เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ 80 ตำบล 308 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอลานสัก 58 61160 6107
2 อำเภอบ้านไร่ 51 61140 6106
3 อำเภอเมืองอุทัยธานี 44 61000 6101
4 อำเภอหนองฉาง 44 61110 6104
5 อำเภอทัพทัน 36 61120 6102
6 อำเภอสว่างอารมณ์ 32 61150 6103
7 อำเภอหนองขาหย่าง 26 61130 6105
8 อำเภอห้วยคต 17 61170 6108
รวม 308 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาน้อย ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เขาน้อย ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เขาลูกช้าง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 โคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 เขาปฐวี ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ชุมยางสามัคคีธรรม ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ผาลาดธาราราม ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เพชรกาฬสินธุ์ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 วังเตย ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สาลีสามัคคีธรรม ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองจิกยาว ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หนองนกยูง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองไผ่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 หนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 เขาโคกโค ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 มะเดื่อ ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 คอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วังสาริกา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 หนองขนาก ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หนองเป็ดก่า ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ดงพิกุล ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 หนองมะเขือ ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หนองเรือโกลน ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ท่ามะขามป้อม ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ป่าเรไลยก์ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 หนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองกระดี่นอก ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองสระ ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ดอนหวาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ทองธรรมาราม ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ทองหลาง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 สมศรีพัฒนาราม ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 เจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บ้านบุ่ง ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 พุ่มบำเพ็ญธรรม ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เขาถ้ำประทุน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ทัพหมัน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ทัพหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ภูจวง ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สวนพลู ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สามัคคีธรรม ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ใหม่หนองแก ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บ้านไร่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ไร่พริก ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 วังตอ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ห้วยบง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 สะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 หนองปรือ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ห้วยป่าปก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 เขาว่าน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 คลองโป่ง ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เมืองการุ้ง ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 หนองตายาย ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 เขาถ้ำตะพาบ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เขาวงษ์พรหมจรรย์ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 คลองตะขาบ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 วังพง ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ทัพเจริญธรรม ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 เทพสุวรรณวงศาราม ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 บ้านจัน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 พุกร่าง ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 สาลวนาราม ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 หนองบ่มกล้วย ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 หนองหิน ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 นาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ป่าสักทอง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 สายรุ้งทอง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 หนองแกสามัคคี ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองฝาง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 หนองหูลิง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 หูช้าง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 เกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
89 เกาะสวรรค์ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
90 อัมพวัน ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
91 กลางเขา ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ดอนขวาง ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
93 หนองตางู ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
94 หนองสลิด ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
95 คลองเคียน ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ทองอร่ามรังษี ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ปากคลองท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 เวฬุวนาราม(ยาง) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
100 วังปลากด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
101 จันทาราม(ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ท่าทอง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สังกัสรัตนคีรี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 เขาพะแวง ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ตานาด ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
106 บุญลือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
107 เนินเหล็ก ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ขุมทรัพย์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
109 จักษาภัทราราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
110 เนินตูม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
111 บางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ภูมิธรรม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 อุโปสถาราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองแก ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
115 หนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เนินซาก ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หนองไผ่แบน ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หนองโพธิ์ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 หนองหญ้านาง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 คลองหิน ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ศรีประมุข ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 หนองพังค่า ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
123 สะพานหิน ตำบลหาดทบง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หาดทนง ตำบลหาดทบง อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ธรรมโฆษก ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ธรรมโศภิต ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
127 พิชัยปุรณาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
128 มณีสถิตกปิฏฐาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย พระอารามหลวง
129 หลวงราชาวาส ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ใหม่จันทราราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
131 อมฤตวารี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
132 เขาดินแดง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ชายเขา ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ทุ่งนางาม ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
135 เทพเมืองทอง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
136 น้ำวิ่ง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
137 นิคมสามัคคี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
138 บุ่งฝางสามัคคีธรรม ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
139 พรหมรังสี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ศรีบุญเรือง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
141 สกุณาวนาราม ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ห้วยโศก ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ถ้ำทอง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
144 ป่านิคมสามัคคี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
145 โกรกลึก ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
146 เขาธรรมมงคล ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
147 น้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
148 เนินมะค่า ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
149 เนินสำราญ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
150 บึงแวง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
151 บึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
152 โปร่งนวล ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
153 หนองเจ๊กกวย ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองม่วง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ห้วยทราย ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
156 อุดมพร ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
157 เขาผาแรต ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
158 ตะคล้อ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ทุ่งสามแท่ง ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ป่าคา ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
162 หนองผักกาด ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ใหม่หนองแขม ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
164 คลองชะนี ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ไร่สามัคคีธรรม ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
168 เขาฆ้องชัย ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
169 คลองไม้ลาย ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
170 คีรีวงศ์ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
171 บึงเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
172 บุ่งอ้ายเจี้ยม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
175 โป่งสามสิบ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
176 เพชรเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ห้วยรัง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
181 เขาพระยาพายเรือ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
182 นาไร่เดียว ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ป่าแดนนาบุญ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
185 เพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ใหม่ไทยอีสาน ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
188 เขาดินเหนือ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
189 วิหารธรรม ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
190 เขาหิน ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ดอนเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ดอนหวาย ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 บ่อยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หนองตะเคียน ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 หนองสะแก ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 หนองสี่เหลี่ยม ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 คลองข่อย ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ชุมม่วง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ทุ่งยาว ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 บ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 บึงยาว ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 วังบุญ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ศรีจันทราราม ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หนองเข้ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ปิยะมงคล ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 หนองบำหรุ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
209 เขาหินเทิน ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 หนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
211 หนองแขวนกูบ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
212 หนองชุมเห็ด ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 หนองสมบูรณ์ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 คลองโพ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ดงแขวน ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 สว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 หนองยายดา ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เขาดาวเรือง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 หนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
220 หนองแว่น ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 มโนราช ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 รัตนาราม ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ดอนกลอย ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 สุทธาวาส ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 พันสี ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ทัพทราย ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ทุ่งพึ่งเก่า ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ทุ่งพึ่งใหม่ ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 สวนพลู ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองเขื่อน ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 หนองพลวง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 หนองแฟบ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 หนองระแหงใต้ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 คูเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 มงคลรัตนคีรี ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ดงเศรษฐี ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 หมกแถว ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 เนินพยอม ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ศิริวัฒนาราม ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
246 หลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 เขาน้อย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ดงประดาพระ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ถ้ำสนามบิน ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 บ้านใหม่ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 วังสีทา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 เขาโจโก้ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 เขาบางแกรก ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ทุ่งนา ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 เทพนิมิต ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ป่าเลา ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ลานหญ้าคา ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 สามัคคีรังสรรค์ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ทุ่งทอง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 อัมพวัน ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 เกาะตาซ้ง ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ถ้ำรัตนคีรี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ทุ่งโพ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 น้ำพุ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ปรักมะม่วง ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ป่าพริก ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 วังบรเพชร ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 หนองฝางวิทยาราม ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 เนินสาธารณ์ ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ป่าช้า ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ใหญ่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ห้วยพระจันทร์ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ท่าข้ามสาคร ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ปทุมทอง ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ปทุมธาราม ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 โปรดภาวนา ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โรจนาราม ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 หนองมะกอก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 หนองยาง ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ห้วยขานาง ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
287 บ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 หนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 แจ้ง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนองเต่า ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 หัวเมือง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 คลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ตลิ่งสูง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
295 โป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
296 สมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หนองผักแพว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ทุ่งสาลี ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
299 บ่อน้ำเย็น ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
300 สุวรรณบรรพต ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
301 หนองยาง ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
302 หนองสี่เหลี่ยม ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
303 ไก่ดิ้น ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ชุมทหาร ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
305 บ้านกลาง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ป่าผาก ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หนองจอก ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
308 หินโหง่น ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต มหานิกาย วัดราษฎร์
308 มหานิกาย 298
ธรรมยุต 10
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 307
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ