เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดแพร่ 8 อำเภอ 78 ตำบล 364 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองแพร่ 91 54000 5401
2 อำเภอลอง 57 54150 5403
3 อำเภอวังชิ้น 49 54160 5407
4 อำเภอสูงเม่น 48 54130 5404
5 อำเภอร้องกวาง 43 54140 5402
6 อำเภอสอง 37 54120 5406
7 อำเภอเด่นชัย 30 54110 5405
8 อำเภอหนองม่วงไข่ 9 54170 5408
รวม 364 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 แพร่ธรรมาราม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
2 จอมคีรีชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 เด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เด่นทัพชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 น้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 พระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 แพะโรงสูบ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ศรีคิรินทราราม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 อินทนิเวศน์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 น้ำพร้าว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ปางเคาะ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ป่าไผ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ศรีเกษม ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 เด่นชุมพล ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 พงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 แม่ยุ้น ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 สวนหลวง ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 อัมพวนาราม ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 บุญคุ้มวนาราม ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 แม่จั๊วะธรรมาราม ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
23 ชัยเขต ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ดงสุระ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 แพะร่องหิน ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แพะหนองบ่อ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ใหม่วงศ์วรรณ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 น้ำแรม ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 แม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 กาญจนาราม ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ดอนแก้ว ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ดอนดี ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ศุภศิริ ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองบ่อ ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หัวฝาย ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 จอมเขา ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ต้นไคร้ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ธรรมานุภาพ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บ้านใน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 พระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย พระอารามหลวง
44 พันเชิง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 สุวรรณาราม ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ท่าขวัญ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ไผ่ล้อม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 จอมสวรรค์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 นาแหลมเหนือ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 โศภนาลัย ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 สวรรค์นิเวศ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ทุ่งโฮ้งใต้ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ทุ่งโฮ้งเหนือ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 กวีรัตน์ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 นาจักร ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 บ้านเหล่า ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เสด็จ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 น้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ชัยมงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ต้นธง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 พงษ์สุนันท์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 พระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 พระบาทมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย พระอารามหลวง
66 พระร่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เมธังกราวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ศรีชุม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
71 สระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 หลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 หัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 เหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 โปร่งศรี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 พระธาตุถิ่นหลวง ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สันกลาง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองแขม ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 บุญรักษา ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
83 ต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 น้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 น้ำชำ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 มณีวรรณ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 มหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 สุพรรณ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองใหม่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ต้นม่วง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 วังช้าง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 สันป่าสัก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 นันทาราม ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หนองกลาง ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 กาซ้องเหนือ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 บุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 แม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ปากห้วย ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 วังธง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 เวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 วังหงษ์ใต้ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 วังหงษ์เหนือ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ดงใต้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ดงเหนือ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 นาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 แม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 สวนเขื่อน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 พงชัย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พนมขวัญ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 วังเย็น ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 สุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 กาซ้อง ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สำเภา ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 เหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 เหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ต้นเดื่อต้นผึ้ง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
123 ทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ผาราง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 วังหม้อ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 น้ำเลา ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 บุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 พระธาตุเลาใต้ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บุญเริง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ปากห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 พระธาตุปูแจ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เวียงสันทราย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 อ้อยหลวง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ไทรพร้าว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 แม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
139 วังพึ่ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
140 วิเวก ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ห้วยเอียด ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
142 แม่ยางกวาว ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
143 แม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 แม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 หนองเจริญ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ดอนชุม ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บุญภาค ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 แม่ยางยวง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สันกลาง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 แพร่แสงเทียน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 แม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 แม่ยางพัฒนา ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ป่าวัฒนาราม ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
154 กาศผาแพร่ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ผาหมูสามัคคี ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 แม่ทราย ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ยางโพธิ์พัฒนาราม ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 วังโป่ง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ศรีดอนมูล ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 สันพยอม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ห้วยกี้วนาราม ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ห้วยโรงใน ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 น้ำริน ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 บ้านปง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 บ้านอิม ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ผามอก ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ใหม่พม่า ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ทุ่งแล้ง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ปากจอก ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ผาจั๊บ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 โพธิสาร ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 วังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ศรีดอนไชย ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 หาดผาคัน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ใหม่เจริญธรรม ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 แม่ลอง ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 นาสาร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 บ่อแก้ว ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ผาคัน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 โพธิบุบผาราม ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 แม่หลู้ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 แม่หีด ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ห้วยแม่ต้า ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ท่าเดื่อ ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 บุญเย็น ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ปากปง ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ร่องบอน ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 วังเคียน ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 วังต้นเกลือ ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 แหลมลี่ ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ไฮสร้อย ตำบลปากกาง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 แก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 พรหมสวรรค์ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 แม่ปาน ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ต้าแป้น ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ต้าม่อน ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ต้าเวียง ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ต้าเหล่า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ผาลายคำ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ศรีวิสุทธาราม ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หัวฝาย ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ดอนมูล ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ดอยแก้ว ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
207 นาแก ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 นาจอมขวัญ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
209 นาหลวง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 แม่เกี่ยม ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 แม่ลานใต้ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 แม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สะแล่ง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 เชตวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ต้นม่วงคีรี ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 นาตุ้ม(นาทุ่ม) ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 นาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 แม่จอก ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ศรีดอนแก้ว ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ดอนกว้าง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
223 นาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ป่าไร่หลวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เปาปม ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
226 วังลึก ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ศรีสูงกลาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
228 สูงเหนือวรรณาราม ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
229 หาดรั่ว ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
230 อมรธรรม ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
231 จิตตวิเวการาม ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
232 สองแควล่าง ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
233 พระธาตุพระกัปป์ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
234 แม่เกิ๋ง ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
235 สลกธรรมาราม ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ชัยสิทธิ์ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
237 แช่ฟ้า ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
238 พันเจน ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
239 แม่บงใต้ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
240 แม่บงเหนือ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ศรีคีรี ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
242 สัมฤทธิ์บุญ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ค้างคำปัน ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ค้างปินใจ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ปางมะโอ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ปางไฮ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่าไผ่ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ป่าม่วง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
249 แม่พุง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
250 รัมณีย์ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
251 วังกวาง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
252 วังขอน ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
253 นาใหม่ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
254 บางสนุก ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
255 แม่แปง ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
256 วังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
257 วังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
258 วังแฟน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
259 สีทิใน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
260 สีทิพันธ์มงคลคีรี ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ใหม่กลาง ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
262 บุญเรือง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ปางไม้ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ป่าสัก ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ม่วงคำ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
266 แม่กระต๋อม ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
267 แม่ขมวก ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
268 แม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ศรีบุญนำ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
270 สองแควบน ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น มหานิกาย วัดราษฎร์
271 แดนชุมพล ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 โทกค่า ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ป่าแดงใต้ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ลูนิเกต ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ท่อสมาน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 นาสวรรค์ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 อัมพวัน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ร่องเย็น ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
281 กลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 คุ้มครองธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 เทพสุนทรินทร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 พระธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 วังดิน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 พระธาตุหนองจันทร์ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 ลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนุนใต้ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 หนุนเหนือ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 นาฝาย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 นาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 แม่เต้น ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ห้วยโป่ง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ดอนแก้ว ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ต้นหนุน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 มัทธะ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 วังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 สันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 หนองบัว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 แก้วมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ค่างาม ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ดอนแท่น ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
312 พระหลวง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
313 วุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
314 เวฬุวัน ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
315 เกษมสุข ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
316 น้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
317 บวกโป่ง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
318 พระธาตุดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ร่องแค ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ร่องแดง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ร่องเสี้ยว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
322 กุญชรนิมิต ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
323 มงคลถาวร ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
324 กาศใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
325 กาศเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ม่วงเกษม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
327 หนองช้างน้ำ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
329 พงหัวหาด ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
330 พิชัยศิริ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
331 มณีอรัญญิการาม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
332 สิทธิวิมล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ดอนทัน ตำบลร่องกาด อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ตอนิมิต ตำบลร่องกาด อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
335 นิวิฐศรัทธาราม ตำบลร่องกาด อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
336 พงพร้าว ตำบลร่องกาด อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ร่องกาศใต้ ตำบลร่องกาด อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ป่าเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ธรรมยุต วัดราษฎร์
339 เขื่อนคำลือ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
340 ไชยามาตย์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ทองเกศ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
342 น้ำบ่อ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ผาสุก ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
344 โพธิสุนทร ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
345 วังวน ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สบสาย ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
347 หาดลี่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
348 โชคเกษม ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ศรีสว่าง(แตนมด) ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
350 สร่างโศก ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
351 สูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ช่องลม(นาลาว) ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ดอนชัย ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ศรีดอก ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น มหานิกาย วัดราษฎร์
356 สะเลียม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ย่านยาว ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 รัตนสุนทร ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ตำหนักธรรม ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 แม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 วังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ปทุมธรรมาราม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 หนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 มหานิกาย 356
ธรรมยุต 8
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 362
พระอารามหลวง   2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ