เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ 43 ตำบล 184 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภออินทร์บุรี 54 16110 1706
2 อำเภอเมืองสิงห์บุรี 36 16000 1701
3 อำเภอบางระจัน 35 16130 1702
4 อำเภอพรหมบุรี 30 16120 1704
5 อำเภอค่ายบางระจัน 22 16150 1703
6 อำเภอท่าช้าง 7 16140 1705
รวม 184 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ตะโกรวม ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 วังกะจับ ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 กลางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 พระแก้ว ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 โพธิ์ศรี ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สาธุการาม ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ขุนสงฆ์ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ประดับ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ยายสร้อย ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สี่เหลี่ยม ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 คลองระมาน ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 บ้านกลับ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 โพธิ์ทะเลใต้ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ราษฎร์บำรุง ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 โพธิ์สังฆาราม ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ฟูก(ฟูกทอง) ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ม่วง ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 โพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 โบสถ์ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เสมาทอง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง มหานิกาย พระอารามหลวง
26 จำปาทอง ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 เสาธงหิน ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โสภา ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 วิหารขาว ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ดอนกะเชา ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ดอนไผ่ใหญ่ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 พระปรางค์ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 โพธิ์รัตนาราม ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 โพธิ์สุทธาลัย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 โพธิ์หอมสุทธาราม ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บ้านจ่า ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองโขลง ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หนองชะโด ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 กลางชูศรีเจริญสุข ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 กิ่งประดิษฐ์ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ดงบ้านกร่าง ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ห้วยเจริญสุข ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 โคนอน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
44 ช่องลม ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ชันสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 น้ำผึ้ง ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 วังขรณ์ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 หลังสระ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สะเดา ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สุขใจดี ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 แหลมคาง ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 จุกคลี ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ดาวเรือง ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ม่วงชุม ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 สุภาพัฒนาราม ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ใหญ่ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 คีมราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ธรรมเจดีย์ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สระแจง ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 สามัคคีธรรม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ท่าวนธรรมรังษี ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 น้อยนางหงษ์ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ประสิทธิ์คุณากร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน มหานิกาย วัดราษฎร์
65 กุฎีทอง ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
66 โพธิ์เอน ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
67 โภคาภิวัฒน์ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
68 มงกุฏแก้ว ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หลวง ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
70 อุตมพิชัย ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
71 กลางธนรินทร์ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 คู ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 จินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 พุทธาราม ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 เสาธงทอง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 นาคนันทาราม ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 เก้าชั่ง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โคปูน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ตาเถร ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ศรีพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
82 พรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
83 อัมพวัน ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
85 เตย ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ทุ่ง ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ประสาท ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ราหุล ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
89 สิงห์ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
90 เทพมงคล ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ป่าหวาย ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โบสถ์ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
93 พรหมเทพาวาส ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
94 หัวป่า ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 แค ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
96 จักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
97 พระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
98 กลางพรหมนคร ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 คลองสามแยก ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
100 แจ้งพรหมนคร ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
101 น้อย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ยวด ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ศรีสาคร ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สว่างอารมณ์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
105 กระดังงาบุปผาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
106 บุดดา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
108 โพธิ์ลังกา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
109 สถิตย์วัฒนาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
110 สะอาดราษฎร์บำรุง ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
111 พรหมสาคร ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 โพธิ์ข้าวผอก ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 โพธิ์เงิน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สังฆราชาวาส ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เสาธงทอง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หัวว่าว ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
118 โคกพระ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ดาวดึงษ์ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โพกรวม ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ตึกราชา ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
123 พระปรางค์มุนี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 เสฐียรวัฒนดิษฐ์ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ข่อยสังฆาราม ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ตะโหนด ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ธรรมจักร ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
130 โพธิ์ชัย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
131 กระโจม ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
132 น้อย ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
133 โพธิ์สำราญ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
134 แหลมทอง ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
135 เพิ่มประสิทธิผล ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 โฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บางปูน ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
140 กลาง ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
141 คลองโพธิ์ศรี ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เชียงราก ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ดงยาง ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
144 พระปรางค์สามยอด ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ล่องกะเบา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
146 กฤษณเวฬุพุทธาราม ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 เซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
148 ธรรมจักรสิทธาราม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ปากแรต ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
150 พระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ยาง ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
152 สิงห์ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
153 สุทธาวาส ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สาลโคดม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
155 กำแพง ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
156 เกาะแก้ว ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
157 แจ้ง ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ตุ้มหู ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ท่าอิฐ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
160 โพธิ์ลังกา ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
161 หัวดง ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
162 โฆสิทธาราม ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ทอง ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ราษฎร์บำรุง ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ศรีจุฬามณี ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
166 ศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
167 เชิดหนัง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ดอกไม้ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ปลาไหล ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
170 สว่างอารมณ์ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เสือข้าม ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ลำพระยาวิเวกธรรม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
173 กระทุ่มปี่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
174 สองพี่น้อง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
175 การ้อง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
176 หนองสุ่ม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ประศุก ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ปราสาท ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
180 พงษ์สุวรรณวราราม ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
181 โพธิ์ทอง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ม่วง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
183 โบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
184 โพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 มหานิกาย 170
ธรรมยุต 14
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 181
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ