เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 6 อำเภอ 59 ตำบล 444 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 131 39000 3901
2 อำเภอศรีบุญเรือง 93 39180 3904
3 อำเภอโนนสัง 77 39140 3903
4 อำเภอสุวรรณคูหา 61 39270 3905
5 อำเภอนากลาง 54 39170 3902
6 อำเภอนาวัง 28 39170 3906
รวม 444 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 โพธิญาณ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ศรีธรรมวงศาราม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ศรีประทุม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ศรีสมพร ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ศิริบุญธรรม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สว่างวนาราม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ร่องน้ำใส ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 กุศลกิจพิทักษ์ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ชัยชมภูพัฒนาราม ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 พรสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 มัชฌิมโพธิการาม ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ศิลาพัฒนาราม ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สว่างวิทยาราม ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ขันธบูรพาราม ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ประสานศรัทธา ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 สว่างอินทร์แปลง ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 สหพรหมจารี ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ดงศีรษะเกศ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 พระธาตุแสงธรรม ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ศรีวิลัย ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 เทพมงคลพิชัย ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 มงคลวาปี ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ศรีสำราญ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ศรีสุวรรณเลไลยก์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สว่างศรีมงคล ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ป่าบ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
27 สุภัทโทสามัคคีธรรม ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
28 บูรพาราม ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 มัชฌิมบุรี ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ศิริชัยพัฒนาราม ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 สันติธรรมบรรพต ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 เลิศเสนีย์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
35 หนองบัวคำแสน ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
36 นครชัยศรี ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ประชามงคล ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สามัคคีธรรม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 อัมพวนาราม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ป่าโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
41 ภูพระวนาราม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 ชัยมงคล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ธาตุเมืองพิณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 โนนเมืองพิณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 โนนไร่ศรีมณีวรรณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ศรีบุญเรือง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ศรีสว่าง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศรีสะอาด ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 อุดมโนนศิลา ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ป่าโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
51 ชัยมงคล ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 โนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 มงคลวาปี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ราษฎร์สามัคคี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 เทพนิมิตร ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ศรีชมภู ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 อัมพวนาราม ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 อุดมวารี ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 โพนงาม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ศิริชัยทรงธรรม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ทุ่งสว่าง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ประชาพัฒนาราม ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 มัชฌิมเขตมงคล ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ศรีชมชื่น ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 อรัญญาวาส ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 นาสมนึก ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
68 ป่าภูเจริญ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 โคกสง่าวนาราม ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 จอมมณี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ทรงธรรมบรรพต ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 เวฬุวันเทพนิมิตร ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ศรีกลมประชาสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สวนสวรรค์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 สุธัญญาวาส ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 สุรินทราวาส ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ถ้ำเอราวัณ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 เบญจปุญญาวาส ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ภูดวงดาว ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ศรีมงคล ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ศรีสว่างประจันตเขต ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 สว่างอำนวย ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 บ้านโสกช้างวนาราม ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 บูรพา ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ป่าสายภูพาน ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ศรีแก้ว ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ศรีจูมพร ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศรีสว่าง ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 สามัคคีธรรม ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 สุตประดิษฐ์ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 สุตประดิษฐ์ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 กุดดู่ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
93 ป่าสายภูพาน ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
94 สันติวัน ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 เขาทองนพคุณ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 โคกศรีเรือง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 เวฬุวนาราม ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 อัมพวันนาราม ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ป่าหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
100 ชุมพลสามัคคี ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บูรพา ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 โพธิพงษ์ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 วุฒิศิลปชัย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ศรีบุญเรือง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 สังฆนิมิต ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ทรงธรรมศรีสมัย ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 นิคมอุปถัมภ์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
108 ป่าเทพนิมิตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
109 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
110 จอมมณี ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ชัยชนะวิทยาราม ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ศรีธราราม ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 สว่างสุทธาราม ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ป่าพรหมวิหาร ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
115 ดอนธาตุนรงค์ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ทรงศิลา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 พรหมประสิทธิ์ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 วุฒิสมานชัย ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ศิริชัยเจริญ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สุมงคล ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 อิสานสามัคคี ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ทุ่งสว่าง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
123 ป่าสำโรง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
124 ศรีโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
125 ทวีนิคม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 นันทะวิชัย(นันทวิชัย) ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 โนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 บัวระพา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ศรีวงษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 สุวรรณมงคล ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ชบาวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
132 ถาวรสามัคคี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ศรีประทุม ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ศรีอุดม ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ศิลาถาวร ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 อัมพวนาราม ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ตาดคีรีวัน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
139 เทพมณีวัน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
140 ป่าหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
141 โสภณาวัน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
142 หนองสวรรค์ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
143 ธาตุกู่ประภาชัย ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ป่าภูพาน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ศรีจันทร์ ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ศิริมงคล ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 สันติการาม ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 หนองแวงป่งสัง ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 อัมพวัน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 กาญจนาราม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ชัยมงคล ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 บูรพาพัฒนาราม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 บูรพาวิทยาราม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ศรีบุญเรืองบุตราราม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ศรีสะอาดบุปผาราม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 สว่างศรีวิลัย ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สีลาอาสน์ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 อัมพวัน ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ป่าท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
160 ป่าสามัคคีวนาราม ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
161 โพธิ์ทองพัฒนาราม ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
162 มีชัยราษฏร์บำรุง ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ศรีชุมพล ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ศรีสุวรรณวนาราม ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ศิริสว่าง ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ทุ่งโปร่งวนาราม ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
167 นิมิตเทพอำนวย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ป่าธรรมวิเวก ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
169 โพนนิสสัย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
170 สมบูรณ์พุทธาราม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
171 หนองกุงวนาราม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
172 เชตวนาราม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
173 ป่ากุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
174 ชัยมงคล ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ดอนอุบมุง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
176 โนนแคน ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
177 พิชัยบวร ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
178 พิชัยวิเวก ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ศรีสระแก้ว ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย พระอารามหลวง
180 ศรีสว่าง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ศรีสุวรรณ ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ศิริชัยรัตนาราม ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ป่าอัมพวัน ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 แก้วพิจิตร ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โนนคูณ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โนนสง่า ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ศรีพัฒนาราม ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สว่างอรุณ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
189 สามัคคีธรรม ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ห้วยไร่ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
192 ถ้ำหมากมาง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
193 ภูฆ้องทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
194 สิริสาลวัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
195 โคกพระ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ธาตุหาญเทาว์ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
197 โนนสำราญ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
198 โพธิ์ชัยสะอาด ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ศรีดาราม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ศรีภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ศรีวิไลย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ศรีสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
204 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ป่าดอนนาดีรัตนาราม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
206 ศรีสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
207 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
208 วิเศษชัยศรี ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ศรีรุ่งเรือง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ศรีสว่าง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ศิริมงคล ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
212 สมานสมนาวาส ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
213 สระธาตุ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โคกสะอาด ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
215 ป่าสีมาวาส ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 ป่าโคกกลาง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
217 โพธิ์ชัยสอาด ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
218 โยธาสว่าง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ศรีวิลัยธรรม ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ศิลาราษฏร์บำรุง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
221 สามัคคีธรรม ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
222 สุทธิวิเวกวิทยาราม ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ชัยเจริญ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
224 โคกศรีเจริญ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
225 ป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ชัยมงคล ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
227 ป่าโนนสงเปลือย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
228 ป่าห้วยบง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
229 โพธิ์ชัยศิริมงคล ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
230 ศรีนวลจันทร์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
231 ศรีสุมังคล์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
232 สระแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
233 โพธิ์ศรี ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
234 เรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ศรีคูณเมือง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ธรรมาวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
237 ป่านาแค ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
238 ป่าเลไลย์ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 มหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 ไชยชุมพล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ดอยเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
242 โพธิ์ชัยสมสะอาด ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
243 วิสุทธาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ศรีสว่าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
246 สามัคคีธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองแซง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หัวจ่า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
249 อุทุมพรพิชัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ทรงชัยวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 ป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
252 ป่าวังน้ำขาว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
253 พิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต พระอารามหลวง
254 สามัคคีสิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 ชัยชุมพร ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ศรีสมพรสมสะอาด ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ศรีสมภรณ์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ศรีสว่างสมสะอาด ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
259 สามัคคีศรีสาคร ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
261 อรัญญเขต ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
262 อุดมพัฒนาราม ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ป่าศรีวิชัย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
264 ประชาอุทิศ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ป่าหนองสวรรค์ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
266 โพธิ์ศรีสมสะอาด ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
267 มัชฌิมาชัยยาราม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
268 มัชฌิมาราม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ศิลามงคล ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศิลาวุฒาราม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สระพังทอง ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
272 โนนสง่า ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
273 สระพังทอง ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
274 สามัคคีธรรม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สายทอง ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
276 หนองน้ำเพชรมงคล ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ศรีวิลัยมงคล ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
278 โคกก่อง ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ชัยสะอาด ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ทิพยาราม ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ทุ่งสว่างราษฏร์บำรุง ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
282 เทพธิดาราม ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
283 เทพสถิตย์จันทราราม ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
284 โนนศิลาอาสน์ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ป่าศิริวรรณ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
286 โพธิ์ศรีสง่า ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ศรีสุมังคลาราม ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
288 สว่างศิลา ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
289 สว่างอารมณ์ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ป่าศิลาวาส ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ธรรมยุต วัดราษฎร์
291 บ้านกุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 มงคลอรัญญศรี ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สะเทียนทอง ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 สุทธิวิโมกข์ ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 สุวรรณเขต ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ใหม่ศรีมงคล ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หนองแก ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
298 ชัยสมพร ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ท่าชลาวาส ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 โนนรัง(โนนรัง ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ศรีวิสุทธิวราราม ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ศรีสะอาด ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ป่ากลันทกาวาส ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
305 จันทราราม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ทรงธรรมเจริญ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ทุ่งสว่าง ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ประชานิยม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ป่าสหธรรมวนาราม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ศรีแก้ว ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ศรีจันทร์ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 สว่างเทพวนาราม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 สว่างสุขสำราญ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สุวนาราม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 อรัญญาวาส ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 อุทุมพร ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ป่าพุทธศิลาอาสน์ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
318 ป่ารัตนศิลาอาสน์ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
319 เทวีวรญาติ ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 บุพพวนาราม ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ป่าไร่ม่วงเหนือ ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ป่าสันติธรรม ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 พรหมวิหาร ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ศรีรัตนวนาราม ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ศรีสุนทราราม ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 สุขวนาราม ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ป่าศรีชาสมบัติ ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
328 จอมทองสุทธาราม ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 จอมศรีมุณี ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ปทุมวัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ราษฎร์บำรุง ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 วังโพนสุทธาวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ศรีสำราญ ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศิรินทราวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ศิริมงคล ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 สว่างวนาราม ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 สุทธาวาสสามัคคี ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
338 สุเทพนาราม ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 ทุ่งสว่างคงคา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 วิเศษมงคล ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 สว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 สุริยวิทยาราม ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ป่าชัยมงคล ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ศรีวิลัยทุ่งสว่าง ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 สว่างชัยศรี ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สว่างศรีสมพร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 สว่างสามัคคี ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 สว่างอำนวยพร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าวิเวการาม ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
350 ฐิติปัญญาราม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
351 โนนรัง(โนนรัง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 บูรณศรีมาราม
(บูรณะสีมาราม)
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 โพธิ์ศิลา ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ศรีสว่าง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ศิริมงคล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 สามัคคีธรรม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 หายโศก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ป่าสมใจนึก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
359 ศรีอภัยวัน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
360 กุงศรีสันติยาราม
(ดุงศรีสันติยาราม)
ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ผาสุการาม ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ศิริมงคล ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ศิลาอาสน์ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
364 สุนทราราม ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ถ้ำเทพานิมิต ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
366 สวรรค์คงคา ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
367 จันทราราม ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ศรีวิไล ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ศรีสง่า ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ศรีอัมพร ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
371 อำนวยญาติการาม ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
372 เจริญทรงธรรม ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
373 เทพโพธาราม ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ป่าเลไลก์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
375 รัตนมงคล ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ศรีชมภู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
377 สามัคคีชัย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
378 จันทรประสิทธิ์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
379 ป่าจุลบัณฑิตาราม ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
380 ป่าบุญญาภิสมภรณ์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
381 เกาะแก้วรัตนาราม ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
382 แจ้งอรุณวนาราม ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
383 โพธิ์ชัย ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง มหานิกาย วัดราษฎร์
384 นาคำน้อยพิทักษ์ธรรม ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
385 เพ็ญสว่าง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ศรีสว่างอุดมพร ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
387 สามัคคีเจริญธรรม ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ป่าหินนกยูง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
389 เกาะแก้วสุมังคลา ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
390 โนนสะอาด ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ป่าโนนทอง ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ศรีวิลัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ศรีสง่าประชาอุทิศ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ศิริธรรมพัฒนา ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
395 สังคมสามัคคี ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
396 สุคนธ์เทพนิมิต ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ทุ่งกุญชร ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
398 โนนคำวิเวก ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ศรีชมภู ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ศรีสะอาด ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ศิริทรงธรรม ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
402 สระปทุมทอง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
403 กุดฮูอรุณรังษี ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
404 เจริญศรีวนาราม ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
405 พระธาตุเวฬุวัน ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
406 โพธิ์ชัย ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
407 โพธิ์ทอง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
408 เลิศวิลัย ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ศิริธรรมาวดี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
410 สัมพันธวงศ์ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
411 สำราญธรรมาวาส ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
412 เกาะแก้วทรายขาว ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
413 จอมมณี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ถ้ำสุวรรณคูหา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
415 เทพมงคล ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
416 โพธิ์ชัย ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ไพบูลย์ประชานุเคราะห์ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ไพบูลย์ประชานุเคราะห์ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ศรีชมชื่น ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ศิริมงคล ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
421 คิรีบรรพต ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
422 ถ้ำพระวิจิตรพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
423 นานิคม ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
424 กุศลนารี ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
426 โนนอุดม ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
427 พรมมีวิเวก ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
428 พุทธรังสีสามัคคีธรรม ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ภูเพ็กทอง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ศรีจันดาประชาอุทิศ ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ศรีสมพร ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ศรีสว่าง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ศรีสุมังค์ ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
434 สว่างโนนทอง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ป่าภูน้อย ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
436 คลองเจริญธรรมาวาส ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ศิริทรงธรรม ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
438 สันติธรรมพัฒนา ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ป่าน้ำโมง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
440 เขาดินภูวงศ์ ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ศรีบุญเรือง ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
442 สว่างกุงทอง ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
443 สุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา มหานิกาย วัดราษฎร์
444 โนนทองวิเวก ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
444 มหานิกาย 361
ธรรมยุต 83
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 442
พระอารามหลวง   2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ