เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพัทลุง 10 อำเภอ 1 กิ่ง 65 ตำบล 238 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองพัทลุง 65 93000 9301
2 อำเภอควนขนุน 41 93110 9305
3 อำเภอเขาชัยสน 31 93130 9303
4 อำเภอปากพะยูน 29 93120 9306
5 อำเภอป่าบอน 17 93170 9308
6 อำเภอบางแก้ว 15 93140 9309
7 กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 11 93000 9311
8 อำเภอป่าพะยอม 9 93210 9310
9 อำเภอกงหรา 8 93180 9302
10 อำเภอตะโหมด 6 93160 9304
11 อำเภอศรีบรรพต 6 93190 9307
รวม 238 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กงหราใหม่ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาวงก์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โหล๊ะจังกระ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ควนขี้แรด ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
7 พังกิ่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
8 สมหวัง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา มหานิกาย วัดราษฎร์
9 หัวเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 อุดมวราราม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
11 โคกพญา ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 เทพดลยาราม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ไทรงามใหม่ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 นางหลง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 บรรพตพินิต ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ลานช้าง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 สุวรรณประดิษฐาราม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ท่านางพรหม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ท่าลาด ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 โพธิญาณวราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ศุภศาตราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เกาะทองสม ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ควนยวน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 โคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ท่าควาย ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 แตระ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 แหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 จรณาราม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 คลองขุด ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ควนโก ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านพลู ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สะทัง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 สะทังใหญ่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ห้วยแตน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หานโพธิ์ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 แหลมดิน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ราษฎร์นุกูล ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 สุวรรณวิชัย ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ท้ายวัง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 พิกุลทอง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ล้อ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บ่อพระโสภณประชาสรรค์ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 หรังแคบ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โคกโดน ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โคกน้ำหัก ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ป่าตอ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 โคกศักดิ์ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ประดู่หอม ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 เกาะยาง ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 เขาโพรกเพลง ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โงกน้ำ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 พังดาน ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ควนปันตาราม ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ปากสระ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สุนทราวาส ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ควนปริง ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ทุ่งขึงหนัง ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ป่าวิไลย์ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ศรีธรรมาราม ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
65 หนองโต๊ะปาน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ควนพนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ธรรมยุต วัดราษฎร์
67 ไทรงาม ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ธรรมสถิต ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ธรรมสามัคคี ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
70 สวนธรรมเจดีย์ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
71 เขาป้าเจ้ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ควนแพรกหา ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
73 เขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
75 บ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ประดู่เรียง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ภูเขาทอง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
78 มะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ทุ่งเตง ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
80 แหลมโตนด ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน มหานิกาย วัดราษฎร์
81 พรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด มหานิกาย วัดราษฎร์
83 โหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด มหานิกาย วัดราษฎร์
85 แม่ขรีประชาราม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด มหานิกาย วัดราษฎร์
86 หนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ลอน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ห้วยเนียง ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
90 บางแก้วผดุงธรรม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
91 ปัณณาราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 มหรรณพาวาส ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
93 รัตนวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
94 สังฆวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
95 หูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
96 โตนด ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
97 ควนโหมด ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ช่างทอง ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
99 นาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
100 นาหม่อม ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ปากพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
103 บางตาล ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สุภาษิตาราม ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
105 แหลมดินสอ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ภัทราราม ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
107 เกาะโคบ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
108 บางนาคราช ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ห้วยลึก ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หัวเตย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ควนเผยอ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ไทรพอน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หัวควน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หัวควนตก ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ธรรมประยูร ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
117 ควนปิยาราม ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
119 รัตนาราม ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โรจนาราม ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 ควนนางพิมพ์ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ควนฝาละมี ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ควนพระ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ชุมแสง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บางขวนใต้ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
126 พระเกิด ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
127 อัมพะวัน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ขุนหลวงนิมิต ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ห้วยเรือ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
130 หารเทา ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ควนเพ็ง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ควนแสวง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
133 โคกทราย ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
134 พรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ทุ่งนารี ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ป่าบาก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ยางขาคีม ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
139 โหล๊ะหารธรรมาราม ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ป่าบอนต่ำ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ห้วยทราย ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
144 น้ำตก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ป่าบอนบน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
146 หนองนก ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
147 หลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน มหานิกาย วัดราษฎร์
148 คลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ท่าโกวนาราม ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
150 เกาะขันธาวาส ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
151 โดนคลาน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ทุงสวนธรรม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ประดู่หอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม มหานิกาย วัดราษฎร์
157 เขาเจียก ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 โคกชะงาย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 นางลาด ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ควนแร่ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ชายคลอง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 บ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ประดู่ทอง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 โพธิ์ควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ประดู่หอม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
166 ภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
167 คูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย พระอารามหลวง
168 โคกเนียน ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ชัยชนะสงคราม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 นิโครธาราม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โคกมะม่วง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ธาราสถิตย์ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 เขา ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 แจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ท่าสำเภาเหนือ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 วิหารสูง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 สุวรรณวิหารน้อย ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 โคกคีรี ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 จินตาวาส ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ตำนาน ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ทุ่งลาน ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ประจิมทิศาราม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โพธิ์ตำนาน ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สมสมัย ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 โพธาวาส ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ศาลาไม้ไผ่ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 อภยาราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ควนปรง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ควนอินทร์นิมิตร ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ไทรห้อย ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 อัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 อินทราวาส ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โคกแย้ม ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 นาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 อุทัยธรรมาราม ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
199 ต้นไทร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 บ่วงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
201 หัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 เขาแดงตก ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ควนกรวด ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ปรางค์ชัย ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ปรางหมู่นอก ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ปรางหมู่ใน ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
207 เขาแดงตะวันออก ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ควนถบ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ควนมะพร้าว ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 กลาง ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 นาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 คงคาสวัสดิ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
213 กุฏิภักดีสังวร ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 เตาปูน ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ป่าขอม ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ป่าลิไลยก์ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 โพเด็ด ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ยางงาม ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 วัง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 วิหารเบิก ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ขันประชาสรรค์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ทุ่งยาว ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ลำกะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ปุณณาวาส ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 เกษตรนิคม ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 คงหิต ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 บ้านโตน ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ขัน ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ร่มเมือง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ถ้ำ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต มหานิกาย วัดราษฎร์
235 โพรงงู ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ตะแพน ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ศรีสุคนธาวาส ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต มหานิกาย วัดราษฎร์
238 สวนโหนด ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต มหานิกาย วัดราษฎร์
238 มหานิกาย 221
ธรรมยุต 17
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 237
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ