เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ 89 ตำบล 463 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองพิจิตร 60 66000 6601
2 อำเภอตะพานหิน 53 66110 6604
3 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 51 66190 6603
4 อำเภอบางมูลนาก 48 66120 6605
5 อำเภอทับคล้อ 44 66150 6608
6 อำเภอโพทะเล 42 66130 6606
7 อำเภอสามง่าม 33 66140 6607
8 อำเภอบึงนาราง 29 66130 6610
9 อำเภอวชิรบารมี 29 66140 6612
10 อำเภอวังทรายพูน 29 66180 6602
11 อำเภอดงเจริญ 25 66210 6611
12 อำเภอสากเหล็ก 20 66160 6609
463
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 คลองทราย ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ตลิ่งชัน ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บรรพตสุทธาราม ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ไผ่เหลือง ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 วังกะทะ ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 วังก้านเหลือง ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 วังงิ้ว ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 กุดประดู่ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 เกาะแก้ว ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ตะกรุดไร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ทายการาม ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 วังบงก์ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 วังหินแรง ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 สำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ใดลึก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เนินชัยศรี ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 วังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สมบูรณ์ธรรมกายาราม ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ธรรมสังเวช ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หนองสนวน ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หนองสองห้อง ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ห้วยน้ำโจน ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 คลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ประชุมชนสิตาราม ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 วังไคร้ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 อ้อมหล่ม ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 งิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ต้นชุมแสง ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ปิ่นสุทธาวาส ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สันติพลาราม ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หาดแตงโม ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 เกาะ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ดงตะขบ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองคล่อ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ใหม่สำราญ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 เทวประสาท ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 พฤกษะวันโชติการาม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ทับปรู ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 บึงประดู่ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 เจริญศรัทธา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 บึงบ่าง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 หนองเครือซูด ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 คลองข่อย ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ไทรโรงโขน ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ไผ่หลวง ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 พนมยอ ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ยางขาว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 วังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 สามบึงบาตร ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หนองหวานไทยยาราม ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หนองหวายไทยยาราม ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เนินทราย ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 พระพุทธบาทเขารวก ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ราษฎร์เจริญ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 สัตตวนาราม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ท่าปอ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ท่าปอใต้ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ล่องตะแบก ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
66 วังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
67 แก้วศิริธรรมาราม ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เขาพนมกาว ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
69 เทศสว่างเจริญ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ศรีวนาราม ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
71 หนองพงศ์วิการาม ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
72 หนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ห้วยเกตุเกษม ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
74 คลองทองหลาง ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ธงไทยาราม ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
76 พรหมประสิทธิ์ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
77 โพธิ์ลอย ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ห้วงสลิด ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เกาะแก้วสามัคคี ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 เขาหม้อสามัคคี ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 คีรีเทพนิมิต ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 จิตเสือเต้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 นิคมราษฎร์บำรุง ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 เนินทองพนาราม ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ประชาบำรุง ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 มหาวนาราม ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ยางสามต้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 สัตตศิลาอาสน์ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองขนาก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 เกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 เขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 วังแดง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 วังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 วังหินเพลิง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ศรีพรหมจริยาวาส ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สามัคคีธรรม ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หนองจะปราบ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 หนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 คามวาสี ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 จันทรังสี ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ทรงธรรม ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ป่าเรไรย์ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 มงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย พระอารามหลวง
106 ศรีรัตนวราราม ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองชัยศรี ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 เขาดิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 คลองห้วยหลัว ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 คายน้อย ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 โคกกระถิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โคกสะอาด ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 นวลศรีสิทธาราม ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 น้ำเคือง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เนินม่วงรัตนาราม ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ศรีคีรีพรตวิทยาราม ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ศรีชันจนาราม ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ศรีเบญจคาลัย ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ศรีพรหมประสิทธิ์ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ศรีสุทธาวาส ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 หนองคอม ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ดงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ป่าศรีวิไลย์ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โพธิ์ทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
127 วังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
128 วังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ท่าหอย ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บางไผ่ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
131 พฤกษะวัน ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
132 โพธิ์แดน ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
133 วังน้ำเต้า ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
134 เวฬุวาศรีประสิทธิ์ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
135 สถานีดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
136 สามแยก ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ห้วยคต ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ชัยมงคล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
139 บางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บางลำพู ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บางลำภู ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
142 หนองเต่า ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
143 เพชรลูกกา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ลำประดากลาง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ลำประดาใต้ ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
146 หนองโก ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
147 หนองสะเดา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ห้วยหลัว ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
149 วังกรด ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ห้วยเรียงกลาง ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ห้วยเรียงใต้ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
152 มะกอกงอ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ราษฎร์สามัคคี ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
154 วังขอนซุง ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
155 วังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
156 สุขุมาราม ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
157 หนองกะทอ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ห้วยเรียงเหนือ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
159 เครือเขาโค้ง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ใดปลาดุก ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ทุ่งตับเต่า ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
163 วังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
164 หนองกอไผ่ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
165 หนองครก ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หนองครกเหนือ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ไดโสน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ปากคลองไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
170 หอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก มหานิกาย วัดราษฎร์
171 คลองข่อย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 คุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ธัมมธโรธรรมาราม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 บางลายใต้ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 บางลายเหนือ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ประดาทอง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ทุ่งเจริญพร ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ทุ่งศาลา ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 บึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 หนองแขม ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ห้วงศรัทธาราม ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ทุ่งทอง ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 บึงลี ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 วังกระสูบ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สี่แยกธรรมเวท ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ใหม่มงคลทุ่งกระทั่ง ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 วังตะเคียนทอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 วังพร้าว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ห้วยแก้ววนาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ทุ่งโคราชวนาราม ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ทุ่งโคราชวนาราม ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 บึงทับจั่น ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 พิบูลธรรมาวาส ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 สุขเกษม ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 แหลมรังวนาราม ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
201 นาควิสัย ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
202 น้ำผึ้ง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ท่าขมิ้น ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ยางพะเนียด ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หนองคล้า ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หนองปทุม ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ห้วยยาวราษฎร์บำรุง ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
210 วังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
211 คลองตางาว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บึงเตยพุทธโชติ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หลวง ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
216 กระบังดิน ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ทุ่งอ่างทอง ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
219 เนินโพธิ์ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
220 หนองบัว ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ท่ามะไฟ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
222 บางพล้อ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
223 พังน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
224 วังตาด้วง ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
225 หนองดง ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
226 เถรน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ใหม่ศรีวิชัย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
229 อินทร์พรหมใย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
230 คงคาราม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
231 โพธิ์ศรี ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
232 หิรัญญาราม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
233 บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ปากลัด ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
235 บ้านตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ปากน้ำ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
237 โพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ขวาง ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ท่าทังทวย ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
240 พร้าว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
241 สุวรรณรังษี ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล มหานิกาย วัดราษฎร์
242 กิจวินัยวรรณา ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 คลองรุณ ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ทุ่งนาดี ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ทุ่งประพาส ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ทุ่งใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 เนินพยอม ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หนองขานาง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 บ่อปิ้งเกลือศรัทธาธรรม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 หนองพง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ห้วยคำตาล ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ห้วยน้อย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ห้วยน้ำซึม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 เนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 เนินสาลิกา ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 บึงกอก ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 มาบมะไฟ ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 มาบสว่างสามัคคี ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สระมณี ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 หนองขำ ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองคล้า ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 หนองบัว ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 หนองสะแก ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 บ้านซ่อง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ไผ่ท่าโพใต้ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ไผ่ท่าโพเหนือ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 โพธิ์เงิน ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ลำนัง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 วังท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 เกาะแก้ว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ไผ่รอบ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ม่วงเฒ่า ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 โรงวัว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สระประทุม ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 หนองไม้แดง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 หนองหลวง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ท่าตำหนัก ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ท่าบัวทอง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ท่าพุดซา ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ท่ามะปราง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 นางชี ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 บึงโพธิ์ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 โบสถ์ตาอินทร์ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 หนองต้นไทร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ดานน้อย ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ย่านยาว ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ราษฎร์บูรณะ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 วังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 วังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 คลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
294 คลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ถ้ำชาละวัน ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
297 มูลเหล็ก ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
299 บางเพียรวิลัยรัตน์ ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
300 เปี่ยมเจริญราษฎร์ ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
301 สามขา ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ดงป่าคำ ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
303 เขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ดงกลาง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
305 มงคลเขต ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
306 วังหูทิพย์ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ใหม่คำวัน ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
308 อู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
309 คลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
310 บึงตะโกน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ท่าฬ่อ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
312 วังมะเดื่อ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย พระอารามหลวง
314 วิจิตราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
315 เนินทราย ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
316 บ้านบุ่งโพธิ์งาม ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
317 วังกลม ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
318 หนองไผ่ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ยางคอยเกลือ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ราชช้างขวัญ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ท่ามะไฟ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
322 เนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ป่ามะคาบ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
324 โพธิ์งาม ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
325 สระสาลี ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
326 หนองถ้ำ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
327 แหลมยาง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ดาน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ขนุน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
330 เขื่อน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
332 นครชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ประทม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
334 สมาบาป ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
335 โนนห้วยปัต ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
336 วังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หงส์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
338 หาดมูลกระบือ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
339 คลองโพธิ์ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ดงสว่าง ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ดงหวาย ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านน้อย ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ม่วงเฒ่า ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
345 สายคำโห้ ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
346 เขาพระ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
347 น้ำโจนเหนือ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เนินยาว ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ลำชะล่า ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ศรีมงคล ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
351 หนองนาดำ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
352 หัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร มหานิกาย วัดราษฎร์
353 กรดงาม ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
354 นิคมสามัคคีธรรม ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
355 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ยางโทนวนาราม ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
357 สุนทรเกษตราราม ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 หนองสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 หนองหูช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 หลังถนนประชาสรรค์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
361 หล่ายหนองหมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ดงยางผาสุการาม ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
363 บ้านบึงบัว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 บึงบัว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
365 มาบฝางเจริญสุข ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ยางตะพาย ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
367 หนองขาว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ดงยางสามัคคีธรรม ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
369 โนนทอง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
370 วังตะขบ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
371 วังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
372 สระบรเพ็ด ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สุขเกษมสว่างอารมณ์ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
374 หนองริ้น ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
375 หนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
376 กลางวงศ์มณี ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
377 เจริญสุขาราม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ต้นประดู่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
379 โนนป่าแดง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ยางนกกระทุง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
381 หนองหลุม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี มหานิกาย วัดราษฎร์
382 เขตมงคล ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
383 เขาเขต ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ตากแดด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
386 เนินหัวโล้ ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
387 บุ่งมะกรูด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
388 วังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
389 วังแสง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
390 หนองยาง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน ธรรมยุต วัดราษฎร์
392 เกาะแก้ว ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
393 คลองน้อย ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
394 มุจลินทาราม ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
395 หนองปล้อง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
396 คลองสะแก ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ท่ากระดาน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
399 วังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
400 หนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ใหม่สุขสวรรค์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
402 เขาขมิ้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
403 เขาพนมพา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ดงพลับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ใดน้ำขุ่น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ไตรยางค์วนาราม ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
407 บ่อแต้ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ศรีศรัทธาราม ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
409 หนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
410 หนองโพธิ์ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน มหานิกาย วัดราษฎร์
411 คลองน้ำมัน ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
412 โปร่งราษฎร์ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
413 หนองจั่ว ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
414 หนองตะเคียน ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
415 หนองสาหร่าย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ท่าคล้อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
418 วังอ้อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ตลุกหิน ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
420 หนองคล้า ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
421 หนองสองห้อง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
422 เกาะแก้ว ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ท่าพิกุล ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ไทรย้อย ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ปากดง ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
427 สากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
428 คลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
429 คลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
430 หนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก มหานิกาย วัดราษฎร์
431 กำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
432 วังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
433 วังโป่ง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ศรีศรัทธาราม ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
435 เจ็ดหาบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
436 เนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
437 เนินพลวง ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
438 บึงตะคต ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
439 มาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ยางห้าหลุม ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
441 วังกระทึง ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
442 สระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
444 กระทุ่มน้ำเดือด ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
445 จระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
446 บ้านใหม่คงคาราม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
447 รังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
448 หนองน้ำเขียว ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
449 เทพสิทธิการาม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
450 รายชะโด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
451 วังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
452 สามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
454 คลองเจริญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
455 บึงกระบาก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
456 บึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ป่าพรหมวิหาร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ไผ่ใหญ่ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
460 มาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
461 สุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
462 หนองจิก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
463 หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม มหานิกาย วัดราษฎร์
463 มหานิกาย 462
ธรรมยุต 1
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 461
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ