เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครพนม 11 อำเภอ 1 กิ่ง 98 ตำบล 780 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองนครพนม 131 48000 4801
2 อำเภอท่าอุเทน 89 48120 4803
3 อำเภอนาแก 89 48130 4807
4 อำเภอธาตุพนม 78 48110 4805
5 อำเภอศรีสงคราม 66 48150 4808
6 อำเภอเรณูนคร 65 48170 4806
7 อำเภอปลาปาก 62 48160 4802
8 อำเภอโพนสวรรค์ 54 48190 4810
9 อำเภอนาหว้า 53 48180 4809
10 อำเภอบ้านแพง 49 48140 4804
11 กิ่งอำเภอวังยาง 25 48130 4812
12 อำเภอนาทม 19 48140 4811
รวม 780 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 คำเจ้าเมือง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ไชยสำราญ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ดอนดู่ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ไตรภูมิ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ป่านิเวศน์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 โพธิ์ไชย ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 โพธิ์ไทร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 โพธิ์ไทร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เรืองศรีสามัคคี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ศรีบุญเรือง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ศรีสุมังค์ชมชื่น ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 สว่างไชยศรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 จอมแจ้ง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 แจ้งสว่าง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ท่าดอกแก้วใต้ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ท่าดอกแก้วเหนือ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ป่าท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ศรีชมชื่น ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศรีบุญเรือง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ศรีสวัสดิ์ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ศิริธรรมาราม ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 กลาง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ป่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 พระธาตุท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 โพธิ์ไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โพนแก้ว ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ศรีสะเกษ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 อุเทนธรรมนิมิต ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 กองมณี ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 กุญชร ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 คามวาสี ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 จอมแจ้ง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ฉิมพลี ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ธาตุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ธาตุสิมมา ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 น้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 โนนสะอาด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บ้านดงยาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ศรีบุญเรือง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 หัวบึง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 อรัญญมหาวัน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 อรัญลัฎฐิวัน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 พนอมทุ่ง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โพธิ์ศรี ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 โพนทอง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ศรีกาย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ศรีชมชื่น ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ศรีมงคล ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ศรีสะอาด ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ศรีสุข ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป่าศิริมงคล ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน ธรรมยุต วัดราษฎร์
55 จอมแจ้ง ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ทรายเพ ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ท่าสว่าง ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ปัชราช ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 พะธาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
60 โพนสว่าง ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ศรีมงคล ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ศรีสองคอน ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 อุดมสุข ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ป่าเทพสิทธาจารย์ ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน ธรรมยุต วัดราษฎร์
65 จอมทอง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
66 บ้านบุ่ง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
67 โพธิ์ไชย ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
68 โพธิ์ศรี ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
69 โพธิ์ศรี ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โพนสิมมา ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
71 โพนหัวโสก ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ศรีมงคล ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ศรีสะอาด ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ศรีสะอาด ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ศรีสะอาด(โพนสิมมา) ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ศรีสัตตนาค ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สระพังพร ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ป่าดอนธาตุ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน ธรรมยุต วัดราษฎร์
79 ศรีชมชื่น ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน ธรรมยุต วัดราษฎร์
80 พุทธนิมิต ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
81 โพธิ์ชัย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
82 โพนสว่าง ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ศรีบุญเรือง ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ศรีมงคล ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ใหม่ชัยภูมิ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
86 อรัญญศรีชมชื่น ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
87 อัมพา ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ป่าอุดมสันติธรรม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน ธรรมยุต วัดราษฎร์
89 พุทธนิมิต ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน มหานิกาย วัดราษฎร์
90 กุดฉิมน้อย ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
91 สร้างแห่ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
92 โคกสว่าง ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
94 นาแก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
95 บึงเหล็ก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ป่าโนนน้ำคำทรงธรรม ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
97 มรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ดงคราม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
101 พระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย พระอารามหลวง
102 ราษฎร์สามัคคี ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
103 หัวดอน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
104 หัวบึงทุ่ง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
105 เกาะแก้วอัมพวัน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
106 โพธิญาณ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
107 หัวเวียงรังษี ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
108 ดอนแดง ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ราชกิจศิลาเหล็ก ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ดงก้อม ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ดงยอ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ป่าดงมเหศักดิ์ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ศรีมงคล ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ศรีสุมังค์ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
116 สุนันทาวาส ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หนองหญ้าม้า ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ขอนกอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
119 เทพนัดดา ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
120 นาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
121 โพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ศรีบุญเรือง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ดอนข้าวหลาม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
124 โนนสัง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
125 โพธิ์คำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โพธิ์ชัย ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
127 โพธิ์ชัย ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
128 โพธิ์ศรี ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โพธิ์ศรี ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
130 มุขะอุดม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ศรีสะอาด ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
132 สมสะอาด ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
133 สระพังทอง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
134 โสภณธรรมาราม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
135 สามัคคีธรรม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
136 สุภารมณ์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
137 กันตศิลาวาส ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
138 จอมแจ้ง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
139 พุทธสีมา ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ศรีโคตรคีรี ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ศรีบัวบาน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
142 อุดรโพธิ์ทอง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
143 สีชมพู ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
144 ดอนสวรรค์ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ธาตุน้อยศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
146 บ้านเหล่าน้อย ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บุ่งฮี ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
148 พระกลางท่า ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
149 พระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โพนแพง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
151 มรุกขาราม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
152 หนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ศิลามงคล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
154 ตาลกุด ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
155 โนนสมบูรณ์วนาราม ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
156 โพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ยางเดี่ยว ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ห้วยทราย ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 พันทคีรี ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 พุทธสีมา ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ศรีนคร ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ศรีบุญเรือง ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ศรีสะอาด ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
164 โคกสว่าง ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ดอนสวรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ดอนสวรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 โพธิ์ชัยอุดม ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 จำปาทอง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ถนนตาล ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ประดิษฐถาวร ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โพธิ์ชัย ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
172 โพธิ์ชัย ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
173 โพธิ์ชัย ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ศรีสำราญจิต ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สว่างแจ้ง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ป่ามโนศรีทอง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
177 คำพี้น้อย ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
178 จอมแจ้ง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ทองสว่าง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ไทรงาม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
181 โพธิ์ศรี ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ม่วงไข่ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
184 พิทักษ์ประชาสามัคคี ตำบลนาแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
185 โพธิ์ชัย ตำบลนาแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ภูพานอุดมธรรม ตำบลนาแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ศรีจำปา ตำบลนาแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ธรรมบรรพต(ถ้ำพระเวส) ตำบลนาแก อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
189 โพนสว่าง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ฟ้าชื่นสุวรรณกุมภา ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ศรีบรรทม ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ศรีบุญเรือง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ศรีวิชัยมงคล ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
194 คำภินีวรรณ์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
195 โพธิ์เจริญ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ม่วงสุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
198 วิเวกจิตตะมาลัย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
199 กลาง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
200 บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ป่านาแกน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ศรีชมภูดาลัย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สว่างโพธิ์ศรี ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ท่าสีลารมณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
205 ธาตุโพธิ์ทอง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
206 ภูถ้ำพระ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
207 ศรีไพวัลย์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 สันติการาม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
209 จอมแจ้ง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ท่าโพธิ์ชัย ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ทุ่งโพธิ์ศรี ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
212 นครสามัคคีธรรม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
213 พระซอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โพธิ์ศรี ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
215 โพนสว่าง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
216 สระโบกบัวทอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
217 สองคอน ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เหนือท่าจำปา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ดอนพัฒนาราม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
220 เทพไพรวัลย์ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
221 โพธิ์ชัยศรี ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
222 โพนสว่าง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ศรีชมชื่น ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ศรีบุญเรือง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เหนือบัวรพา ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
226 อัมพวัน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
227 จอมแจ้ง ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ทุ่งศรีมงคล ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
229 โนนจันทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ป่าวิสุทธิญาณ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
231 พระพุทธบาทจอมทอง ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
232 พระอินทร์แปลง ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
233 โพธิ์ชัย ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
234 สว่างอารมณ์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ส้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
236 หนองหอไตร ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
237 อุดมรังษี ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
238 กัณฑิศรีวราราม ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ป่าเรืองชัย ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
240 โพธิ์ชัย ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
241 โพธิ์ศรี ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
242 โพธิ์สว่าง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
243 โพธิ์สว่าง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
244 โพธิ์ชัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
245 โพธิ์ศรี ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ศรีจอมแจ้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ศรีเฉลียวนภาลัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ศรีนครานุรักษ์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ศรีสะอาด ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ศรีจันทร์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ศรีเจริญสุข ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ศรีสะอาด ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
254 สระพังทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
255 สิงห์ทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ศรัทธาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
257 ป่าธรรมาราม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
258 สว่างอารมณ์ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
259 สิงห์ทอง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ป่าจุฬามณี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 ท่าพันโฮง ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
262 โพธิ์ชัยมงคล ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
263 โพธิ์ชัยศรี ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ยอดแก้ว ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ศรีบุญเรือง ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
266 ศรีบุญเรือง ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ศรีสุมังค์ ตำบลนาทม อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
268 โพธิ์ไทร ตำบลหนองซน อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
269 โพนสวรรค์ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
270 โพนสว่าง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ศรีบุญสงฆ์ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ดงธรรมวนาราม ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ธรรมยุต วัดราษฎร์
274 ป่ากินรี ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ธรรมยุต วัดราษฎร์
275 ป่าเทพชัยมงคล ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ธรรมยุต วัดราษฎร์
276 ทุ่งสว่าง ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
277 มุทิตาธรรม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
279 แสงทอง ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
280 โอภาสวิทยาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
281 จอมแจ้ง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ชนะสังวร ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ศรีสว่าง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
284 อัมพวัน ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ป่าธรรมานุสรณ์ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
286 ป่าหนองแสง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
287 นากระทืม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
288 นาคอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
289 โนนกุง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
290 โนนสะอาด ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ป่ากาญจนาราม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
292 โพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
293 วิชัยพัฒนาราม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ศรีชมภู ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
295 ศรีบุญเรือง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ศรีหนาถ ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
297 สามัคคี ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
298 สิริมงคล ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
299 อุ่มษาพล ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ป่าหนองแหวน ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
301 อูนนา ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
302 ธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
303 โนนรัง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โพธิ์ชัย ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ศรีมงคล ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
306 สว่างบูรพาราม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
307 สว่างอารมณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
308 แสงอุทัยสิริพัฒนาราม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ตาลใหญ่ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 ธาตุมงคลศรี ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
311 นาควิไลแก้ว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
312 โพธิ์เครือ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
313 โพนทอง ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
314 สว่างแก้วนภาราม ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
315 อรุณวนาราม ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
316 อัมพวนาราม ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
317 โคกสะอาด ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
318 จำปา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
320 โพธิ์ทอง ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
321 โพนสว่าง ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ศรีสมพร ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ศิริมงคล ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
324 สว่างอารมณ์ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
325 นาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
326 ป่าดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
327 เหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
328 อัมพวัน ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ธรรมยุต วัดราษฎร์
329 ธรรมประดิษฐ์ ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ปทุมาราม ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ศรีสุมังค์ ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
332 นาเรียง ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
333 พืชมงคลธรรมรักษ์ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
334 โพนสว่าง ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
335 มาลัย ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
336 ศรีวิชัย ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ศรีสุมังค์ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
338 สว่างอารมณ์ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
339 กลาง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
340 นายาง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
341 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 โพนสว่าง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 สิงห์ทอง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ชัยมงคล ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
347 ป่าโนนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
348 นันทสาร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 โพธิ์ชัย ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
350 โพธิ์ไทร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
351 สร้างแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 นาโพธิ์ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 โคกพะธาย ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 จอมแจ้ง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 เจริญชัย ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 เจริญศิลป์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ศรีสะอาด ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ศรีสุมังค์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
359 สว่างอารมณ์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
360 อรัญญิกาวาส ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
362 ธำรงธรรม ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
363 ป่าชัยชนะ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
364 ป่าโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
365 ป่าหว้าน ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
366 ภูลังกาใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
367 วิปัสสนาธรรม ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
368 โคกชาด ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
370 โพธิ์ไทร ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
371 โพธิ์ศรี ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
372 มโนธรรมทาน ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ศรีมงคล ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ศรีสมพร ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
375 สว่างวัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สันติกาวาส ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
377 อรัญญา ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
378 กุตาไก้เหนือ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ธรรมขันจันศรี ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
380 นางาม ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
381 บวรศรัทธาราม ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
382 บุปผาราม ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ประดู่วีรธรรม ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
384 โพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
385 วังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ป่านาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
387 โคกสว่างวนาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
388 โฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
389 จอมแจ้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
390 พนอมวัลลิการาม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
391 วังกะเบาน้อย ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ศรีนวลบูรพาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
393 สามัคคีธรรม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ป่าศรีธนธรรมาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
395 ดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
396 โพธิ์ชัยศรี ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
397 โพนสวรรค์ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สว่างสำราญ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
399 อรุณศรีวนาราม ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
400 จอมศรี ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
401 ปทุมวปยาราม ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
402 โพธิ์คำแหลมทอง ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
403 ศรีบัวบาน ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
404 ศรีสุมังคลาราม ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
405 จันทิยาวาส ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
406 โอภาสธรรมาราม ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
407 คณิศรธรรมิการาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
408 โคกกลาง(นิมิตศรัทธาราม) ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ท่าจำปา ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ธรรมาราม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
411 นารีศรีบัวบาน ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
412 โนนคูณ(โนนคูณวนาราม) ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
413 ปทุมถาวร ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
414 วังยาง(ศรีลดาราม) ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ศรีสุมังค์ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
416 โสมนัสไชยาวาส ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
417 อิสานภาลัย ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ดอนกลาง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
420 ธนราษฎร์อุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
421 ธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
423 วังม่วง(ศรีมงคล) ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
424 หนองบัว(ศรีประทุม) ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ไทยงาม ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
427 โนนศรีบัวทอง ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
428 โพธิ์ศรีสมภิบาล ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
429 โชติการาม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ดำรงเมธยาราม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ท่าชาลีลำพร ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ป่าเมธาวิเวก ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ป่าหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
434 โพธิ์ชัย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
435 โพนทันกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
436 มูลสารกิจ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ศรีโพธิ์ชัย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
438 สว่างภูมิกาวาส ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ป่าอัมพวัน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
440 กองมณี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ดอนยาง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 โนนเจริญ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ประดู่ดงเย็น ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 โพธิ์ศรี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 โพธิ์ศรี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 โพนแก้ว ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ศรีชมชื่น ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ศรีชมชื่น ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ศรีพันดร ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ศิริมงคล ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 ราชสีมา ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ศรีมงคล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 นาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 โพนตูม ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 โพนสว่าง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ศรีบัวบาน ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ศรีสะเกษ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 อารมณ์สมบูรณ์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ฉิมวาส ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ไทยนิยม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ป่าร้อยอรัญญา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ป่าสุทธาวาส ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 โพธิ์สุม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ศรีสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ศรีสว่าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 สว่าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 นาซอพัฒนา ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 โนนสะอาด ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 โพธิสมพร ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 โพนทราย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ศรีบุญเรือง ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 ศรีสว่าง ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 สร้างพอก ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ไทยนิยม ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 โพธิ์ตาก ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ศรีพันดร ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 กองมณี ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 เจริญธรรม ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ตาลชุม ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 ธาตุจำปา ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 บุญบัวทอง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 ประชาสามัคคี ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 โพธิ์ศรี ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ยอดลำธาร ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ศรีทอง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 สิมมา ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 คำสว่างสามัคคี ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ฉลาดธรรมาราม ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
496 โชคอำนวย ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ไทยสามัคคี ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
498 นาโป่ง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
499 พระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ศรีมงคล ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
501 หนองบัวทอง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
502 หนองหญ้าไซ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
503 เกาะแก้วธรรมาราม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
504 เนินสะอาด ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บุญเวทอุทยาน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ปทุมธรรมาราม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ประสาทโสภณาราม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
508 พุทธยาภิบาล ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
509 วิมลรัตนศิริ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
510 ศรีคุณเมือง ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ศรีชมชื่น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
512 นันทวัน(ป่านันทวัน) ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
513 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
514 คำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
515 จอมศรี ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ไตรรัตนาราม ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ปราโมทย์อันธวัน ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
518 โพนค้อ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
519 โพนป่าหว้าน(โนนป่าหว้าน) ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
520 วังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ศรีคุณเมือง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ศรีคุณเมือง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
523 ศรีมงคล ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
524 สามัคคีธรรม ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
525 หนองกุง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
526 หนองยาว ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
527 เทพนิมิต ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
528 กกไฮ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
529 โกมุทพุทธาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
530 ประดิษฐ์บุปผาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
531 มงคลรัตนาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
532 มเหศรสุภาราม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
533 วาปีปุณฑริการาม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
534 สมสะอาด ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
535 สระพังทอง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
536 จิตตสาโรศรัทธาราม ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ชลธารบุญญาวาส ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
538 เทพนิมิตมงคลชัย ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
539 โนนสะอาด ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
540 โพธิ์ไทร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
541 เมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ศรีจันทราวาส ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ศรีบุญเรือง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
544 สว่างอารมณ์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
545 อัมพวนาราม ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
546 โคกเกลี้ยง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
547 โนนขาม ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
548 โพนแก้ว ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
549 โพนข่าศรีคุณเมือง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
550 โพนงาม ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
551 ศรีทัศน์ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
552 ศรีบัวบาน ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ศรีสะอาด ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
554 ศรีสะอาด ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ศิริโสภาพ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
556 สระพังทอง ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
557 นาทราย ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
558 นาคู ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
559 บุปผาราม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
560 เวินพระบาทภูกระแต ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ศรีบัวบาน ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ศรีบุญเรือง ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ศิรยานุราชอุทิศ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
564 สระพังทอง ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
565 สว่างศิลาวาส ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
566 กกต้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
567 กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ธาตุปุ่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
569 น้อยโพธิ์คำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
570 พระอินทร์แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
571 โพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
572 มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
573 สว่างสุวรรณาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
574 โอกาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ไตรรัตน์วนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
576 ศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
577 ศรีสมพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
578 สารภาณนิมิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
579 อรัญญิกาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
580 อรัญญิกาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
581 แก่งเมือง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
582 โกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
583 จอมศรี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ป่ามหาวัน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
585 สุพรรณกมลาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
586 อดิสัยวนาราม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ป่าดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
588 แจ้งนฤมิตร ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
589 ดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
590 ดอนม่วง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
591 เทพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
592 นาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
593 สันตยาภิรมย์ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
594 หัวโพน ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ศรีรัตนวนาราม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
596 โคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
597 โพธิ์ชัยสว่างอารมณ์ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
598 โพธิ์พฤกษ์คุณาราม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
599 โพนทองศิริมงคล ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
600 สระพังทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
601 บัวระพันทอง ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
602 วังตามัว ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
603 จอมแจ้ง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ดอนโมง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
606 รังษีญาติการาม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ศรีชมชื่น ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
609 หนองบัวคำ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
610 เทพนมสุทธาวาส ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
611 หนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
612 เอนกธรรมคุณ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
613 จอมพล ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
614 จอมพลาวาส ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
615 ทุ่งประชานารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
616 ธาตุ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
617 นาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
618 โพธิ์ชัย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
619 โพนสว่าง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
620 มงคลบุรีศักดาราม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
621 ศิริพุทธาราม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
622 อัมพวัน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ธรรมวิเวก ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
624 ศรัทธาราม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
625 ชลประทานนิมิต ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
626 นาม่วง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
627 เนรัญชราราม ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
628 บัวขาว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ป่าภูหัวดิน ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ป่ามุจจลินท์ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ศรีธนนชัย ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
632 สระแก้ว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
633 สว่างอารมณ์ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
634 ท่าเรไร ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
635 โนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ราษฎร์สวัสดิ์ ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
637 สร้างเม็ก ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
638 หายโศก ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
639 อัมพวัน ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
640 นาสะเดา ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
641 โพธิ์ศรี ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
642 ยอดโพธิ์ทอง ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
643 ศรีผึ้งวิทยาราม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
644 สว่างมุจรินทร์ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
645 สว่างอารมณ์ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
646 เกษตราราม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ค่ายเสรี ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
648 นายอน้อย ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
649 นายอภิรมย์ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
650 โนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
651 โนนสวรรค์ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
652 โพธิ์สวรรค์ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
653 ศรีสำโรง ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
654 สร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
655 สวรรค์ทอง ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ป่าบุญญาราม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
657 ป่าสุคนธรักษ์ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
658 โนนสวัสดิการาม ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
659 บูรพาราม ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
660 ปทุมาราม ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
661 ประชาวุฒิวราราม ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
662 โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ศรีคูณเมือง ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
664 ป่าศรัทธาธรรมนิมิต ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
665 โคกสาย ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
666 ธาตุเรณู ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
667 โนนทอง ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
668 โนนสวรรค์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ปัจฉิมาวาส ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
670 วุฒิวราราม ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ศรีบุญเรือง ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
672 สว่างอารมณ์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
673 อภัยวงค์วนาราม ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ป่าศิวิลัย ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
675 ทุ่งสว่าง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
676 นาบั่ว ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
677 บ่อสะอาด ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
678 บ้านโนนหินทอง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ประชาสามัคคี ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
680 โพธิ์แก้ว ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ม่วงไข่ ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
682 มัชฌิมวัน ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
683 หนองไม้งอย ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
684 นาเจริญ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
686 สระพังทอง ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
687 สะพานสูง ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
688 สุวรรณวนาราม ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ป่าโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร ธรรมยุต วัดราษฎร์
690 ไตรมิตรประชาราม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
691 โนนหอม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
692 ป่าประชาสันติ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
693 มิตรภาพ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
694 ศรีทรงวนาราม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
695 หนองผักแว่น ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ฮองไฮ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
697 โพธิ์ศรี ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
698 โพธิ์ศรี ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
699 โพนสวรรค์ ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
700 โพนสว่าง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ศรีนวนแจ้ง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
702 ศรีสุวรรณ ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
703 ป่าสุวรรณาราม ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
704 ศรีสุวรรณวนาราม ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
705 ท่านาขาม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
706 โนนสอาด ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
707 วังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
708 สุมงคล ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
709 แสงสว่าง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
710 กิติพรพุทธาราม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
711 พรหมาราม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
712 โพนสว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
713 วังโน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
714 ศรีแก้วดารา ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
715 จอมแจ้ง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
716 จำปา ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ศรีบุญเรือง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
719 ศรีสะอาด ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
720 เหนือวิชัยพัฒนาราม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
721 คำสะอาด ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
722 จอมแจ้ง ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
723 ดาราราม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
724 ดำดวน ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
725 โพธิ์ชัย ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
726 ยอดแก้ว ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
727 ศรีดาราม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
728 สุวรรณบรรพต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
729 ป่าคำสะอาด ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
730 จำปา ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
731 จำปา ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ทรายศรี ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
733 นาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
734 วิชัยการาม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
735 ศรีดาราม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
736 อินทร์แปลง ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ป่าจอมศรี ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
738 จูมมณี ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
739 ปทุมวนาราม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ศรีชมชื่น ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
741 สมศรี ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ทุ่งศรีสองเมือง ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
743 ป่าจิตตวนาราม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
744 ป่าสีลาราม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
745 อรัญญวิเวก ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
746 จอมแจ้ง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
747 ดงขวาง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ทรายคำ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
749 ทรายศรี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
750 โพธิ์ชัย ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
751 โพธิ์ศรี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
752 โพนสว่าง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ศรีโนนสูง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
754 ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
755 บางประสิทธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
756 เบญจสุทธาราม ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
757 ยางสูง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ศรีชมชื่น ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
759 ศรีมงคล ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
760 ศรีสวาสดิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
761 อรัญญานาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
762 บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
763 โพธิ์ชัย ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
764 วิชัย ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ศรีสมบูรณ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
766 สุภราราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
767 กัลยาราม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
768 โพธิ์ชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
769 คันธสามัคคีธรรม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
770 บุปผาราม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
771 โพธิ์ชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
772 ศรีวิชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
773 สว่างอารมณ์ ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
774 อุดมธรรมาราม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
775 โพธิ์ศรี ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
776 โพนสิม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
777 ศรีบุญเรือง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
778 ศรีสวาท ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
779 หาดแพงพัฒนาราม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ป่าสำราญธรรม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ธรรมยุต วัดราษฎร์
781 ป่าแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
781 มหานิกาย 693
ธรรมยุต 88
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 780
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
 
โปรดเลือกรายการ