เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 46 ตำบล 142 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 40 58000 5801
2 อำเภอแม่สะเรียง 35 58110 5804
3 อำเภอปาย 29 58130 5803
4 อำเภอขุนยวม 14 58140 5802
5 อำเภอแม่ลาน้อย 13 58120 5805
6 อำเภอสบเมย 6 58110 5806
7 อำเภอปางมะผ้า 5 58150 5807
รวม 142 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ขุ่ม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คำใน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
3 โพธาราม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ม่วยต่อ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
5 แม่สุริน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ทุ่งเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม ธรรมยุต วัดราษฎร์
7 ท่าหินส้ม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ธรรมเจดีย์วนาราม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ป่าฝาง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
10 เมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
11 หางปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หัวปอน ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม มหานิกาย วัดราษฎร์
15 เมืองแพม ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
16 นาปู่ป้อม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
18 แม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
19 สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 แพมกลาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 แพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ป่าแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
26 โป่งสา ตำบลโป่งสา อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ชัยมงคล ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ศรีวิชัย ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ใหม่เมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 นาจลอง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 แม่ของ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 แม่นาเติงนอก ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 แม่นาเติงใน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โป่งน้ำร้อน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
37 ทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
39 แม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
40 แม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 กลาง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 น้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ป่าขาม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 หลวง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หัวนา ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 บ้านตาลเจ็ดต้น ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โป่ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 กลางทุ่ง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ก้ำก่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 จองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย พระอารามหลวง
52 ดอนเจดีย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ปางล้อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 พระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 พระนอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 บ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 กุงเปา ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
60 กุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 จองโท้ง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ผาอ่าง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
66 พระธาตุดอยกิ่วขมิ้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ศิลาหลวงเรไร ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
69 สบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
70 สิริมงคลธรรมาวาส ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ผาบ่องใต้ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
74 แม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
76 แม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
77 หมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
79 แก่นฟ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ไม้ฮุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ธรรมยุต วัดราษฎร์
85 นาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
86 น้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
87 แม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ห้วยผา ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ป่าแก้วนันทพร ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
91 ดอยแก้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
93 แม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
94 วังคัน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
95 โวหารคุณ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ห้วยโป่ง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
97 แม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 แม่สุ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ศรีลาภา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
100 สันติพัฒนา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
101 แม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
102 ถ้ำพระ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง ธรรมยุต วัดราษฎร์
103 จอมมอญ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ชัยลาภ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ท่าข้ามใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 บ้านแพะ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ป่าหมาก ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 พระธาตุจอมมอญ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 แม่ต้อบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 แม่หาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สบหารเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ห้วยหลวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 อมราวาส ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ทุ่งแล้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 แม่สะลาบ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 คะปวงนอก ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 น้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 พระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ห้วยทรายใต้ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ห้วยวอก ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ห้วยสิงห์ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 กิตติวงศ์ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 จอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 จอมทอง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 จันทราวาส ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ดอยเกิ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บ้านไร่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 สิทธิมงคล ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 สุพรรณรังษี ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 แสนทอง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 อุทธยารมณ์ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 สล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 กองก๋อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย มหานิกาย วัดราษฎร์
138 คอนผึ้ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย มหานิกาย วัดราษฎร์
139 บ้านไหม้ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย มหานิกาย วัดราษฎร์
141 แม่เกาะ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 แม่คะตวน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 มหานิกาย 134
ธรรมยุต 8
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 141
พระอารามหลวง   1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ