เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี 10 อำเภอ 104 ตำบล 419 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองราชบุรี 97 70000 7001
2 อำเภอโพธาราม 71 70120 7007
3 อำเภอบ้านโป่ง 59 70110 7005
4 อำเภอปากท่อ 56 70140 7008
5 อำเภอจอมบึง 36 70150 7002
6 อำเภอบางแพ 31 70160 7006
7 อำเภอดำเนินสะดวก 26 70130 7004
8 อำเภอสวนผึ้ง 20 70180 7003
9 กิ่งอำเภอบ้านคา 16 70180 7010
10 อำเภอวัดเพลง 7 70170 7009
รวม 419 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 หนองปากชัฎ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
2 อัมพวันอรัญญวิเวก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
3 แก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เขาแดน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 รางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 รางม่วง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 วาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 หนองกระทุ่ม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ทุ่งกระถิน ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 นิยมธรรมาราม ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 พรหมธรรมนิมิต ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 เบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ป่าเขาสัมมะงา ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 หนองปรือใหญ่พลายงาม ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 หนองศาลเจ้า ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 เทพประทานพร ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
21 เขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เขาผึ้ง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เขารังเสือ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ถ้ำมงกุฎ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 นาสมอ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 พุแค ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 สูงเนิน ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หนองตาเนิด ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 หนองไผ่ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ชัฎใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 รางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองนกกะเรียน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองบัวค่าย ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 พิทักษ์เทพาวาส ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สอนประดิษฐ์ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
39 โคกบำรุงราษฎร์ ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
40 สนามไชย ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
41 โคกตับเป็ด ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ดอนคลัง ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เวฬุวนาราม ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
47 อมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
49 บัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย พระอารามหลวง
50 ชาวเหนือ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
51 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ปราสาทสิทธิ์ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
53 โคกหลวง ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ท่าเรือ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
55 เนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
56 สีดาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
58 หลักหกรัตนาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
59 อุบลวรรณาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
60 คูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ตาลบำรุงกิจ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ดอนคา ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ดอนพรหม ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ตากแดด ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 บุญมงคล ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
67 ดอนสาลี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ตาลเตี้ย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ลำน้ำ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เหนือบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
72 ดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ท่าราบ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 บางแพใต้ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 บ้านกุ่ม ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ทัพโพธิ์ทอง ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 สามัคคีธรรม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ใหญ่โพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 กลางวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เตาอิฐ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองม่วง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 หลวง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ใหม่อีจาง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 บ้านหลวง ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
85 แก้ว ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ทำนบ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บ้านใหม่บุปผาราม ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 บ้านใหม่เหนือ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ป่าศรีถาวรราชบุรี ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
91 ดอนมะขามเทศ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 หัวโพ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 แหลมทอง ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 เก่าต้นมะค่า ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 เขาธารมงคล ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
97 บ้านบึง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
98 โป่งเหาะ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ลำพระ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
101 ป่าโป่งกระทิง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา ธรรมยุต วัดราษฎร์
102 เจริญธรรมนิมิต ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 โป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ทุ่งตาลับ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 สุวรรณคีรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองโกเจริญธรรม ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
108 หนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ป่าสันติพุทธาราม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 หนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 หนองประทุน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 หนองเสือ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ห้วยเจริญผล ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 อ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เขาขลุง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 เขาแจง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เจริญธรรม ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 โป่งยอ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สระสี่มุม ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 สัมมาราม ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 หนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ตาลปากลัด ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 โพธิบัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โพธิโสภาราม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 มะขาม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ลำพยอม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ป่าปลักประดู่ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
130 อริยวงศาราม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
131 โกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ดอนเสลา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บ้านฆ้องน้อย ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ประชารังสรรค์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ยางหัก ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ตาผา ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
139 หัวหิน ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
140 อัมพวนาราม ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
142 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
143 บัวงาม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 รับน้ำ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 บางพัง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ปลักแรต ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 หุบกระทิง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 โคกหม้อ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โพธิรัตนาราม ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 หมื่นปีวนาราม ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง อนัมนิกาย วัดราษฎร์
152 รางวาลย์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองหญ้าปล้อง ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 อุทุมพรทาราม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บึงกระจับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 หนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 หนองปลาดุก ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ชมภูพล ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 มาบแค ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 หนองหิน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 จันทาราม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 หนองหูช้าง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หนองอ้อตะวันตก ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 หนองอ้อตะวันออก ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หัวโป่ง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 เขาถ่านธรรมเสนานี ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 เขาถ้ำทะลุ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เขาถ้ำพระ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 เขาอีส้าน ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บุรีราชวนาราม ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ไพรสะเดา ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 รางโบสถ์ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 หนองบัวหิ่ง ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 หนองระกำ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 เกตุปัญญาประชาสรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 เขาพระเอก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 เขาหมอนทอง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 คุณสารหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ถ้ำกิเลนทอง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ถ้ำยอดทอง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สนามสุทธาวาส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สันติการาม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 หนองน้ำใส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 วิมลมรรคาราม ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 สุขวราราม ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โคกพระราชธรรมเสนานี ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ดาวลอย ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หนองสรวง ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ป่าไก่ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ไทรงาม ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ลานคาสุทธาวาส ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 วังปลาช่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ศรีพุยางวนาราม ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 เขาหลาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 มณีลอย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 วังมะนาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 สว่างอารมณ์ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ยางงาม ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
208 หัวป่าพรหมสราภิรัต ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 วันดาว ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 เขาช้างมงคลวนาราม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 พิบูลวนาราม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 โพธิศรี ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ราษฎร์สมานฉันท์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 เลิศดุสิตาราม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 เขาพุนก ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
217 พุเกตุ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ห้วยยางโหน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ป่าหนองโกเจริญธรรม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
220 ห้วยต้นห้าง ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
222 เขากูบอินทราราม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 เจริญธรรม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 นาคอก ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เขาเขียว ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
226 เขาชะงุ้ม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
227 เขาส้ม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
228 เขาสะแก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
229 เขาแหลม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
230 พุลุ้ง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ระฆังทอง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
232 หนองมะค่า ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองใยบัว ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
234 กลาง ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
235 จอมปราสาท ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
236 มณีโชติ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
237 วิหารสูง ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สันติธรรมาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 คงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
240 บ้านหม้อ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ป่าไผ่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
242 เจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
243 สนามชัย ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หิรัญราษฎร์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ใหม่ชำนาญ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
246 หนองกลางดง ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ดอนกระเบื้อง ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ท่ามะขาม ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
250 บางลาน ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
251 เขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
252 เขาพระ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
253 เขาราบ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
254 โคกทอง ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
255 นครทิพย์ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
256 เฉลิมอาสน์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ท่าหลวงพล ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
259 แก้วฟ้า ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ถ้ำสาริกา ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
261 เนินม่วง ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ศรีมฤคทายวัน ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
263 เขาค่าง ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
264 เขาดินสุวรรณคีรี ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ถ้ำน้ำ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
266 นางแก้ว ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ป่าพุทธาราม ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
268 บางโตนด ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ศรีประชุมชน ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
270 สมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ดีบอน ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
272 บ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
273 บ้านฆ้อง ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
274 บ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
275 โบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
276 พระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
277 หนองรี ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
279 กำแพงใต้ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
280 กำแพงเหนือ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
281 บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
282 บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
283 หนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
284 โชค ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ไทรอารีรักษ์ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
286 โพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
287 โพธิไพโรจน์ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
288 เกาะ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ม่วง ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
291 สร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
292 หนองกวาง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หนองกวาง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองครึม ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
295 หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม มหานิกาย วัดราษฎร์
296 เกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
297 เขากรวด ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ดอนตลุง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ราชสิงขร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ห้วยตะแคง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
301 เขาถ้ำกรวย ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
302 เขาวังสดึงษ์ ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
303 โสดาประดิษฐาราม ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
304 หนองหอย ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
305 เกตุน้อยอัมพวัน ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
306 เกาะลอยอุดมเอกธาราม ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
307 บางศรีเพ็ชร ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ศาลเจ้า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
309 เหนือวน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 คุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
312 จันทคาม ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ราชคาม ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
315 โขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
316 คูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
317 แคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ท่าช้าง ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
320 บ้านโพธิ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
321 หนามพุงดอ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
322 อมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
323 บางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
324 พญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศิริเจริญเนินหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
326 อรัญญิกาวาส ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
327 เขางู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
328 เจติยาราม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ทุ่งตาล ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
331 เขาลอย ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ดอนแจง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ใหม่นครบาล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ทุ่งหญ้าคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
336 นาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
337 คลองโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
338 บางกระ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
339 บ้านกล้วย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
340 บ้านซ่อง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
341 เขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
342 ถ้ำเขาชุมดง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
343 น้ำพุไชยสิทธิ์ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
344 มณีมงคล ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
345 หนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
346 หนองนางแพรว ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ห้วยไม้เต็ง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ลาดเมธังกร(ลาด) ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
349 ไผ่ล้อม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
350 พเนินพลู ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ใหม่ต้นกระทุ่ม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
352 อัมพวัน ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
353 บ้านไร่อู่เรือ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ใหม่ราษฏร์เจริญธรรม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 ท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ธรรมวิโรจน์ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 โพธิ์ราษฏร์บูรณะ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 เกาะเจริญธรรม ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
361 โพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ประเสริฐราษฏร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
363 บางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
365 สัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
366 เกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
367 เขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
368 เขาเหลือ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
370 เทพอาวาส ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
371 มหาธาตุ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
372 โรงช้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ศรีชมภู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ท่าโขลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
375 บางสองร้อย ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
376 สุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
377 เขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
378 หนองน้ำขุ่น ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
379 หนองหลวง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
381 อรุณรัตนคีรี ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
383 หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
384 หนองตาหลวง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ห้วยปลาดุก ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
386 หินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
387 เขาน้อย ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ท่ามะเฟือง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ไผ่ล้อม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
390 โพธิ์ดก ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ใหญ่อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
393 เกาะศาลพระ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
394 เวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
395 หนองเกษร ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
396 แจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
397 คลองขนอน ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
398 เพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง มหานิกาย วัดราษฎร์
400 บ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ป่าท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
402 สวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ป่าหินสูงเจริญธรรม ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
405 เขากลิ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
406 เขาไก่แจ้ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
407 เขาวงกตเจริญธรรม ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ท่าเคย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
409 มะขามเอน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
410 วังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
411 หนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ชัฎป่าหวาย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ทุ่งแหลม ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
414 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
415 หนองขาม ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ห้วยทรายทอง ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
417 บ้านบ่อ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
418 ประชุมพลแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
419 ห้วยผากเทพประทานพร ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
419 มหานิกาย 382
ธรรมยุต 36
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 411
พระอารามหลวง 8
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ