เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา 16 อำเภอ 128 ตำบล 418 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอหาดใหญ่ 52 90110 9011
2 อำเภอระโนด 46 90140 9007
3 อำเภอสิงหนคร 46 90280 9015
4 อำเภอเมืองสงขลา 38 90000 9001
5 อำเภอสทิงพระ 38 90190 9002
6 อำเภอจะนะ 27 90130 9003
7 อำเภอนาทวี 24 90160 9004
8 อำเภอรัตภูมิ 24 90180 9009
9 อำเภอสะเดา 22 90120 9010
10 อำเภอเทพา 21 90150 9005
11 อำเภอควนเนียง 19 90220 9013
12 อำเภอสะบ้าย้อย 14 90210 9006
13 อำเภอกระแสสินธุ์ 13 90270 9008
14 อำเภอบางกล่ำ 13 90110 9014
15 อำเภอนาหม่อม 12 90310 9012
16 อำเภอคลองหอยโข่ง 9 90230 9016
รวม 418 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ทุ่งบัว ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 อินทราวาส ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เกาะใหญ่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 โตนดด้วน ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 แหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 แหลมหาด ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 อ่าวบัว ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 เชิงแสกลาง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เชิงแสใต้ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 รัตนาราม ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 กาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 โคกกอ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 เลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 โพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 โคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 โคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ชูนวลรัตนาราม ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 บางศาลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ควนโส ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 บ่อหว้า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ปากจ่า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 โพธิธรรมาราม ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บางทีง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 แพรกสุวรรณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 แสงอรุณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 คงคาวดี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ควนเนียงใน ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ท่าม่วง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 บ่อบัวแก้ว ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 บ้านกรอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ปานศึกษาธิการาม ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ท่าข้าม ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ท่าหยี ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ขุนตัดหวาย ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ควนมิตร ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
44 ช่องเขา ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 มัชฌมเขต ตำบลคู อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 คูนายสังข์ ตำบลแค อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
48 ขุนทอง ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โคกทราย ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ป่าแจ้งแก้ว ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ช้างคลอด ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 โพรงงู ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 นาเจริญ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ควนไม้ไผ่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
55 คลองคล้า ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ควนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ประจ่า ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 น้ำขาวนอก ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 น้ำขาวใน ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
60 บูรณาราม ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
61 โรจนาราม ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
62 กาญจนาวาส ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 เชิงคีรี ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
64 ทุ่งพระ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 บ้านไร่ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 สะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 รัตนาราม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา ธรรมยุต วัดราษฎร์
70 โคกพยอมวนาราม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
71 นิคมประสาท ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
72 พรุตู ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ตาแปด ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา ธรรมยุต วัดราษฎร์
74 โคกกอ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
75 โคกนา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
76 นิคมเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
77 พิกุลบุญญาราม ตำบลเทพา อำเภอเทพา ธรรมยุต วัดราษฎร์
78 สุริยาราม ตำบลเทพา อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ป่าปากบางเทพาราม ตำบลปากบาง อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ท่าไทร ตำบลลำไพล อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ทุ่งโพธิ์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ปริก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ลำไพล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
84 คลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ควนหมาก ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ไทรประดิษฐ์ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
87 วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 เขาแก้ว ตำบลสะกอม อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
89 คงคาสวัสดิ์ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา มหานิกาย วัดราษฎร์
90 นาปรังประชาราม ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ลำพดจินดาราม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 โต้นนทาราม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย
์ศรีทักษิณ
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ลำชิง ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ท่าพรุ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
96 นาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ประดู่หมู่ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บ้านลุ่ม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
101 วังไทร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เขตตาราม ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 นาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ในวัง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี มหานิกาย พระอารามหลวง
106 วังโต้ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
107 วังใหญ่ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
108 นาหมอศรี ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี ธรรมยุต วัดราษฎร์
109 เกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ปลักหนู ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ปลักหนูใต้ ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 หลวงปู่อิ่ม ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 แม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ป่าสัก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 โพธาราม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
117 มงคลพิพัฒน์สมาธิ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เขาล้อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม ธรรมยุต วัดราษฎร์
119 ทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ทุ่งโตนด ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
121 นาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ป่ากอสุวรรณาราม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
123 โคกพยอมสุการาม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
124 เนินพิจิตร ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
125 พรหมประดิษฐ์ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
126 คงคาเลียบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เนินพิชัย ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ยูงทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ชลธาราวาส ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ท่าเมรุ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บางหยี ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ศาลาโพธิ์ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 คูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 นารังนก ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ม่วงหอม ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ควนเจดีย์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
140 สามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
141 โคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
142 ท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
143 เขาบ่อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
144 แหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
145 เกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
146 เขาเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
147 เขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
148 แช่มอุทิศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
149 เขาราม ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
150 ทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ทุ่งหวังนอก ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ภูเขาหลง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
154 อ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ดอนรัก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
156 มัชฌิมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ธรรมยุต พระอารามหลวง
157 แจ้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย พระอารามหลวง
159 ดอนแย้ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ตีนเมรุศรีสุดาราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
162 เพชรมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
163 โพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย พระอารามหลวง
164 ยางทอง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
165 โรงวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
166 เลียบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ศาลาหัวยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
169 หัวป้อมนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
170 หัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
171 แหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
172 อุทัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
173 น้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
174 บ่อระกำ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
175 บางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ห้วยขันประชาราม ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา มหานิกาย วัดราษฎร์
177 สิกขาราม ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บางหลอด(บางหรอด) ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
179 ทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
180 เกษตรชลธี ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
181 แกล้วทรงธรรม ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
182 วารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
183 คลองเป็ด ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 ศาลาหลวงล่าง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
185 ท่าบอน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
186 มงคลนิมิต ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ศาลาหลวงบน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
188 หัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
189 อู่ตะเภา ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ประดู่ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
191 พระเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
192 สีหยัง ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
193 บ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
194 คูวา ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
195 หัวป่า ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
196 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ผักกูด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ศาลาธรรม์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
199 หัววัง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ตะพังหม้อ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ปากแตระ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ดอกสร้อย ตำบลพังยาง อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
203 พังยาง ตำบลพังยาง อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
204 สามี ตำบลพังยาง อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
205 หน้าเมือง ตำบลพังยาง อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หัวถิน ตำบลพังยาง อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
207 จาก ตำบลระโนด อำเภอระโนด ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 เฉียงพง ตำบลระโนด อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
209 มหาการ ตำบลระโนด อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
210 มะขามเฒ่า ตำบลระโนด อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ราษฎร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
213 หัวเค็ด ตำบลระโนด อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
214 แจ้ง ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
215 เถรแก้ว ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
216 เบิก ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
217 พร้าว ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
218 พังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
219 หัวระวะ ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ใหญ่ ตำบลระวะ อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
221 สนธิ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
222 สามบ่อ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด มหานิกาย วัดราษฎร์
223 รัตภูมิธรรมาวาส ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
224 เขาตกน้ำ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ธรรมาวาส ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ม่วงทอง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ใหม่ทุ่งคา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 คงคาเลี้ยว ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 คลองเขาล้อน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ถ้ำเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 นาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เนินสุวรรณ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 คูหานอก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ไทรใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ไสท้อน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ควนหวาด ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 คูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 จังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 เจริญภูผา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ทุ่งมะขาม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ห้วยหลาด ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 เขารักเกียรติ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 รัตนวราราม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 สุวรรณวนาราม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 เสรีสามัคคีธรรม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 กระดังงา ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 กลาง ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 พังเถียะ ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 คลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 โคกโพธิ์ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ประดู่หอม ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ธรรมประดิษฐ์ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 คูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ศรีไชย ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 แหลมวัง ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ป่าลัฏฐิวัน ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
260 จะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ชลธาร์วาส ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 นางเหล้า ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 พะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ศิลาลอย ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ชะแม ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ชะลอน ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 โพธิ์กลาง ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ผาสุกกาวาส ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
273 สุวรรณาราม ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ใหม่ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 บ่อแดง ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 พิกุล ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 วาส ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 จันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 บ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ประดิษฐ์สโมสร ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ ธรรมยุต วัดราษฎร์
281 ดอนเค็ด ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ประเจียก ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 พังกก ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 สนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 สำนักหว้า ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา ธรรมยุต วัดราษฎร์
286 เขามีเกียรติ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
287 วังปริง ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
288 สองพี่น้อง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
289 บ่อเกตุ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ประทุมทอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ยางทอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
292 บ้านใหม่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
293 หัวถนน ตำบลปริก อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
294 เขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ต้นพยอม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ปาดัง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
297 กอบกุลรัตนาราม ตำบลพังลา อำเภอสะเดา ธรรมยุต วัดราษฎร์
298 พังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ม่วงก้อง ตำบลพังลา อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
300 สืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ปัจจันตาราม ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา ธรรมยุต วัดราษฎร์
302 อมฤตวราราม ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา ธรรมยุต วัดราษฎร์
303 ศรีวิเทศสังฆาราม ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
304 สันติวรคุณ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
305 หลักเขต ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ห้วยคู ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ทุ่งไพล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
309 คูหา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
310 นาม่วง ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
311 บ้านโหนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
312 บาโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ตำแย ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ทุ่งเภา ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
315 บ้านเก่า ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ทำเนียบธรรมาราม ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บ่อทอง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
318 พุทธฤทธิ์วนาราม ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
319 เพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
320 สะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ภูตบรรพต ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
322 ชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ดีหลวงนอก ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
324 ดีหลวงใน ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
325 บ่อทอง ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
326 บ่อป่า ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
327 บ่อสระ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ประตูไชย ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
329 เปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
330 เลียบ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
331 สลักป่าเก่า ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
332 สลักป่าใหม่ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
333 โสภณคุณาราม ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ตางหน ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ทำนบ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ไทรทอง ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
337 แม่ลาด ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ป่าสามัคคีธรรมาราม ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
339 บางเขียด ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
340 บ่อทราย ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
341 แหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
343 สว่างอารมณ์ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
344 คงคาเลี้ยว ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ประตูเขียน ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ปะโอ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
347 พระชี ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
349 มะขามคลาน ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
350 เสื้อเมือง ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
351 อรุณดาราราม(ชายทะเล) ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 ห้วยพุด ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
354 ขนุน ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
355 วาส ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
356 หนองหอย ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
358 บ่อปาบ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
359 มะม่วงหมู่ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
360 โลการาม ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
361 สถิตย์ชลธาร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
362 เขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
363 เจ้านคร ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
364 บ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ภูผาเบิก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
367 คลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 อัมพวัน ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ท่าแซ ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 เกาะ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 ชัยชนะสงคราม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ท่าเคียน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ม่วงค่อม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 หาดใหญ่สิตาราม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 พุทธิการาม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
377 คลองเปล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 คลองเรียน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 โคกนาว ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 หงษ์ประดิษฐาราม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ชลธารประสิทธิ์ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 บางโหนด ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 อู่ตะเภา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 เจริญราษฎร์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 เขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
387 โคกสูง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 แม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 หินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 บุญมณีวนาราม ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
392 พรุชะบา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 หูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
395 พรุเตาะ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
397 น้ำน้อยนอก ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
398 น้ำน้อยใน ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 เนินไศล ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 ศรีษะคีรี ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ปทุมธาราวาส ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 ป่าแสงธรรม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
403 พระบาท ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
404 คลองพระยา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ชินวงศ์ประดิษฐ์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
406 เทพชุมนุม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
407 บางธน ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
408 บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
409 วิมลคุณากร ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ควนเนียง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ทุ่งปรือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ทุ่งลุง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ฉื่อฉาง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จีนนิกาย วัดราษฎร์
414 โคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย พระอารามหลวง
415 มงคลเทพาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
416 มหัตตมังคลาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ศรีสว่างวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ถาวรวรารามหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ อนัมนิกาย วัดราษฎร์
418 มหานิกาย 365
ธรรมยุต 51
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 413
พระอารามหลวง 5
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ