญเรือง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ศรีสว่าง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ศรีสุวรรณ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สว่างอารมณ์ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 งิ้วงาม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
190 จังหาร(บ้านจังหาร) ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โนนขาม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
192 บ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
193 บ้านนา ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
194 บ้านหัวงัว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่าจ่าเหลา ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
196 สีมาราษฎร์วนาราม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
197 เหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
198 เหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ป่าสมุนไพรร้อยเอ็ด ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
200 เทวาประสาท ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
201 นิคมคณาวาส ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
202 นิมิตธัญญาผล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ประสาทอารมณ์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ผดุงศรัทธรา ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ราษฎร์บำรุง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
206 วารีสวาท ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
207 สอาดธรรมทาน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สอาดอารมณ์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
209 สำราญนิวาส ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
210 สุขสวัสดิ์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
211 อาศรมสันติวัน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
212 อุดมคณาสิทธิ์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ดงยาง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ดอนแคน ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
215 บ้านขมิ้น ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
216 บ้านขมิ้น ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
217 บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
218 บ้านดอนหวาย ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
219 บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
220 บ้านพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
221 เลิงคา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
222 อรุณธรรมรังษี ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
223 สว่างอารมณ์ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
224 เก่าบุบผาราม ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เจริญสุขถาวร ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ดอนเกษม ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
227 บ้านปาฝา(โพธาราม) ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ศรีบุญเรือง ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
229 อัมพวนาราม ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
230 บ้านหนองแซง ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
231 ป่าบ้านดู่น้ำ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
232 ดงเครือวัลย์ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เทวาพิทักษ์ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
234 โนนสวาท ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
235 บ้านหาด ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
236 บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ประสาทสิทธิผล ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ศรีสว่าง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ป่าคางฮุง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 ป่าดอนสวรรค์ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
241 ป่าศรีเลิงชัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
242 บ้านแจ้งข่า ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
243 โพธิ์ศรีม่วงลาด
(อัมพวนาวาส)
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ราษฎร์วารี ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
245 สว่างวนาวาส ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
246 สุธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
247 อรุณวิเวกธรรมมาราม ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 ชัยศรีมงคลวนาราม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
249 โนนสว่าง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โนนสูง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
251 บ้านน้ำเค็ม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ป่าตถตาราม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ศรีอาราม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
254 สระหลวงวนาราม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
255 หัวนายาง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
256 แซงแหลม ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
257 บ้านเขวาชี ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
258 บ้านบึงโดน ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร มหานิกาย วัดราษฎร์
259 โพธิ์กลาง ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 โพธิ์ศรีวิลัย ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ศรีรัตนาราม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 สว่างอารมณ์ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 จันทรังศรี ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ประชาอุทิศ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศรีจันทรวราราม ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สว่างอารมณ์เขืองใหญ่ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 อัมพวัน ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
270 จอมศรี ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ดงพิกุล ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 บังบด ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ป่าสุ่มน้อย ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 หนองปิง ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เหนือพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 เหล่าพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ใหญ่พระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ป่าวรคุณ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 โคกศรี ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ดอนวิเวก ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ดอนสำราญใต้ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โนนก้านเหลือง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 บุ่งค้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 วังปากยบุ่ง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ศรีสุพรรณ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
286 คงคาวารี ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
287 น้อย ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
288 บ้านงิ้ว(ฉิมพลิวัน) ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ป่าวิสุทธาวาส ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 พลับพลาชัย ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 มาลุวาคณาราม ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 วังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
293 โพธิ์สำราญ ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
294 กลางหมูม้น ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ธาตุประทับ ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
296 โนนสะอาด ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ศรีวราหเขต ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
298 สว่างอารมณ์ ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
299 แสงประทีป ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
300 เหล่าหมูม้น ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
301 บูรพาจานใต้ ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ป่าโนนเขาหลวง ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
303 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
304 บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 บุรีอีโก่ม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ปอหู ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ยางใต้ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ยางโทนโพธิการาม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ศรีฐาน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 สำราญ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 อินทราราม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 แสนสุขาราม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
313 เกาะกลางนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 บ้านมะบ้า(คุ้งคงคา) ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ราษีการาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 วังทอง ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ศรีธาราม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 สว่างดอนแก้ว ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 สังข์ทอง ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สุดารังสรรค์ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 บ้านหวายหลึม
(โสภณวิหาร)
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ผดุงวิทยา ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศรีสว่าง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 อัมพวัน ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 อัมพวันวนาราม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 อุดรจานเหนือ ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บัวหลวง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ป่านิเวศธรรมาราม ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ยางกลาง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ราษฎร์ศรัทธาบูรพาราม ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีจันทร์ ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 สะพานทอง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ห้วยสนุก ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เหล่าคำไฮ ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 เขวาทุ่ง ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
338 บ้านหนองบั่ว(หนองบั่ว) ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
339 โพธิ์แก้ว ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โพธิ์รังสิทธิ์ ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
341 สระล ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
342 หนองแคน ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
343 หนองช้าง ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
344 เหล่าใหญ่ ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
345 จันทราราม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ธงธานี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
347 วารีอุดม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
348 หนองประดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
349 เหนืออุดรชัยสิทธิ์ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 บิบผลิวนาราม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
352 มงคลนิเวศน์ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
353 สารวนาราม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
354 อุดมนิเวศน์ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
355 สุวารีวิหาร ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 กลางเก่า ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ชัยคาม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ดอนไผ่ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ตะโมม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
361 นิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 บ้านหนองบัว(วารีอุบล) ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ประตูชัย(บ้านคำไฮ) ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 โพธิ์สว่าง ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
365 เหล่าแถม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
366 เอกสัตย์บำรุง ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
367 บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
368 ประดู่ศรีไพรวรรณ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
369 บ้านดอนไผ่(เวฬุวนาราม) ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
370 มะขามใต้ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
371 มะขามเหนือ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
372 สมัยบำรุง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สังขนิวาส ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
374 เขมาวาส ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ดอนงัว ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ดู่กลาง ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ท่าบ่อ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ไพบูลย์ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
379 หัวบ่อ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ดงบ้านนา ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
381 เนินสง่าสามัคคี ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
382 บ้านกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
383 บ้านโนนเดื่อ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ป่าดอนแคน ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
385 มะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ยางกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ส้มป่อย(เขตขันธ์) ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ธรรมนิยมสงเคราะห์ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
389 บ้านเมืองน้อย
(บูรพาเมืองน้อย)
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
390 มิ่งกลาง ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
391 เมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ยางสินชัย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ราษฎร์สามัคคีมะยาง ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
394 สระแก้ว ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
395 สว่างหนองเบิด ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
396 หนองลาดควาย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
397 บ้านเหล่าอ้อย ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
398 โพธิ์สว่าง ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ราชธานี ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
400 อี่หลุบ ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ราชวนาราม ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 เจริญผล ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ถาวรรังสฤษฎิ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
404 เปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
405 หนองแข้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
406 หนองเต่า ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
407 หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
408 หนองโสน ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
409 อุดม ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ไก่ป่า ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ขัดเค้าใต้ ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ชาตินิยม ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ดอนแคน ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ดอนชัย ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
415 มะเหลื่อม ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
416 หนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
417 หนองยาง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ป่าดอนแก้ว ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
419 โกศลรังสฤษดิ์ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
421 จันทร์สว่าง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ตรีคาม ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
423 เทพชัยมงคล ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
424 นาคำ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ป่าสุ่ม ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ขามป้อม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 นาแค ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 พิลา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 โพนทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
432 จอมศรี ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ไตรมิตรสามัคคีวนาราม ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
434 บูรณะเขต ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 สะอาดศรีจันทร์ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 สีดาราม ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 สุนทร ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 แสงอรุณราษฎร์ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 หนองสระ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 อัมพวัน ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ชัยประสิทธิ์ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 บ้านดงช้าง(โพธิ์กลาง) ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ศรีบุญเรือง ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 สามัคคีราษฎร์ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 อินทาราม ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 โนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 โนนใหม่ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ราษฎร์บูรณะ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ราษฎร์ศรัทธาดูน ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 สว่างวนาราม ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 สำโรง ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 สุทธาวาส ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 หนองม่วง ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 หัวช้าง ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ฮ่องแฮ่ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 คุยแต้ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ตระคลองบึง ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 บ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 สระโนน ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 สระปทุม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 หนองขาม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 โคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 จันทาราม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 ท่าม่วง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 บ้านโพนสูง(โพนสูง) ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 โพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 สระแก้ว ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 เขวาทุ่ง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ช่วยราษฎร์บำรุง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ดอนดู่ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 โนนท่อน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 บัวขาว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 สว่างอารมณ์ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 สะแบง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 หนองมะเขือ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 หนองหญ้ารังกา ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 นนทาประชานิมิตร ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ประสิทธาราม ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ป่าอุทยาน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ศรีประดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ศิริมงคล ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 สำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 สุขประดิษฐ์ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 สุนันทาราช ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 หนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 หนองบัวบาน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 บ้านดู่ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
490 คูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
491 โคกสี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
492 บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
493 อรุณวนาราม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
494 อุดรไชยศาสตร์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
495 บ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
496 บ้านมะเขือ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
497 โพธิ์ไทร ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ท่าสำราญ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ท่าใฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
501 โนนศิลา ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
502 บ้านสำโรง ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
503 ฟ้าหยาดสิริราษฏร์ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
504 ศรีสุมังคล์ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ขุมเงิน ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
506 คำสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
507 เจริญราษฏร์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ไตรภูมิ ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
509 โพธิ์งาม ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
510 สระแคน ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
511 สระพัง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
512 หนองโสน ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
513 ป่าศรีคำสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
514 หนองบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
515 ชานุวรรณ ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ดงสว่าง ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
517 พนัส ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
518 หนองเรือ ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
519 หนองหิน ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
520 กู่บ้านคำพระ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ขะยอม ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
522 แจ้ง ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
523 นานวล ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
524 โนนม่วง ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
525 บ้านชาติ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ราษฎร์นิยม ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
527 สว่างอารมณ์ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
528 หนองคูพัฒนา ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
529 กลางอุดมเวทย์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
530 คุ้มวราราม ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ดอนเจริญ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ดอนพระจันทร์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ท่าวารี ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
534 โนนสะอาด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
535 บึง ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ป่าอัมพวัน ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
537 สระโพธิ์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
538 เหนือ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
540 ดอนบ่อ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
541 โพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
542 สว่าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
543 หนองผือ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
544 หนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
545 หนองสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
546 หนองเหล็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ใหม่สุขสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ชัยอุดมพร ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ยางเดี่ยว ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
550 วารีสะอาด ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
551 วารีอุดม ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
552 ศรีสว่างพัฒนาราม ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ศิริมงคล ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
554 สว่างอารมณ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
555 สว่างอุทัย ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
556 สิงห์สมทองสามัคคี ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
557 อัมพวัน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
558 อุปราวิจิตร ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
559 โนนสะอาด ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
560 วารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สระโพธาราม ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สว่างแสงจันทร์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
563 สุนทราวาส ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ปัญจวารีวิเวก ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
565 ป่าดอนเจริญ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
566 แก้วสว่าง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ทุ่งสว่างอารมณ์สุข ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
568 เลียบ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
569 สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ป่าโพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
571 ท่าลาด ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
572 น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
573 นาชม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
574 บ้านหนองหลวง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
575 บึงฮี ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
576 โพธิ์ศรี ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ศรีมงคลท่าเสียว ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
578 สระเกษ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
579 สระหงษ์ทอง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
580 สุจิตตาราม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
581 เสมาไตรราษฏร์ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
582 อุดมวารี ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ศรีนาชม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
584 เกาะแก้ว ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ทุ่งรังษี ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
586 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
587 โพธิ์งาม ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
588 สิงห์ทอง ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
589 โสธาราม ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร มหานิกาย วัดราษฎร์
590 ทุ่งแสงพุทธธรรม ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ธรรมยุต วัดราษฎร์
591 รัตนไตรคม ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
592 สระประทุม ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
593 สว่างมาลัย ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
594 สว่างสระทอง ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
595 สว่างแสงอรุณ ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
596 สุนทรธรรมาราม ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
597 หงษ์ทองคณาราม ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ธรรมิการาม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ธาตุจอมศรี ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
600 บ้านคำพอุง(สุวรรณาราม) ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ป่าปัญญาวิริยาราม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
602 สว่างโพธิ์คำ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
603 หงษ์ทองคณาราม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
604 เกษตรสมบูรณ์ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
605 ป่าธาราวิเวก ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
606 กลาง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
607 เทวาประสิทธิ์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ปฐมแพงศรี ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ป่าเมตตาธรรม ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
610 มาลาภิรมย์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ศรีษะเกตุ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
612 นาวาภิมุข ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
613 บูรพาภิรมย์ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
614 โพธิ์ศรี ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ศรีมงคล ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
616 สาลาวดี ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
617 โคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
618 ฉิมพลีพิจิตราราม ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ชัยสันติธรรม ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
620 ไชยทอง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
621 ธงชัยโพธาราม ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
622 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
623 แสงทรังศรี ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ป่าศรีโพธิ์ชัย ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
625 ศิริมงคล ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
626 สว่างคงคา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
627 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
628 หนองขุมเงิน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ไชยาสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ท่าสำราญ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ท่าสีดา ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
632 สุทัศน์ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ป่าศรีศรัทธาธรรม ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
634 พลสมบูรณ์ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
635 โพธาราม ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ศิริมงคล ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
637 อินทราราม ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ป่าจิก ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
639 โนนสะอาด ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
640 บูรพา ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
641 สว่างทองย่อย ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
642 สุทธาราม ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
643 โสดาราม ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
644 อัคคาราม ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
645 อินทนิน ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
646 อินทนิน ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
647 นาเลา ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
648 บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
649 พลับพลาชัย ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
650 สมุทรชัยศรี ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
651 โพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
652 ประทุมทอง ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
653 วารีกุฎาราม ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
654 หนองชำวิมลรัตนโกสิทธิ์ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
655 ป่าศรีโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
656 ธาตุสุนทร ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
657 บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
658 เวฬุวนาราม ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
659 บ่อแก้ว ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
660 บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
661 บ้านสะแบงแตก ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
662 บุพผาราม ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ศิรินาราม ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
664 สว่างทุ่งเกษม ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
665 สว่างอารมณ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
666 บ้านหนองทุ่ม ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
667 โพธิ์ศรีพุทธิคุณ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
668 สามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
669 สำโรงโพนดวน ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ชัยมงคล ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ใต้คำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
672 พรมจักคณาราม ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
673 พรหมประสิทธิ์สามัคคี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
674 โพธิ์สว่างอารมณ์ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
675 วังรัตนะ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
676 ศรีมงคล ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
677 ศรีวิราษฎร์คณาราม ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
678 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
679 สุขสมบูรณ์ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
680 โนนตาล ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
681 บูรพาราม ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
682 พรหมจริยาราม ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
683 มิ่งมงคล ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
684 ศรีมงคล ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ศิริโพธิ์ใคร ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
686 สว่างชัยศรี ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ป่าอุดมธรรม ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
688 ฝึกฝน ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ศรีวิลัยมงคล ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
690 สว่างหนองดง ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
691 สว่างหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
692 สว่างหนองหิน ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ป่าศรีสองห้อง ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
694 โคกสว่างชัยศรี ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
695 ชัยศรีสว่างวราราม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
696 บ้านนาแพง
(อนุราชคณาราม)
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
697 บูรพาชัยศรี ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ม่วงคำวนาราม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
699 ศรีอุดมคณาราม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
700 สว่างพจนาราม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
701 บ้านโนนไชยศรี
(อรุณสิงคาราม)
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
702 บ้านหนองขี้ม้า(ศิริมงคล) ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
703 บุญราศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
704 โพธิ์ชัย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
705 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
706 ราชสีมา ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
707 ศรีจันทราราม ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
708 สิงคาราม ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
709 อินทาราม ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
710 นาสีนวล ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
711 โพธิสาขาวนาราม ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
712 สว่างอารมณ์ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
713 กลางศิริมงคล ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
714 โคกก่อง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ดอนยานาง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
716 บ้านโพนทองน้อย
(เทพยุดาราม)
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
717 โพธาวารี ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
718 โพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
719 ศรีสว่าง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
720 สว่างคงคาราม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
721 สัตตาราม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
722 สุทัศน์บูรพา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
723 โสมคณาราม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
724 หนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
725 ป่าเขมสารสุธี ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
726 ป่าโพนทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
727 ธาตุอูปมุง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
728 นันทิยาราม ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
729 โนนทองหลาง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
730 แพงศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
731 โพธิ์เงินราษฎร์อุทิศ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
732 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
733 สว่างหัวงัว ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
734 หนองโก ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
735 โคกสะอาด ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
736 บูรพา ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ศรีไพวัลย์ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
738 สว่างอารมณ์ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
739 สุทธาราม ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ป่าวังธรรม ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
741 ป่าวังยาว ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
742 นิคมคณาราม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
743 โนนสวรรค์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
744 โพนเงิน ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
745 โพนทองใหญ่ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
746 สุวรรณนิเทศ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
747 แสงทุ่งพุทธาราม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
748 อรัญญิคาม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
749 อินทาวาส ตำบลแวง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
750 ดอนม่วย ตำบลแวง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
751 ป่าศรีโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
752 ป่าหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
753 กุดสระน้อย ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
754 ชัยพฤกษาราม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ชัยมงคลคณาราม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
756 บวรนิเวศน์ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
757 โพธาราม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
758 สุทธิธรรมาราม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
759 สุทธิประภาประชาธรรม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
760 หนองนกเป็ด ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
761 อุทกวราราม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
762 โคกพัฒนา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
763 ศรีบุญเรือง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ศรีวิลัย ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ศรีวิลัยคณาราม ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
766 สราญรมย์(ท่าสำราญ) ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
767 สิริมงคล ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
768 ป่าญาณสีลพรต ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
769 โคกล่ามสนามชัย ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
770 นิโคสว่าง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
771 โนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
772 บ้านหนองใหญ่(โพธาราม) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
773 มธุกาวาส ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
774 โยคาภิรมย์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
775 สว่างบึงทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
776 สว่างบึงทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
777 ป่าศรีโคกล่าม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
778 ป่าเทพสถิตย์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
779 แพงศรี ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ศรีบุญเรือง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
781 ศรีสุพลธาวาส ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ศรีอุดมวนาราม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ศิริชัยธาราม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
784 อัมไพวัลย์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ป่ากระพี้ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
786 ชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ปราสาทวิชัย ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
788 โพธิ์ชัยศรี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ประสิทธิ์โพธาราม ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
790 ศรีมณี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
791 ศรีสันติธรรม ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
792 ศรีสุวรรณาราม ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
793 สว่างคงคา ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
794 สว่างอรุณ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
795 หนองเดิ่นชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี ธรรมยุต วัดราษฎร์
796 ท่าสำราญ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
797 ท่าแสงจันทร์ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
798 โพธิ์ศรีชัย ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
799 ศรีมงคล ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
800 คู่เมือง ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
801 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
802 ป่าศรีเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี ธรรมยุต วัดราษฎร์
803 ป่าศรีรัตนาราม ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี ธรรมยุต วัดราษฎร์
804 ขอนแก่นใต้(แคนใต้) ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
805 ขอนแก่นเหนือ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
806 แคนใต้ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
807 แคนใต้ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
808 แคนเหนือ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
809 โนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
810 บ้านป่าบาก(ป่าบาก) ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
811 บ้านหนองคู ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
812 บ้านหนองพุก ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
813 บ้านหนองหุ่ง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
814 ป่ายาง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
815 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
816 ธรรมจารีนิวาส ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
817 นิมิตคณาราม ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
818 ประชารังสรรค์ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ประสาทวิทยาราม ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
820 ศรีธรรมประสาท ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
821 ศรีพัฒนาราม ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
822 อุบลนิเวศน์ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
823 ดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
824 ดอนสนามชัย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
825 บ้านโคกสูง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
826 บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
827 บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
828 บ้านอ้น(สุวรรณาราม) ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
829 หนองโปร่ง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
830 ธรรมวนาราม ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
831 ศรีทองไพบูลย์วราราม ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
832 โชคชัยโนนขวาง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
833 โนนสิงห์ทอง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
834 โนนสูง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
835 บ้านนาโพธิ์(โพธิ์ศรีสะอาด) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
836 พรหมรังสฤษดิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
837 มงคลประสิทธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
838 ราชพฤกษาวนาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
839 สวาทอารมณ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
840 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
841 เทพนิมิต ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
842 ป่ายาง ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
843 วิเศษไพรสณฑ์ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
844 หนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
845 หนองผือน้อย ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
846 อัมพวนาราม ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
847 อินทร์อุทิศ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
848 โนนรังสิทธิ์ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
849 บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
850 ป่าโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
851 ผันทนาราม ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
852 กลางมิ่งเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย พระอารามหลวง
853 เขวาประสาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
854 คุ้มวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
855 ท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
856 บูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย พระอารามหลวง
857 ป่าเรไร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
858 ราษฎร์ศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
859 ราษฎร์อุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
860 เวฬุวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
861 สระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
862 สระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
863 สว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
864 บึงพระลานชัย(บึง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต พระอารามหลวง
865 เหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
866 คุยมาตย์ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
867 โคกก่อง ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
868 โคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
869 ท่าอุดมสามัคคี ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
870 ทุ่งสถิตย์ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
871 บ้านแสบง ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
872 ประสานศรัทธา ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
873 ปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
874 ไตรนิคม ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
875 โนนสำราญ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
876 โนนสูง ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
877 ปัญญาราม ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ศรีสวัสดิ์ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
879 สุวรรณบุรี ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
880 บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
881 บ้านเขวา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
882 บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
883 บ้านรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
884 เปลือยนอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
885 โพธิ์พงษ์ราษฎร์บูรณะ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
886 โพธิ์ศรีแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
887 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
888 หนองแคน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
889 หนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
890 หัวแฮด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
891 อุดมไพรสณฑ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
892 ป่าหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
893 สาเกตนคร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
894 โกลิยการาม ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
895 แจ่มอารมณ์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
896 ชลธารอุดม ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
897 ดอนเป้า ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
898 ป่าหนองหญ้าไซ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
899 ราษฎร์บันเทิง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
900 วารีอุดม ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
901 ศิริไพรวาส ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
902 สระพังทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
903 สะอาดสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
904 หนองแข้ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
905 หนองผือ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
906 หนองสิม ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
907 อรุณสวัสดิ์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
908 อัมพวัน ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
909 อุดมไพสณฑ์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
910 คานหัก ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
911 ดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
912 ดงสวอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
913 โนนใหญ่ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
914 ป่าธรรมสุโข ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
915 เปลือยน้อย ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
916 พิมพิสาร ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
917 ศรีชัยมงคลวนาราม ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
918 สว่างอารมณ์สุข ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
919 สังข์ทอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
920 สีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
921 หนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
922 หนองตุ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
923 หัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
924 เหล่าขาม ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
925 เหล่าตำแย ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
926 อุดมไพสณฑ์ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
927 ศรีรัตน์ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
928 นิเทศสุนทราราม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
929 บ้านเล้า(ธัญญาวาส) ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ประชาราษฎร์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
931 ประชาสามัคคี ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
932 ประสาทศรัทธาธรรม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
933 ปราสาทธรรมทาน ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
934 ราษฎร์รังสฤษดิ์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
935 ราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
936 สุนทรนิเวศน์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
937 อัมพวัน ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
938 อุบลนิวาส ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
939 บ้านดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
940 บ้านฝาง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
941 พูลเกษม ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
942 โพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
943 ศรีปทุมวนาราม ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
944 ศรีสะอาด ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
945 ศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
946 สว่างไพบูลย์ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
947 สว่างศรีโพธิ์ธาราม ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
948 หนองยูง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
949 หนองหิน ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
950 กอนประชาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
951 โนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
952 ป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
953 ศรีจันทร์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
954 สุรชัย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
955 หนองพังทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
956 อัมพวัน ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
957 เกษมทรัพย์พัฒนาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
958 ดงนางย่อง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
959 โนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
960 ป่าศรีไพรวัน ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
961 โพธิ์รังสฤษดิ์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
962 วิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
963 แสนระลึก ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
964 กกกุงวราราม ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
965 บัวสูง ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
966 หนองยาง ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
967 หัวนา ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
968 เหล่าหัวภู ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
969 คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
970 ใต้สูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
971 ปทุมวนาราม ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
972 สว่างอารมณ์ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
973 เหนือสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
974 เก่าโนนเมือง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
975 บ้านผำใหญ่ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
976 เมืองสรวงน้อย ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
977 เมืองสรวงใหญ่ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
978 ป่าศรีดอนกลาง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
979 ท่าสว่าง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
980 เมืองสรวงเก่า ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
981 ศรีสุริยาป่ายาง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
982 หนองเม็ก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
983 เหล่าฮก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
984 ไตรมิตรธรรมาราม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
985 บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
986 บ้านดอนก่อ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
987 หนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
988 หนองหินน้อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มหานิกาย วัดราษฎร์
989 โนนเหลี่ยมสามัคคี ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
990 บ้านโนนทัน ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
991 บ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
992 หนองแดง ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
993 เขวาน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
994 โพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
995 โพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
996 หนองไหล ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
997 เหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
998 โคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
999 โนนสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 บ้านหน้องหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 โพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 โพธิ์สัยน้อย ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 โพนทอง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 โสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 หนองแสง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 ดงเมือง ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 ต้นโพธิ์ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 ท่าแร่สามัคคี ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 บ้านป่าเม้า ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 บ้านโพนงาม ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 ป่าเม้าเหนือ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 เมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 โคกข่า ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 บุมะเขือสามัคคี ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 หนองผักตบ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1016 หนองสองห้อง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 หนองแสบง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 เหล่าล้อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1020 ประชาคมวนาราม ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1021 ป่าศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1022 ดอนน้ำคำ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 บ้านกล้วย ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 บ้านโคกร้าง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 บ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1026 บ้านหนองแวง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1027 หนองแวงยาว ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1028 เหล่ากุด ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1029 เหล่าน้อย ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 หนองไฮ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1031 หนองขุมดิน ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 หนองคูโคก ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1033 หนองแวงควง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 หนองแวงน้อย ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1035 หนองสี่แจ ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1036 หนองห้างน้อย ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1037 ดอนทราย ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1038 บ้านกลาง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1039 บ้านโนนสีดา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 ป่าโคกศรีรัตนาราม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1042 หนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 โนนเหล่าเอี้ยง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1044 สิริมหาวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1045 โคกฮัง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 ใต้ตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1047 ธาตุตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 ปลาข้าว ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 โพนทัน ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 ละอองธรรมวาส ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 หญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 โคกสมบูรณ์ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1053 ป่าปลาค้าว ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1054 หนองนกเอี้ยง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1055 คำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1056 ช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 โนนม่วง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 โนนสว่าง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1059 บ้านขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 บ้านค้อ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 บ้านหนองบั่ว(หนองบั่ว) ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 เปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 นิกรบำรุง ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1064 บ้านแคน ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1065 บ้านโคกน้อย ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1066 บ้านโคกใหญ่ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1067 บ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 บ้านภูงา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 ป่าเรไร ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1071 ใหม่หมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 ทักษิณชลธาร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 โนนม่วง ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1074 บ้านขวาว ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1075 บ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1076 สระเคียนชัย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1077 สว่างโนนตาด ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 สังข์ใหญ่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 สาหร่ายมังคลาราม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 ฮ่องสังข์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 จำปานคร ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 ท่าสมอ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1083 บ้านแสบง ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1084 บ้านหว่าน ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 ผดุงปริยัติ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1086 วานรนิวาส ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1087 สามัคคีธรรม ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 หนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 ป่าธรรมาวาส ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1090 คูดินทราย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 โนนสมบูรณ์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 โนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 บ้านร้านหญ้า ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 พลับพลาชัย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 โพนเดื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1098 สว่างทรายทอง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1099 เจริญอัมพวัน ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1100 ชัยอำนาจ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1101 ดงหัวเรือ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1102 ธาตุนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1103 บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1104 บ้านนาน้อย ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1105 บ้านเม็ก ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1106 บ้านหางเหย ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1107 ป่างูเหลือม ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1108 โพนยานาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1109 ป่าพุทธาวาส ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1110 ดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1111 บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1112 บ้านเหว่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1113 ประทุมชาติ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1114 โพธิ์ทอง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1115 สระบัว ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1116 สิงห์ทอง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1117 สุวรรณาราม ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1118 แสงสว่าง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1119 กลางมิ่งมงคล ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1120 ตะเคียน ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1121 บุปผาราม ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1122 โพธิ์ชัย ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1123 โพธิ์ทองกิจเจริญ ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1124 โพธิ์สว่าง ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1125 เวฬุวันวราราม ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1126 สว่างโพธิ์ชัย ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1127 ป่าสุขสวัสดิ์ ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1128 ดงเมืองเก่า ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1129 ด่านน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1130 ป่ายางเครือ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1131 มหิงษาราม ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1132 ยางเครือ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1133 หนองโค้ง ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1134 หนองพันมูล ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1135 หนองสิม ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1136 กลาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1137 กู่พระโกนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1138 เจริญราษฎร์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1139 ดอนธาตุทอง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1140 ดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1141 ดอนยาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1142 ดอนสังข์วนาราม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1143 ใต้ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1144 ทุ่งลัฎฐิวัน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1145 น้ำคำน้อย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1146 บ้านสนาม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1147 บ้านเหม้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1148 บ้านเหม้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1149 โพนครกน้อย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1150 โพนสูง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1151 สว่างโพธิ์ทอง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1152 หนองตอกแป้น ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1153 เหนือสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1154 เอี่ยมศรัทธา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1155 ป่าทรงธรรมิคทายวันวิหาร ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1156 เขมาราม ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1157 เจริญชัย ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1158 ปทุมมงคล ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1159 ป่าคีรีวัน ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1160 โพธิ์ทอง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1161 โพธิ์ทอง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1162 อัมพวันธิญาราม ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1163 ป่าสุจิณโณ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1164 ทุ่งน้อยพัฒนา ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1165 โนนพัฒนา ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1166 ป่าชัยยาราม ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1167 โพธิ์ศรีสว่างอุดมเวช ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1168 ลำโกน ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1169 สำราญสามัคคี ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1170 ห้างหว้า ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1171 อรุณราษฎร์วราราม ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1172 คำบอน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1173 เจริญชัย ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1174 ไตรภูมิ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1175 บรมธงชัย ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1176 ยางคำ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1177 ราษฎร์บำรุง ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1178 เวฬุวัน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1179 ป่าพรหมสอน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1180 ขัดเค้าพัฒนา ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1181 เจริญมงคล ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1182 ทุ่งสามัคคี ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1183 บ้านตังหมอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1184 บ้านหนองอีเข็ม ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1185 โพนดวน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1186 เล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1187 ส้มโฮง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1188 สว่างอารมย์ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1189 สองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1190 สุทธาวิลัย(สุธาวิลัย) ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1191 หินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1192 กลาง(ศรีทองนพคุณ) ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1193 บูรพา(บูรพาภิรมณ์) ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1194 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1195 เหนือเสลภูมิ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1196 มิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1197 เกาะแก้ววนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1198 โคกเกษมอุทกวราราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1199 ดงกลาง(สว่างอารมณ์) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1200 ดอนกอกราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1201 ตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1202 นิคมพัฒนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1203 โพธิ์สว่างวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1204 สว่างท่าศรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1205 สว่างสุดาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1206 อำไพรวัลย์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1207 อุดมธานี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1208 โพธิ์ไทรดงประเสริฐ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1209 เสลภูมิวนาราม ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1210 ขวัญเมือง ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1211 ตาลตะนาวศรี ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1212 ตาลวนาราม ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1213 ธรรมประดิษฐาราม ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1214 โพธาราม ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1215 ศรีบุญเรือง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1216 สระโบสถ์ ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1217 ศรีวนาราม ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1218 อินทรนิวาส ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1219 ดอนหาด ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1220 ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1221 ป่าคีลาราม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1222 ป่าสักดาราม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1223 สว่างรังษี ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1224 หนองสิม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1225 เหนือท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1226 ขันตินิวาส ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1227 จอมศรีโสภณ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1228 ทุ่งสว่างโนนโพธิ์ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1229 ทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1230 บ้านโพธิ์ชัน(มงคลชัยยาราม) ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1231 ป่าธรรมารมณ์ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1232 ป่าโพธิ์ชันสมฤดี ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1233 โพธิ์ศรีวนาราม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1234 เลิงท่าสว่าง ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1235 ศิริวัฒนาราม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1236 สำราญรมย์ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1237 สิงห์ทอง ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1238 เกาะแก้วเจดีย์
(เกาะแก้วเจติยาราม)
ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1239 โนนสว่างชัยศรี ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1240 บ้านบ่งเบ้า(มงคลพุทธยาท) ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1241 สุวรรณาราม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1242 ป่าศรีสระพังทอง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1243 จริยาสมโพธิ์ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1244 ชมภูวาปี ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1245 บ้านลาด(ราษฎร์วิสิลฐ์) ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1246 ป่าขี ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1247 ศรีธาตุ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1248 ศิลาอาสน์ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1249 สุนทรนิวาส ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1250 หงษ์รัตนาวาส ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1251 หนองแป้น ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1252 หัวกูดินวนาราม ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1253 ป่านาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1254 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1255 ป่าหนองโกศรี ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1256 สามัคคี ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1257 คุ้งสะอาดวนาราม ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1258 โพธิ์ศรีไชยวาน ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1259 โพธิ์ศรีทอง ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1260 สระทอง ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1261 สุปัญญาราม ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1262 โกศรีกัญญาราม ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1263 โนนสวรรค์ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1264 โนนสว่าง ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1265 บ้านน้ำจั่นน้อย ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1266 โพธิ์รังษี(โพธิรังษี) ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1267 นาแพง(ศรีสง่าประชาธรรม) ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1268 บ้านสะอาดนาดี
(สว่างอัมพวัน)
ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1269 พรสวรรค์บุปผาราม ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1270 โพธิ์ศรีสวรรค์ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1271 ธาตุอัมพวัน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1272 โพธิ์ศรีทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1273 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1274 หนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1275 ป่าโพธิ์สวรรค์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1276 โคตมานุรักษ์ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1277 จันทราวาส ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1278 เทพนิมิตรวนาราม ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1279 บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1280 บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1281 มะหรีชัยพร ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1282 ศรีจอมทอง ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1283 สระแก้ว ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1284 หนองตุ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1285 วิเวกวนาราม ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1286 จันทร์ศิริมังคลราม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1287 ดอนประดิษฐาราม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1288 ตาลมวนาราม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1289 ทุ่งสว่างอารมย์ ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1290 เทพธิดาเทวัน ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1291 โพธิ์กลาง ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1292 สมานสามัคคีธรรม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1293 สันติวิเวก ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1294 ป่าดอนหวาย ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1295 ป่าประชานุกุล ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1296 ชัยมงคล ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1297 ดอนแก้ว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1298 ท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1299 ท่าบ่อสามัคคี ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1300 ท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1301 ท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1302 นาดี ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1303 บึงตาลสามัคคี ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1304 โพธิ์ศรีวราราม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1305 ราษฏร์บำรุง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1306 ศรีบุญเรือง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1307 สว่างคงคา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1308 หนองขุ่น ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1309 หนองแห้ว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1310 น้อยสามัคคีธรรม ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1311 โพธิ์บุบผาราม ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1312 โพธิ์อัมพวัน ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1313 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1314 ศรีวิลัยพัฒนาราม ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1315 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1316 สว่างนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1317 สว่างอารมณ์ ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1318 หนองฝ้ายนำ ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1319 ดอนสีสุก ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1320 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1321 ป่าธรรมรังษี ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1322 โพธิ์ศรีวนาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1323 โพธิ์ศรีศาสดาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1324 สระทอง ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1325 หนองสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1326 จันทรังษี ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1327 โพธิ์ศรีวนาราม ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1328 ราษฎร์บำรุง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1329 วิลัยสายทอง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1330 ศรีสว่างวงศ์ ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1331 สันติธรรมอารมณ์ ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
1332 โคศานิศาสตร์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1333 บุปผาราม ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1334 บูรพาราม ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1335 ปิยะวาส ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1336 สว่างชัยศรี ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1337 สุวรรณาราม ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1338 อัมพวัน ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1339 ศรีธรรมาวาส ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1340 ชัยมงคล ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1341 ศรีไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1342 ศรีสะอาด ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1343 ศรีสะอาดไพรสาน ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1344 ศีลเจริญ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1345 สายแก้วมงคล ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1346 ป่าหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1347 โพนโสภาราม ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1348 ศรีสะอาดน้ำบ่อ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1349 สายแสง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1350 แสงสว่างสามัคคีธรรม ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1351 จันทราวาส ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1352 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1353 ผดุงสาตยาราม ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1354 รอยพระพุทธบาทนาคำข่า ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1355 ราษฎร์อุทิศ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1356 ศรีบุญเรือง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1357 ป่าหนองแข้ดง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1358 ดานกลอย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1359 ทรายเขาทอง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1360 ท่าสะอาดประชาราษฎร์
รังสฤษฎ์
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1361 นันทิยาวาส ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1362 ป่าคำเม็ก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1363 สามัคคีธรรมาราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1364 ถ้ำผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1365 ทรายเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1366 นันทิยาราม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1367 นิเวศน์วนาราม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1368 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1369 ศิริแก้วมงคล ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1370 แสงอรุณ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1371 อรุณวนาราม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1372 ป่าศรีพัฒนาราม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1373 ป่าสุวรรณบรรพต ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1374 โนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1375 ป่าอัมไพรวัลย์ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1376 พรหมพิทักษ์วนาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1377 ศรีสว่าง ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1378 ศรีสว่างโพธิ์ทอง ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1379 ศิริแสงสว่างเจริญธรรม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1380 แสงอรุณผดุงสันติ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1381 หนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1382 กตปุญโญอินทราราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1383 ตาลเดี่ยว ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1384 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1385 โพธิ์ศิริชัยมงคล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1386 วาลุการาม ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1387 ศิริดงเจริญ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1388 ศิริโพธิ์คำ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1389 ศิริราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1390 ศิริวนาราม ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1391 สะอาดสมบูรณ์ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1392 ตูมทองวนาราม ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1393 ท่าแสงจันทร์ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1394 ทุ่งเจริญ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1395 ปิยะวาสบำรุง ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1396 ศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก มหานิกาย วัดราษฎร์
1397 เจดีย์ชัยมงคล ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1398 ดูกอึ่ง ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1399 ทุ่งรังษี ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1400 ธาตุจอมศรี ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1401 บ้านโนนสะอาด ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1402 ป่าเทวานุรักษ์ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1403 วารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1404 สีสุก ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1405 หนองแซง ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1406 หนองบัวแดง ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1407 หนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1408 หนองแห้ว ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1409 ศรีเจริญ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1410 เกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1411 ชัยมงคลวนาราม ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1412 ชัยราษฏร์ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1413 เด่นราษฏร์ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1414 ไทรทอง ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1415 บุปผาราม ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1416 โพธิ์สูง ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1417 ราษฏร์อุดมวนาราม ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1418 ป่าม่วงหวาน ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1419 ดอนแดง ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1420 สาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1421 หนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1422 ดงเย็นมหาวิหาร ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1423 ป่าหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1424 วารีเกษมราษฏร์ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1425 ศิริรังษี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1426 สระโพธิ์ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1427 สุวรรณาราม ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี มหานิกาย วัดราษฎร์
1428 ป่าศรีโพธิ์ทอง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี ธรรมยุต วัดราษฎร์
1429 กลางขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1430 แก้วดวงดี ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1431 โนนสีดา ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1432 ศิริชัยมงคล ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1433 สว่างจิต ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1434 สุริยเดชศรีนวล ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1435 อุดรเหล่าอารีย์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1436 ตลาดแจ้ง ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1437 ท่าสองคอน ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1438 พระงามมหาธาตุ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1439 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1440 โพธิ์สว่าง ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1441 สว่างหัวนา ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1442 เสมาท่าค้อ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1443 อดุลสามัคคี ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1444 คุ้มดงเมืองจอก ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1445 ทุ่งสว่างสำโรง ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1446 บึงหนองอาราม ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1447 ปัจจิม ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1448 ป่าหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1449 เหล่าลิง ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1450 อัมพวัน ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1451 กลางบ้านเหล่า ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1452 บ้านสนามชัย ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1453 ป่าอัมพวัน ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1454 พระธาตุ ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1455 โพธาราม ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1456 รังตาลสามัคคี ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1457 สรงตาล ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1458 สว่างน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1459 สอาดบ้านกอก ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1460 อารยธรรมวนาราม ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1461 ดงสว่าง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1462 ท่าบ่อ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1463 ทุ่งสว่าง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1464 ป่ามิ่งมงคล ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1465 ป่าวังเชียม ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1466 ปุรา ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1467 สระทอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1468 แสงสว่าง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1469 โสงยาง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1470 หนองแคนพัฒนาราม ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1471 โอภาสพัฒนาราม ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1472 โนนชัย ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1473 บ้านหนองกอง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1474 บ้านเหล่า ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1475 บูรพา ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1476 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1477 สงยางขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1478 หนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1479 หนองหมู ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1480 อหิงสาราม ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1481 จักรวาฬภูมิพินิจ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1482 ดงบ้านยาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1483 โนนฤาษี ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1484 ป่าแขมเหนือ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1485 ผ่องใส ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1486 โพธิ์ศรี ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1487 โพธิ์อินทราราม ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1488 ราษฎร์เจริญ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1489 เรืองศรี ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1490 ศรีเจริญผล ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1491 ศรีเจริญพร ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1492 สระแก้ว ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1493 กลาง ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1494 ทุ่งสว่าง ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1495 บ้านแดง ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1496 พุทธมงคล ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1497 โพธิ์ชัย ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1498 ราศรีไสล ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1499 ศรีสว่าง ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1500 สระแก้ว ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1501 สระทอง ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1502 สว่างจ้อก้อ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1503 ห้วยนารี ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1504 ท่ายางชุมน้ำเงิน ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1505 ธีรสิมา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1506 บึงแคน ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1507 รัตนมังคลาราม ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1508 เวฬุวนาราม ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1509 ศรีหาราษฎร์บำรุง ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1510 สว่างโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1511 หนองนาหล้า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1512 หนองม่วงส้ม ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1513 ดงเจ้าปู่มเหศักดิ์ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1514 ดงสว่างโพธาราม ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1515 ทุ่งสาริกา ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1516 ป่าเรไร ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1517 ป่าอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1518 โพธิ์งามสุนทรวาส ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1519 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1520 สระแก้ว ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1521 สระจันทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1522 สว่างโพธาราม ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1523 หงส์ทองสันติธรรม ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1524 หนองขี้เหล็ก ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1525 ใหม่ไชยสิทธิ์ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1526 อุบลทิพย์ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ มหานิกาย วัดราษฎร์
1527 ป่ายางโง๊ะ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1,527 มหานิกาย 1405
ธรรมยุต 122
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1524
พระอารามหลวง     3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ