เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ 45 ตำบล 123 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอพระประแดง 38 10130 1104
2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ 25 10270 1101
3 อำเภอบางบ่อ 22 10560 1102
4 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 16 10290 1105
5 อำเภอบางพลี 13 10540 1103
6 อำเภอบางเสาธง 9 10540 1106
รวม 123 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เจริญวราราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ท้องคุ้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 มงคลโคธาวาส ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สว่างอารมณ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 นิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 คอลาด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 บางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 เกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 นาคราช ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 บางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หอมศีล ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 โคธาราม ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ลาดหวาย ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 บางนางเพ็ง ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 บ้านระกาศ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 กาหลง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เปร็งราษฎร์บำรุง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 คลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
24 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
25 หนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
26 บางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
27 บางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
30 คลองชวดลากข้าว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
31 บางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
32 บางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี มหานิกาย พระอารามหลวง
33 สลุด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
34 กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี มหานิกาย วัดราษฎร์
36 บัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 มงคลนิมิตร ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ศิริเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 เสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 เสาธงนอก ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ปากคลองมอญ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 หัวคู้ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 จรเข้ใหญ่ ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีวารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 แค ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 จวนดำรงค์ราชพลขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง มหานิกาย พระอารามหลวง
48 โมกข์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 พญาปราบปัจจามิตร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
50 อาษาสงคราม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง ธรรมยุต พระอารามหลวง
51 คันลัด ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 จากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ป่าเกด ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง มหานิกาย พระอารามหลวง
55 บางกระสอบ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 บางกอบัว ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ราษฎร์รังสรรค์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ครุนอก ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ครุใน ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ชมนิมิตร ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ชังเรือง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 บางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 กลาง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 บางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ไพชยนต์พลเสพย์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง มหานิกาย พระอารามหลวง
67 รวก ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 กองแก้ว ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 บางกระเจ้ากลาง ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บางกระเจ้านอก ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 บางขมิ้น ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 กลางสวน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ท้องคุ้ง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 แหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 บางฝ้าย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 บางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สำโรงใต้ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สำโรงเหนือ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 มหาวงษ์ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 โยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 สวนส้ม ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 คลองสวน ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ภาวนาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ศรีคงคาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ใหม่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 คลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 จันทร์แก้วเพ็ชร
ถาวรวนาราม
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 แค ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 พระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ขุนสมุทราวาส ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 คลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ไตรมิตรวราราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ทองรำไพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 เอี่ยมประชามิตร ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 โพธิยาราม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ราษฎร์โพธิ์ทอง ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 โสธรนิมิตต์ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 อโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ธรรมยุต วัดราษฎร์
104 พุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 บางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 บางด้วนใน ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 บางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ราษฎร์บำรุง ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ศรีจันทาราม ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 แสงธรรมบุราราม ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 หัวลำภูทอง ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ธรรมยุต วัดราษฎร์
112 ตำหรุ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 บางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 บางปิ้ง ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 มหาวงษ์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 กลาง(กลางวรวิหาร) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย พระอารามหลวง
119 ในสองวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 พิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 แพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 น้อยสุวรรณาราม ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 มหานิกาย 118
ธรรมยุต 5
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 117
พระอารามหลวง 6
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ