เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดยโสธร 9 อำเภอ 79 ตำบล 627 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองยโสธร 147 35000 3501
2 อำเภอกุดชุม 105 35140 3503
3 อำเภอคำเขื่อนแก้ว 87 35110 3504
4 อำเภอเลิงนกทา 86 35120 3508
5 อำเภอมหาชนะชัย 71 35130 3506
6 อำเภอทรายมูล 40 35170 3502
7 อำเภอป่าติ้ว 39 35150 3505
8 อำเภอค้อวัง 28 35160 3507
9 อำเภอไทยเจริญ 24 35120 3509
รวม 627 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กำแมด(สุริโยกำแมด) ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
2 กุดหิน ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
3 คำดุม ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ทุ่งสว่างร่มเย็น ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
5 โนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ศรีนวนบ้านโคกสวาท ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สว่างหัวงัว ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
8 แสนศรี ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
9 หนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
10 หนองเหี่ย(บ้านหนองเหี่ย) ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
11 อินทราราม ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 กุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
13 คำกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
14 โชคดีวนาราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
15 บ้านโคกสูง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ป่ากุดชุมเจริญธรรม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ป่าพุทธสถานภูหินปูน ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
19 พฤกษาวราราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
20 วินิจธรรมาราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
21 สองคอน ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
22 สามัคคีวนาราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หนองบอน ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หนองมาลา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หนองเรือ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เหล่าตำแย ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ประชาชุมพล ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
28 ป่าหนองเมืองกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
29 ภูหมากพริก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 คำหนองยาง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ดงสำราญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ดงเหนือ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ตอบาก ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ถ้ำไทรทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
35 เที่ยงนาเรียง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ป่าทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ป่าโพธิ์ทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ศรีบุญเรือง(คำน้ำสร้าง) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ศรีสุพรรณ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 กุดแดง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
43 โคกสวาท ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ดงเย็น ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
45 นาซึม ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
46 นาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ศรีวิลัย ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
48 สันติสุข ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หนองแคน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
51 หนองผือน้อย ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
52 กุดปลาดุก ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
53 คำม่วงไข่ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
54 จันทร์ลับ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ชลประทาน ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ดอนหวาย ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
57 นาสะแบง ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
58 บูรพาโนนเปือย
(บ้านโนนเปือย)
ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ผักกะย่า ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
60 โพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม
(เหล่าใหญ่)
ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
61 แสนสำราญ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
62 คำเลา ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
63 โคกศรี ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ฉายแสง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ธาตุทอง(เกี้ยงเก่า) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
66 นางาม(ศรีทองแสงสว่าง) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
67 นาทม ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
68 นาประเสริฐ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
69 บ้านคำไหล ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โพธาราม(เกี้ยงใหม่) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ม่วงใหญ่(อัมพวัน) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
72 สร้างแต้(ศรีครสาย) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
73 สันตินิมิต ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สิงห์ทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองหว้า(สระบัว) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
76 กุดไกรสร ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
77 คำบอน ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
78 จวงเจริญ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
79 จำปา ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บะยาว ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ป่าพุทธะนิกาย ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ศรีชุมพล ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หนองแคน ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
84 หนองไผ่ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
86 คำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
87 คำผักหนาม ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
88 โนนประทาย ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ป่าพุทธิคุณ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
90 โพนดินแดง ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
91 หนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ภูทางเกวียน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
93 ภูผาขาว ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม ธรรมยุต วัดราษฎร์
94 คำก้าว ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
95 โคกสว่าง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ชัยชนะ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
97 โนนใหญ่ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
98 บ้านบะนางเจิม ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
99 สว่างอารมณ์ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
100 สุขสำราญ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
101 โสกน้ำขาว ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
102 หนองบัวบาน ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หัวนา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ไชยมงคล ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ท่าสะอาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 บูรพา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 พระโต ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 โพธิ์สมโพธิ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ศรีสะอาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ศรีอุทัย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 สว่าง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 สังฆรักษ์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สุจิตตะสังขะวนาราม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 ค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 บ้านเปาะ ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ป่าลำดวน ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ผิผ่วน ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 มะมาย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ชัยชนะ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ศรีสว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ศรีสำราญ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ศิริมงคลาราม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ศิริมังคลาราม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 สระแก้ว ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 สิงห์ทอง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ดงมะหรี่ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บ้านแข่ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 พลเมือง ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ฟ้าห่วนใต้ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ฟ้าห่วนเหนือ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 กุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
136 นาโพธิ์ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
137 โนนม่วง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
138 เหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ป่าน้อยกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
140 ศรีเทพ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
141 กู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
142 คำศิริ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
143 โคกสะอาด ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
144 นาวัง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
145 นาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
146 บ้านงิ้ว ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
147 สมบูรณ์พัฒนา ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
148 หนองกบ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
149 หนองเสียว ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
150 แคนน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ดอนแก้ว ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ดอนมะยาง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ดอนมะฮวน ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
154 นาถ่ม ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
155 โนนเมืองน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
156 หนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
157 กลางนา ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
159 บกน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ประชาเฉลิมเกียรติ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ผักบุ้ง ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองแคน ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
163 หนองมะยาง ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ดงพยอม ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
165 ทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
166 เทพจำลอง ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
167 บ้านโซง ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ป่าบ้านดู่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
169 โพนสิม ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
170 มะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
172 นาหลู่ ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
173 บ้านม่วง ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ป่านาแก ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
176 เหล่าตอง ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
177 นาแก ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
178 นาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
179 นาส่อน ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นาห่อม ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ปลาอีด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
182 หนองเทา ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
183 หัวขัว ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
184 คำแหลม ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
185 บ้านดง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
188 แหล่งหนู ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ประชามงคล ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
190 ป่าสันติธรรม ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
191 คำม่วง ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
192 คำม่วง ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
193 โคกป่าจิก ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
194 บ้านหนองแสง ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ย่อเหนือ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
197 สว่าง ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ขี้เหล็กน้อย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ขี้เหล็กใหญ่ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
200 คำเขื่อนแก้ว ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
201 โคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ดอนเขือง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
203 โนนยาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
204 บูรพาราม ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
205 โพนแพง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หนองแสง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หนองหาบแห ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
208 เหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
209 แหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ประชาอุทิศ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
211 ป่าเทพสถิตย์ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
212 กุดตากล้า ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ขะยอม(ดอนขะยอม) ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ศิริราษฎร์พัฒนา ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
215 สงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
216 บุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
217 กุดเป่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ชาตะยานนท์ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
219 เหล่าหุ่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
220 เหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
221 กุดกว้าง ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
222 คำแขนศอก ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
223 คำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
224 คำไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
225 โคกก่อง ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ดอนนกชุม ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
228 สิริมงคล ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
229 โคกกลาง ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ดู่ลาด(ปทุมธานี) ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
231 สีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เสาเล้า ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
233 โสกผักหวาน
(บ้านโศกผักหวาน)
ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองลาดควาย ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ลาดเก่า ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล ธรรมยุต วัดราษฎร์
236 โคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ดอนเขือง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ดอนหวาย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
239 นาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
240 บูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ป่าธรรมวิเวการาม ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
242 สิงห์ทองเหนือ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
243 หนองไก่ขาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองดู่ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เหล่าเมย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล ธรรมยุต วัดราษฎร์
247 ป่าบ้านนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 ป่าบ้านเหล่าเมย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล ธรรมยุต วัดราษฎร์
249 พระธาตุฝุ่น ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล ธรรมยุต วัดราษฎร์
250 นาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
251 บะคอม ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
252 บ้านโป่ง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
253 หนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
254 วรลาภูปถัมภ์ ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 โคกกลาง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ดอนกลอง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
257 นาเรียง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
258 บ้านค้อ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
259 บ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สร้างช้าง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล มหานิกาย วัดราษฎร์
261 สิงห์ทอง ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 หนองลุมพุก ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 หนองสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 คำไผ่เหนือ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 โชติเขตตาราม ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ท่าศรีใคร ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 โพธิ์ศรีตาราม ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 โสกน้ำใส ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 โสมนัสสยาราม ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 หนองสองห้อง ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หนองสองห้อง ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
273 ไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ป่าชาปฐม ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 พนอมตาว ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ห้วยยาง ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 คำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ลัฎฐิวัน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 อัมพวัน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 นางาม ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 นาสาน ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โนนแดง ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 โพธิ์ศรี ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 เหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 กระจายนอก ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
286 กระจายใน ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
287 คำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
288 คำเกิดนอก ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
289 โคกพระเจ้า ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
290 เชียงเครือ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
291 บึงสร้างโพธิ์ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ม่วงไข่ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หนองบาก ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
294 นิคมวนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
295 ป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
296 สุทธิมงคล ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
297 โคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
299 นาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ป่าหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
301 โพธาราษฎร์บำรุง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
302 โพธิสัตว์ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
303 หนองแข้ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
304 หนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
305 เชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ท่าวังหลวง(ท่าบางหลวง) ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ป่าอุดมธรรมทักษิณาราม ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ประชาสามัคคี ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 บ้านกลาง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
311 บูรพา ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ป่าตอง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ป่าสุริยาลัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
315 โพธิญาณ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
316 โพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
317 โพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
318 เตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ป่าศิลาเลข ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ศรีฐานนอก ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ไชยวาสี ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
322 ศรีฐานใน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
323 ศรีพัฒนาราม ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
324 คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
325 บ้านขาม ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
326 บ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
327 พลไว ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
328 สำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
329 โชติการาม ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
330 บ้านแดง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ยางกลาง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
332 สุรพาราม ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
333 หนามแท่ง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ศรีวีรวงศาราม ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
335 ดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ดอนเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ท่าช้าง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
339 บากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ป่าหอพระคุณ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
342 ชัยชนะ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านบอน ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
344 บูรพาพรหมรังษี ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
345 บูรพาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
346 โพธิกาญจนาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
347 สระปทุมวนาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
348 อุตตมังคลาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
349 อุทยาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าสุเมธีธรรมคุณ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 ปุณณสิริวนาราม ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
352 มหาธาตุ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
353 เวินชัย ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ศรีรัตนาราม ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
355 หนองบัวบาน ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
356 อรุณาราม ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ขาทราย ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
358 โนนงิ้ว ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
359 โนนยาง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
360 บ้านแดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ป่าหนองบัวแดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
363 พระธาตุบุญตา ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
364 พระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
365 หัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
367 มัคคสัญจาราม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
368 สว่าง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
369 สิริวนาราม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
370 กลางโพธิ์ชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
371 มหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
372 หอก่อง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
373 ท่าสมอ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
374 บัวขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
375 บ้านโคกสมบูรณ์วนาราม ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
376 บ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
377 บ้านอาจ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
378 โพธาราม ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
379 เหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
380 เหล่าใหญ่ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ชัยพฤกษ์ ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ดงขวาง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ตรีสุวรรณาราม ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ธาตุทอง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ป่าดอนธาตุ ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
386 สงยาง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
387 กุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
388 คูสองชั้น ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
389 นาดี ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
390 หนองตุ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
391 หนองบัว(บ้านหนองบัว) ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
392 หนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
393 หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
394 พระพุทธบาทยโสธร ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
395 กุดจอก ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ขั้นไดใหญ่ ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
397 คำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
398 โคกดำเนิน ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
399 โคกมนัส ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
400 เชือกน้อย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
401 บ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
403 โพนขวาว ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
404 หนองบั่ว ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
405 จันทรังษี ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ท่าหว้า ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
408 บ้านเหลื่อม ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
409 บึงขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
410 สากลสะแนน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ป่าท่าค้อหนองบัว ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
412 ป่าพรหมมณี ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
413 กว้างใหม่พัฒนา ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ท่าเยี่ยม ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
416 บ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
417 บ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
418 บูรพา ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ปัจฉิมาวาส ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ศรีบุญเรือง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
421 สว่างอารมณ์ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
422 อรรถสดมมณฑา ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
423 ค้อเหนือ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
424 คำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ดอนยาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
428 บ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
429 บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ป่าค้อใต้ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
431 พระธาตุเก่า ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
432 สำโรง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
433 เหมือดแอ่ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
434 มงคลวนาราม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
435 คำบอน ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
437 โนนจำปา ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
438 บ้านผือ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
439 บ้านพลับ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ม่วงอ่อนท่าวารี ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
441 สามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
442 หนองคำ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
444 ป่าสามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
445 คำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ธรรมนิมิต ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
447 นาคำ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
448 น้ำโผ่ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
449 บ้านเชือก ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
450 บ้านเดิด ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
451 บ้านบาก ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
452 แสนพัน ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ใหม่ชุมพร ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
454 คอนสาย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ดอนมะยาง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
456 ทุ่งสะเดา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ป่าคำม่วง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ป่าสะเดา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
459 โพธิ์ศรีมงคล ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ศรีสว่างมงคล ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
461 หนองแฝก ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
462 อัมพวันเหนือ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ดอนแรด ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
464 วิโสธนาราม ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
465 คำน้ำเกลี้ยง ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
466 คำเม็ก ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
467 บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
468 บูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ป่าลัฎฐิวัน ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
470 หนองพาลโลน ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ดอนกระยอม ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ทุ่งอีโอก ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
473 หนองซองแมว ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
474 หนองเป้า ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
475 หนองไม้ตาย ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
476 นาจาน ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
477 นาดีน้อย ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
478 บ้านชาด ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ผือฮี ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
480 สิงห์ทอง ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
481 หนองจาน ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
482 หนองศาลา ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ป่าผือฮี ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
484 จิตตวิโสธนาราม ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ตับเต่า ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ตับเต่าเก่า ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
487 น้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
488 โนนขี้เหล็ก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
489 บ้านหนองแวง ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
490 โพธิ์ศรีทอง ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
491 วังแคน ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
492 สมสะอาด ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
493 หนองเสือตาย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ห้องข่า ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
496 น้ำคำใหญ่ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
497 ป่าน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
498 ป่าเวฬุวันวนาราม ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
499 ใต้ศรีมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ทุ่งสว่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
501 มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย พระอารามหลวง
502 ศรีไตรภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
503 สิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
504 อัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต พระอารามหลวง
506 ชัยมงคล ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
507 เชียงหวาง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ดอนพระเจ้า ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
509 บ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
510 บ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
511 สว่าง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
512 หนองอีตุ้ม ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
513 หัวคำ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
514 กุดระหวี่ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
515 จันทร์เกษม ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
516 จำปานาคำ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
517 โพนสิม ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ศรีธาตุ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
519 สว่างหนองขอน
(บ้านหนองขอน)
ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
520 สันติสุข ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
521 อรัญญิกาวาส ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
522 หนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
523 ดงบัง ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
524 โนนทรายงาม ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ศรีธงทอง ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
526 เทพรังษี ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
527 ป่าโนนค้อ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
528 ป่าประชาบำรุง ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
529 ดอนกลอง ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
530 นาสีนวล ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
531 สว่างโพธาราม ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
532 หนองสรวง ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
533 โต่งโต้น ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ยางเดี่ยว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
535 หนองบ่อ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
536 หนองเป็ด ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
537 หนองหงอก ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
538 หนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ศิริมังคลาราม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
540 หนองไคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
541 หนองบก ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร ธรรมยุต วัดราษฎร์
542 ชัยมงคล ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ท่ามงคล ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ศรีบุญเรือง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ศรีมงคล ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
546 สวาสดิ์ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ห้วยยาง(ปฐมิการาม) ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
548 โพธิ์ไทร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ลิขิตาราม ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
550 โสภณาราม ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
551 กุดมะฮง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
552 ดอนม่วง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
553 ป่ามันปลา ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
554 ป่าสุนทราราม ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
555 ภูถ้ำพระ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
556 อ่างสร้างหินนาโพธิ์ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
557 กุดมงคล ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
558 เขมิยาราม ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
559 โคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ดอนศิลา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
561 บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ป่าไทรย้อย ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ศรีวิลัย ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
564 หินสิ่ว ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
565 อินทาวาส ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ป่าโพธิ์เฉลิมราช ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
567 โคกก่อง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
568 โคกเจริญ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
569 ช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ธรรมรังษีนิคมเขต ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
571 บูรพา ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
572 พันธุธรรมาราม ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
573 ศรีสมพร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
574 หนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ป่าหนองบก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
576 ป่าหนองเลิงคำ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
577 เลิศรังษี ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
578 ดวงมณี ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
579 ศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
581 คึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
582 โนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
583 บูรพาโนนหาด(บูรพา) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ศรีวิลัย ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ศรีสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
586 สร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
587 สว่างวังไฮ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
588 แสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
589 หินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
590 เหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
591 ทองวิลัย ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ท่าประชุม ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
593 นาจาน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
594 พรหมนิยม ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
595 มิสสกวัน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ศรีบุญเรือง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
597 โสมนัสสถาน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ป่าดอนฮี ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
599 พรหมวิหาร ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
600 โพธิ์ศรีทอง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
601 เกาะแก้ว ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
602 เขมไชยาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
603 คำสว่างสุขาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
604 บูรพาหนองสิม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
605 พิทักษ์วนาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ภูกระแต ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ห้วยกอย ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
608 พรสวรรค์ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
609 สุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
610 เกษตรพัฒนา ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
611 โคกสว่าง ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
612 โชติการาม ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
613 นาจาน ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
614 นาเซ ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
615 พุทธไชยเจริญศิลป์ ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
616 สามัคคี(สามัคคีวนาราม) ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
617 คอนสาย ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา ธรรมยุต วัดราษฎร์
618 โคกใหญ่ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
619 โนนแดง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
620 บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
621 บุญเรือง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
622 ประชาศิริธรรมาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ป่าจันทวนาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ป่าชาด ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
625 โพธาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
626 วิเวการาม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
627 ศรีบุญเรือง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา มหานิกาย วัดราษฎร์
627 มหานิกาย 553
ธรรมยุต 74
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 625
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ