เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ 125 ตำบล 1099 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองสกลนคร 160 47000 4701
2 อำเภอสว่างแดนดิน 155 47110 4712
3 อำเภอวานรนิวาส 135 47120 4708
4 อำเภอพรรณานิคม 88 47130 4704
5 อำเภออากาศอำนวย 71 47170 4711
6 อำเภอบ้านม่วง 63 47140 4710
7 อำเภอวาริชภูมิ 54 47150 4706
8 อำเภอพังโคน 47 47160 4705
9 อำเภอกุสุมาลย์ 43 47210 4702
10 อำเภอเจริญศิลป์ 42 47290 4716
11 อำเภอโพนนาแก้ว 39 47230 4717
12 อำเภอภูพาน 39 47180 4718
13 อำเภอโคกศรีสุพรรณ 36 47280 4715
14 อำเภอคำตากล้า 31 47250 4709
15 อำเภอส่องดาว 29 47190 4713
16 อำเภอกุดบาก 25 47180 4703
17 อำเภอเต่างอย 25 47260 4714
18 อำเภอนิคมน้ำอูน 17 47270 4707
รวม 1099 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กุดบาก ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
2 กุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
4 มงคลวีระพันธ์ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
5 กลางภู ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
6 กุดไห ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เทพวิสุทธาราม ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
10 บ้านงิ้ว ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ป่าคูณคำวิปัสสนา ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 ป่าญาณสัมมานุสรณ์ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 เชิงดอย ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
15 นาขาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
16 นาม่อง ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
17 นาม่องดงนิมิตร ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โนนสวรรค์ ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
19 โพธิสมพร ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
20 โพนงาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ศรีแก้ว ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
22 หนองค้า ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ป่าถิราวาส ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 อุดมธรรมวนาราม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
26 กลาง ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โนนสะอาด ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โพนธาราม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ราษฎร์บำรุง ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรีชมพู ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศิริสุภา ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 มัชฌิมาวาส ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
33 สันติกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 บ้านซ่งเต่า ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โพธิ์ชัย ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 โพธิ์ชัย ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ศรีดงคำ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 หนองปลาตอง ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 นาดอกไม้ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ป่าเทพาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 โพธิ์ชัย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โพธิ์ศรี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ศิริมงคล ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 สามัคคีเทวนาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 สามัคคีศรีดาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 กลางวิทยา ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 กุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 โพธิ์ศรี ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ราษฎร์บำรุง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ศรีบุญเรือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ศรีโพนเมือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ศิริมงคล ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 สว่างอารมณ์ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หนองเค็ม ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ไตรคามวาสี ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 แก้งท่าลับ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 จันทรังษี ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 บ้านบ่อพังแคน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ป่ารัตนมงคล ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 โพธิ์ชัย ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 โพธิ์ชัย ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ศรีลำดวน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 สนามบิน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สามัคคีธรรม ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 หนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ป่าหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 บูรพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
70 มหาชัย ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ศรีบุญเรือง ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
72 สว่างสามัคคี ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สว่างอารมย์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
74 จอมแจ้ง ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ดงสามัคคีธรรม ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ศรีบุญเรือง ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สระพังทอง ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สันติสุขพัฒนา ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
79 แสงมณีวนาราม ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สระแก้วพัฒนาราม ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
81 จูมศรี ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ไตรสิกขาราม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
83 เทพพิทักษ์ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
84 นิพเพธพลาราม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ป่าบ้านตาด ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
86 โพธิ์ชัย ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ศรีดอกแก้ว ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศรีบุญเรือง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ศรีอุดมพร ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
90 อ้อมแก้ว ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ไตรท่าศรีสงคราม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ทุ่งถาวร ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
93 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
94 โพธิ์ชัย ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
95 โพนก่อศรีชมภู ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สว่างอารมย์ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
98 สิงหาญ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ป่าหนองบัวสิม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
100 ด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บูรพาราม ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ป่าประชาพิทักษ์ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พรหมหัวบึง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 โพธิ์ศรี ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ลาดดู่ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ศรีชมชื่น ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ศรีบุญเรือง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ศรีษะตะพาน ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ศรีสว่าง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ถ้ำแก่นจันทน์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ป่าห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โพธิ์ศรีจันทร์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ศรีคูณไชย ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีจันทร์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ศรีสุพรรณ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 สัมพันธวงศ์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
119 ป่านาคนิมิตต์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
120 วิสุทธิธรรม ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 โคกนาดี ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ธาตุศรีมงคล ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 นารถพรหมวาสี ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 โพธิ์ชัย ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ศรีบุญเรืองเหนือ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สว่างโพนทอง ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 พรหมศรีธาตุ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
128 นวกะภูมิ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โพธิ์ชัย ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โพนไฮสามัคคีอุดม ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ศรีแก้ว ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ศรีบุญเรืองใต้ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 อัมพวัน(ป่าอัมพวัน) ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 คำเจริญ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โคกเจริญ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 โนนเดื่อดอนทุ่ม ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ลุมพินีวัน ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 หนองโจด ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เจริญพัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 นาสมบูรณ์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 โนนเจริญธรรม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ศรีสุข ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 สว่างอารมณ์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 เจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 โนนแสนคำ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 ป่าแกดำ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
149 ป่าชัยมงคล ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
150 ป่าภูหินกอง ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
151 ป่าฮังแหลว ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
152 ศิริราษฏร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
153 ชัยชนะหนองน้อย ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ทุ่งมนศิริพลเมือง ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 นิโครธ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ประชาสามัคคี ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 โพธาราม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 สงบอารมณ์ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ดอนธาตุวิลัย ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
161 ป่าแสงธรรม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
162 คำเม็กพัฒนา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ทักษิณวนาราม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 บูรพาภิรมณ์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ภูกำพร้าเทพนิมิต ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ศรีคำเม็ก ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ศิริพันธวงค์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
169 สามัคคีพัฒนา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
170 ครองธรรมิการาม ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 บูรพาราม ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ศิริวราราม ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 สามัคคีวราราม ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 คำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
175 ป่าโนนชาด ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
176 ป่าบ้านทุ่ง ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
177 ศรีกมโลวาส ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
178 กวนบุ่น ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
179 บ้านโคกกลาง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
180 บึงสา ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
182 นางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
183 น้ำพุงสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
184 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
185 วรกิจพัฒนาราม ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ศรีชมชื่น ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ศิริมังคละ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ป่าวิริยะพล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
189 นาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
190 นาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ม่วงคำ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ม่วงสุมวิทยาลัย ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ชัยมงคล ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ตากแดด ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
195 โนนสะอาด ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
196 บึงน้อย ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ป่าบึงทวาย ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ศร่างโศก ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
199 สระประทุมทอง ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
200 แสงสุริโยทัย ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
201 หนองน้ำคำ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
202 หนองสลาม ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ชัยมงคล ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 นิคมพัฒนา ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 โพธิ์ชัย ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ภูด่านแต้ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ศรีสำราญ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 กลางโพธิ์ชัย ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 สุวรรณราษฎร์ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 หนองปลิงพุ่ม ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 นาล้อม ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 โนนสูง ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โนนหัวช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ทันสมัย ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 โพนสูง ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ศรีชมภู ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ศิริมงคล ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ป่าหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
220 ศรีสะถาน ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 หนองลาด ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ป่าท่ากระดัน ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
223 ป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
224 ศิริมงคล ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
225 สันติธรรม ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
226 ปทุมรัตนาราม ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
228 สมบูรณ์วนาราม ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
229 คำปลาฝา ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 คำยาง ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 จุมพล ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เทพสถาน ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เทวกุญชร ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 โนนสะอาด ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ป่าแสงอรุณ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 มนตรีคณารักษ์ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 วิหารธรรมาราม ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ศรีคูณ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ศรีทองวนาราม ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 แสงอรุณ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ป่าศิริปัญญาราม ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
242 จอมแจ้ง ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ประดู่วนาราม ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 เทพนิมิตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
245 โนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
246 โนนแสงธรรม ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
247 ป่าพุทธรักษา ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 ป่าสุขสำราญ ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
249 วระแวดล้อม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ศรีดอกแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 แสงจันทร์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 แสงจันทร์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ศรัทธาราม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
254 สว่างแสงจันทร์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 บุปผาราม ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 โพธิ์ชัย ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 โพธิ์ศิลา ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ศรีชมชื่น ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ศรีดอกกาว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ศรีสะอาด ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ป่าดงหวาย ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
262 ป่าแสงธรรม ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
263 เจริญสามัคคีธรรม ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ชัยมงคล ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ทุ่งสว่าง ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศิริสมภรณ์ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สามัคคีคุณาราม ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 อัมพวัน ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เจริญราษฏร์บำรุง ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
270 ป่าด่านไชโย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
271 ป่าสันติธรรมวนาราม ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
272 นาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 โนนสูง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 บ่อแดง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ศิริสมภรณ์ ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 โนนสูง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
277 ป่านาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
278 วิสุทธาวาส ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 เจริญศรี ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ศรีวิไลย์ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 สมสะอาด ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ป่าไชยยานนท์ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
283 จันทร์ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
284 จันทร์ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เจ้าผู้ข้า ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
286 แจ้ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ตาลสุม ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
288 จันทรนิมิต ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
289 โสตถิผล ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
290 ศรีแก้ว ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ศรีบุญเรือง ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
292 สามัคคีธรรม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สุวรรณวาลี ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ท่าวังหิน ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
295 สันติวนาราม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
296 เขาวง ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
297 แจ้งโพธิ์ชัย ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
298 โนนสูง ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
299 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
300 โพนธรรม ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
301 สุธรรมาราม ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ถ้ำพระนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
303 ภูริทัตตถิราวาส ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
304 จินดามณี ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
305 แจ้งแสงอรุณ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
306 โนนสวรรค์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
307 พระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
308 โพธิ์คำ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ศรีจันทร์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
310 สุวรรณธาดาราม ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โพธิ์ศรี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ราษฎร์ศรัทธา ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
313 สว่างจิตร ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
314 อัมพวนาราม ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
315 บะหัวเมย ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
316 ป่าผาอินทร์ ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
317 ป่ายอดแก้ว ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
318 ป่าแสนสุข ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
319 ศิริดำรงวนาราม ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
320 พระธาตุโพนทอง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
321 โพธิ์ชัย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
322 อุฒาจารย์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ป่าภูไทสามัคคี ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
324 ป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
325 สุทธิมงคล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
326 กลาง ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ทุมทอง ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ไทรทอง ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บดมาดสามัคคี ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ป่านิโรธมรรคาลัย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
331 รัฐภูมิ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ศรีธรรมราช ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีบุญเรือง ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศรีราชไตรภรณ์ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ศรีสุภักดิ์ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เทพสวัสดิ์ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
337 นิวาสถาน ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ไผ่ล้อม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
339 โพนบก ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
340 รัตนมงคล ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ศรีชมภู ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
342 สิทธิบังคม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ถ้ำขาม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
344 ถ้ำเจ้าผู้ข้า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
345 ป่ากลางโนนภู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
346 ป่าดอนประดู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 ป่าบ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
348 อาจาโรรังสี ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
349 คลองใหม่ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
350 โพธิ์ชัย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
351 มหาสมณกิจภาวนา ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ศรีธรรมสมโพธิ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ศรีบุญเรือง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ศรีษะตะคลอง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ศรีสวาส ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
356 สมศรี ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
357 สารีวาส ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ป่าดอนม่วง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
359 พุทธาวาส ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ศรีรัตนาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ศรีสวัสดิ์ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
362 สระพังทอง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
363 แสนสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
364 แสนสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
365 คำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
366 ป่าบุญไสว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
367 ศรีกบิลพรหม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
368 ศรีปทุมวนาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
369 สันติวิมุตยาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
370 สันติสังฆาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
371 โคกสามัคคี ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
372 เจริญคุณ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ชัยมงคล ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ท่าสาด ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
375 นาล้อม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
376 โนนสะอาด(อินทราพร) ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
377 สิริมังคลาราม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
378 เสียวสวาท ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
379 อัมพวัน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ป่าวิสุทธิมรรค ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
381 แก้งคอย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ศรีคูณพัฒนา ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ศรีจอมธาตุ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ศรีบุญเรือง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ศิริมงคล(สิริมงคล) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
386 สายแก้ว ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ศรีจำปาชนบท ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
388 สามัคคีธรรม ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
389 ท่าลาด(หอมศรัทธาธรรม) ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ธาตุวิไลกลาง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
391 โพธิ์ชัย ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
392 วิไล ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ศรีชมพู ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ศรีสมพร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
395 สว่างแจ้ง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ประชาพินิจ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
397 อรัญญิกาวาส ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
398 เขื่อนสามัคคี ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
399 โคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ทองบุญญาราม ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
401 เทพนิมิตสามัคคี ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
402 บูรพาราม ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
403 โพธิญาณ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
404 สันติราชวราราม ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
405 โสภณพัฒนา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
406 เหนือศรีสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
407 เขื่อนบุบผาราม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ดงสวรรค ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
409 โพธิสัตว์หิรัญญเขต ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ศรีสมพร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ศิริสมบูรณ์(สิริสมบูรณ์) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
413 หนองโจด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
414 อุตรดาราม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ป่าเจติยานุสรณ์ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
416 วีระธรรม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
417 หนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน ธรรมยุต วัดราษฎร์
418 โนนประดู่วนาราม ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
419 บุพเพนิมิต ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
420 พินิจประชาสรรค์ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
421 โพธิ์ชัย ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ศรีรัตนโนนกุง ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
423 เทพารักษ์ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
424 นาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ป่าอุดมสมบูรณ์ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ยอดลำธาร ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ศรีชมชื่น ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ศรีสมบูรณ์ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
429 อินทรังสฤษฏิ์ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ทุ่งป่าผาง ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
431 เทพนิมิตร ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
432 บางธรรมนิมิตร ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ประดิษฐ์ฐาราม ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
434 โพนแคนน้อย ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
435 โพนสว่างอุดมพร ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ศรีบุญเรือง ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ศรีมงคล ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
438 สมสนุก ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
439 อินทาราม ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ป่าโนนขุมเงิน ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
441 บูรพาราม ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
442 โพนบก ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ศรีสะอาด ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
445 สุทธานิวาส(ศุทธานิวาส) ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
446 อรุณแสงทอง ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ธรรมบูรพาราม ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
448 บึงสะพานดำ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
449 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ศรีจันทร์ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ศรีชมชื่น ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
452 สวรรค์นิมิต ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
453 สุวรรณรัตนาราม ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ใหม่ไชยา ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ป่าอ้อมแก้ว ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
456 ป่าอุดมธรรมมงคล ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
457 กกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
458 โนนสะอาด ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
459 โนนสูง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
460 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
461 บ้านนาห้วยนาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ป่าเทพนิมิตร ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ศรีดาหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ศรีอุดมพร ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
465 หนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ห้วยนาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ป่านาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
468 นางเติ่ง ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
469 บ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ยางโล้น ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
471 หนองส่าน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
472 บ้านคำเพิ่ม ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
473 ป่าอุดมธรรม ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
474 ชมภูพานวนาราม ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
475 บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
476 บูรพาราม ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
477 พวงชมพู(บ้านต้อน) ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
478 สร้างแก้วน้อย ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
479 สร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
480 สุทธิภูพานทอง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ใหม่พัฒนาราม ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
482 อุดมนิยมธรรม ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ป่าชมภูพาน ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
484 พระพุทธบาทน้ำทิพย์ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
485 กาญจนวนาราม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
486 โคกภูเก่า ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
487 โคกภูใหม่ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
488 จัดระเบียบคุณาราม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
489 ศิริมงคลวนาราม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
490 สันติสุข ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
491 หลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
492 หลุบเลาน้อย ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ถ้ำวิสุทธิมงคลวนาราม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
494 ป่าบ้านหล่ม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
495 ใหม่พัฒนาวนาราม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
496 โคกเลาะน้อยวนาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
497 เจริญสุขรังษี ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
499 แดนโมกขวดี ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
500 น้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ป่านาคาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
502 โพธิ์ชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
503 โพธิ์ศรี ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
504 วงค์ศรีดาราม ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ศรีทัศน์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ศรีบุญเรือง ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
507 สว่างสามัคคี ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
508 สะพานศรี ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
509 อัมพวัน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
510 ลำห้วยนาคำ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
511 โคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
512 โคกสูง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
513 ดงแต้ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ท่าช้างวัฒนาราม ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
515 บึงแดง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ยางอาจ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ศิริชมภูเรืองรัตนาราม ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
518 หนองน้ำใส ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
519 ป่าวิริยาราม ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
520 กกกอก ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ขามเฒ่า ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
522 คูสนาม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
523 ฉิมพลี ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ดอนก้อม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
525 นามน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
526 บ้านนายอ(นายอ) ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
527 พระธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
528 พังเม็ก ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
529 โพนงาม(บูรพาภิรมย์) ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
530 โนนแจ้ง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
531 โนนเบ็ญสมัคคยาราม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
532 บัวศรี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
533 พระพุทธไสยาราม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
534 โพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
535 โพธิ์ชัยนาล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
536 โพธิ์ศรี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
537 โพธิสมพร(โพธิ์สมพร) ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ศรีวิทยาลัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ศิริทัศน์ดาราม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
540 สะอาดสามัคคีธรรม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
541 บุญศรีสันติสุข ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
542 ป่านภาพิทักษ์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
543 ศรีรัตนาราม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
544 หนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
545 ไทรทอง ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
546 บ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ป่าบูรพาราม ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
548 ป่าแพง ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
549 โพธิ์ศรีวราราม ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
550 มหาพรหมโพธิราช ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
551 วิสุทธิจินดา ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
552 ศรีทอง ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
553 เหล่ามะแงว ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
554 ดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
555 ดงชน(ป่าดงชน) ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
556 ดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
558 พิกาญจนาราม ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
559 โพนแดง(บ้านโพนแดง) ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ศรีชุมพล ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ศรีสะอาด ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สอนประชาราม ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
563 สุปัฏชัยยาราม ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
564 สุวรรณมงคล ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
565 หนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
566 อุดมมงคล ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
568 ประดู่ธรรมาวาส ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
569 แจ้งแสงอรุณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย พระอารามหลวง
570 นาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
571 บ้านกกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
572 บ้านนาอ้อย(นาอ้อย) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
573 พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(พระธาตุเชิงชุม)
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย พระอารามหลวง
574 พระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
575 โพธิ์ชัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ศรีชมพู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ศรีสระเกษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ศรีสุมังคล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
579 สว่างเต็กสมบูรณ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
580 สะพานคำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
581 หนองสิม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
582 เหนือ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
583 กกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
584 ป่าธาราธรรมาราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
585 ป่าภูธรพิทักษ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
586 ป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
587 ศรีโพนเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
588 หนองทรายขาว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
589 หนองบัวใหญ่ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
590 อัมลการาม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
591 บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
592 ท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
593 โนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
594 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
595 โพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ศรีจอมพล ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ศรีสว่างพัฒนา ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ห้วยปลาใย ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ป่าบง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
600 ชัยศรี ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ดอยด่านรัง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ทุ่งรวงทอง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
603 โนนชลประทานรังสฤษฎิ์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ประชานิยม ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ป่าพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ศิริมงคล ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
607 สว่างรัตนาราม ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
608 สามัคคีธรรม ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
609 สุมังคลาราม ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
610 โนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
611 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
612 ภูดานฮัง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
613 กุดจิก ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
614 กุดไผท ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ไตรมิตรวิทยาราม ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
616 ม่วงลาย ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
617 ศรีประดิษฐาราม
(ศรีประดิษฐ์ฐาราม)
ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
618 สุพรรณหงษ์วนาราม ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
619 สุวรรณสามัคคี ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
620 กลางสามัคคี ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
621 โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
622 โนนสวรรค์ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
623 โพธิ์ชัยบ้านหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ศรีปัญญาราม ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
625 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
626 ป่าหัวเมย ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
627 ดอนสีดาราม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
628 บ้านบอน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
629 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
630 พะเนาว์(บ้านพะเนาว์) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ศรีสระพังทอง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
632 สังคมโพธาราม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
633 โอภาสสกลธรรมาราม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
634 คลองไผ่พัฒนา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
635 นาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
636 พรมพิพักษ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
637 กกส้มโฮง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
638 กลางศรีเชียงใหม่ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
639 บ้านดอนยาง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ศิริพัฒนาราม(ศรีพัฒนาราม) ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
641 หนองแดง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
642 เหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
643 ไชยศิริมงคล ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
644 โพธิ์ศรี ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
645 แจ้งสว่าง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
646 น้อยจอมศรี ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
647 นาดอกไม้ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
648 ป่าโนนนิวาส ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
649 พรหมหัวบึง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
650 ศรีษะทอง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
651 ศรีสุขสำราญ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
652 สว่างอารมณ์ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
653 โอภาสธรรมมานิมิตร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
654 เทพกัญญาราม ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
655 ป่าหนองสองห้อง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
656 ศรีวิลัย ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ดอนสวรรค์ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
658 ศรีสำราญ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
659 โนนสว่าง ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
660 โพธิ์ชัย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
661 โพธิ์ชัย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
662 ศรีสะอาด ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ศรีสังวรณ์ ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
664 สุทธาวาส ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
665 ใหม่อินทร์ภูมิ(ใหม่อินทภูมิ) ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
666 ขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
667 โคกผักหวาน ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
668 คอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
669 มรรคาคีรีขันธ์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ศรีมงคล ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ศิริมงคลธรรม ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
672 โพธิ์ชัย ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ศรีวิลัย ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ศรีสว่างวนาราม ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
675 หนองบัวงามวนาราม ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
676 คำปลาขาว ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
677 โคกแสง ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
678 ป่าแก้วเจริญธรรม ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
679 ป่าอรัญญิการาม ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
680 ไชยวาฬ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ท่าเดื่อ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
682 เนินโพธิ์ทอง ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
683 ป่าโพธิ์ตาก ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
684 โพนงาม ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ศรีบุญเรือง ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ศรีบุญเรือง ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ศิริมงคล ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
688 คำสำราญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
689 โนนแพง ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
690 ป่ามงคลธรรม ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
691 ป่าวงค์พนาวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
692 ป่าศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
693 ป่าศรีสมพร ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
694 ศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
695 เกาะฉิมพลี(เกาะสิมพลี) ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
696 จอมแจ้ง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
697 ประกวดคีรีขันธ์ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ศรีชมชื่น ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
699 ศรีบุญเรือง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
700 ศรีบุญเรือง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ศรีสมพร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
702 ศรีสวัสดิ์ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
703 ศรีสุมังค์ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
704 สุนทรียาราม ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
705 อัมพวัน ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
706 ธาตุศรีทอง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
707 ป่าโนนแต้ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
708 ป่าหนองนาแซง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
709 ป่าอุดมสังฆกิจ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
710 ศรีสะอาด ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
711 เชตุพน ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
712 ป่าอัมพวัน ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
713 โพธิ์ชัย ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
714 โพธิ์ศรี ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ศรีบุญธรรม ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
716 ศรีบุญเรือง ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ศรีสะอาด ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ศรีสะอาดดำรงค์ธรรม ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
719 โสภณธรรมาราม ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
720 ป่าหนองแฝก ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
721 โพนแร่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
722 ศรีบุญเรือง ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
723 กัลยาณธัมโม ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
724 กุดยางชุม ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
725 จำปาศิลาวาส ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
726 ป่าอรัญญาวาส ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
727 หนองแวงดอนดู่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
728 อรัญวิเวก ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
729 คีรีวิหาร ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
730 จอมแจ้ง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ดอนสวรรค์ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ไตรภูมิ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
733 โนนวิเวกศรีเมือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
734 บูรพานิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
735 ป่าวังบงน้อย ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
736 พรมวาศรี ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
737 พรสวรรค์ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
738 โพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
739 วังบงสามัคคี ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
740 สระเกษ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
741 สุวรรณคีรีวนาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
742 เสบุญเรือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
743 ห้วยโทงวนาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
744 กุดเรือคำ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
745 ธรรมนิเวศวนาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
746 ป่าติ้ว ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
747 ตลิ่งเกษม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
748 โนนศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
749 โนนอุดม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
750 โพธิ์ศรี ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
751 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ศิริพัฒนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ศิริพัฒนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
754 ขัวสูง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
755 ดอนแดงประชาอุทิศ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
756 ป่าโคกสะอาด ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
757 ป่าบ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
758 ป่าศรีบุญเรือง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
759 ป่าศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
760 สามัคคีปัญญาราม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
761 หัวนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
762 อินทรไชยวาสี ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
763 กลางธรรมคุณ ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ใหม่แสงอรุณ ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
765 โนนสุวรรณ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
766 โพนสวรรค์ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ศรีรัตนมงคล ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
768 คีรีวงกต ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
769 บ้านโพนสว่าง ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
770 ป่าดอนกลอย ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
771 ป่าเทพพิทักษ์ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
772 ป่าปัจฉิมวนาราม ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
773 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
774 ศรีมงคล ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
775 จอมแจ้ง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
776 โนนชนะสังคม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
777 โนนสว่างภิรมย์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
778 ประชารังสรรค์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
779 ประชาสามัคคี ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
780 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
781 ศรีนวล ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
782 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ศรีมงคล ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
784 ศรีสมพร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ป่าทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
786 ป่าเยระมะณี ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ศรีชมชื่น ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
788 ศรีบุญเรือง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ศรีสำราญ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส มหานิกาย วัดราษฎร์
790 ป่าหัวนา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส ธรรมยุต วัดราษฎร์
791 คอนสวรรค์ ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
792 ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
793 ป่าโจด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
794 ศิริมงคล ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
795 ป่าแสงสว่าง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
796 โชติการาม ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
797 ไตรทอง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
798 ธรรมบวร ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
799 ประสิทธิ์สังวร ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
800 รัฐภูมิ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
801 ศรีวิไลวโรดม ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
802 ศิริชัยมงคล ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
803 สระแก้ว ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
804 สว่างเชิงดอย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
805 สุรินทร์ราษฏร์ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
806 อ่างข้าวทิพย์ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
807 ธาตุศรีสมพร ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
808 โนนฤาษี ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
809 พรสวรรค์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
810 รามวิทยาลัย ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
811 ราษฎร์นิยม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
812 ศรีโพธิ์คำ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
813 ศรีมณีวัลย์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
814 ศรีวรารมณ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
815 สว่างอารมณ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
816 ชลประทานน้ำอูน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
817 ดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
818 ดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
819 ป่าโนนตูม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
820 ป่ามุจจลินทร์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
821 ป่ารัตนโสภณ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
822 ทวีวิทยาราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
823 ธาตุศรีมงคล ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
824 โนนกลาง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
825 โนนสะเคียน ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
826 บ้านดงศรีชมภู ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
827 บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ภูเงิน ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
829 เวฬุวัน ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
830 ศรีบุญเรือง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
831 ศรีสะอาด ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
832 สระแก้ววารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
833 อารามแสงอรุณ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
834 กุดตะกาบ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
835 ป่าบ้านโพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
836 ป่าสุขุมวารี ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
837 โคกสะอาด ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
838 ธรรมมาภิรตาราม ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
839 โพธิ์ชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
840 ราษฏร์ประดิษฐ์ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
841 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
842 ป่าบ้านขาว ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
843 ป่าราษฏร์สามัคคี ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
844 เจริญศรัทธาราษฎร์ อำเภอวาริชภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
845 แจ้งวิสุทธาราม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
846 โนนวิเวก ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
847 มงคลไชยาราม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
848 มาลานิมิตร ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
849 สว่างดินแดน ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
850 ธาตุฝุ่น ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
851 ป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
852 เจริญสุข ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
853 แจ้ง ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
854 โนนสะอาด ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
855 สามัคคีท่าหลวง ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
856 สุวรรณวิสุทธาราม ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
857 สุวรรณาราม ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
858 อัมพวัน ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
859 ป่าธาตุโสภา ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
860 ป่าบ้านปลวก ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
861 สีมาธิการาม ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
862 โคกสว่างวารีรมณ์ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
863 ธาตุโคกคอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
864 โพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีวราราม) ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
865 ศรีสระเกษ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
866 หายโศก ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ฐิติธรรมาราม ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
868 ดอนม่วย ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
869 ตาลนิมิตร ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
870 ทุ่งสว่าง ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
871 ธรรมิการาม ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
872 บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
873 บ้านสามแยก ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
874 ป่าโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
875 ศรีชมพู ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
876 ศรีสะอาด ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
877 หนองไผ่ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
878 ไทรทอง ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
879 โพธิ์ชัยเจริญ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
880 หนองแซง ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
881 หนองตอกแป้น ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
882 อินทสุวรรณ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
883 คามวาสี ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
884 แจ้ง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
885 ธรรมสมโพธิ์ ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
886 โนนวารีบำเพ็ญธรรม ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
887 มัชฌิมบุรี ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
888 ดงสวรรค์ ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
889 ป่าหนองผือ ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
890 สามัคคีบำเพ็ญผล ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
891 ทรายศรี ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
892 ทุ่งเตาไห ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
893 โนนจิก ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
894 ศรีรัตนาราม ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
895 ศิริทรงธรรม ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
896 ศิริทรงธรรม ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
897 สุวรรณศีลาราม ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
898 หนองหว้า ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
899 คันธารมณ์ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
900 บ้านเดื่อ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
901 ศรีธาตุการาม ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
902 ศรีวิไลย์ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
903 สว่างอารมณ์ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
904 สามัคคีธรรม ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
905 อุทุมวัน ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ป่าโคกหลวง ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
907 ป่าโมน ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
908 คำนาดี ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
909 เจริญชัย ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
910 โนนสมบูรณ์ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
911 โนนสมบูรณ์ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
912 บรมสุข ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
913 ป่าโนนสูง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
914 โพธิ์กลาง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
915 ยางงาม ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
916 สุภบุปผาราม ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
917 บ่อร้าง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
918 ป่าชุมชัยพัฒนา ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
919 สุจินต์ประชาราม ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
920 หนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
921 ไชยมงคล ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
922 นาบุญ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
923 โนนสะอาด ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
924 โนนสีแก้ว ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
925 บริบูรณ์ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
926 ป่าเลไลย์ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
927 ศรีบุญเรือง ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
928 สระแจ้ง ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
929 อโศการาม ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ป่าถ้ำภูมิดล ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
931 ป่าธรรมสวัสดี ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
932 ชัยชนะวราราม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
933 คำบอน ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
934 ท่าวารีวนาราม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
935 ประสิทธิ์สามัคคี ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
936 อัมพวัน ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
937 ศรีปทุมพร ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
938 ศรีมงคล ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
939 คำเจริญวราราม ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
940 ชัยมงคล ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
941 ป่าศรีเรือน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
942 ป่าสันติวัน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
943 ป่าหนามแท่งใหญ่ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
944 กู่ ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
945 กู่แก้วรัตนาราม ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ดอนกรรม ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
947 ในธรรม ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ศรีบุญเรือง ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
949 ป่าพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
950 พุฒาราม ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
951 ภูมิพนาราม ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
952 จิตตภาวัน ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
953 ธาตุโพนค้อ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
954 บุราณเรือง ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
955 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
956 โพนยูง ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
957 ยางประชาสามัคคี ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
958 ศรีมงคล ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
959 ศรีสะอาด ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
960 ศรีโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
961 แจ้ง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
962 บูรพา ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
963 พันธ์ประดิษฐ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
964 โพธาราม ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
965 โพธิ์ชัย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
966 โพนทอง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
967 มัชฌิมภูมิ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
968 เวฬุวัน ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
969 ศรีวิลัย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
970 โนนแสงทอง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
971 ป่าโนนเรือแวง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
972 ป่าโนนเสาขวัญ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
973 มงคลธรรมวาส ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
974 เกาะแก้ววราราม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
975 ใต้ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
976 ธาตุวังเวิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
977 ป่า ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
978 โพธิ์ชุม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
979 โพธิ์ชุม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
980 โพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
981 ราชาวาส ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
982 เวฬุวันสว่างธรรม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
983 ศรีสมนึก ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
984 สว่างภูมิดล ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
985 สิมมาสว่างธรรม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
986 ดงสวรรค์ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
987 บ้านง่อน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
988 ป่าโคกสว่าง ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
989 ป่าดงพระ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
990 ป่าดงสวรรค์ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
991 ป่าบ้านหนองทุ่ม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
992 ป่าหนองชาด ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
993 ศรีสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
994 หนองชาด ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
995 สโมสรประชาสามัคคี ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
996 สามัคคีบำเพ็ญผล ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน มหานิกาย วัดราษฎร์
997 บูรพาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
998 ประชานิยม ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
999 ป่าโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1000 คอนสวรรค์ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 คามวาสี ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 จันตะคาม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 ศิลาอาสน์ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 สีตวารีราม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 สุวรรณาราม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 เจริญชัย ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1007 ท่าศิลา ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1008 ศรีวิลัย ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1009 คีรีวิหาร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 โชติการาม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1011 ถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1012 สิลารัตน์ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1013 อุดมสังวร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1014 บ้านวัฒนา ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 ป่าแก้วเจริญธรรม ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1016 พืชมงคล ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 ศรีแก้ว ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 อรัญญาวาส ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 อุทการาม ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 ป่าเหล่าใหญ่ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1021 เหล่านาสีนวล ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1022 โนนวิเวก ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 บูรพาภิรมย์ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 ม่วงวิลาลัย ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 โนนสะอาด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1026 ป่าหนองแดง ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1027 สามัคคีธรรม ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1028 อรัญญวาสี ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1029 โพนสว่าง ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 ศรีบุญเรือง ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1031 สมสนุก ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 สว่างแจ้ง ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1033 สว่างปิยาอารมณ์ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 ป่าโพนก่อ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1035 ป่ารัตนคุณ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1036 ป่าสุวรรณาราม ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1037 ป่าอริยธรรม ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1038 ศรีบุญเรือง ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1039 ศรีสมพร ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 สว่างอารมณ์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 จอมแจ้ง ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1042 บ้านสี่แยกบริบูรณ์ ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 ศรีสมพร ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1044 ศรีสะอาด ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1045 สระแก้ว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 ไตรแก้ว ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1047 ไตรภูมิ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 ปัญญาณธาราม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 ป่าโพธิทาราม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 ป่าไพรระหงษ์ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 พันธาราม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 โพธิ์ชัย ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1053 โพนสว่าง ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1054 ศรีบุญเรือง ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1055 ชุมชนพัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1056 เกาะแก้วชัยมงคล ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 โนนสวรรค์ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1059 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 ศรีจอมแจ้ง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 ศรีบุญชู ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 ศรีสมสนุก ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 ศรีสุมังค์ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1064 ป่าประทีปบุญญาราม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1065 ไตรแก้ว ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1066 ไตรภูมิ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1067 โพธิ์ชัย ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 โพธิ์ชัย ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 โพธิ์ศรีแก้ว ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1071 สระแก้ว ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 สระแก้ว ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 ป่าวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1074 ป่าสุทธาราม ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1075 ป่าอิสรธรรม ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1076 วาน้อย ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1077 บัวระพา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 ยอดแก้ว ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 สว่างแจ้ง ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 สว่างภิรมณ์ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 อรัญญา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 ป่าดงบูชา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1083 ป่าหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1084 กลาง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 ขามเรียน ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1086 จอมแจ้ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1087 จอมแจ้ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 ไตรภูมิ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 ทุ่ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1090 บ้านนาเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 ศรีบุญเรือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 ศรีบุญเรือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 ศรีโพนเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 ศรีฟอง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 ศรีสมพงษ์ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 อุปมุง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 กลาง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1098 ป่านายอ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1099 อุดมรัตนาราม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1,099 มหานิกาย 826
ธรรมยุต 273
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1097
พระอารามหลวง    2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ