เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ 111 ตำบล 510 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอแก่งคอย 91 18110 1902
2 อำเภอหนองแค 69 18140 1903
3 อำเภอพระพุทธบาท 58 18120 1909
4 อำเภอเมืองสระบุรี 48 18000 1901
5 อำเภอมวกเหล็ก 44 18180 1911
6 อำเภอเสาไห้ 39 18160 1910
7 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 18000 1913
8 อำเภอบ้านหมอ 27 18130 1906
9 อำเภอหนองแซง 26 18170 1905
10 อำเภอวังม่วง 24 18220 1912
11 อำเภอวิหารแดง 24 18150 1904
12 อำเภอหนองโดน 20 18190 1908
13 อำเภอดอนพุด 10 18210 1907
รวม 510 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 แก่งคอย ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 บ้านม่วง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 กะเหรี่ยงคอม้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เขาสะท้อนสูง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 คลองไผ่สามัคคีธรรม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ตาดใต้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 บำรุงธรรม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 บึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โกรกสีดาธรรมาราม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 ป่าสว่างบุญ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
11 ศรีเทพนิมิตวนาราม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 โคกกรุง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 บ้านดง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 วังแพ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 สุนทริกาวาส ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เกตุแก้ว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ขอนหอม ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 โคกสะอาด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 จำศีล ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 นาบุญ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ราษฎร์พัฒนา ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ใหม่สามัคคี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 บำเพ็ญธรรม ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ใหม่โพธิ์งาม ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 เขามันธรรมาราม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ซับบอน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 บ้านโป่ง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บำเพ็ญบุญ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ป่าไผ่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 วาลุการาม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 สามัคคีวราราม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สิทธิราช ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
39 พระธาตุเจริญธรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
40 เขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 คำใหญ่ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ถ้ำประกายแก้ว ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ท่าคล้อใต้ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ท่าคล้อเหนือ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ท่าศาลา ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ท่าสบก ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 หาดสองแคว ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ป่าดงพญาเย็น ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 ท่าศรีโพธิ์ใต้ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ท่าศรีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 เขาแก้ววนาราม ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ท่ามะปราง ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โป่งมงคล ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ท่ากระเบา ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 บ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
58 บ้านธาตุเหนือ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 เขาพระ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 บ้านช่อง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 บ้านช่องใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บ้านป่าใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ป่าเกษม ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
65 วังกวาง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หนองมะค่า ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 แก่งป่าสัก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ปางคล้อ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
69 พระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
70 สองคอนกลาง ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
71 สองคอนใต้ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
72 สองคอนเหนือ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สีทาใต้ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สีทาเหนือ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เขาขี้เหล็ก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
77 เขาลาดวนาราม ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
78 นาดี ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
79 บ้านไร่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บุใหญ่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองน้ำเขียว ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
82 หนองสองห้อง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ห้วยคงคาวราวาส ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ถ้ำเขาเขียว ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ท่าเดื่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
86 นิคมซอย25 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ผังพัฒนาราม ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศรีวังม่วง ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ธรรมมงคล ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ถ้ำญาณสังวร ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 ถ้ำเจริญสุข ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 บ้านกอก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ประดิษฐ์ธรรม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 สุนันทาราม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สูงยาง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ผึ้งรวง ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เพลียขวา ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 แพะโคก ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ห้วยหินขาว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 โคกดินแดง ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ประสิทธิ์พรชัย ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 สามัคคีธรรม ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองหว้า ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 คีรีวง ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 คุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ซอยสิบ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ถ้ำวิมานแก้ว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 หน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ป่าดำรงธรรม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยุต วัดราษฎร์
115 ศรัทธาประชากร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 เขาดิน ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ป่าคา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 มงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สาธุประชาสรรค์ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 หนองม่วง ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 โคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ดอนทอง ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ดอนพุด ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ช้าง(กุญชร) ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
127 หนองมน ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
128 บ้านรี ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ไผ่หลิ่ว(ดอนทองเหนือ) ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
130 หลังคาแดง ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
131 อ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด มหานิกาย วัดราษฎร์
132 โคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 หนองนางปุ๋ย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 โคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 โบสถ์แจ้ง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 โพธิ์ทอง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ธรรมเสนา ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 สารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 สุนทรเทพมุนี
(สะพานช้าง)
ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บ้านครัว ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ม่วงน้อย ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 มหาโลก(ลานคา) ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 บ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 มะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 หนองพันเรือ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 โคกงาม ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 บ่อพระอินทร์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ราษฎร์บำรุง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 สร่างโศก ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 โคกเสลา ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 หนองเขศรีมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองคล้า ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หนองถ่านใต้ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 โคกกุ่ม ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 จั่นเสือ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
160 นิคมวาสี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
161 พระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย พระอารามหลวง
162 เขาพลัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
163 เขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ซับชะอม ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ซับบอน(เขาวงนอก) ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
166 บ้านน้อย ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ถ้ำมงกุฎ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
168 เขาบรเพ็ด ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ตรีบุญญาราม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ปราสาททรงธรรม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
171 พุขามหวาน ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
172 สายตรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
173 เขาเงิน ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
174 ธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
175 พุทธนิคม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
176 โกมลกิตติ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ซอยสี่ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ซับครก ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ดงมณี ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นายาว ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สวนมุตโตทัย ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
183 กัลยาณบรรพต ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
184 เทพประทาน ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
185 พุกร่าง ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
186 หนองคณฑี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
187 หนองสองตอน ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
188 นิคมเขมาราม ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
189 นิคมพัฒนา ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
190 นุตจรัสวงศาราม ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
191 บ่อวงครุ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
192 เบญจคีรี ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
193 พรหมประสิทธิ์ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
194 พุคำจาน ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
195 พุซาง ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
196 หนองกระทุ่ม ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
197 หนองใหญ่ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
198 พุคำบรรพต ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
199 ตาลเสี้ยน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
200 เนินยาว ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ประดู่ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ศรีอัมพร ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ส้มป่อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
204 สวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
205 หนองแก ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หนองเครือตาปลา ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หนองจิก ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
208 หนองโดนน้อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
209 เขตสว่าง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ดอยหินปูน ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
211 บ้านโพธิ์ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ศรีจอมทอง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
213 หนองถ่านเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
214 หนองโป่ง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองสุทธะ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ใหม่สุวรรณโน ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ซับกระดาน ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ซับขาม ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ซับตะเคียน ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ซับเหว ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
222 คีรีวัน ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
223 สิริธโรภาวนา ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
224 ถ้ำธรรมโอสถ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
225 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
226 บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ปิ่นแก้วสามัคคี ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
228 มวกเหล็กนอก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
229 หลังเขา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
230 เหวลาด ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ซับประดู่ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
232 ปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
233 รัตนญาณสังวร ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
234 คั่นตะเคียน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ธนพัฒนาราม ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ประชาวิจิตร ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
237 พุทธนิมิต ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
238 มวกเหล็กใน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
239 เขานมนาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
240 คลองม่วงใต้ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
241 คลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ซับน้อยเหนือ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ถ้ำดาวเขาแก้ว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ลำพญากลาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
245 หนองตอตะเคียน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
246 หนองโป่ง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองเอี่ยว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หนองเอี่ยวใน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ป่าศรีอุทุมพร ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
250 ป่าสันติธรรม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 ซับดินดำ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ลำสมพุง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
253 กลุ่มพระบาท ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
254 คลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ซับลำใย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
256 สวนทองรวมมิตร ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
257 สัจจะพล ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
259 หนองมะกรูด ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หนองมะค่า ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
261 กุดนกเปล้า ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
262 โคกเพ็ก ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
263 เจริญราษฎร์บำรุง ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ทุ่งสาริกา ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
265 โนนสภาราม ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ถนนเหล็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
267 หัวถนน ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
268 โตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ป่าสัก ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ท่าเยี่ยม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หนองบัว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ห้วยลี่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ตะกุด ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
276 บ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
277 สะตือ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หงษ์ดาราวาส ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ปากข้าวสารใต้ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ปากข้าวสารเหนือ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
281 สุวรรณคีรี ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
282 แก่งขนุน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
283 เขาคูบา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
284 เจดีย์งาม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เชิงเขา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ดาวเรือง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ทองพุ่มพวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
289 บ้านบึง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
290 บ้านอ้อย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
291 บำรุงธรรม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
294 หนองโสน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
295 นาร่อง ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หนองโนใต้ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
298 หนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
299 โคกหนามแท่ง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
300 บ้านพลับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
301 พระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
302 อรัญญวาสี ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ป่าไผ่ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
304 หนองขริ้น ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
305 หนองเขื่อนช้าง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
306 หนองจักร ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
308 หนองยาวสูง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
309 คำพราน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ดงน้ำฉ่า ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ดงมะเกลือ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ตะพานหิน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ท่าระหัด ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ปากน้ำ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ภิบาลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 มณีขวัญชัย ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 คลองมะเกลือ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ซับกระทิง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ป่าลานหินดาด ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โป่งเก้ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 โป่งตะขบ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 วังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 วังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 สวนมะเดื่อ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 หนองบอน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 หลังเขา ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 หาดเล็บยาว ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 มณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 แสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
331 หนองกรดสามัคคี ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 หินซ้อนเหนือ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 เขาแก้วธรรมาราม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 คลองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 คลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 คลองหัวช้าง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หนองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
338 เขาน้อยจอมสวรรค์ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 เจริญธรรม ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ราษฎร์เจริญ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 โคกกระต่าย ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ดงหมี ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านดอน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 หนองตาบุญ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 พุทธบูชาญาณสังวร ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
346 ศรีสัจจาวาส ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 เกาะเซิงหวาย ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 บางกง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 บ้านลำ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
350 สหกรณ์รังสรรค์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
351 หนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 หนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 เกาะแก้วอรุณคาม ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 คลองใหม่ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 สร้างบุญ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 หนองหมูใต้ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 โคกกระท้อน ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 เขาแก้ว ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ มหานิกาย พระอารามหลวง
360 ต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ท่าช้างใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ท่าช้างเหนือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ห้วยบุญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 เพชร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ศรีอุทัย ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 พระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 โพธิ์ ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 หนองจิก ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ตะเฆ่ ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 บ้านกลาง ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 บ้านโคก ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 มะกรูด ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 จันทบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ชุ้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 สุธาวุฒิ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 เชิงราก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 บัวงาม ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 บ้านซุ้ง ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ป่าสัก ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 พะเยาว์ ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 อัมพวัน ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 เจ้าฟ้า ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
387 สมุหประดิษฐ์ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ มหานิกาย พระอารามหลวง
388 สวนดอกไม้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 สูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 เสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 เขาดินใต้ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 โคกกะพี้ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 บำเพ็ญพรต ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ม่วงฝ้าย ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ห้วยหวาย ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ มหานิกาย วัดราษฎร์
396 กุ่มหัก ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
397 สวนกล้วย ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
398 กระทงลอย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ขอนชะโงก ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ชัยเฉลิมมิตร ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
402 แก้วเกาะลอย ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
403 โคกแดง ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
404 สันติวิหาร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
405 หนองโนน้อย ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ไทยงาม ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
407 บ่อน้ำเค็ม ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
408 สนมไทย ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
409 หนองจอกน้อย ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
410 หนองจอกใหญ่ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
411 หนองผักชีเหนือ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
412 หนองสมัคร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ราษฎร์สามัคคี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค ธรรมยุต วัดราษฎร์
414 สนมลาว ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค ธรรมยุต วัดราษฎร์
415 บัวลอย ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
416 บ้านบกน้อย ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
417 สันมะค่า ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
418 หนองดินแดง ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
420 โคกกลาง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
421 โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
422 หนองแซงใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ราษฎร์เจริญ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
424 หนองอ่างทอง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
425 โคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ใหญ่วันนา ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
427 เกาะกลาง ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
428 มงคลทีปาราม ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
429 สหมิตรมงคล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
430 เสนานฤมิตร ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
431 หนองพระบาง ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
432 หนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
433 หนองตาเดี้ยง ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
434 หนองรี ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
435 บ้านไผ่ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
436 หนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
437 บ้านจาน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ป่าบำเพ็ญธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
439 หนองครก ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
440 หนองนาค ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ท่าช้าง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ร่องแซง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
443 หนองบอน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
444 หนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
445 หนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
446 หนองผักชีใต้ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ทุ่งดินขอ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
448 หนองขนาก ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
449 หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
450 หนองสะเดา ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
451 คลองห้า(ราษฎร์ประดิษฐ์) ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ราษฎร์บำรุงวนาราม ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ศรีปทุม ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
454 หนองโรง ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ใหม่เทพนิมิตร ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
456 เขาน้อย ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
457 บ้านลาด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
458 มุจลินทสราราม ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
461 บ้านยาง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
462 พัชรบรรพตวราราม ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
463 โสรกโขมง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค มหานิกาย วัดราษฎร์
465 ไก่เส่า ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
466 บ้านใหม่ ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
467 หนองหญ้าปล้อง ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
468 เขาไกรลาศ ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
469 เขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
470 งิ้วงาม ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
471 หนองกระธาตุ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
472 หนองกวางโจน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
473 หนองนกชุม ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
474 หนองหลัว ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
475 ม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
476 หนองสองห้อง ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
477 อู่ตะเภา ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
478 หนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
479 หนองทางบุญ ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
481 หนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
482 โคกน้อย ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
483 หนองกีบม้า ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
484 หนองน้ำสร้าง ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
485 หนองหอย ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
486 บ้านขาม ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
487 บ้านโดน ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
488 หนองสีดา ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
489 หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
490 หนองหัวโพธิ์ ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง มหานิกาย วัดราษฎร์
491 กองทองสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ทองย้อย ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
494 หนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ดงสัก ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
496 บ้านคลอง ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
497 สองคอน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
498 สุวรรณคีรีบ้านกลับ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
499 หลังสวน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
500 โปร่งเก่า ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
501 โปร่งสว่าง ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
502 โปร่งหัวถนน ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
503 คลองบุญ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
504 โคกสะอาด ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ตอยาง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
506 บ้านครัว ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ป่าแหน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ศรีนวลตอยาง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
509 หนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
510 หนองระกำ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
510 มหานิกาย 486
ธรรมยุต 24
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 507
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ