เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ 52 ตำบล 192 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองนนทบุรี 51 10700 1201
2 อำเภอบางกรวย 48 10700 1202
3 อำเภอปากเกร็ด 40 10700 1206
4 อำเภอบางใหญ่ 25 10700 1203
5 อำเภอไทรน้อย 15 11150 1205
6 อำเภอบางบัวทอง 13 11110 1204
รวม 192 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 คลองขุนศรี ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 คลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 มะสง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 คลองเจ้า ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 คลองตาคล้าย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ปลายคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 สโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 เพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 เสนีวงศ์ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 อ่วมอ่องประชานฤมิต ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 จันทร์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 เชิงกระบือ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โพธิ์เผือก ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ลุ่มคงคาราม ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สำโรง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 แก้วฟ้า ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 บางขนุน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 จำปา ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ซองพลู ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ตะระเก ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ไทยเจริญ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 บางไกรนอก ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บางไกรใน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 โพธิ์เอน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 อุทยาน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 บางค้อ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 โบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ละมุดใน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ส้มเกลี้ยง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 สิงห์ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 โคนอน ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
39 แดงประชาราษฎร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ไทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บางอ้อยช้าง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 รวก ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 แพรก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ศรีเรืองบุญ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 สุนทรธรรมิการาม ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 อุบลวนาราม ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โตนด ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
50 กระโจมทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
51 กล้วย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ชลอ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ท่า ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 พิกุลทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 โพธิ์บางโอ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
58 สนามนอก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 สนามใน ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สวนใหญ่ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 สักใหญ่ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ใหม่ผดุงเขต ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ป่ามณีกาญจน์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย ธรรมยุต วัดราษฎร์
64 เต็มรักสามัคคี ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 บางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย พระอารามหลวง
66 ไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 บางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 บางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 มะเดื่อ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โมลี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ลาดปลาดุก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 พูนพิมลราช ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 บรมราชากาญจนาภิเษก
อนุสรณ์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จีนนิกาย วัดราษฎร์
77 คงคา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 บางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ปรางค์หลวง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ไผ่เหลือง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 พระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 พิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 สังวรพิมลไพบูลย์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 อัมพวัน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ดอนสะแก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บางโค ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 พระนอน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หลังบาง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 บางเลนเจริญ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 สวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 สะแก ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ยุคันธราวาส ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 โตนด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 เอนกดิษฐาราม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ท่าบันเทิงธรรม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
98 ต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 อินทร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ฉิมพลี ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย พระอารามหลวง
104 ไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เสาธงทอง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ศรีเขตนันทาราม ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ท้องคุ้ง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ท่าเกวียน ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
110 บางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
111 โปรดเกษ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สะพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
113 อินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
114 เชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
116 บางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
117 แสงสิริธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
118 กลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย พระอารามหลวง
120 ตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ตำหนักเหนือ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ปากคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ป่าเลไลยก์ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สาลีโขภิตาราม ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
126 กู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
127 บางพูดนอก ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
128 โพธิ์บ้านอ้อย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ศรีรัตนาราม ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
130 หงษ์ทอง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ผาสุกมณีจักร ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
132 ช่องลม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
133 โพธิ์ทองบน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
134 เรืองเวชมงคล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
135 สลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
136 เกาะพญาเจ่ง ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
138 บางพูดใน ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
139 สนามเหนือ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
140 สิงห์ทอง ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ตำหนักใต้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
144 แดงธรรมชาติ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ไทรม้าใต้ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ไทรม้าเหนือ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บางนา ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
148 เพลง ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
149 กลางบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
150 แคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
151 แจ้งศิริสัมพันธ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
152 น้อยนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
153 บัวขวัญ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
154 สมรโกฎิ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ขวัญเมือง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
156 แคใน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
157 โตนด ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
158 บางกร่าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
159 บางระโหง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
160 โบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ประชารังสรรค์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
163 กล้วย ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
164 กำแพง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ทางหลวง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ฝาง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
167 พุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
168 โพธิ์ทองล่าง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
169 เขียน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ค้างคาว ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โชติการาม ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ทองนาปรัง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ศาลารี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
176 อมฤต ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
177 บางรักน้อย ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
178 เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
179 บางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ป่าเรไร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
181 พุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สลักใต้ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
185 นครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
186 บางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
187 บางแพรกเหนือ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ปากน้ำ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
189 พลับพลา ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ลานนาบุญ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
191 เขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
192 บางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
192 มหานิกาย 184
ธรรมยุต 7
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 186
พระอารามหลวง 6
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ