เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัด 13 อำเภอ 4 กิ่ง 159 ตำบล 879 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองสุรินทร์ 115 32000 3201
2 อำเภอศีขรภูมิ 103 32110 3209
3 อำเภอปราสาท 81 32140 3205
4 อำเภอรัตนบุรี 79 32130 3207
5 อำเภอสังขะ 77 32150 3210
6 อำเภอท่าตูม 61 32120 3203
7 อำเภอชุมพลบุรี 58 32190 3202
8 อำเภอสำโรงทาบ 47 32170 3212
9 อำเภอจอมพระ 40 32180 3204
10 อำเภอสนม 40 32160 3208
11 กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ 38 32130 3217
12 อำเภอกาบเชิง 36 32210 3206
13 กิ่งอำเภอพนมดงรัก 29 32140 3214
14 กิ่งอำเภอศรีณรงค์ 24 32150 3215
15 กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ 23 32000 3216
16 อำเภอบัวเชด 16 32230 3213
17 อำเภอลำดวน 12 32220 3211
รวม 879 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 แก้วมณี ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 โคกกลางสามัคคี ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บ้านกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บ้านจบก ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 หมอนเจริญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โภคมณีราษฎร์บำรุง ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 โสระประชาสรรค์ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ใหม่หนองโย ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 อุดมพรหมวิหาร ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 อีสานพัฒนา ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 เกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ด่านโคกเจริญ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บ้านปบัดฤาษี ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 พัฒนาธรรมาราม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 พัฒนาสามัคคี ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 โพนทอง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ศรีธาตุน้อย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ราษฎร์บำรุง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ศรีสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 สว่างอรุณ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 สันติวิเวก ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 โคกพยุง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โคกสง่าวนาราม ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 แนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บ้านแนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 โพธิ์ศรี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 มงคลคชาราม ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 แสงอรุณ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ป่าธรรมาราม ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 ป่าประสานใจ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
35 ป่าสระทอง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
36 ภูแก้วพรหมมณี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
37 เขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 นาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 นิลาเทเวศน์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ไพศาลภูมิกาวาส ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 เขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 กะพุ่มรัตน์ ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ฉันเพล ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ดาวรุ่ง ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บูรณสามัคคี ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ปราสาททอง ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ศาลาเย็น ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 บูรพาราม ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
49 ป่าอำปึล ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
50 ปราสาทแก้ว ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 วังบึงน้ำเย็น ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บ้านแร่ ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 ธาตุศิลา ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บรมธาตุ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โพธาราม ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 วิวิตตวนาราม ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 สาริกาแก้ว ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ระไซร์ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 สามโค ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ขมิ้น ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ประทุมทอง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ศรีพรหมอุดมธรรม ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 โคกเพร็ด ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 จอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 โพธิ์ศรีวิเวก ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 โพธิ์ศรีสว่างอารมณ์
(บ้านจอมพระ)
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ราษฎร์บูรณะ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ป่าปราสาทจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 ไตรมิตร ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 บูรณะบ้านผาง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 อุดม ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ชัยศิลานิมิต ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 อัมพวัน ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 กลางหนองขอนใหญ่ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 เทพไตรมิตรวนาราม ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 บุปผาราม ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สว่างบ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สัทธารมณ์(บ้านขาม) ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองบัว ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 แจ้งบูรพา ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 บ้านระวี ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ป่าโคกยาง ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
85 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สุวรรณสุข ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 หนองเหล็ก ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 หลวงอุดม ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 อุทุมพร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ตากวน ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 หนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 กอกคำแสงธรรมาราม ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
93 บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ป่าพุทธนิมิต ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 สว่างโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 สำโรงน้อย ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สุวรรณราษฎรประดิษฐ์ ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หนองกับ ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 หนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ขุนหาร ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บ้านทิพย์เนตร ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 บ้านทิพย์เนตร ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พิมานพิพิธธรรม ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ป่าเกาะสันติธรรม ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 แสงอินทร์ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
106 กลางชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
107 แคนดำ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
108 แจ้งศรีโพธิ์ทอง ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
109 บ้านกระเบื้อง ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
110 บ้านแคนเกิด ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
111 บ้านดู่ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
112 บ้านระหาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 พุฒาราม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
115 โพนทองพัฒนาราม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
116 หนองบัว ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ป่าชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
118 คันธรารมย์นิวาส ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ทิพย์นวดวราราม ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สระบัว ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ป่าสันติวีรญาณ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
123 ขุนไชยทอง ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ทุ่งสว่าง ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ทุ่งสำราญ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ไพรวัน ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ยางขามเฒ่า ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ศรัทธาวารี ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
129 สระบัวงาม ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
130 อัมพาวารินทร์ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
131 กระทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
132 กระทุ่มสุทธาราม ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ทุ่งสว่าง ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ไทรงาม(ไพรงาม) ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
135 บ้านเหล่ายาว ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ประชาสังคม ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ประชาสามัคคี ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
138 เมืองไผ่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
139 โนนจาน ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
140 โนนสะอาดอุดมพันธ์ ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
141 โนนสูง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
142 บ้านขี้เหล็ก ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
143 บ้านยางน้ำอ้อม ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
144 โพธิ์งามยะวึก ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ราษฎร์นิมิตร ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
146 แสนสุข ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ท่าลาด ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ทุ่งสว่าง ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
149 บรมนิเวศน์ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ศรัทธาวารินทร์ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
151 เกาะแก้วยานนาวา ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
152 บ้านแคนบน ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าสำโรงธราราม ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
154 โพธิ์ทองสุวรรณาวาส ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
155 สายสนอง ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
156 หนองบัวแก้ว ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
157 อัมพวัน ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
158 แจ้งสว่าง(ตากลาง) ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 โพธิ์ทอง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 โพธิ์ศรี ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 รัตนมงคล(ตระมุง) ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองบึง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
163 โคกกุง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ธรรมยุต วัดราษฎร์
164 จำปาราม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
165 บ้านเอือด ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ปทุมทอง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ปทุมศิลาวารี ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 พระพุทธบาทพนมดิน ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
169 โพธิ์บัลลังก์(บ้านบัลลังก์) ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โพธิ์พฤกษาราม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
171 สว่างน้ำคำ(บ้านน้ำคำ) ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ป่าท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม ธรรมยุต วัดราษฎร์
173 กลางสว่างอารมณ์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 สระบัวแดง ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สว่างธรรมาราม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
176 โนนรังราษฎร์ศิริ(โนนสูง) ตำบลบะ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปริง) ตำบลบะ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
178 โพธิ์หิมวันต์ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
179 สว่างอารมณ์(บ้านเฉนียง) ตำบลบะ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นิโครธาราม ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ลักษณาศรม ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 สว่างทักษิณ ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 สว่างอารมณ์(บ้านโสมน) ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สุนทรธรรมาราม ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 หนองแสง ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ชายทุ่ง ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ดอนทายิการาม ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 นาดีพัฒนา ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 พรมเทพ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โพนบุ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ศาลาลอย(บ้านยางกระจับ) ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
193 กุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
194 จำปาสะเอิง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
195 บึงละหาร ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โพนขวาว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
197 สาลวนาราม ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ท่าวังหิน ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
199 บึงแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
200 สว่างหนองแวง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
201 สว่างอุดมท่าศิลา ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
202 สุวรรณอินทอง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
203 หนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หนองยาง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ป่าร่มไทร ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม ธรรมยุต วัดราษฎร์
206 จำปาหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ตลาดไทร ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
208 โพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
209 โพธิ์ศรีไกลเสนียด ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
210 โพธิ์ศรีสะอาด ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
211 อัมพาวารินทร์ ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
212 บ้านแร้งไข่ ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
213 บูรพาราม ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
215 พรหมประสิทธิ์ ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
216 วรรณรังษี ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ศรีสว่างทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
218 สุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์ ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
219 นาแก่น ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 สาลีวรรณาราม ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ป่าบ้านโบก ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 มณีวรรณ ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ศรีโนนก่อ ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 สุวรรณวารี ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 หนองไม้งาม ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 อิสาณ ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 แจ้งสว่าง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ชัยมงคล ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ธรรมวงศา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 โพธิ์ทองหนองหว้า ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ศรีสว่าง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ศรีสะอาด ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 อัมพวัน ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 โนนน้อย ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
235 แจ้ง ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 เทพรัตนาราม(บ้านหนองเทพ) ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 บ้านหนองผาง ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ประชาอุทิศ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ป่าลำดวน ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ป่าสองห้อง ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 โพธิ์ทอง ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 มัชฌิมาวาส ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ศรีสุดาวรรณ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 สว่างโนนสะเดา ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 สามัคคีธรรมาราม ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 สุริโย ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 บ้านพราหมณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 บ้านม่วง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 บ้านหนองพวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 บ้านหนองแวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 บุปผาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ปราสาทขุมดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 สังฆนาราม ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 อาพืด ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 อิสาณ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 จรัสสามัคคีธรรม ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
258 โชคศรีพนมรุ้ง ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
259 นาสนวนพัฒนา ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
260 เขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 กะเพอโร ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองโจงโลง ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
263 กลางบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
264 บัวราษฏร์บำรุง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
265 แสงสว่าง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สว่างแสนทอง ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
268 สังแก ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ไทยเดิมโพธิธรรม ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
270 สำเภาลูน(โพธารามสำเภาลูน) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
271 เทพอรุโณทัย ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ป่าชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด ธรรมยุต วัดราษฎร์
273 ตาลวก ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ป่ารันแดง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สีโค ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
276 สุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ปราการชัยพัฒนาราม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
278 ป่าสวายทอง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 วรรณวราราม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
280 ห่อซื่อ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
281 กันทราราม ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
282 บ้านทำนบ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
283 คฤห์ภูมิกาวาส ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
284 สวายซอ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
285 สิริราษฎร์บำรุง ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
286 อมรินทราวารี(อังกัญโพธิ์) ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
287 โคกทมบรมจินดา ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
288 สี่เหลี่ยม ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
289 โคกแดง ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
290 โคกเบง ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
291 โคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ตาวรตาเมาะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ประชานิมิตนิคม ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
294 สุทธิธรรมพัฒนาราม ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ป่าโคกขมิ้น ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
296 กาบกระบือ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จีนนิกาย วัดราษฎร์
297 มุนีนิรมิต ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
298 เชื้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
299 ตะเพรา ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
300 บ้านโชค ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
301 บ้านถนนหัก ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
302 บ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
303 พยุงสุข ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
304 สามราษฎร์นุกูล ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ป่าเจ้าคุณธรรมาราม ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
306 ตานีกนิษฐาราม ตำบลตานี อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
307 นิคมเขต ตำบลตานี อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
308 บ้านเดื่อพัฒนา ตำบลตานี อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ป่าพระจันทร์วนาราม ตำบลตานี อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 ตาเบา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
311 อมรินทราราม ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ลำดวน(บ้านลำดวน) ตำบลทมอ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ศิลามะ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สามราษฎร์บำรุง ตำบลทมอ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ประทุมทอง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
316 เพชรบุรี ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ศรีลำยอง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
318 สะเดารัตนาราม ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
319 สะเดารัตนาราม ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
320 อุทุมพร ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สุขุมาลัย ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
322 อัมพาราม ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ป่าไทรทอง ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
324 บัลลังก์(บัลลังก์ศิลาอาสน์) ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ปราสาทวารี ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ตะเคียน ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
327 บ้านตาโสร์ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
328 สุวรรณาราม ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บ้านจบก ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
330 ศรีจุดานุอุปถัมภ์ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
331 สว่างอารมณ์ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
332 สุวรรณโภคาราม ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
333 หนองจอก ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ป่าตาเมือน ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
335 ชัยพรหมคุณ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ดอกบัวทอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
337 บวรมงคล ตำบลปรือ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ละลมระไซร์ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
339 หนองตาพระ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
340 นิคมพัฒนาราม ตำบลปรือ อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
341 แจ้งสง่างาม ตำบลไพล อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ราษฎร์เจริญผล ตำบลไพล อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ราษฎร์นิยม ตำบลไพล อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
344 โคกลาว ตำบลไพล อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
345 เบญจศิลาราม ตำบลไพล อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
346 ป่าตาปางสำราญจิต ตำบลสมุด อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 ปลัดพัฒนาราม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ป่าคลองธรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ป่าคลองธรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
351 พระชีบัวแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
352 แสนสุข ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท มหานิกาย วัดราษฎร์
353 กระวันหินโคน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท ธรรมยุต วัดราษฎร์
354 โคกโบสถ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
355 โนนสมบูรณ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
356 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
357 โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
358 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
359 โคกกรม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ป่าทับทิม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
362 ป่าบ้านตรวจ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
363 พนมพัฒนา ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
364 วารีวัน ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ศรีสวาย ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สายกุหลาบ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ใหม่ดงเย็น ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
368 นนทสามัคคี ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
369 บ้านพราน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ปราสาททอง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ป่าเทพพิทักษ์วนาราม ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ป่าพุทธเมตตา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
373 โพธิวนาราม ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
374 หินวันบรรพต ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
375 นิคมสุนทราราม ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สมสุธาวาส ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
377 เสาร์คีรีมาศ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
378 หัวอ่างสามัคคี ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
379 อรุโณทยาราม ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ป่าเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
381 ป่าสมานมิตร ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
382 ป่าหนองแรด ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
383 กัลยาณโกมุท ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 ประทุมธรรมชาติ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 อุดมประชาราษฎร์ ์(อุดรประชาราษฏร์) ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 จอมสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
387 ตาเตน ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
388 ดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ประทุมศรัทธา ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ลำชี ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 สง่างาม ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ฉางข้าว ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
393 โคกบัวไรย์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 จันทราราม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
395 นาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
396 บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ปราสาทศีลาราม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
398 ป่ามุนีประชาราษฏร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ราชวิถี ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
401 ป่าแสงอรุณวนาราม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 ละเอาะกะทมพัฒนา ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
403 เทพนิมิตร ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
404 บ้านว่าน ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ป่าจิตราวัลย์ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
406 โพธิ์สลาด ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
407 มงคลรัตน์ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
408 แสงธรรม ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
409 โคกกรวด ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ปะตาเมาะ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ศิลารมณ์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 หนองกระดาน ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
414 พิฤกทักษิณ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
415 แจรนสัมพันธ์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
416 บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
417 ทุ่งโพธิ์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 มูลานิเวศน์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
419 สามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สำโรง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
421 สุภาลัย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 อาม็อง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ป่านิมิตมงคล ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
424 จอมรัตนาราม ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ทุ่งสว่าง ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ศิริจันทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
427 บ้านเสม็ด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ใหม่ศรีมากทอง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ไตรรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
432 ป่าบวรสังฆาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
433 ป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
434 โพธิญาณรังสี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
435 สุทธิธรรมาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
436 โคกพระ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ดอนวิเวก ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ป่าอาลอโดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ระกาคืน ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ศิรินทราราม ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 สุเขตตาราม ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ตำปูง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
443 ป่าโดนออง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
444 นาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 นาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ป่ากระยูง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ป่าปะปูล ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ศรีธรรมาราม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 กะทมวนาราม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
450 ป่าไตรวิเวก ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
451 ป่าพนมกรอน ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
452 พนมศิลาราม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
453 กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 คุ้มเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 โคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 จำปา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 จุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ประทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 พรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย พระอารามหลวง
461 หนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 บูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต พระอารามหลวง
463 ประสพสุข ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 อังกัญโคกบรรเลง ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 ภูพรสวรรค์ ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
466 โคกอารักษ์ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ชัยบุรี ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 ทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 พระยาไกรศร ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 เพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ระกาไกรสร ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 หัวตะพาน ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 พนาบุญ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
474 จอมสุทธาวาส ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 สังแกวนาราม ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 โคกสำโรง ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ตุงคนิวาส ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 บรมสุข ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 รามวราวาส ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 คฤห์ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ชัยประโคม ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 โพธิ์ราษฎร์สามัคคี ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 สลักได ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 สุนทรอุทิศ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ตาตอม ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 นารายณ์บุรินทร์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 ป่าเจริญผล ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ศีลาราม ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 สว่างอารมณ์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 แสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ทับกระบือ ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ราษฎร์แจ่มจันทร์ ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 อังกัญรัตนนิมิต ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 บ้านหนองตะครอง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ราษฎร์เจริญผล ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 อาโพนสุทธาวาส ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ป่าสมใจธรรมาราม ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
498 ท่าอัมพวัน ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
499 บ้านบอน ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
500 บ้านบอน ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
501 สว่าง ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
502 อรัญวารี ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
503 แจ้ง ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
504 ธาราราม ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ป่าเบญจคาม ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
507 โพธิ์งาม ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
508 สระคู ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
509 อำนวยศรี ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
510 คำศรี ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ชัยศรีสะอาด ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ทุ่งสว่างศรีอารมณ์ ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
513 ทุ่งสว่างสีจำปา ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ทุ่งสะอาด ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ศิลาวรรณ ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
516 สระกุด ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
517 สระบัว ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ใหม่บ้านยาง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
519 อัมพวัน ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ดอกจานรัตนาราม ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ทุ่งสว่าง ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
522 โพธิ์ศรีสว่าง ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
523 สว่างโนนแคน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
524 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ทุ่งสามัคคี ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ธรรมาวาส ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
527 โพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
528 สีนารมณ์ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
529 บ้านสระบาก ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
530 สว่างอารมณ์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
531 หนองคู ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
532 อรุณโรจน์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
533 อุทุมพร(อุทุมพรน้ำเขียว) ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
534 จำปามณี ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
535 เทพบัวลอย ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ประชาสามัคคี ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ป่าดงน้ำคำ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
538 พรสันติ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
539 โพธิ์ศรี ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
540 รัตนวนาราม ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
541 หนองกระทุง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
542 หนองผือ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
543 อิสาณ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
544 อีโต้ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
545 บำเพ็ญธรรม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
546 เลียบ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ศรีลาวรรณ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สี่เหลี่ยม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
549 หงษ์ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
550 อิสาณ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
551 ทุ่งไทรขะยูง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
552 ราษฎร์รัตนาราม ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
553 สว่าง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
554 สว่างบ้านยาง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ป่าดงดั่ง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
556 กลาง ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ใต้บูรพาราม ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
558 บ้านผือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ป่าธรรมโชติ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
560 รัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สว่างบ้านผือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สว่างบ้านฝือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
563 สว่างหนองกา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
564 เหนือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
565 จำปา ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
566 บูรพาราม ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
567 สว่างหนองบัวทอง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
568 กกข่าวนาราม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
569 โคกก่อง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
570 บ้านขาม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
571 บ้านดู่ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
572 โพนแคน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
573 มุนาราม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
574 สร้างบกหนองโป่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
575 หนองแคนน้อย ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
576 หนองบัวบาน(บัวบาน) ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ศิริมงคล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ป่าดงคู ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน ธรรมยุต วัดราษฎร์
579 นิมิตรรัตนาราม ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ปราสาทเทพนิมิต ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
581 อุดมธรรมาวาส ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
582 ศรีสุวรรณรัตนาราม ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
583 หนองยาง ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
584 โคกกะดวด ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ทักษิณวารี ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
586 สุวรรณรัตน์โพธิยาราม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ตะเคียนบวรรัตน์ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
588 นิเวศาราม ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน มหานิกาย วัดราษฎร์
589 เทพมงคล ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 บ้านเกาะ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 สว่างบูรพาราม ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 สำโรงราษฎร์บำรุง ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 พระโกฏิสุขสำราญ ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 สว่างหนองคู ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 โสนกลาง ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 โสนกลาง ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ฉลีกมงคล ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 นิมิตราษฎร์บำรุง ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 มังคลาราม ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 โมฬีวงษา ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ศิริมงคล ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 ประดิษฐ์พุทธางกูร ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
603 โคกอำนวยสามัคคี ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 จินดาราม ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ท่าพระ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 บ้านพระจันทร์ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 บ้านหอกมงคล ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 หนองกฐิน ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ใหม่แสนอุดม ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 อ้อมแก้วสามัคคีธรรม ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 พัฒนาราม ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 ใหม่หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
613 ดงถาวร ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ไพรจิกวราราม ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 สดีย์สามัคคีบำรุง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 สมบูรณ์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 โบสถ์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
618 ขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ไพรษร ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 เวฬุวันหนองไผ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 สหราษฎร์บำรุง ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 สำโรง ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 หนองกอง ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 คาละแมะ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 หนองคู ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
626 หนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
627 หัวเข่า ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 จารพัต ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ประทุมวัน ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 พันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ศิริสะดอชัย ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 โสภาเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
633 กระโดนค้อ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
634 ช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
635 บ้านข่า ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ประทุมสว่าง(บ้านคล้อ) ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
637 โพธิธรรมาราม ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ศรีโพธาราม ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
639 สิงห์ประชาราษฎร์หนองยาง ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
640 หัวแรต ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
641 อัมพวันวนาราม ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
642 โคกอาโพนสวาย ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
643 บ้านตรมไพร ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
644 ป่าตามอ ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
645 กาเกาะ(กาเจาะ) ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
646 ธรรมาวุธวนาราม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
647 บ้านตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
648 บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
649 ม่วงสามัคคีธรรม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
650 โสดารามบ่อน้ำใส ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
651 หนองหิน ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
652 ทุ่งสว่างหนองคู ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
653 นาท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
654 โนนแดน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
655 บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ปิยธรรมาราม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
658 พรมศิลาแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
659 ศรีสังแก ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
660 สระแก้วอายอง(บ้านอายอง) ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
661 สวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
662 หนองท่มเทพสถิตย์ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
663 อาวุธยุทธยาราม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
664 ทุ่งสว่างนารุ่ง(บ้านนารุ่ง) ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
665 บ้านอาราง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
666 ป่าพุทธชยันตี ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
667 ป่าศิริธรรมาราม ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ศรีประทุมทองทุ่งบัว ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
670 สุนทรเทพนิมิตรก้านเหลือง ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ป่าศรีประชา ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
672 กะลัน ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
673 กะลัน ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ชูประศาสนาราม ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
675 โนนแดง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
676 บัวหวาย ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
677 บ้านสว่าง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
678 โพธิญาณบ้านอานันท์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ศรีอาเสก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
680 กางของ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
682 ป่าเทพประทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
683 ป่าเทพประทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
684 ยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ระแงง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ระเวียง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
688 หนองสองห้อง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
689 หนองสองห้อง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
690 หนองหว้า ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
691 สีหะลำดวน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
692 นาฮัง ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
693 บรมหรรษา ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
694 บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
695 ป่าโนนสวรรค์ ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
696 โพธิสัตว์ ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
697 สว่างอารมณ์นาผึ้ง ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
698 สุทธาวาส ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
699 หนองคูน้อย ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หนองน้ำขุ่น ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
701 อัมพวันวราราม ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
702 แจ้งสมรเทศ(บ้านหนองจิก) ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
703 บัวโละ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
704 บ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
705 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
706 บุกันแทน ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
707 ศิริสัจจัง ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
708 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
709 โคกลำดวน ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
710 จอมรำหอก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
711 บ้านจารย์ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
712 สำราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
713 หนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
714 หลุมพุกหนองกุง ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ห้วยโนนเจริญ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
716 แจ้งหนองหว้า ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
717 สระโพธิ์แคนใหญ่ ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
718 สร้างแก้วสองห้อง
(สระแก้วสองห้อง)
ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
719 สว่างนายม(นายม) ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
720 หนองแคนน้อย ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
721 อิสาณ ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
722 อุดรโนนจาน ตำบลแคน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
723 คูณนิวาส ตำบลนานวน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
724 แจ้งนานวน ตำบลนานวน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
725 แจ้งหัวนา ตำบลนานวน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
726 แท่นศิลา ตำบลนานวน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
727 บูรพาวนาราม ตำบลนานวน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
728 อ้อมแก้ว ตำบลนานวน อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
729 จำปา ตำบลโพนโก อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
730 แจ้งบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
731 โพธิ์เย็น ตำบลโพนโก อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
732 สว่างเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
733 สิลาโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
734 โสภณ ตำบลโพนโก อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
735 ธรรมโสกแดง ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
736 ธาตุ ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
737 บึง ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
739 สว่างนาศรีสุข ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
740 สำโรงพัฒนาราม ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
741 หนองพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ทัพไทย ตำบลสนม อำเภอสนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
743 ป่าอตุโลบุญญลักษม์ ตำบลสนม อำเภอสนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
744 แก้วกุญชร ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
745 อิสาณนาดี ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
746 ไตรประชาสามัคคี ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
747 บ้านบุผาง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
749 สว่างหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
750 อารีราษฎร์วราราม ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
751 กาพระคุณาราม ตำบลหัวงัว อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ศรีอุดมหนองคู ตำบลหัวงัว อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ศิริหนองครก ตำบลหัวงัว อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
754 สระแก้ว ตำบลหัวงัว อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
755 สุทธิวงศา ตำบลหัวงัว อำเภอสนม มหานิกาย วัดราษฎร์
756 โคกรัมย์พัฒนา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
757 ชัยมงคล ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ด่านโนนเจริญราษฎร์ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
759 โนนสบาย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
760 โนนสำราญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
761 โพธิ์ศรีธาราม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
762 สมโภชน์ศาลาจารย์ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
763 อินทราสุการาม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
764 โคกปรือ ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
765 โตงน้อย ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
766 ผักไหมพุทธาวาส ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
767 วานรนิวาสราษฎร์สามัคคี ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
768 ศรีหนองปลาขาว ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
769 สามัคคีศรีบูรพา(ขอนแตก) ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
770 หนองคูพัฒนา ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
771 เทพศิริอุดม(เทพศิริ) ตำบลดม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
772 ภูมิคดี ตำบลดม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
773 คันธวนาราม ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ชัยมงคลวนาราม ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
775 ตาคงศรีบูรพาราม ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
776 นครพนาวาส ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
777 บ้านสนวนธาราวาส ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
778 บุรินทราราม ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
779 ป่าหนองเยาะ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ป่าภูมิโพธิ์ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
781 ดาราธิวาส ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
782 โนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ประชาพัฒนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
784 สะพานใหม่พัฒนา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
785 บ้านดาร์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
786 กระชาย ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
787 กัทลีสันติธรรม ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
788 โนนเจริญสุข ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
789 โนนเจิรญสุข ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
790 มงคลสนวนาราม ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
791 ร่มเย็น ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
792 วังปลัดสามัคคี ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
793 หาดแก้วชัยมงคล ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
794 ป่าลำหาด ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
795 เทพรักษาวนาราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
796 ลันแต้เทพรักษ์ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
797 เทพประทาน ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
798 พระธาตุเสด็จ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
799 บ้านโคกไทร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
800 ปราสาทบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
801 มงคลเทพนิมิต ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
802 มะโนวนาราม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
803 โพธิ์ชัยยาราม(โพนชัย) ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
804 ศาลาสามัคคี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
805 สวรรค์นิมิต ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
806 ทุ่งโพธิ์ทอง ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ธรรมรัตน์โพธาราม ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
808 โนนสวรรค์ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
809 ประชาสามัคคี ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
810 ป่าดอนกุง ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
811 โพธิ์ทองวนาราม ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
812 รัตนวราราม ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
813 แสนกาง ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
814 หนองขี้เหล็ก ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
815 หนองคันชั่ง ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
816 กลองตุงพัฒนาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
817 เต่าทอง ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
818 ทรายขาว ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ทุ่งนาศรีธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
820 ทุ่งสว่างศรีวราราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
821 ธรรมราช ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
822 ป่าเทพนิมิต ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
823 โพธิ์นิมิตวนาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
824 ศรีสหมิตร ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
825 สนสัทธาราม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
826 กลางสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
827 จันทธรรมาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
828 จำปาธาราราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
829 ปราสาทแก้ว ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
830 โพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
831 สระปทุมทอง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ มหานิกาย วัดราษฎร์
832 ขามน้อย ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
833 คลายกังวล ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
834 เทพนิมิตร ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
835 สิริธรรมาราม ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
836 หนองเหล็ก ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
837 ใหม่สูงอุดม ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
838 เกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
839 โนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
840 โพธิ์ศรีธาตุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
841 ป่าโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
842 บ้านดู่หัวนา ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
843 จำปาสาละวัน ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
844 โพธิ์ศรีไทรงาม ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
845 ศรีสุวรรณราช ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
846 หนองเกาะ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
847 น้ำท่วม ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
848 บูรณ์สะโน ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
849 แสงธรรม ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
850 ป่าบ้านสะโน ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
851 เกตุวราราม ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
852 ตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
853 บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
854 บ้านกุ้ง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
855 ป่าบ้านงิ้ว ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
856 สหมิตรบำรุง ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
857 เสม็จ ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
858 หนองม้า ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
859 คงคาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
860 เทพวิสุทธาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
861 โนนลี(อัมพวันศิลาราม) ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
862 บ้านไทร ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
863 บ้านโพธา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
864 โพธิ์ศรีวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
865 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
866 หนองแคน ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
867 หนองหว้า ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
868 หนองไผ่ล้อม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
869 เก่าหลวงอาสน์ ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
870 เก่าหลวงอาสน์ ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ชุมพลบุรี ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
872 ธรรมขันธ์ ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
873 ป่าท่าม่วง ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
874 ราชบัณฑิตาราม ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
875 หนองฮะ ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
876 หมื่นศรีน้อย ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
877 หมื่นศรีใหญ่ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ป่าวังตะเสม็จ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
879 ป่าศรีรัตนาราม ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ ธรรมยุต วัดราษฎร์
879 มหานิกาย 785
ธรรมยุต 93
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 877
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ