ทำเนียบแม่กองธรรมสนามหลวงตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต (พราหมณ์พิทักษ์) ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗ พระอมรโมลี
พ.ศ. ๒๕๓๑ พระราชสุมนต์มุนี
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระเทพกวี
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระธรรมกวี
พ.ศ. ๒๕๔๓ พระพรหมมุนี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเด็จพระวันรัต

แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถึงปัจจุบัน

พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค (นาควานิช) ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส
พ.ศ. ๒๔๙๓ พระอริยคุณาธาร
พ.ศ. ๒๕xx พระราชปัญญาภรณ์
พ.ศ. ๒๕xx พระเทพ
พ.ศ. ๒๕xx พระธรรมวราภรณ์
พ.ศ. ๒๕xx พระสุธรรมาธิบดี

แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๒
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร (ทีปานุเคราะห์) ป.ธ.๙)
วัดราชผาติการาม
พ.ศ. ๒๔๘๔ พระอริยเมธี
พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชเมธี
พ.ศ. ๒๔๙๖ พระเทพโมลี
พ.ศ. ๒๕๐๐ พระธรรมปาโมกข์
พ.ศ. ๒๕๐๙ พระพรหมมุนี
พ.ศ. ๒๕๑๘ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๓๒

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี (จันทร์พยอม) ป.ธ.๖)
วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชลธารมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๒ พระราชสุธี
พ.ศ. ๒๔๙๕ พระเทพเมธี
พ.ศ. ๒๔๙๙ พระธรรมโกศาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระพิมลธรรม

แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๓

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ (ดวงมาลา) ป.ธ.๘)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๔๗๗ พระศรีสุธรรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๘๒ พระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๘๙ พระเทพเวที
พ.ศ. ๒๔๙๐ พระธรรมไตรโลกาจารย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๒ พระพิมลธรรม 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ถูกถอดจากสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์กลับคืน
พ.ศ. ๒๕๒๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์

แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑
พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม (บุญศรี) ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๔๘๔ พระศรีสมโพธิ
แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๘
แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา
(ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๖
สมัยที่ ๑ ๓๑ ส.ค. ๒๔๘๙ - ๘ พ.ย. ๒๔๙๐
สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ - พ.ศ. ๒๔๙๑)
พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล (ถาวรบุตร) ป.ธ.๗)
วัดมกุฏกษัตริยาราม
พ.ศ. ๒๔๕๑ พระอริยมุณี
พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชกวี
พ.ศ. ๒๔๖๔ พระเทพกวี
พ.ศ. ๒๔๖๖ พระธรรมปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๗๑ พระศาสนโศภน

แม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๘๔
  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก
https://th.wikipedia.org/
http://www.gongtham.net/my_data/number_meakong/index.php
   

 

การศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ไทย
โปรดเลือกรายการ