เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ 124 ตำบล 691 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองลพบุรี 135 15000 1601
2 อำเภอชัยบาดาล 95 15130 1604
3 อำเภอโคกสำโรง 94 15120 1603
4 อำเภอบ้านหมี่ 90 15110 1606
5 อำเภอพัฒนานิคม 82 15140 1602
6 อำเภอหนองม่วง 49 15170 1611
7 อำเภอท่าวุ้ง 39 15150 1605
8 อำเภอโคกเจริญ 32 15250 1609
9 อำเภอลำสนธิ 31 15190 1610
10 อำเภอท่าหลวง 28 15230 1607
11 อำเภอสระโบสถ์ 16 15240 1608
รวม 691 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 โคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ดินแดง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ทะเลทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 หนองประดู่กลาง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 เทพปัญญาราม ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
6 ป่าโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
7 โคกกลุ่ม ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 โคกสันคู ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ชมภู ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ศิริมงคล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 หนองอีเก้ง ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ใหม่ไพศาลี ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เขาราบกุตราช ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 คลองกระชาย ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 เนินสวรรค์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 วังตาอินทร์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 วังวัด ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 สระเพลง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 สามัคคีประชาราม ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 หัวเขาสามัคคี ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 คุ้งตะแบก ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 พุกะชัด ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หนองเป็ด ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หนองระเริง ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ห้วยบงเฉลิม ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ห้วยสาราม ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เขาขุยสามัคคีธรรม ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ลำโป่งเพชร ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หนองมะค่า ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 หินสามบ่อ ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 แหลมชนแดน ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 บ้านชอนอุดม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 วังโพรงเข้ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 วังหัวแหวน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หนองชนะชัย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 หน้าพระน้อย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ใหม่ชัยมงคล ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 เขาดินสามัคคีธรรม ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 เขานมนาง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เขาแร่ ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 เขาลังพัฒนา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 คลองเกตุ ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 โคกกฐิน ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 สระมะเดื่อราษฎร์บำรุง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 หนองบัว ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ห้วยเจริญ ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 หัวดง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 กำแพงประชาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 แก้วจันทราราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 เขากระโหลก ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ตะวันเย็น ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ป่าเจริญธรรม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 รัตนาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 วังกระทุ่ม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สิงห์คูยาง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 หนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เกาะรี ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 โชคอำนวย ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ดงตาขาว ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ดงหนาม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ตะกุดหว้า ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เนินจันทร์ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 วังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ราชวันทนาราม ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ศิริมงคง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ศิริมงคล ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 หนองบัวหิ่ง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 นกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 หนองปล้อง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 นิมิตมงคล ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 วังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ศรีสุวรรณรัตนาราม ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ห้วยวัวตายสามัคคี ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 คลองสายบัว ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ท่าฉนวน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 วังกระเบียน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 วังจั่น ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 วังจั่นน้อย ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 เขาจรเข้ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ดอนไชโย ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 บ้านเขาเตียน ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 โป่งยอ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 พุม่วง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 มะม่วงเจ็ดต้น ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ราษฎร์อุษาราม ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 คงคาราม ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 พรหมจริยาราม ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ลิ้นทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ศรีสอาด ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สะพานคง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หนองขุย ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 หนองสำโรง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ชอนขุด ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ท่าม่วง ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 พัฒนาราม ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พุน้ำทิพย์ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 โพธิ์ชราราม ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ศรีรัตนประชาราม ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองข่อย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองแขมสามัคคี ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 หนองจับเขียด ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หนองไผ่สามัคคี ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ใหม่สันติธรรม ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 โคกพรม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ธัญญะนิตยาราม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 เนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 พรมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 พรมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 เขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เขาสะพานนาค ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 วรรณวราราม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สระพรานพุฒ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สะพานจันทร์
(สระพรานจันทร์)
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 สัมพันธมิตร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 หนองคู ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หนองหลวง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองหอย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 เกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ซับลังกา ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
129 น้อยราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ม่วงศิลาทอง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
131 หนองบง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
132 หนองปล้อง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เขาน้อย ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
134 เขากำพร้า ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
135 นภาราษฎร์พัฒนาราม ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
136 รัตนราษฎร์บำรุง ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ห้วยหิน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
138 โกรกรกฟ้า ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
139 คลองนารายณ์ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ธารีรัฐการาม ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
141 ศิริบรรพต ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
142 สิริโสภณวนาราม ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
143 จันทาราม ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ไชยดิตถาราม ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ถนนโค้ง ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ท่ามะกอกชยากร ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
147 เนินศิลาสุวรรณาราม ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ลำโกฎิทอง ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
149 เขาตะแคงสามัคคี ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ซับกระโดน ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ซับตะเคียน ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
152 หนองโก ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
153 โคกสมบูรณ์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ท่าปลวกสูง ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ท่าแสมสาร ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
157 วังตะเคียน ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
158 หนองปลาไหล ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
159 วารินบุญญาวาส ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
160 คลองไทร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ท่าฉางราษฎร์บำรุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ธงชัยวราราม ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
163 สันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
165 เขาตำบล ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ซับงูเหลือม ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
167 นาโสม ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ศิริมงคล ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
169 คีรีเจริญธรรม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
170 โค้งรถไฟเจริญธรรม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
171 นิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
172 เนินหาด ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
173 บ้านไร่พัฒนาราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
174 พิทักษ์ไทยสุขเจริญ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ศรีอุบลจันทาราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ถ้ำเขาปรางค์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
177 เขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ซับกระทิงวราราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ซับเค้าแมว ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
180 รังนกวนาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ลำพญาไม้ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
182 สิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
183 โบสถ์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 วังอ่าง ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
185 เขาชัณกาศ
(เขาชัณกาศรัตนาราม)
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
186 เขาศรีสามัคคี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
187 เทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
188 น้อยสามัคคีธรรม ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
189 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
190 มงคลนิมิต ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
191 โคกมะขามป้อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
192 โคกสะอาด ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
193 นารายณ์ทรงธรรม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
196 อัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
197 โคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
198 เขายายกะตา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
199 มงคลเทพประสิทธิ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
201 อุดมสันติวรรณ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ป่าเนินหาญ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
203 เขาสลัดไดโสภณ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
204 เขาหางตลาด ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ซับผาสุข ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ซับยาง ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ซับสมบูรณ์ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ดงน้อย ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ตะเคียนคู่ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
211 สุนทรเทพคีรี ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
212 อุโศกทรงธรรม ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
213 เนกขัมมวิสุทธิ์ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
214 หนองหัววัว ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
215 บ่อน้ำ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
216 โพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ราศรีสว่าง ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ถ้ำพรหมโลก ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
219 ศูนย์ศิลปาราม ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ห้วยดีเลิศศรีโสภณ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล มหานิกาย วัดราษฎร์
221 หนองมนต์น้อย ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล ธรรมยุต วัดราษฎร์
222 เขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ถ้ำช้างเผือก ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ถ้ำตะโก ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 บันไดสามแสน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 บางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 บางสำราญ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 คลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 กระดังงา ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เกตุ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 รัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
235 ท่าราบ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ปากคลอง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 พยัคฆาราม ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 วิหารขาว ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 บางงาศรัทธาราม ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 โพธิ์ศรี ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 หนองมน ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ดงกระทุ่ม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 บางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 หนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
246 หนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 บ้านเบิก ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 บ้านม่วง ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 บ้านลาด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โพธิ์ตรุ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 สนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 โพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
254 มุจลินท์ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ลาดสาลี่ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 คงคาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 มะค่า ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 สามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 หัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 โพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 เนินทองวนาราม ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ปึกธรรม ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ศิลาราม ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 สุทธาวาส ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ทรัพย์เจริญ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 โป่งสวองคีรีวรรณ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศรีสง่าเจริญพร ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สะพานน้ำโจน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ใหม่เทพมงคล ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 พุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
274 ลพบุรีวราราม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
275 เนินสวอง ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 หนองกระสังข์ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 หนองน้ำใส ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หนองผักแว่น ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองประดู่ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
280 หนองหัวช้าง ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
281 เขาใหญ่สามัคคี ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ซับน้อยสามัคคี ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ซับยางราษฎร์บำรุง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ถ้ำโบสถ์ญาวาส ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ศิริธรรมวนาราม ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หนองแกชฎาทอง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 หนองจาน ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 หัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ดงกลาง ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 พุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 พุสะอาด ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ศรีอุดม ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
293 สว่างจิต ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
294 กลางสว่างอารมณ์ ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
295 เชียงงาสง่างาม ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
296 โบสถ์โพธิ์งาม ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
297 โพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ราษฎร์ธานี ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
299 สว่างอารมย์ ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
300 แคสูง ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ดงน้อย ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ดงพลับ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
303 กุดขาม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
304 น้ำสร้าง ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
305 โป่งแค ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ศรีบรรพตวนาราม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หนองไผ่ล้อม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
308 แหลมเพิ่ม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
309 บางกะพี้น้อย ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
310 บางกะพี้ใหญ่ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
311 วังใต้ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
312 วังเหนือ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
313 เทพอำไพ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ธรรมิการาม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ประชาแสวงธรรม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
316 วาสนวราราม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
317 คุ้งท่าเลา ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
318 กัทลีพนาราม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
319 กำแพง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
320 เกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
321 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ท่าช้าง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 บรรพตธรรมาวาส ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 บ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 สุนทริการาม ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ปฐมพานิช ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 น้ำจั้น ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บ้านโป่ง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 หนองนางาม ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 บ้านโคก ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ผดุงธรรม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 สระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 หนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ทุ่งทะเลหญ้า ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 บ้านหมี่ใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
338 หัวเขา ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
339 บางพึ่ง ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
340 มหาสอน ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
342 เขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
343 เขาสนามแจง ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
344 เขาสว่างวงษ์ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
345 เขาสาริกา ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
346 คลองสุทธาวาส ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ท่าตะโก ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
348 บ้านน้อย ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 สายห้วยแก้ว ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 หนองกระเบื้อง ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 หนองหินใหญ่ ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ท้ายลาด ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
353 สระใหญ่ ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 หนองกระเบียน ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 หนองคูใหญ่ ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 หนองโพธิ์ ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 โคกสูข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 บ้านลาด ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 พานิชธรรมิการาม ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 สระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 หนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 เนินยาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 บ้านคลอง ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 มะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 สระเตยน้อย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สระเตยใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 หนองทรายขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 นาจาน ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 น้ำบ่างามวิชา ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 สระมะเกลือ ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 หนองแก ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 หนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ห้วยกรวด ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 สำโรงน้อย ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 สำโรงใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 หินปักทุ่ง ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 หินปักเหนือ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 หินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 คันนาหิน ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
380 โคกสำราญ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ประชาคุณาธาร ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ศรีมิ่งมงคลวราราม ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ห้วยยาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
384 เนินสว่าง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
385 โคกสอาด ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ดำรงบุล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ถ้ำบ่อทอง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
389 เทพชัยมงคล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ปากช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
391 มณีศรีโสภณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
392 เมตตาธรรม ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ราษฎร์มงคล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ราษฎร์สามัคคี ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
395 สว่างอารมณ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
396 หนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
397 อินทราราม ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
398 อุดมพัฒนาราม ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
399 ถ้ำพรหมสวัสดิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
400 บัวขาวศิริไชโย ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
401 สุวรรณคูหา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 เขาแหลม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ชอนน้อย ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ศรีประชาราม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ห้วยแก้วสามัคคี ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
406 ใหม่โพธิ์ทอง ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
407 นิคมเกษม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
408 จันทรังษี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
410 พนมวัน ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
411 พรหมรังษี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ภาวนาสิตาราม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
413 มรกตวราราม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
414 สุวรรณวัฒนาราม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ไทรงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
416 นครสวรรค์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
417 น้ำสุด ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
418 บ่อน้ำเดือด ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
419 บุญญาราม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
421 หนองมะดัน ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
422 อินทร์อัมพวัน ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
423 เขาพญาธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ปลั่งเจตนาราษฎร์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
425 พัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
426 มณีโสภณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ราษฎร์นิมิต ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
428 สามแสน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
429 สิริธรรมโสภณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
430 หนองนา ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ห้วยบง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
432 พุทธเทพศิริวนาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
433 กัณฑาพฤกษ์ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ดำรงธรรม ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
435 ทรัพย์สำราญ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
436 มะนาวหวาน ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
437 แก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
438 เขาดิน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
439 เขาพระ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
440 เขาสูง ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
441 คีรีโสภณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
442 โฆสิตาราม ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
443 เจริญธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ปทุมสราราม ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
445 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
446 หนองบัวน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ถ้ำพระวิปัสสนา ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
448 ถ้ำพระวิปัสสนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
449 เขาเจริญธรรม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
450 คลองกุ่ม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ซับโศก ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ถ้ำตะเพียนทอง ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ถ้ำระฆังทอง ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
455 โป่งเกตุ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
456 โป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
457 มะขามคู่ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
458 สี่ซับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
459 หนองมะค่า ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
460 อุทุมพรวนาราม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
461 กกโก ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ขุนนวน ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
463 โคกม่วง ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
465 บ้านไร่ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
466 บ้านใหม่ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ป่าสัก ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
468 ญาณเสน ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
470 บ้านดาบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
471 โบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
472 หนองเลา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
473 ทุ่งสิงห์โต ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
474 บ่อแก้ว ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
475 ป่าธรรมวิสุทธิมงคล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
476 สิริจันทรนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
477 ดงสวอง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
478 น้ำจั้น ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
479 โนนหัวช้าง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
480 พระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
481 สระมะเกลือ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
482 สันติมรรค ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
483 หนองบัวขาว ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
484 ถ้ำพิบูลธรรมคีรี ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
485 คอกกระบือ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
486 โคกกะเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
487 หนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
488 คีรีวงค์ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
489 โคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ถ้ำเต่า ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
491 น้ำซับสังฆาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ปราสาทนิมิต ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ศรีจำปา ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ศรีรัตนาวาส ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
495 สายตรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
496 สายโท ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
497 เสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
498 หนองแฝกเลื่อม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ห้วยขมิ้น ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ห้วยบง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
503 คีรีธรรมาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
504 ถ้ำพระธาตุ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
505 ถ้ำม่วง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
506 ป่าถ้ำเสือ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
507 ป่าภัทรปิยาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
508 พีระภูมาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
509 วงษ์เพชร ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
510 สามัคคีพัฒนาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
511 หนองผือ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
512 โคกกระถิน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
513 โคกลำพาน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
514 โป่งน้อย ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
515 กระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ชีแวะ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
518 โพธิ์ลอย ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
519 ดอนโพธิ์ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ใดยาว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ใดใหญ่ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ไทรย้อย ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
523 โคกโพธิ์กุญชร ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ตะลุง ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
525 บางพุทโธ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
526 ยาง ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
527 หลวงสุวรรณาราม ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ซาก ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ถนนใหญ่ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
532 คลองสายบัว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
534 ตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
535 ป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
536 มงคลประสิทธิ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
537 สะพานอิฐ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ป่ากล้วย ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
540 หนองแขม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
541 ดอนประดู่ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
542 ตะเคียน ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ท่าข้าม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
544 หลวงท้ายตลาด ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
546 นาจาน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
547 ศรีรัตนคีรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
548 หัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ถ้ำช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
550 กวิศราราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
551 เชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
552 เสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
553 คูหาสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
554 เจริญธรรม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ไตรคีรีวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ศรีธรรมโสภณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
558 สุวรรณคีรี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
559 หนองถ้ำ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ใหม่จำปาทอง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
561 นิคมสามัคคีชัย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
562 วังน้ำดำ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
563 เวฬุวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
564 ทองแท่งนิสยาราม ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
565 สิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
566 หนองแก้ว ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
567 กลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
568 โพธิ์ระหัต ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
569 ราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
570 อัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
571 ข่อยกลาง ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
572 ข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
573 ข่อยเหนือ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ป่าหวายเก่า ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
577 เมืองใหม่ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ห้วยเปี่ยม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
579 พรหมมาสตร์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
580 มะปรางหวาน ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ศรีสุทธาวาส ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
582 เทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
583 มณีชลขันธ์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
584 โคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ธรรมิกาวาส ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
586 นางหนู ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
587 บ่อเงินเจริญสุข ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
588 บัว ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
589 โพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
590 โพธิ์งาม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
591 โพธิ์เทพประสิทธิ์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
592 สำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ไผ่แตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
594 พลอยสุวรรณ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
595 คุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
596 สำราญสามัคคี ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 หนองโกวราราม ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 หนองประดู่ตอ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 หนองปล้อง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 หนองพรม ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ใหม่กุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 โนนสะอาด ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
603 เขาน้อยราษฎร์บำรุง ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 คีรีบัววนาราม ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 บ้านฉางประชานิมิต ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ปรางค์น้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ใหม่ศรีตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ป่าชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
609 เขารวกสามัคคี ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 วังทอง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ใหม่คลองมะนาว ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 เขาแก้วรัตนวนาราม ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
613 เขาดินทอง ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ท่าใหญ่สามัคคี ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 ศิลาอาสน์เจริญธรรม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 ท่าเยี่ยม ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 บำรุงศรัทธาธรรม ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 หนองนาสามัคคี ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 จงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 ด่านโคกคลี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 หนองรี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 โคกคลีสามัคคี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
625 ธรรมมิการาม ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
626 พุทธบูชานิมิตร ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
627 ทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
628 ดงน้อยสุนทราราม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ธรรมวงษ์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 นิยมชัย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 วังมโนราห์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 ห้วยเขว้าเจริญธรรม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ซับตะกั่ว ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
634 กระดานเลื่อน ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
635 บ้านคลอง ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
636 มหาโพธิ์ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
637 หนองกระทุ่ม ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
638 ร่องเพกา ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
639 สระใหญ่ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
640 สว่างอารมณ์ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
641 สามแยกมาเจริญ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
642 อัมพุมัญยาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
643 คุ้งลาน ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
644 ชอนตะเคียน ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
645 เทพปัญญาราม ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
646 ศรีรัตนาราม ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
647 หนองกลาง ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
648 หนองกะอ้น ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
649 หนองขามสามัคคี ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
650 หนองไทร ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
651 หนองพิกุลทอง ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
652 ใหม่ศรีอุดม ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
653 หนองบุ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
654 คีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
655 ชอนสารเดช ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ชอนเหล็กไฟ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ถ้ำสิทธาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
658 สระพม่า ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
659 โคกกลาง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
660 ดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
661 ธรรมรักษ์นิเวศน์ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
662 บ่อดินสอพอง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
663 หน่วยประคอง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
664 หนองเกตุ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
665 หนองขุด ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
666 หนองคันโซ้ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
667 หนองระเริง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
668 หนองสำราญ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
669 เขากระทิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
670 เขาลำแพน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
671 โคกขาม ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
672 บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
673 โพธิ์เงิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
674 วงษ์สว่างสามัคคี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
675 หนองเสมา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
676 ใหม่โสพิมพ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
677 บ่อเสมา ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
678 ยางโทนสามัคคี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
679 หนองไก่ห้าว ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
680 หนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
681 หนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
682 หนองมะกรูด ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
683 เขาวงหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
684 ถ้ำเขากระเจียว ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
685 บ่อยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ร่มจำปาวนาราม ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
687 วาปีอัมพาราม ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
688 ศรีรัตนาราม ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
689 สวนสวรรค์ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ใหม่เจริญ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
691 ถ้ำสันติสุข ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
691 มหานิกาย 621
ธรรมยุต 70
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 687
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ