เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดลำปาง 13 อำเภอ 100 ตำบล 709 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองลำปาง 181 52000 5201
2 อำเภอแม่ทะ 71 52150 5210
3 อำเภอเกาะคา 70 52130 5203
4 อำเภอเถิน 68 52160 5208
5 อำเภอห้างฉัตร 61 52190 5212
6 อำเภอวังเหนือ 48 52140 5207
7 อำเภองาว 43 52110 5205
8 อำเภอเมืองปาน 39 52240 5213
9 อำเภอแจ้ห่ม 34 52120 5206
10 อำเภอเสริมงาม 27 52210 5204
11 อำเภอสบปราบ 25 52170 5211
12 อำเภอแม่เมาะ 24 52220 5202
13 อำเภอแม่พริก 18 52180 5209
รวม 709 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ดอยน้อย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ท่าผา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
4 นางแตน ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
5 น้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ม่วงน้อย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ม่อนศรีบุญโยง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ศิลา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
9 สันทุ่งแฮ่ม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
10 หนองหล่าย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
11 นาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บ้านใหม่ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ศาลาหม้อ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
16 สบตาล ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
17 สบปุง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
18 จอมปิงลุ่ม ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
19 นากิ๋มเหนือ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
20 นาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ป่าแข ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
22 พระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ศรีดอนมูล ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
24 สบต๋ำ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สองแควใต้ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
26 สองแควสันติสุข ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
27 สองแควเหนือ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
28 นากิ๋มใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
29 นาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
30 นาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ม่อนเจดีย์ไชย ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 แม่ไฮ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สุวรรณาราม ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 จู้ดใต้ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ไชยาทุ่งล้อม ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ท่าช้าง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
38 นางเหลียว ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 พระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ม้าใต้ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ม้าเหนือ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บ้านผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บ้านสาด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
45 แม่หลง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 วังพร้าว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
47 สบจาง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
48 หนองแหวน ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
49 อารัญญิการาม ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สำราญนิวาส ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ศาลาไชย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ศาลาหลวง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ถ้ำขุมทรัพย์ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
57 สันตินิคม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 สันติสุข ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 ต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
60 นาโป่งหาญ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
61 บุญวาทย์นิมิต ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
62 โป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
63 แม่ปุ้มหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ชัยมงคลธรรมวราราม ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
65 ทุ่งขาม ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
66 เข้าซ้อน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
67 มะกอก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
68 แม่ฮวก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 อัมพวนาราม ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ท่านาค ตำบลนาแก อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
72 นาแก ตำบลนาแก อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
73 แม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
74 หนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
75 นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
76 บ้านเป๊าะ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
77 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ปงทอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
81 บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
83 สบป๋อน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
84 จองคำ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว มหานิกาย พระอารามหลวง
85 ไชยมงคลวนาราม ตำบลบ้านหวด อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ดอนแก้ว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บ้านหวด ตำบลบ้านหวด อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
88 บ้านแหง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
89 บุญยืน ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
92 บ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ปงมะโอ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
94 แม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ต้นมื่น ตำบลปงเตา อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
96 บ้านพร้าว ตำบลปงเตา อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ปงเตา ตำบลปงเตา อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
98 เมืองมูล ตำบลปงเตา อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ห้วยอูน ตำบลปงเตา อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ดอกคำใต้ ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
101 แม่ตีบหลวง ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ดอนมูล ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ทุ่งสุ่ม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
104 นางเหลียว ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
105 น้ำล้อม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ปงคก ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ม่อนทรายนอน ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
108 วังควาย ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ดอกป้าน ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ต้นต้อง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ศรีมุงเมือง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สบแหง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
113 หลวง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว มหานิกาย วัดราษฎร์
114 กู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
115 เชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
118 แจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ศรีดอนมูล ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
121 หัวฝาย ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
122 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ไผ่ปง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ไผ่แพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สาญาณพลาราม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
127 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
128 บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
130 แม่ตาใน ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
131 แม่ตาหลวง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ดอนไชย ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ถ้ำผาช่อ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ทุ่งตึง ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
136 แม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
137 หนองกอก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ห้วยแหน ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
139 พระพุทธบาทปู่ผาแดง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ธรรมยุต วัดราษฎร์
140 กู่เต้าวนาราม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ดงนั่งคีรีชัย ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ดงเย็น ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ทุ่งทอง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ประตูเหล็ก ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ผ้าขาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
146 สันรุ่งเรือง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
147 อักโขชัยคีรี ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ศิลาวารี ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
149 เขาแก้ว ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ดอยป่าตาล ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ท่าเมล์ชัย ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ท่าหลวง ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ท่าใหม่ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
154 น้ำโท้ง ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ป่าตาล ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
156 พระบาทนาเกลือ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
157 วังหิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
158 วังหินพัฒนาราม ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
159 นาเบี้ย ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
160 นาโป่งใต้ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
161 นาโป่งเหนือ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ปากกอง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
163 สันป่าค่า ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
164 สันป่าหนาด ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
165 สันหลวง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หนองห้า ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ห้วยเกี๋ยง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
170 นาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
171 บ้านดง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
172 แม่แก่ง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
173 แม่เติน ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
174 แม่เตี้ยะ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
175 แม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
176 สบเติน ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สบเติน ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ปางกุ่ม ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
180 แม่ปะดอย ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
181 แม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
182 กุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
183 แม่มอกดอย ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
184 แม่มอกหลวง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
185 แม่มอกหัวน้ำ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สะพานหิน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สันป่ามอน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
188 น้ำดิบ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 พระบาทแม่วะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 แม่วะกลาง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 แม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 แม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ป่าสันติสุขสามัคคี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
194 ดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ดอยน้อย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 เด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ท่านาง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 พระธาตุดอยแดง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 แพะหลวง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ล้อมแรด ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 เวียง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 สบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สว่างอารมณ์ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หนองเชียงราน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 หนองเตา ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เหล่าน้อย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 เหล่าหลวง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 อุมลอง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ท่าเวียง ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ปางอ้า ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 แม่พุ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 แม่แสลม ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 สะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ห้วยริน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หอรบ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ข่วงกอม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ดอยเต่าคำ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 บ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ศรีหลวงแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 สบลี ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 จงพัฒนา ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ทุ่งจี้ศรีเจริญ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ทุ่งปงชัย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 บ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
229 บ้านถ้ำ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ปลายนาหลวง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ปลายนาเฮี้ย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ขอใต้ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ขอหัวช้าง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ทุ่งบอน ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ทุ่งบอมใต้ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ทุ่งสะแกงดอนชัย ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ทุ่งส้าน ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
238 บ้านกลาง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
239 บ้านหนอง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ปางดะ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ม่วงหลวง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
242 แม่กองปิน ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ดอนแก้ว ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
245 น้ำโจ้ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
246 แพะก้อม ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
247 สบปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หลวงเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ต้นงุ้น ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ท่าเดื่อ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ทุ่งปิ้ง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
252 บ้านขาม ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
253 บ้านต๋อม ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
254 บ้านไร่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน มหานิกาย วัดราษฎร์
255 กล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 พระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 พระแท่น ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 พระธาตุม่วงคำ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 กาศเมฆ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 เข้าหมู่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 จอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ชมพูหลวง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 นาก่วมใต้ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 นาก่วมเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 บ้านต้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 บ้านฟ่อน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 บ้านร้องต้นธง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ลำปางกลาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ศรีบุญเรือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สันปินไชย ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 หนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ห้วยหลอ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 กู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ต้นธง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 นาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 พระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย พระอารามหลวง
282 พระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 พระธาตุหมื่นครื้น ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 แม่ทรายคำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 วังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 สันป่าลาน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ช้างเผือก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 นาป้อเหนือ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 วนะคิรีบุญมาราม ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ศรีภูมิมา ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สาหลวง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ห้วยฮี ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ใหม่นิคมเขต3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ใหม่นิคมศรีธรรมาราม ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 นิคมสามัคคี ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ศรีไตรภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ทับหมาก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ท่าล้อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ทุ่งโค้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 น้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 บ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ป่ายะ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ป่าเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ร่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ค่ากลาง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ค่าหลวง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ทุ่งฝาง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ทุ่งม่านใต้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 บ้านใหม่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ป่าสบก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 แม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ศรีดอนมูลไชยสันฐาน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 สบไพร ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 หนองร่อง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 หัวทุ่ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ทรายมูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ทรายเหนือ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 บ้านหมาก ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
331 พระบาทเมืองมาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 พุทธสันติวิเวก ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 เมืองมาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 แม่อาง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 วังเลียบ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ศรีปรีดา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หัววัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
338 หาดเชี่ยว ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 กู่เกวียน ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 จำค่าวนาราม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 บ้านลู ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ปงอ้อม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 พระธาตุคว่ำหม้อ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 พระธาตุเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ทุ่งปงเรือน ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ทุ่งแหน้น ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 บ้านผึ้ง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 บ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
350 บ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
351 แม่ต๋ำ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 แม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 สบค่อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 สบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 กาศโป่ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 กู่สีขันฑ์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ไชยสถาน ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
360 นาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
361 บ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ป่ากล้วย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
365 แม่กืย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ลำปางกลาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ศรีก้ำ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
368 สบตุ๋ย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
369 สำเภา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
370 หนองห้าตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
371 หมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
372 สามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
373 กอกชุม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
374 จองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ไชยมงคล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
376 โทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
377 บรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
378 บ้านหัวทุ่ง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
379 บุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ป่าขาม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ป่าฝาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
382 พระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ม่อนสัณฐาน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ศรีชุม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
386 สุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
387 หนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
388 เขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ทรายใต้ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ท่าวิมล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
394 บ้านไร่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ปงวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ปูเหลือง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ฝายน้อย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
398 พิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ม่อนคีรีชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
401 มิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
402 แจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ดอกบัว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ดอกพร้าว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
407 นางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ปงสนุกใต้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ประตูต้นผึ้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ประตูป่อง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
412 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย พระอารามหลวง
413 ศรีบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ศรีล้อม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
415 แสงเมืองมา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
416 หนองละคอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
417 หัวข่วง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ดำรงธรรม ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
420 บ้านดง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ศรีรองเมือง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
422 สิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
423 เกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
424 เชียงราย ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
425 น้ำล้อม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
426 เมืองศาสน์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
427 สวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
428 เชตวัน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
429 คะตึกเชียงมั่น ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
430 บุญยืน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
431 บุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย พระอารามหลวง
432 ป่าดัวะ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ป่ารวก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ศรีเกิด ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
435 หมื่นกาด ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ดอนไฟ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 นากวาง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 นาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 นาฟาน ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 บ้านใหม่ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 บ้านเอียก ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ถ้ำพระสบาย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
443 ท่าแหน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 น้ำโท้ง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 บ้านหลวง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 บ้านเหมี้ยง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 บ้านฮ่อม ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 พรหมพิราม ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ศรีถ้อย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 หล่ายทุ่ง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 หัวฝาย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ต๋อแก้ว ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 น้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ป่าจ่ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ป่าม่วง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ม่อนแสนศรี ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 แม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ป่าเพิ่มพูล ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
463 กิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 นาต๋ม ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 แม่อิบ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 สันดอยน้อย ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 สันนารินทร์ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 บอมธาตุ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 บอมหลวง ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 โป่งแน่น ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 พระบาทแม่ไทย ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 นากว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 นาคตหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 ป่าตันหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 สบทะ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 สันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 สุทธาวาส ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 เวียงสวรรค์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
480 บ้านจว้าก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 แม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 แม่ทะหลวง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 เวฬุวนาราม ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 ทุ่งตอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 นาดง ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 นาดู่หลวง ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 พระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 บ้านด่าน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 บ้านเด่น ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 บ้านอ้อ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 แม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 แม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 สบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 สันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 สันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ดอนมูล ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 นายาบ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 บ่อด้ง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 บ้านก้อม ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 บ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 สบไร่ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 สามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 หัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ผาปังหลวง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ห้วยไร่ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
510 เกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
511 พระพุทธบาทวังตวง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
512 แม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
513 แม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ต้นธงชัย ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
516 โป่งขาม ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
517 แม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
519 ศิริบุญมาราม ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
520 แม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
521 แม่พริกบน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
522 แม่พริกลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
523 วังสำราญ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก มหานิกาย วัดราษฎร์
525 กอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 นาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ถ้ำอินทร์เนรมิตร ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
528 ข่วงม่วง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 นาสัก ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ปางป๋วยศรัทธาราม ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 สบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 สบม่ำ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 หัวฝาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 รัตนคูหา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
537 ทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
538 นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 มงคลเกษตร ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
540 ม่อนคีรีไชยแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
541 เมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
542 แม่ปง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
544 หางฮุงศรัทธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
545 สบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
546 สบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
547 สบเมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
550 ป่าบง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
551 ป่าแหน่ง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
552 ผาดิน ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ผาแดง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 พระเกิด ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 แม่ทรายเงิน ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 วังมน ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ห้วยกันทา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
558 ดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ต้นผึ้ง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ทุ่งฝูง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 พระธาตุม่อนจอมแจ้ง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 พระธาตุสบแสด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 แม่ลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
564 แม่สงใต้ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
565 แม่สงเหนือ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
567 สบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 ทุ่งปี้ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 บ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
571 แม่หีด ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ป่าแขม ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
573 แม่สุขนอก ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
574 สบม่า ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ทุ่งห้า ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
576 บ้านกวาง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
577 บ้านก่อ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 บ้านดง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 ปงวัง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ป่าสัก ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ไผ่กลาง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
582 ไผ่เหนือ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ม่อนเขาแก้ว ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
584 แม่โป่ง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 ปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 เมืองตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 เมืองตึงเหนือ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 แม่เย็น ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 แม่สุขใน ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ขันหอม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ทัพป่าเส้า ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ทุ่งเป้า ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 บ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 แพะใต้ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 แม่เฮียว ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ชัยมงคล ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 นาปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 นาไม้แดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 นายาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 บ้านกาด ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ศรีวนาลัย ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 หนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 บ้านแก่น ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 บ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 แม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ม่อนหินขาว ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
609 ชัยศรีภูมิ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 วังพร้าว ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
613 วัฒนาราม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ศรีบุญเรือง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 หลวงสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 น้ำหลง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 บ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 บ้านทุ่ง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 สมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 สมัยใต้ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 อุมลอง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 ครกขวาง ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ทุ่งงามหลวง ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
624 นาบอน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
625 บ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
626 ศรีดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
627 สันดอนแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
628 สาแลไชย ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
630 นาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ผาลาด ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
632 ศรีดอนชัย ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ศรีลังกา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
634 สันโป่ง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
635 เหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ทุ่งไผ่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
637 ปงทุ่งล่าม ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ปงแพ่ง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
639 ปงหลวง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
640 แม่ผึ้ง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
641 ศรีทรายมูล ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
642 ดอยเงิน ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
643 นทีวังการาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
644 นางอย ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
645 นาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
646 นาศาลา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ม่วงชุม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
648 แม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม มหานิกาย วัดราษฎร์
649 จำทรายมูล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ธรรมยุต วัดราษฎร์
650 ต้นค่า ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
651 ทะล้า ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
652 ทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
653 นางแล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
654 บ้านหม้อ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
655 ปงใต้ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ปงยางคก ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ปงเหนือ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
658 พระงามบ้านข่วง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
659 ม่วงชุม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
660 สันบุญเรือง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
661 สันหนองบง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
662 สันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ป่าปงสนุก ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร ธรรมยุต วัดราษฎร์
664 ทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
665 นาปัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
666 บ่อหิน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
667 บ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
668 แม่ยามใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
669 แม่ยามเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
670 เวียงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
671 สันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
672 ปันเต้า ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ป่าเหียง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
674 โป่งขวาก ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
675 แม่สัน ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
676 ส้มป่อย ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
677 หัวทุ่ง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
678 หัวทุ่งพัฒนา ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ดอนเปียง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
680 ทุ่งงิ้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ทุ่งผา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
682 ทุ่งหก ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
683 วอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
684 ดอนไชย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ดอนหัววัง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ปางปง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
688 แม่ตาลน้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
689 แม่ปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
691 สันทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
692 ห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
694 บ้านล้อง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
695 ป่าไคร้ใต้ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ป่าไคร้เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
697 แม่ยิ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
698 หนองขาม ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
699 หนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
702 ดอนมูล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
703 ดอนสัก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
704 ต้นซ้อ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
705 เตาปูน ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
706 ปันง้าว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
707 ปางม่วง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
708 สถานีรถไฟห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
709 ห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มหานิกาย วัดราษฎร์
709 มหานิกาย 689
ธรรมยุต 20
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 705
พระอารามหลวง   4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ