เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร 3 อำเภอ 40 ตำบล 109 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร 66 74000 7401
2 อำเภอบ้านแพ้ว 27 74120 7403
3 อำเภอกระทุ่มแบน 16 74110 7402
รวม 109 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ดอนไก่ดี ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ราษฎร์บำรุง ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เกษตรพันธาราม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 สุวรรณรัตนาราม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สุวรรณรัตนาราม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 นางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 บางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 อ่างทอง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 อ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 คลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
19 อุทยาราม ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
20 ใหม่ราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 ยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ฟุ้งประชาธรรมาราม ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
26 โรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โรงเข้วนาราม ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ศรีเพชรพัฒนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ศรีสินมา ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
30 สวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
31 เทพรัตนาราม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 ดอนโฆสิตาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
33 รางต้นนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ปทุมทองรัตนาราม ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
37 กระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หลักสองราษฎร์บำรุง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ธรรมจริยาภิรมย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
40 วังชัยทรัพย์วิมล ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ราษฎร์ศรัทธากะยาราม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 ธัญญารามราษฎร์บำรุง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
43 สุนทรสถิตย์ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
44 กาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
45 แก้วมงคล ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
46 นาขวาง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โกรกกราก ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ศรีบูรณาวาส ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สหกรณ์โฆสิตาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
52 โสภณาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ชัยมงคล ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
54 น่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
55 บางตะคอย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ปากบ่อ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
57 กลางอ่างแก้ว ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
59 น้อยนางหงษ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
60 หลังศาลประสิทธิ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
62 สุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย พระอารามหลวง
63 แหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
64 คลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ทองธรรมิการาม ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ป่าท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
68 นาโคก ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ไร่ไทรทอง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
72 เทพนรรัตน์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
73 บางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
74 เจริญสุขาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
75 บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
76 วิสุทธาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ศรีวนาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
78 เกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
79 บัณทูรสิงห์ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บางน้ำวน ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
81 บางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ประสาทสามัคคีธรรม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
83 เทพธงชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
84 โพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
85 เจ็ดโคก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ศรีสุทธาราม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สามัคคีศรัทธาราม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
89 เกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
90 บางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
91 พันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ป่าชัยรังสี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
94 ป่ามหาไชย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 กระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ใต้บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
97 บางขุด ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ใหญ่บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
99 บ้านโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
100 พันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
101 วิสุทธิวราวาส ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สหธรรมาราม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
104 บ้านไร่เจริญผล ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 ศรัทธายิ้มพานิชวราราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร อนัมนิกาย วัดราษฎร์
106 เจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย พระอารามหลวง
107 ตึกมหาชยาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร มหานิกาย พระอารามหลวง
109 มหาชัยคล้ายนิมิต ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
109 มหานิกาย 98
ธรรมยุต 10
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 106
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ